Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.06.18 - FO 24/18 - Interpellasjon fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - Flerbrukshall på Nesset

I formannskapet 28.06.17 orienterte representanter fra Sportsklubben Nessegutten om sine planer for en flerbrukshall på Nesset. Disse planene er under utvikling, og klubben inviterer Levanger kommune med til dialog og bistand til planlegging og prosj ekt ering .

Bakgrunn

Sportsklubben Nessegutten er en klubb i vekst og har i dag ca. 1600 medlemmer. Alle særidrettene i Nessegutten mangler treningsfasiliteter innendørs. Idrettskolen, som skal gi et tilbyd til de yngste barna, er særlig utfordret. I dag benyttes hallflater rundt omkring i kommunen, i tillegg til noe aktivitet i gymsalen på Nesheim skole.

Skognhallen, Trønderhallen og Levangerhallen dekker ikke dagens behov. Alle disse rapporterer om etterspørsel som er vesentlig høyere enn hva de kan tilby.

En flerbrukshall på Nesset vil styrke aktivitetstilbudet og det sosiale tilbudet til barn, ungdom og voksne/eldre på Nesset og omegn. For skolen og SFO vil en hall gi bedre fasiliteter og muligheter for fysisk aktivitet. For voksne/eldre vil et nærmiljøanlegg med tilrettelagt areal for styrke og bevegelighet være viktig for en god og frisk alderdom i tråd med nasjonale og internasjonale satsningsområder.

En hall på Nesset vil frigjøre kapasitet i andre haller i kommunen som vil komme hele kommunens innbyggere til gode.

Samsvar med kommunalt planverk

Sportsklubben Nessegutten og Levanger kommune har sammenfallende verdier og overordnede mål. I kommuneplanens samfunnsdel understrekes det at befolkningens helse og livskvalitet utvikles i lokalsamfunnene der folk leker, lærer, arbeider, pleier fritid og bor gjennom hele livet. En flerbrukshall på Nesset kan forsvares ut fra mål og tiltak i mange kommunale planer, bl.a. kommunedelplan for oppvekst, kommunedelplan helse og omsorg, og temaplan for anlegg.

Samarbeid mellom Sp.kl Nessegutten og Levanger kommune

Nessegutten vil stå som utbygger. Det er imidlertid nødvendig for realisering at det er et forutsigbart inntektsgrunnlag også på dagtid. Nesheim skole har en eldre gymsal som i dag ikke dekker skolens behov, og prognosene for skolen er at elevtallet vil øke jevnt i årene som kommer. SFO og andre kommunale aktører kan også være aktuelle leietakere på dagtid.

Nessegutten ønsker dialog med Levanger kommune i en forprosjekteringsfase der man vurderer langsiktige behov hos begge parter, potensielle leieavtaler, lånegarantier og kostnader. Et slikt samarbeid fordrer en åpen prosess der kommunen har full innsikt i Nesseguttens planer, og der et eventuelt hallprosjekt tar inn behov for både klubben og kommunen.

Nessegutten har satt av midler til en forprosjekteringsfase. Dette skal primært brukes til å trekke inn relevant kompetanse i prosessen. Levanger kommune har tilsvarende god kompetanse til å bistå klubben i denne fasen, og det er derfor viktig med politisk vilje til å støtte dette prosjektet.


Forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune stiller seg positiv til initiativet fra Nessegutten og vil bistå klubben i planlegging og forprosjektering.
  2. Levanger kommune går i dialog med Nessegutten om muligheten for langsiktige leieavtaler.
  3. Hall på Nesset i Nesseguttens regi tas inn i handlingsprogram anlegg ved revidering.


Ina Helen Kollerud Pedersen - klikk for personkort
Ina Helen Kollerud Pedersen
, AP


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 20.06.2018 21:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051