Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 38/17 - Orientering om Friluftslivskartleggingen

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivsaknr: 2016/3898
  Olav Strid - klikk for personkort
Saksordfører: Olav Strid, Ap


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 42/17
Kommunestyret 21.06.17 38/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Olav Strid, AP

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering. 

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Rapporten om friluftslivkartleggingen og temakartet tas til orientering. 

Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert uten avveiing mot øvrig arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas i planlegging og enkeltsaksbehandling.

Friluftslivkartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplans arealdel ved behov.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Oversikt innspill via nettskjema til Friluftslivskartleggingen PDF

2

Høringsuttalelse Nord-Trøndelag fylkeskommune PDF

3

Høringsuttalelse Levanger idrettsråd PDF

4

Rapport Friluftslivskartleggingen 2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder i henhold til Miljødirektoratets veileder

Kartleggingsarbeidet er gjennomført av en arbeidsgruppe i Levanger kommune/Innherred samkommune med idrettskonsulenten som prosjektleder. Arbeidsgruppen har innhentet kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette har arbeidsgruppa vurdert relevant informasjon, kartfestet arealene og gitt en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/delområde er vurdert ut fra 13 verdisettingskriterier og ut fra dette fått en friluftslivsverdi.

De ulike friluftslivsområdene fikk en definert områdetype i henhold til miljødirektoratets veileder. Det var i tillegg naturlig å ta hensyn til idretts- og fritidsaktiviteter som lett kombineres med friluftsliv i friluftslivskartleggingen. Ofte ligger idrettsanlegg i tilknytning til friluftslivsområder, skoler og/eller grønnkorridorer. Selv om idrettsanlegg brukes til organisert aktivitet og på den måten helt eller delvis ekskluderer andre brukere gitte tidspunkt, brukes de også ofte til uorganisert aktivitet. Overgangen mellom idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er derfor flytende, og for å ivareta helhetsperspektivet i Friluftslivskartleggingen ble det valgt å kartlegge og digitalisere idrettsanlegg og gi de en egen områdetype «organisert idrett» (OI). Disse er ikke verdsatt etter verdsettingskriteriene.

Det er kun gjort en grov kartlegging og verdsetting av Åsenfjord. Det vil si at det er kartlagt og verdsatt en helhetlig strandsone langs hele Åsenfjord, samt det statlig sikra friluftslivsområdet i Tinbuen og Skotthyllbanen/fotballbanen langs Frostavegen. Det er behov for en større detaljering, og arbeidet får oppdateres kontinuerlig og ses i sammenheng med ulovlighetsprosjektet i Åsenfjord. 

De kartlagte og verdsatte friluftslivsområdene blir lagt ut på www.naturbase.no under temalaget «kartlagte friluftslivsområder». Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Temakartleggingen vil gi oss et kunnskapsgrunnlag/en systematisk oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Klikk for kart 

Klikk for kart

Vurdering:

Friluftslivskartleggingen ble sendt ut på offentlig høring i tre uker. Det var mulig å sende inn innspill via nettskjema. Det kom inn 12 innspill gjennom nettskjemaet, disse er samlet i vedlagt excel-ark. I tillegg kom det inn høring per brev fra Levanger idrettsråd og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Generelt er det positive tilbakemelding knyttet til arbeidet og hvor viktig det er med økt kunnskap om friluftslivsområdene våre for å ivareta disse og utvikle de videre.

På bakgrunn av innspillene er dette tatt inn eller revidert i Friluftslivkartleggingen:

  • Skarpenget ved kalkovnene i strandsonen på Nesset blir en egen del av strandsonen med verdi A = svært viktig friluftslivsområde. Dette på grunn av bruken på sommeren.
  • Ku-bakken mellom Bjørnebærvegen 9 og 11 tas inn som områdetype LR (lek- og rekreasjon) med verdi A = svært viktig friluftslivsområde. Dette på grunn av at det er ski- og akeaktiviteter om vinteren, mange bruker denne grønne korridoren til å gå turer både vår og høst, i tillegg til at det er et område som ofte benyttes av barnehagen.
  • Åkertråkket på Nesset er revidert til kun hvor stien går langs åkerkantene. Dette på grunn av at det var misvisende at et større området på dyrkajord var merket av på kartet.
  • Hoklingen og Fossingelva er tatt inn som områdetype SS (Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag) med verdi A = svært viktig friluftslivsområde. Dette på grunn av at det er viktig fiskevatn i kommunen, inkludert isfiske på vinteren på Hoklingen.
  • Stien i Falstadskogen blir egen områdetype SK (Særlig kvalitetsområde). Dette på grunn av at stien i Falstadskogen er et statlig sikret friluftslivsområde.


Temakartet er oppdatert i henhold til dette og blir nå lagt ut på www.naturbase.no. Dette blir et viktig verktøy og hjelpemiddel for kommunen for å hensynta friluftslivet i videre arealplanlegging.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051