Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 35/17 - Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/2525
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.05.17 13/17
Driftskomiteen 14.06.17 18/17
Kommunestyret 21.06.17 35/17

 

Vedlegg (nytt):

Lokale kriterier PDF (oppdatert etter Driftskomiteens møte 14.06.17)


Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet.

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.

Avstemning:

Kjerkols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kjerkols forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet.

INNSTILLING:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller Heldøgnsomsorgsplass vedtas.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av 13.06.2016 og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

PS 13/27 fra 10.05.17 hvor saken ble lagt ut på høring med høringsfrist 10.06.2017

Vedlegg:


Høringsuttalelser

 
Saksopplysninger:

Saken har vært ute på høring med frist 10.06.2017 og det er kommet inn tre eksterne og en intern høringsuttalelse i saken. 

Uttalelsen fra Samarbeidsutvalget Ytterøy helsetun

Rådmannens innstilling


SU mener forskriften burde vært vedtatt i kommunestyret, både for å sikre grundigere saksgang/saksframlegg og gi forskriften den oppmerksomhet den fortjener.

 

Driftskomiteen kan velge å sende over saken til kommunestyret med en innstilling i saken.  

Kommunestyret har siste møte før sommeren 21.06

§ 1 Formål omskrives litt og nummereres hvert ledd. §2-1a andre ledd tas også med.
Forslag:
§1 Formål:
Forskriftens formål er:

a)      Sikre vurdering av rett omsorgsnivå og likebehandling for oppfyllelse av helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a, i samsvar med rettighets-bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd jamfør §2-1e

b)      Klargjør kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og/eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, heretter kalt HDO.

c)      Sikre oppfølging av pasienter og brukere på venteliste for langtidsopphold.

d)      Bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen.

 

 

Endringene foreslått til §1 tas inn i forskriften i sin helhet og erstatter foreslåtte tekst.

 

§2 Virkeområde
Vurderes tatt bort da innholdet dekkes av §1, men forslagets §2 setning nr. 1 tas med dersom §2 beholdes.

Videre nummerering av § endres tilsvarende

 

§2 endres i tråd med forslaget mens første setning blir stående

 

§ 3 Definisjoner

a)      Langtidsopphold menes opphold i sykehjem/HDO uten sluttdato, der det ikke er sannsynlig at pasienten eller bruker flytter hjem. Langtidsopphold i sykehjem/HDO er likestilt i forhold til omsorgsnivå

b)      Venteliste langtidsopphold/HDO

Kommunens oversikt over pasienter/brukere som etter søknad har fått vedtak om at de oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold eller HDO, men som mottar forsvarlige tjenester i påvente av slikt tilbud. Dette kan være korttidsopphold i sykehjem eller helse- og omsorgstjenester i egen bolig.

c)      Omfattende tjenestebehov/nødvendige og forsvarlige helsetjenester, forstås at pasient eller bruker oppfyller kriterier i §3, nummer 4.

 

Alle Forslagene til endringer for punktet «Definisjoner» innarbeides i retningslinjene og erstatter opprinnelig tekst i §3

 

Vedtak om langtidsopphold skiller seg imidlertid fra vedtak om HDO ved at sistnevnte er et vedtak om tjenester og en tildeling av leilighet i tråd med Husleieloven.

 

 

§4 endres til §3 og endres i innhold

Forslag:
§4 Kriterier for rett til langtidsopphold og rett til å stå på venteliste.  

1.
Den som har omfattende tjenestebehov jamfør nummer 4 i denne paragrafen, har rett til langtids-opphold dersom man ikke med andre tjenester og helsehjelp eller på annen måte kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

2.
Den som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold og som: 

 • har omfattende behov jamfør nummer 4 i denne paragrafen og
 • vil være best tjent med langtidsopphold,
 • oppfyller kriteriene for langtidsopphold og har rett til vedtak om dette. Pasient/bruker må være best tjent med langtidsopphold sammenlignet konkret med det tjenestetilbudet pasient og bruker vil få i hjemmet.
   

3.
Det skal legges vekt på:

a) best mulig utvikling av fysisk og psykisk helse, kognitiv status og ivaretakelse av mestringsevne.

b) pasient/brukers mening, eventuelt også pårørendes mening der det følger av pårørendes rolle etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Listen er ikke uttømmende

4.
Et omfattende tjenestebehov er hvis pasienten eller bruker har stort eller fullt behov for hjelp, IPLOS score 4 eller 5

- på alle tre punktene a)-c), eller:

- på ett eller flere av punktene d)-f), eller spesifikk g

a) hjelp til personlig hygiene

b) hjelp til ernæring

c) hjelp til forflytning

d) hjelp til å ivareta egen helse, herunder administrasjon av medisiner

e) tilsyn og hjelp ved kognitiv svikt, demens eller psykisk sykdom

f) tilsyn og hjelp ved somatisk sykdom

g) Likeså har pasienten eller brukeren omfattende tjenestebehov når den samlende situasjon av særlige forhold tilsier det eller etter en helhetsvurdering. Nødvendige strakstiltak skal iverksettes under saksbehandlingstiden.

Pasient og bruker med omfattende tjenestebehov kan ha rettigheter etter nummer 1 og 2. i denne oppstillingen

Det fattes enkeltvedtak.

 

 

Siden §2 blir beholdt så endres ikke § 4 til § 3

 

Alle foreslåtte punkter tas inn og erstatter opprinnelig §4

 

 

§5 Vedtak, tas bort da ledd 1 dekkes under kriterier, ledd 2 dekkes av § 7

(Klageadgang) og ledd 3 er unødvendig.

§ 5 Vedtak blir ny § 5 Venteliste

Forslag §5 Venteliste

a)      Pasienter og brukere som nevnt under §3 andre ledd, har rett til å stå på venteliste til langtidsopphold til de kan prioriteres til ledig plass.

b)      Pasient eller bruker prioriteres til ledig plass når vedkommende ikke kan bo hjemme med forsvarlig hjelp.

c)      Deretter prioriteres pasient eller bruker som har størst behov.

 

 

Dette forslaget tas inn og omarbeides

Endres som konsekvens av andre endringer – innarbeides

§ 5 Venteliste innarbeides i forskriften

 

 

Forslag:

§6 Oppfølging av søkere på venteliste.

a)      ved ledig plass i sykehjem eller HDO, skal kommunen vurdere det individuelle behovet for alle nye søkere og alle som står på venteliste.

b)      for søkere på venteliste skal saksopplysningen oppdateres kontinuerlig for å sikre at prioriteringer gjøres på oppdatert og gjeldende faktagrunnlag.

c)      dersom tilstanden forverres for søkere som bor i egen bolig i påvente av langtidsopphold, slik at det ikke lenger er forsvarlig, plikter kommunen å tilby korttidsplass på institusjon fram til langtidsplass blir ledig.

d)      kommunen skal ha rutiner som sikrer at slike endringer identifiseres.

 

 

§6 forslagene til endringer innarbeides tas inn og erstatter tidligere §6.

 

Forslag:

§7 Klagerett og annen myndiggjøring, forhold til andre lover.

Det er et overordnet hensyn at praktiseringen av forskriften både ved vurdering og oppfølging skal skje slik at det fremmer myndiggjøring av pasient og bruker i beslutninger. Pasient og bruker skal gis informasjon, anledning til å uttale seg og medvirke for å kunne ivareta sin egen helse og sine interesser. Tilsvarende gjelder for pårørende når det følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.

Pasient- og brukerrettighetsloven og alminnelig forvaltningsrett, herunder forvaltningsloven og god forvaltningsskikk, gjelder for denne forskriften.

Pasient, bruker eller pårørende har klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven §7-2 på vedtak gjort etter denne forskriften.

Klagefristen framgår av vedtaket.

 

 

§7 Forslaget innarbeides i teksten og erstatter det opprinnelige forslaget

Seniorrådet Levanger

Nytt tillegg § 1 om Formål:

 1. «Levanger kommunes boligpolitikk legger til rette for botilbud i hele kommunen, det gjelder også omsorgssentrene med heldøgns pleie. Boligsøker i omsorgsbolig med heldøgns pleie skal selv kunne velge bosted/ å stå på venteliste til det omsorgssentret i kommunen de føler tilhørighet til.»
 2. Nytt kulepunkt 4 under § 4 hvor de ønsker at nevnte tester skal erstattes med teksten:
 • Pasientens fysiske, kognitive og sosiale funksjonsnivå samt utvikling siste år.

 

Til punkt 1.

Rådmannen finner det lite hensiktsmessig at kommunen etablerer flere ventelister. Kravet om å etablere venteliste gjelder for kommunen i sin helhet og erfaringen tilsier at det ofte vil være endringer i tildelingene basert på en totalvurdering av helsetilstanden. Både punkt 1 og 2 er forøvrig foreslått endret i punkter ovenfor ( SU – Ytterøy)

Samarbeidsutvalget ved Breidablikktunet

Følgende ble oversendt:

«Samarbeidsutvalget på BBT har gått igjennom forskriften.

Utvalget støtteforslaget og håper og tror dette kan bli bra for de som trenger tilbudet, men vil understreke fra § 6 og anbefaler følgende tillegg:

 • Viktig med fleksibilitet ved tildeling av langtidsplass-/HDO. For eksempel at kontraktene på leie av leiligheter ikke bare går på leilighetsnummer. Kontraktene bør gå på enhet.
 • Er det avlastningsplasser/rulleringsplasser i kommunen, og hvor?
 • Er det definerte korttidsplasser, og hvor?
 • Viktig med kontinuitet i hjemmetjenesten! Færrest mulig ansatte for hver beboer. (Faglig og språklig)
 • Hvordan kvalitetssikre at potensielle brukere får tilbud?»

 

Fleksibiliteten blir i dag ivaretatt gjennom vedtak og måten disse begrenses på i f.h.t. en totalvurdering. Husleieloven bestemmer også hvordan leieforholdene skal være. Nå det gjelder de andre innspillene og spørsmålene så ligger dette inne som en del av den videre strukturendringen i helse. Kapasitet og økonomi må stå i samsvar.

Ellers så ligger det svar på kvalitetssikringen i forslaget fra SU-Ytterøy

Helse og omsorgstorget

Forslag § 5. Vedtak

3. avsnitt:
Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO ("er 3 uker" foreslås strøket). 

Vi foreslår:
Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO følger forvaltningslovens § 11a. 

Begrunnelse for dette:
Vi gjør det enklere for oss selv med å holde på en og samme frist på saksbehandling.

I forvaltningsloven står det:
«I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

 

 

Rådmannen støtter at saksbehandlingstiden skal følge forvaltningslovens § 11a

Samarbeidsutvalget ved Skogn Helsetun

Rådmannens kommentar

Forslaget til forskrift etablerer ikke en venteliste med fortrinnsrett til den som står øverst/først på lista.

Den etablerer en registrering av de som har krav på langtidsopphold i sykehjem eller HDO og som har fått vedtak på dette.

Det oppfattes som intensjonen er å etablere en oversikt over hvor mange det er i den enkelte kommune som har behov for heldøgns omsorg og hva kommunen gjør for disse.

I § 4 i forslaget er det listet opp hva som skal være grunnlaget for vurdering og tildeling av langtidsopphold og HDO.

Her mangler det at pasientens/brukerens prognose for pasienten/brukerens utvikling både medisinsk, fysisk/kognitivt og sosialt. Pasienten/brukerens prognose for utviklingen på disse områdene bør være med i grunnlaget for vurderingene som gjøres.

 

Ventelistene skal synliggjøre hvor mange som venter på langtidsopphold eller Heldøgnsomsorgsplass. Prioriteringene vil bli gjort ut i fra en totalvurdering av behovene til den enkelt ved ledig plass.

Da vil også pasientenes tilstand/prognose være gjenstand for en grundig vurdering. Dette ligger også inne som et krav i f.h.t. IPLOS-forskriften som er løftet inn og tydeliggjort i forslaget til endringer fra SU-Ytterøy


Mer om rådmannens vurdering av forslagene under kapittelet «Vurdering» i denne saken. 

Det er forventet at alle kommuner skal ha vedtatt lokale kriterier innen utgangen av juni måned (før 01.07.2017)

Ny § 3-2 andre ledd i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommune å utarbeide kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være beste tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. For å tydeliggjøre retten er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.

Det fremgår av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasient og bruker nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste.

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for slik plass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på plass i sykehjem eller bolig med heldøgns tjenester.

Vurdering:

I arbeidet med å innarbeide lovgrunnlaget for statlige og lokale kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende plass i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester har det vært framhevet fra opposisjonen i stortinget og fra en rekke høringsinstanser at en slik rettighetsfastsetting ikke endrer på dagens praksis i og med at gjeldende lovverk allerede sikrer en rettighet når en slik plass er å regne som eneste forsvarlige tjeneste.

Det nye i forskriften er at kommunene er pålagt å lage ventelister dersom kriteriene er oppfylt og søkeren dermed er kvalifisert til slik plass. Venteliste vil med dette synliggjøre volumet uten at det vil endre på kommunens plikter til å yte forsvarlige tjenester uavhengig av hvor pasient/bruker oppholder seg.

Når lovendringen nå er vedtatt har Levanger kommune utarbeidet lokal forskrift og kriterier som loven krever.

Når det gjelder innspillene fra seniorrådets leder/nestleder på vegne av seniorrådet og forslaget til nytt tillegg så vil dette dekkes inn i de endringer som blir foreslått av Samarbeidsutvalget på Ytterøy. Det samme gjelder for tilbakemeldingene fra Samarbeidsutvalget på Breidablikktunet og Samarbeidsutvalget ved Skogn Helsetun hvor forslagene delvis faller sammen med foreslåtte endringer og rådmannen sin anbefaling. Det er imidlertid viktig å at saksbehandlingen og frister svarer på forvaltningsloven sine bestemmelser.

De kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslaget til forskrift legges ut til høring med følgende endringer/tillegg:

§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO). Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak

Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)

Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.

Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.

Nytt 4.avsnitt:

Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker. Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler. Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt. Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.

§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste

Ny setning:

Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslaget til forskrift legges ut på høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte med følgende endringer/tillegg (høringsfrist 10.06.2017):

§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester(HDO). Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak

Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)

Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.

Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.

Nytt 4.avsnitt:

Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker. Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler. Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt. Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.  

§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste

Ny setning:

Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Driftskomiteen tar saken til orientering og legger ut forslaget til forskrift på høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Høringsfrist 10.06.2017


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av 13.06.2016 og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. 

Vedlegg:

1

Lokale kriterier PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ny § 3-2 andre ledd i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommune å utarbeide kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være beste tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. For å tydeliggjøre retten er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.

Det fremgår av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasient og bruker nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste. 

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for slik plass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på plass i sykehjem eller bolig med heldøgns tjenester.

Vurdering:

I arbeidet med å innarbeide lovgrunnlaget for statlige og lokale kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende plass i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester har det vært framhevet fra opposisjonen i stortinget og fra en rekke høringsinstanser at en slik rettighetsfastsetting ikke endrer på dagens praksis i og med at gjeldende lovverk allerede sikrer en rettighet når en slik plass er å regne som eneste forsvarlige tjeneste.

Det nye i forskriften er at kommunene er pålagt å lage ventelister dersom kriteriene er oppfylt og søkeren dermed er kvalifisert til slik plass. Venteliste vil med dette synliggjøre volumet uten at det vil endre på kommunens plikter til å yte forsvarlige tjenester uavhengig av hvor pasient/bruker oppholder seg.

Når lovendringen nå er vedtatt har Levanger kommune utarbeidet lokal forskrift og kriterier som loven krever.  

Forskriften foreslått sendt ut på høring fram til 6. juni og endelig behandling i Driftskomiteen 14.06.

De kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1.juli 2017

Til toppen av siden


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051