Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 21.06.17 - sak 33/17 - Rekruttering av fastleger i Levanger kommune. Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS)

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/3569
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.06.17 64/17
Kommunestyre 21.06.17 33/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.06.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune prøver ut Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis. (ALIS) fra høsten 2017.
 2. Økt årlig kostnad på 500 000 fra 2018 søkes innarbeidet i økonomiplan 2018-2021.
          Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune prøver ut Prosjekt for å rekruttere og legge til rette for utdanningsstillinger i allmennpraksis (ALIS) fra høsten 2017.
 2. Økt årlig kostnad på 500 000 fra 2018 søkes innarbeidet i økonomiplan 2018-2021.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Utforinger med å få søkere til nye fastlegehjemler uten lister 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune har som svært mange andre kommuner de siste årene hatt utfordringer med å rekruttere leger til ledige fastlegehjemler. Man opprettet to nye «0-hjemler» (hjemler uten lister) forrige gang i år 2014. Et økonomisk incentiv den gang, var et statlig etableringstilskudd på kr 300 000,- pr hjemmel. Denne tilskuddsordningen eksister ikke lenger, og forsterker dermed rekrutteringsutfordringene. 

Siden forrige etablering av nye fastlege-hjemler, har befolkningsveksten i kommunen vært meget stor. I perioden 2015 til 2017 er veksten på hele 418 personer. Behovet for større kapasitet på fastlegelistene har vært stor de siste årene, med små muligheter til å bytte fastlege, og nye innbyggere har måttet ventet lenge på å få fastlege i sin nye hjemkommune. I tillegg er det mange nye unge leger som ønsker et lavere antall pasienter på listene sine.

Det er behov for å etablere to nye «0-hjemler». Etter to runder med utlysninger, endte det til slutt med at alle kvalifiserte søkere takket nei til tildelte hjemmel. I tillegg har en utlyst hjemmel med etablert liste heller ikke blitt tildelt enda på grunn av mangel på aktuelle kandidater.

Levanger kommune har som vertskommune til universitetet en utfordring med å tilby gode tjenester, herunder legetjenester til studentene. Dette har vært en kjent problemstilling gjennom flere år, mye på grunn av liten kapasitet på listene til fastlegene. Dette var også tema i kommunestyret i april dette år. http://levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/290317/FO-717-Sporsmal-Johansen/

For å møte utfordringen med rekruttering har en utviklet en ny modell som i tillegg skal bidra til gjennomføre forskriftsfestede kompetansehevende tiltak i allmennlegetjenesten. Målet er å finne en ordning som kan sikre langsiktighet, forutsigbarhet, stabilitet og god kompetanse i legetjenesten. Modellen omfatter rekruttering av både nye fastleger og leger til legetjenesten i kommunens sykehjem. Men det er også et mål om tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Idéen er at tiltaket vil skape nærhet mellom fastlegene og øvrige kommunale helsetjenester samt til sykehuset. Slik vil forholdene bidra til helhetlige og gode pasientforløp gjennom god samhandling.  ALIS (allmennleger i spesialisering) er beskrevet i vedlagte prosjektrapport.

Kommunene får stadig nye medisinske oppgaver som følge av samhandlingsreformen, og det kommer politiske føringer som stiller tydelige krav til kompetansen for leger som jobber i primærhelsetjenesten. Kommunen opplever også demografiske endringer med befolkningsvekst som gjør at vi stadig må rekruttere nye fastleger. Dette har vært utfordrende, særlig i konkurranse med de mere strømlinjeformede utdanningsløpene unge leger finner i sykehus.

Tida har kommet for å tenke nytt dersom vi skal kunne løse disse utfordringene. Et vesentlig grep er å etablere utdanningsstillinger i kommunehelsetjenesten. Det kan bidra til følgende:

 1. Flere unge leger vil vurdere allmennmedisin som fagfelt. Rekruttering er et svakt punkt i dag. Terskelen for å gå inn i allmennmedisin er altfor høy på grunn av store investeringskostnader og mange vegrer seg for å påta seg ansvar som arbeidsgiver. 
 2. Ved å ansette legene i kommunen i den viktige og formende delen av yrkeslivet, vil vi automatisk knytte disse legene mye nærmere til resten av kommunehelsetjenesten. Den horisontale samhandlingen vil bli bedre, ikke bare mens de er under utdanning, men også senere. Det er en stor fordel – for kommunen, for legene – og det viktigste: for pasientene!


Med samhandlingsreformen (St.meld. 47 (2008-2009)) har man ønsket å overføre en rekke oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det forventes at kommunene selv ivaretar en del pasienter som tidligere ble innlagt i sykehus. Dette skal foregå både i hjemmetjenesten, i sykehjem og i øyeblikkelig-hjelp enhetene (KAD) som ble lovpålagt fra 01.01.16 for alle kommuner. Kommunen har i tillegg fått ansvar for pasienter som skrives ut tidligere fra sykehuset og trenger mere krevende medisinsk behandling fordi de er sykere enn denne gruppen var før reformen (Abelsen et al. 2014).

Dette medfører et visst skifte i kommunehelsetjenestens karakter, i retning av mer behandling og pleie av kort varighet og av mer spesialisert karakter. Det er vekst i andelen korttidsplasser og andelen plasser til habilitering/rehabilitering. Langtidsopphold i sykehjem erstattes av omsorgsboliger med heldøgns bemanning (HDO), der fastlegene forventes å følge opp multisyke pasienter med komplekse sykdomstilstander. Den faglige kompetansen i sykehjemmene må styrkes for å løse de nye oppgavene, men også fastlegene trenger økt kompetanse i oppfølging av den skjøre, eldre pasienten.

Alle typer kommuner har legerekrutteringsutfordringer. I Levanger kommune konkurrerer vi med HNT Sykehuset Levanger, og vi har gjennom søknadsprosessen til 0-hjemler erfart at unge leger i etableringsfasen vegrer seg for den økonomiske og personlige investeringen som ligger i det å etablere seg som fastlege og kjøpe seg inn i et praksisfellesskap. Denne erfaringen gjøres også andre steder i landet der studier viser at fastleger i økende grad foretrekker fastlønn.

I St. Meld 26 (2014-2015) om fremtidens primærhelsetjeneste signaliseres det at de leger som skal jobbe klinisk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, skal være spesialister eller under spesialisering. Fra 1. mars 2017 ble denne forskriften iverksatt. 

Levanger kommune har forpliktet seg gjennom en samarbeidsavtale med nabokommunene Verdal og Frosta om en «Lokal særavtale om legeberedskap og legevisitt på helg og høytid….» om og stille med to leger i vaktberedskap for disse kommuners KAD-senger. Kommunen må derfor sikre seg en forsvarlig legeressurs som imøtekommer disse kravene, samt å legge til rette for en forpliktende 5-delt vaktberedskap. Lav vaktbelastning er også et ettertraktet rekrutteringstiltak.

Prosjektet går i korthet ut på at kommunen ansetter fire leger i stillinger hvor de jobber 50 % i kommunen og 50 % som fastlege ved et legesenter. Dette fram til de har oppnådd å bli spesialister i allmennmedisin. Da vil to av legene fylle hjemler som fastleger i kommunen, mens de to andre fyller ledige og budsjetterte hjemler (budsjett 2017) ved Staup Helsehus og inngå i det sykehjemmedisinske teamet. Alle fire mottar kommunal lønn i perioden fram til spesialisering og kommunen mottar eller beholder basistilskudd, egenandel fra pasienter og refusjoner fra HELFO fram til fullført spesialisering.

En av legene vil alltid være i veiledet praksis ved sykehuset slik at lønnsplikten i forløpet fram mot spesialisering i snitt bare vil gjelde for tre av legene.

I tabellen på neste side viser de rødbrune radene kommunens utgifter for fire leger under utdanningsløpet, mens de grønne radene viser kommunens «inntekter» beregnet ut i fra en snitt på 400 listepasienter. Inntektene vil variere fra start mot slutten av utdanningsperioden så derfor er det satt en gjennomsnittberegning på 400 listepasienter for hele perioden. 

ALIS - ØKONOMISK MODELL FOR BUDSJETT 2018 

 

Komb 50/50

Forutsetninger - Gj snitt listestørrelse 400 pas

     

Type utgift/inntekt

Grunnlag

Beskrivelse

Budsjett 2018

Budsjett 2017

Avvik/Merkost
budsjett 2018

Årslønn pr. stilling

720000

4 x 100 % stilling – utgifter pr. år

2.880.000

1.800.000

 

Sosiale utgifter pr. stilling

216000

Pensjon, arbeidsgiveravgift og ferie - 4 stillinger pr år - 30 %

864.000

540.000

 

Kurs/videreutdanning pr. stilling

20000

Pr 100 % stilling - 4 stillinger pr år

80.000

50.000

 

Veiledning

40000

5 % stilling x 2 veiledere - 1 veileder pr legesenter

80.000

 

 

Praksiskomp for veileder

20000

2 timer pr uke x 2 veiledere - årsbeløp

40.000

 

 

Driftsutgifter

70000

Pr legesenter pr mnd.

1.680.000

 

 

Basistilskudd

-442

Gjennomsnitt – Pr. pasient på liste - totalt 800 listepasienter

-176.800

 

 

Egenbetaling pas

-50000

Gjennomsnitt pr. mnd. - 5 dager praksis pr uke - 2 leger

-600.000

 

 

Refusjoner HELFO

-100000

Gjennomsnitt pr. mnd. - 5 dager praksis pr uke - 2 leger

-1.200.000

 

 

Utdanningsperm

-720000

1 lege utdanning pr år  - refusjoner-lønn fra sykehus

-720.000

 

 

Refusjon sos utgifter

-216000

Reduksjon i f.h.t mindre lønnsutgift

-216.000

 

 

SUM kommunale utgifter

 

 

2.927.200

2.390.000

537.200


Den samlede legetjenesten med kommunalt ansatte leger driftes med årsplanlegging. Dette innebærer en forutsigbarhet for både lege (ALIS), legesenter og kommune. For året 2018 skal det senest i desember 2017 foreligge en årsplan som beskriver hvor og når den enkelte lege skal arbeide, perioder med alt av planlagt fravær og ferie, samt den totale vaktbelastningen for den enkelte lege.  Alt av planlagte endringer skal varsles i god tid og senest 2 mnd. før endringen trer i kraft. Oppstart av ALIS er tenkt september 2017. 

Vurdering:

Som tabellen over viser vil brutto kostnad for fire leger i en utdanningsperiode være ca. 3 mill. På grunn av at kommunen bruker to av sine hjemler ved Staup helsehus som allerede ligger i budsjettet samt at det i utdanningsperioden alltid vil være slik at en av legen er i praksis ved sykehuset Levanger så vil merkostnaden for kommunen til en slik ordning være litt i overkant av 500.000 i f.h.t. 2017 budsjett.

Det er viktig at kommunene har kvaliteter som gjør at nyutdannede leger lar seg rekruttere. Dersom nyutdannede leger skal velge en kommunal stilling som karrierevei må det være større likhet i vilkår for leger i spesialisering i spesialisthelsetjenesten (LIS) og allmennleger i spesialisering (ALIS).

Kommunen er en viktig utdanningsarena, både for de som etter endt spesialisering skal ha sitt virke i kommunehelsetjenesten og for leger som skal jobbe i spesialisthelsetjenesten. God kunnskap om kommunehelsetjenesten hos leger i sykehus bidrar til bedre samarbeid og sikrer god pasientbehandling.

ALIS kan være en god løsning på Levanger kommunes rekrutteringsutfordringer fordi det:

 • Tilbyr trygg rekruttering for unge leger i oppstartfasen som slipper utgifter til etablering og utdanningsløp som en privatpraktiserende fastlege vil medføre
 • Rekrutterer til 0-hjemler og sykehjem samtidig – sikrer langsiktig kompetanseutvikling, stabilitet og samarbeid
 • Gir kommunen mulighet til å kvalitetssikre innholdet i spesialiseringen; sykehjemsleger sikres et godt utdanningsløp med spesialisering i allmennmedisin og fastleger tilegner seg viktig og nødvendig kunnskap innen sykehjemsmedisin
 • Fastlegekontor knyttes nærmere kommunen i samarbeidet og ALIS-kandidater fungerer som «brobyggere» mellom fastleger og annen allmennmedisinsk virksomhet
 • Stimulerer samhandling med helseforetak da man skal etablere samhandling knyttet til gjennomføring av ALIS`s krav om tjeneste i spesialisthelsetjenesten.
 • Tilbudet til nyetablerte tjenester og beboere ved omsorgssentre kan styrkes
 • Tilbudet til studenter som ønsker fastlege ved studiestedet kan bedres 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.06.2017 08:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051