Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 36/17 - Videre framdrift utvikling av kulturarenaer

Unni Storstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Unni Storstad
Arkivref. 2017/3896
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.06.17 63/17
Kommunestyre 21.06.17 36/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.


Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:
I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek på dagens tomt. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen, og kino kan tas inn i planene hvis man kommer til enighet med en ekstern driver av kinoen.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 3: Setningen: "Realisering av et slikt prosjekt forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører" tas ut.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 1, og Lunds forslag til nytt punkt 1 ble Lunds forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til innstilling med endring i møtet, og Johansens forslag til innstilling ble Johansens forslag tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna (vaskeriet). Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.
 2. Rådmannen bes også om å arbeide videre med planer om å realisere nytt bibliotek og eventuelt kino på bibliotektomta. Kinodrift legges da ut på anbud under planleggingsprosessen.
 3. Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres det å realisere nytt bibliotek og kino på bibliotektomta. Kinodrift legges ut på anbud under planleggingsprosessen.
 2. Når kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre arrangement. Nytt skyveamfi installeres og teknisk utstyr fornyes.
 3. Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for stor kultursal /-scene på havna. Realisering av et slikt prosjekt forutsetter konkretisert samarbeid med eksterne aktører.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Høringsuttalelse Levanger ungdomsråd PDF

2

Høringsuttalelse Levanger kulturforum PDF

3

Høringsuttalelse Levanger Mannssonglag PDF

4

Høringsuttalelse Levanger fotomuseum PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Rapporten «Den kulturelle tråd» ble presentert for Driftskomiteen 18.01.17 - sak 2/17 - Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur.

Driftskomiteen gjorde følgende vedtak:

 1. Rapporten fra prosjektgruppen tas til orientering.
 2. Rådmannen lager sak om anbefalt videre framdrift.

Det ble også orientert i kommunestyret 25.01.17 i ref-sak 1/17, og var tema under dialogseminaret mellom politikere og administrasjon på Ørlandet 28. og 29. mars.

Målet med rapporten var å gi et beslutningsgrunnlag for en bærekraftig, framtidsretta og velfungerende kulturell infrastruktur i Levanger sentrum. 

Prosjektgruppens anbefalte modell for en framtidig kulturell infrastruktur innbefatter en stor kulturscene/-sal på havna, nytt bygg for bibliotek og kino samlokalisert med enkelte andre funksjoner på bibliotektomta, og en tilbakeføring og oppgradering av Festiviteten som Trehusbyens festsal. Modellen kan realiseres i flere trinn etter en langsiktig plan. Prosjektgruppen anbefalte følgende rekkefølge på utbygging: 1. Kulturscene i vaskeriet. 2. Nytt bibliotek og kino. 3. Tilbakeføring og oppgradering av Festiviteten. Deler av prosjektgruppen mente at et alternativ kunne være å realisere kino og bibliotek først. Da vil man ha mulighet for å starte et arbeid for å få på plass en god driftsmodell for kulturarenaer i vaskeriet, f.eks. med en felles driftsavtale med et framtidig hotell, eller annen fast leietaker.

Etter at rapporten ble lagt fram har også Nord universitet tatt kontakt med kommunen for å undersøke muligheter for å leie lokaler til teaterutdanninga i et framtidig kulturbygg på havna. Rådmannen har signalisert at kommunen er interessert i å legge til rette for at dette kan bli en realitet.

Rapporten med vedlegg ble lagt ut på nettsidene for innspill med frist 1. mai. Det kom inn tre uttalelser innen fristen og en etter fristens utløp, men denne er også tatt med. Uttalelsene kom fra Levanger ungdomsråd, Levanger kulturforum, Levanger Mannssonglag og Levanger fotomuseum. Et hovedtrekk i høringsuttalelsene er at man er samstemt om at den helhetlige planen for en framtidig struktur er god.

Ungdomsrådet ønsker å prioritere en moderne kino og nytt bibliotek, og er opptatt av å ha kulturtilbud for ungdom i bykjernen. Levanger kulturforum ønsker å prioritere etablering av en kulturarena i vaskeriet, men er opptatt av at leie må holdes på et nivå som gjør det mulig for lag og foreninger i Levanger å benytte lokalene. Levanger Mannssonglag påpeker at de lokalene som finnes i kommunen i dag legger store begrensninger for hva som er mulig å gjennomføre, og at en transformering av vaskeriet radikalt vil endre dette til det bedre. De mener videre at en tilbakeføring av Festiviteten vil gi en glimrende arena for mindre kulturarrangement som ikke har behov for de store arealene som vaskeriet kan tilby. Levanger Mannssonglag er også opptatt av at Levanger skal ha et godt kino- og bibliotektilbud.

Levanger fotomuseum er opptatt av at en samlokalisering av ulike institusjoner vil ha klare stordriftsfordeler gjennom samlokalisering og gi en sterkere mulighet for faglig og formidlingsmessig samarbeid aktørene i mellom. Driftsdelen av Levanger Fotomuseum er i dag lokalisert i Kirkegt. 11, der museet leier lokaler av Levanger kommune. Den fotohistoriske samlingen befinner seg på i alt fire eksterne magasin og lagre. Levanger fotomuseum mener prosjektgruppens foreslåtte modell vil være hensiktsmessig for museet og ønsker en samlokalisering med andre aktører som kan gi gode synergieffekter.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig å videreutvikle kulturarenaer i Levanger. En oppdatert og hensiktsmessig infrastruktur vil fremme det lokale kulturlivet, og bidra til at Levanger kan tilby sine innbyggere og tilreisende et godt kulturtilbud.

Status for de sentrale kulturarenaene vi har for bibliotek, kino og sceneaktiviteter er at de alle har et stort behov for oppgradering og utvikling. Dette er godt dokumentert gjennom forarbeidet til rapporten «Den kulturelle tråd».

Betydningen av stedsutvikling øker med endringstempoet i samfunnet. Det blir stadig viktigere å vise utviklingskraft for å framstå som en attraktiv kommune. Kulturdeltakelse og kulturopplevelser har i tillegg til sin egenverdi også en annen effekt ved at den skaper ringvirkninger og bidrar til byliv, bolyst, folkehelse og næringsutvikling.

Kino

Nasjonalt går kinobesøket opp, og økte med nesten 10 % både i 2015 og i 2016. 2016 var rekordår for kinobesøk i Norge, det beste siden 1983 (Salgsstatistikk Film & kino). Kino er det mest benyttede kulturtilbudet i Norge, 72 % av befolkningen hadde vært på kino i løpet av 2016 viser SSB sitt Kulturbarometer for 2016. Denne årlige spørreundersøkelsen viser at ungdom fortsatt er de som går mest på kino. Antallet som går på kino er nokså stabilt, men statistikken viser at hver enkelt har færre kinobesøk. Antallet voksne som går på kino er sterkt økende, og i denne gruppen går også hver enkelt oftere på kino. Andre undersøkelser viser at en årsak til det stabile kinobesøket de siste 30 årene i stor grad er at det å se film på kino handler om mer enn filmen. Det handler om det sosiale elementet – det å gjøre noe hyggelig sammen med andre. Et godt kinotilbud vil derfor medvirke å utvikle møteplasser for innbyggerne.

Om Levanger fortsatt skal ha et kinotilbud er det helt nødvendig å kunne tilby større bredde, noe som forutsetter flere kinosaler. En ny, moderne kino med flere saler vil gi en vesentlig økning i kinobesøket. Størsteparten av økningen vil komme på grunn av at folk vil gå mer på kino når breddetilbudet og fasilitetene blir bedre. Levanger har over 2 000 studenter, og denne gruppen i tillegg til barn og ungdom er de som går aller mest på kino.

Levanger ungdomsråd har gitt innspill til rapport om kulturarenaer. I sitt innspill er de tydelige på at de ønsker seg et moderne kinotilbud i Levanger. De er positive til den helhetlige planen for utvikling av kulturarenaer, men mener at det er kino som bør være førsteprioritet, både fordi det er et tilbud for alle aldersgrupper, men spesielt fordi det er det en veldig aktuell arena for ungdom. De sier videre at det å reise til nabokommunene for kulturtilbud ikke er et godt alternativ for ungdommer. Rådmannen mener det er viktig å vektlegge et så tydelig innspill fra ungdommene.

Levanger ungdomsråd sier videre at det på generell basis er et ønske fra ungdommer om å kunne bruke tilbud i Levanger sentrum mer enn de gjør i dag. De ønsker også gjerne å bruke biblioteket mer, og ønsker å bidra med ideer for at biblioteket skal bli mer brukt av ungdommer.

Biblioteket

Det er et gratis kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen, og er under stadig utvikling også som debattarena og møteplass i henhold til bibliotekenes lovfestede ansvarsområde. Biblioteket har høyt aktivitetsnivå i dag, men potensiale for enda mer aktiviteter om det legges til rette med større og mer funksjonelle lokaler. Bibliotekplan ferdigstilles høst 2017 og vil legge føringer for den videre utviklingen av bibliotekets innhold. Biblioteket vil kunne ha nytte av samlokalisering med kino for å bruke saler på dagtid til foredrag, undervisning mm.

Kulturscene

Om Festiviteten ikke lenger er kino, amfiet byttes ut med skyveamfi med flere seter enn i dag og det tekniske utstyret oppgraderes, så vil dette kunne løse deler av behovet hos kulturlivet i Levanger. Dette kan være en arena for frivillig kulturliv, kulturskolen, samt profesjonelle aktører med oppsettinger i mindre format. Man må likevel huske at både sal, scene og garderober setter begrensninger for størrelse på arrangement her.

Festiviteten vil ikke være godt nok ved store arrangement/forestillinger. Det kan være oppsettinger hvor både scenefasiliteter og garderobefasiliteter ikke er store nok på Festiviteten, men det kan også være for arrangement som har en så stor kostnad pr. forestilling at det er nødvendig med 450-500 sitteplasser for å kunne gå med økonomisk overskudd.

Festiviteten har litt over 200 sitteplasser, med nytt amfi dette kunne økes noe. Nye Levanger ungdomsskole kan ta ca. 500 publikum, men der er scenen for liten for store oppsetninger, og arrangement vil komme i konflikt med skolens aktiv­iteter. Trønderhallen har plass til enda flere, men også der må alt rigges ved store arrangement. Dette er svært ressurskrevende og vil komme i konflikt med daglig drift, og er der­for ikke noe alternativ annet enn unntaksvis for svært store arrangement med over 500 tilskuere.

Det finnes ingen stor kulturscene med kapasitet til minst 500 publikum og tilfredsstillende lys og lydanlegg mellom Stjørdal og Steinkjer. En stor kulturscene vil kunne brukes både til kulturarrangement, konferanser og andre arrangement. NORD Universitet vil ha nytte av tilgang til en større sal. En stor sal vil også være attraktivt for konferansearrangører, og dermed også for eksisterende og mulige framtidige hotell i Levanger. Havna er pekt på som en aktuell lokalisering for scenefasiliteter, og mulighetsstudien for vaskeriet dokumenterer at bygningen er egnet for transformasjon til en kulturarena. Alternativt har Levanger kommune tilgang til tomtearealet for nybygg dersom det i det videre arbeidet kommer frem at dette er formålstjenlig.

Festiviteten som ressurs for trehusbyen

Festiviteten var den første bygningen som stod ferdig etter bybrannen i 1897, og har en sentral og historisk viktig beliggenhet i Trehusbyen. Bygningen er et fyrtårn i det som mange opplever som kulturkvartalet med flere kulturinstitusjoner og Stadionparken i nærheten. Dette gir gode muligheter for å utvikle bygningen til videre bruk som kulturell møteplass. Ved å erstatte dagens faste tribune med et skyveamfi vil bruksmulighetene økes betraktelig. Bygningen har store vindusflater som i dag er igjenkledd. Det ligger gode kvaliteter i rommet dersom det kan åpnes opp for å slippe inn dagslyset. I eksteriøret vil en “åpen” fasade bidra til mer liv mot gaterommet. Festiviteten bør på sikt tilbakeføres til et mer autentisk preg, slik at den igjen kan oppleves son festsalen fra 1897. 

Byutvikling
De kulturelle tyngdepunktene i bykjernen og på havna er viktige møteplasser i seg selv og for omgivelsene de ligger i. Gjennom å spre kulturen legges det til rette for folkelig, god atmosfære, trygghet og trivsel i hele byen for alle. En satsing fra kommunens side på kulturtilbud i flere deler av byen vil kunne gi positive ringvirkninger.  

Området rundt jernbanestasjonen vurderes som et svært sentralt kollektivknutepunkt i byen, og samlet og oppgraderte kino- og bibliotekfasiliteter vil være et løft for denne delen av sentrum.

Festiviteten ligger på det historiske knutepunktet for samferdsel i Levanger, og en satsning på Festiviteten vil styrke de allerede eksisterende kulturfasiliteter i dette området i tillegg til å bidra til vitalisering av nærområdet. Tilsvarende vil en investering på havna bidra til ønsket utvikling og styrking av knutepunktet mellom Røstad og byen.  

Gjennom å spre kulturaktiviteter i ulike bydeler skapes det flere og mere mangfoldige møteplasser også mellom tyngdepunktene. 

Gjennomføring

Bedre scenefasiliteter vil generere mer samhandling blant frivilligheten og legge til rette for kulturell aktivitet på tvers av aldre og sosiale lag. Realisering av en stor kulturscene vil også gjøre Levanger bedre rustet til å ta imot profesjonelle aktører. Rådmannen vurderer det slik at det er nødvendig å få på plass en god driftsmodell før man kan realisere en stor kulturscene. Dette vil medføre nye driftskostnader for kommunen, og det må derfor arbeides for å finne gode driftsmessige løsninger. Det er derfor rådmannens forslag at man kommer fort i gang med å planlegge en større kulturscene på havna. Samtidig må arbeidet for en langsiktig leieavtale med Nord Universitet, tilrettelegging for flere kulturklynger og et mulig framtidig hotell fortsette. Dette er en prosess som kan ta noe tid avhengig av hvor fort man kan få på plass langsiktige avtaler.

Realiseringen av et nytt bygg på bibliotektomta som inneholder kino og bibliotek i tillegg til andre funksjoner/tjenester som gir gode synergieffekter er lettere å starte med. Det vurderes som viktig å gi biblioteket muligheter for videre utvikling i lys av sin samfunnsoppgave som møteplass og debattarena. Det er også kommet tydelige signaler på at kino er et viktig tilbud for ungdom i Levanger, men at dagens kvalitet på lokaler legger for mange begrensninger på tilbudet. Parallelt med planleggingen kan kinodriften legges ut på anbud. Den som får anbudet på kinodrift vil da kunne delta i prosessen med utforming av den nye kinoen.

Ved å flytte kino ut av Festiviteten, vil det frivillige kulturlivet få et utvidet tilbud om bruk av salen som finnes her i dag. Dette vil gi gevinst på relativt kort sikt, mens arbeidet med å utvikle et konsept for en større scene på havna pågår. Å legge til rette for frivilligheten er også en viktig strategi for Levanger kommune.

Framdrift avklares i forbindelse med behandlingen av budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051