Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 34/17 - Kommunal bostøtteordning for beboere i omsorgsboliger

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/2997
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Seniorrådet 22.05.17 13/17
Formannskapet 24.05.17 56/17
Kommunestyret 21.06.17 34/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.05.2017

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen

Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:

 1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense på 63.000 kr.
 2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er benyttet fullt ut.
 3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300 pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
 4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
 5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger kommune.
 6. Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen.
 7. Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
 8. Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.
          Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 22.05.2017

Forslag i møte:

Repr. Donjem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:

Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen

Repr. Skjesol fremmet følgende forslag:

Informasjon om kommunal bostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Repr. Støre fremmet følgende forslag:

Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det foretas en årlig justering i tråd med konsumprisindeksen

Informasjon om kommunalbostøtte må legges mer tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Det bør lages et flyveblad, informasjonsskriv på A4 side som inneholder info om rettigheter ved flytting til institusjon/omsorgsbolig.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Med virkning fra 1.6.2017 justeres ordningen med kommunal bostøtte som følger:

 1. For å komme med på den kommunal bostøtte ordningen settes en formuesgrense på 63.000 kr.
 2. En evt. kommunal bostøtteordning slår inn først når Husbankens bostøtte er benyttet fullt ut.
 3. Den kommunale bostøtteordningen justeres slik at alle beboere skal ha minst 6300 pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt.
 4. Den kommunal bostøtte utbetales månedlig.
 5. Ordningen gjøres gjeldende for beboere i omsorgsboliger eid av Levanger kommune. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • PS 18/17 om Husleiesatser for Stokkbakken omsorgssenter


Vedlegg:

1

Forskrifter kommunal bostøtte PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I forbindelse med behandlingen av PS 18/17 – om husleiesatser for Stokkbakken omsorgssenter så ble det orientert om behovet for en kommunal bostøtteordning. Levanger kommune har hatt bestemmelser for kommunal bostøtte siden 1.1.2004. Ordningen ble evaluert og gjort permanent fra 01.06.2005. (PS 041/05). Formålet med den kommunale bostøtten skal være at beboere sitter igjen med et minimumsbeløp etter at husleie er betalt. Dette skal dekke variable kostnader og tjenester som den enkelte kan søke om. 

I stedet for å lage et nytt system foreslår rådmannen at en justerer vedtektene for den eksisterende kommunale bostøtteordningen og justerer beløpet den enkelte skal disponere etter at husleie er betalt.

Den kommunale bostøtteordningen vedtatt i 2005 skulle sikre at beboere skal ha minst 5.000 kr. pr. mnd. igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt. Det var lagt en formuesbegrensning på 50.000. Disse beløpene foreslås nå justert til henholdsvis 6.300 og 63.000. Dette er en justering for pris- og kostnadsstigning og svarer til endingen i konsumprisindeksen siden 2005.

Statlig bostøtte ytes etter en kompleks utregning hvor grunnlaget varierer fra kommunegruppe til kommunegruppe. Levanger kommune er i gruppe 4 noe som tilsier at den øvre grensen for inntekt som gir grunnlag for bostøtte er lavest i landet. Den øvre inntektsgrensen er kr. 17.027/mnd. for en-persons hushold og kr.19.529/mnd. for to-personers hushold. Her blir også husstands størrelse, formue, kapital- og næringsinntekter og utleieinntekter samt inntekter fra utlandet regnet med i grunnlaget. Bolig som er tilrettelagt for funksjonshemmede og/eller hvor oppvarming er inkludert i husleia påvirker også nivået på bostøtte fra staten.

Vurdering:

Når Levanger kommune nå skal bygge ut og etablere omsorgssentre med heldøgns tjenester så er dette som en oppfølging av St.meld. 29:

Regjeringen ønsker å ta med det beste fra de to ulike tradisjonene og bygge morgendagens løsninger på noen grunnleggende prinsipper:

a)     «Smått er godt». Små bofellesskap og avdelinger i stedet for tradisjonelle institusjonsløsninger.

b)     Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov.

c)     Et tydelig skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse- og omsorgsformål.

d)     Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, kjøkkenkrok, soverom og oppholdsrom) innenfor privatarealet, tilrettelagt både for beboer og pårørende.

e)     En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler, der de offentlige arealene deles med den øvrige befolkning.

Slik kan vi få sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem. 

Utfordringene for kommunene ligger da i hvordan utgifter til å dekke inn kapital-kostnader, renter, avsetninger til vedlikehold og drift skal beregnes og effektene dette har på den enkelte beboer sin økonomi. Vår erfaring så langt er at de ordninger vi har hatt bl. a. på Breidablikktunet og ved Levanger bo- og aktivitetssenter har fungert tilfredsstillende og at ordningen med statlig bostøtte i hovedsak har fungert.

Det er imidlertid slik at nye avanserte bygg er dyre å bygge og drifte, og kostnadene må nødvendigvis dekkes inn i over husleia. Selv om det stadig blir færre som mottar minstepensjon vil det enda være noen som vil falle inn under ordningen med bostøtte. Det er også slik at den statlige bostøtteordningen er redusert noe, og vil derfor ikke alltid være nok i forhold til målet om at alle skal sitte igjen med et definert minimum.

På sikt vil dette altså bety at det vil bli færre som trenger kommunal bostøtte. Men for de med lav pensjonsinntekt-/trygdeytelser så er det viktig å ha en ordning som garanterer at de skal sitte igjen med et disponibelt beløp når husleie er betalt.

Den statlige bostøtten er som nevnt i saksopplysningene relative i f.h.t. inntekt og boutgifter. Derfor foreslår rådmannen at den kommunale bostøtten skal være et supplement til den statlige bostøtten slik at alle beboere ved våre omsorgsboliger skal sitte igjen med et minimumsbeløp på kr. 6.300 når husleie er betalt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051