Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 40/17 - Trønderhallen Levanger KF - årsregnskap 2016


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 2017/3059
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 57/17
Kommunestyret 21.06.17 40/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

Formannskapets innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond. 

Styret i Trønderhallen’s innstilling til vedtak:

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

        Til toppen av siden

Styret i Trønderhallen’s innstilling til vedtak (kommunestyret):

Trønderhallen Levanger KF’s årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes. 

Rådmannens forslag til innstilling:

Trønderhallen Levanger KFs underskudd inndekkes av Levanger kommune gjennom bruk av disposisjonsfond. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Årsregnskap 2016 PDF

2

Årsberetning 2016 PDF

3

Revisjonsberetning 2016 PDF

4

Revisjonsnotat 2016 PDF

5

Fullstendighetserklæring 2016 PDF

6

Kontrollutvalgets uttalelse for 2016 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Årsregnskap og årsberetning for 2016 ble vedtatt i styremøte hhv. 7.2.17 og 27.3.17.

Årsregnskap godkjent i kontrollutvalget 25.4.17. 

Vurdering:

Årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF viser et regnskapsmessig merforbruk, inkludert bruk av foretakets disposisjonsfond, på kr 1.403.896,-.

Dette resultatet anses som meget lite tilfredsstillende.

Det ble avdekt et stort premieavvik på pensjonskostnader på våren i 2016. Dette avviket går tilbake helt til 2011, og akkumulerte kostnader ble i sin helhet ført i 2016. På bakgrunn av dette økte pensjonskostnadene med kr 930.000,- sammenlignet med 2015.

Energi og driftskostnader basseng har økt. Oppvarming og kjemikaliekostnader har økt med over kr 300.000,- sammenlignet med 2015. En stor del av denne økningen relateres til at stupebassenget var stengt i tre måneder i 2015.

Service, driftsavtaler og vedlikeholdskostnader har økt med over en halv million kroner på 5 år, og også kr 100.000,- siden 2015. 

Ellers er inntektene stabile og aktiviteten like høy som i 2015. Det er positivt.

TLKF har fått overført totalt kr 6.736 000,- i driftstilskudd fra Levanger kommune.

Totalt kr 7.830 000,- er betalt inn i kapitalkostnader/husleie fra TLKF til Levanger kommune.

Omlag 280.000 besøkende har vært i Trønderhallen i 2016. Inngangen til 2017 viser også at besøket i bassenget øker stadig. 90.785 badegjester besøkte badet i fjor mens tallene for 2015 var 84.341. 

Dette viser at Trønderhallen står sterkt som aktivitets- og folkehelseaktør i regionen.

Rådmannens merknad/vurdering:

Som det fremgår av saken hadde Trønderhallen i 2016 et regnskapsmessig merforbruk på kr 1.403.896,-. Årsaken til dette er forklart i saken. Et regnskapsmessig merforbruk skal i henhold til gjeldende regelverk dekkes inn i løpet av 2 år ette at underskuddet har oppstått. I Kommunelovens §48 heter det: «Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett.» Denne bestemmelsen tilsier at Trønderhallen må dekke inn underskuddet i løpet av 2017 og 2018. Klarer ikke hallen selv å dekke inn underskuddet må Levanger kommune som eier dekke dette. 

Rådmannen har hatt tett dialog med daglig leder i Trønderhallen, og ser at hallen har økonomiske utfordringer. Dette skyldes flere ting, men en stor del av forklaringen er økte kostnader knyttet til økte service- og driftsavtaler og vedlikeholdskostnader etter at garantiperioden på nyanlegget har gått ut. I tillegg har kommunens overføringer siden etableringen av hallen ligget på et uendret nivå selv om driftskostnadene har økt. Rådmannen finner det naturlig at man nå etter en periode med mange driftsmessige utfordringer i både bassenget (flissaken) og hallen (vannlekkasje) nullstiller det regnskapsmessige merforbruket gjennom at Levanger kommune dekker dette gjennom bruk av disposisjonsfond. Samtidig som det foreslås at kommunen dekker inn merforbruket, må Trønderhallen Levanger KF revidere inneværende års budsjett for å søke å sikre at slike store merforbruk ikke oppstår igjen. 

Rådmannen vil i tertialrapport etter 1. tertial komme tilbake med nærmere vurderinger av Trønderhallens økonomiske situasjon i 2018.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051