Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.03.19 - sak 11/19 - Detaljreguleringsplan boligområdet Bjørnang II - 5037/47/2 - sluttbehandling

 

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2018/10316 - /5037/47/2

 

Randi Johanne Nessemo - klikk for personkort
Saksordfører: Randi Johanne Nessemo, AP 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 62/18
Plan- og utviklingskomiteen 13.03.19 9/19
Kommunestyret 20.03.19 11/19

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 13.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Detaljregulering Bjørnang II, sist rev. 28.01.19, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljregulering Bjørnang II, sist rev. 28.01.19, vedtas iht. plan- og bygningsloven § 12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 13.08.18 PDF

2

Plankart, dat. 16.08.18 PDF

3

Reguleringsbestemmelser, sist rev. 28.01.19 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Høringsuttalelser (4 stk.) – oppsummert og kommentert i saken


Saksopplysninger:

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Plan- og utviklingskomiteens i Levanger sitt vedtak i møte den 14. november 2018, sak PS 62/18.  

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Kjølen og Nydal bygg AS.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 24.11.2018 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 19.11.2018. Høringsfristen var 12. januar 2019.

Det er mottatt følgende uttalelser:

               1 Sametinget, 26.11.2018

2 NVE, 02.01.2019

3 Fylkesmannen i Trøndelag, 09.01.2019

4 Trøndelag fylkeskommune, 11.01.2019

I det følgende er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert:

1.  Sametinget, 26.11.2018

Lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.

Minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene, følgende tekst foreslås:

Kulturminner og aktsomhetsplikten

Om noen under arbeid skulle oppdage spor etter eldre aktivitet, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Kommentar:

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver. Foreslått tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene.

            2 NVE, 02.01.2019

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

            3 Fylkesmannen i Trøndelag, 09.01.2019

Klima og miljø

Viser til uttalelse til melding om oppstart der det kommenteres at T-1442/16 må legges til grunn i planarbeidet. Det er imidlertid ikke lagt inn bestemmelse som sikrer at støyretningslinjene overholdes. En liten del av planområdet berøres av gul støysone. Denne berører ikke planlagt bebyggelse. Videre er det regulerte friområder i gjeldende plan som sikrer uteområder med gode støyforhold. Anbefaler likevel at det tas inn bestemmelser som sikrer støyverdier etter endt utbygging. Bestemmelsene bør også si noe om støy i anleggsfasen av hensyn til den eksisterende bebyggelsen i området.

Viser til SPR-BATP hvor det står at infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen, og at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. Kommunal temaplan for økt sykkelbruk i Levanger kommune viser en framtidig sykkeltrase i form av utvidet vegskulder fra Markabygda til Skogn sentrum. Samme temaplan viser at det skal settes av 1-3 sykkelparkeringsplasser pr. bolig.

Barn og unge

Det er per i dag ikke gang- og sykkelveg fra planområdet til Skogn sentrum og skole. Det bør etableres en løsning enten med egen gang- og sykkelveg eller alternativt skulder på begge sider av vegen for syklister og gående.

Helse og omsorg

Trafikksikkerhet er viktig for folkehelsa og etablering av gang/sykkelveg er et godt tiltak for å øke fysisk aktivitet samtidig som det gir trygge ferdselsårer for myke trafikanter.

Fylkesmannen fremmer følgende faglige råd til reguleringsplanen:

 1. Det bør legges inn bestemmelser som sikrer hensynet til støy for ny bebyggelse.
 2. Det bør legges inn bestemmelser som sikrer hensynet til støy i anleggsfasen.
 3. Det bør legges inn bestemmelser som sikrer at det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal for sykkel.

 
Kommentar:

Det er lagt inn bestemmelser, 3.1.9, som sikrer at støyregningslinjene overholdes, både for innendørs støynivå og krav til støynivå på uteoppholdsareal. I tillegg er det lagt til bestemmelser, 4.1.2, som sikrer tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen, både med hensyn til luftkvalitet og støy.  

I bestemmelse 3.1.8 er det føyd til at det skal settes av tilstrekkelig areal for sykkelparkering per boenhet.   

I høringsuttalelsen nevnes det at «Kommunal temaplan for økt sykkelbruk i Levanger kommune» viser en framtidig sykkeltrase i form av utvidet vegskulder fra Markabygda til Skogn sentrum. Det er per i dag ingen eksakte planer for sykkeltrase på strekningen. Etter som detaljregulering for Bjørnang II kun er en endring av del av en gjeldende plan, er det ikke rimelig at denne planen utløser krav om egen gang- og sykkelveg eller utvidet skulder for syklister og gående.

            4 Trøndelag fylkeskommune, 11.01.2019

De innregulerte tomtene har ulik størrelse. Størrelsen på tomtene er ikke oppgitt, men det ser ut til at de minste tomtene også er de bratteste. Tomtegrensene innenfor BFS2 kan med fordel justeres noe, for å sikre mer jevnbyrdige tomter.

Planforslaget er ikke i tråd med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging da avstand til skole er 5 km og uten sammenhengende gang-sykkelveg. Samtidig slår arealdelen fra 2011 fast at reguleringsplanen fra 1985 gjelder, og det er naturlig at området blir tilrettelagt for boligbygging i tråd med dette.

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak. Vi ber derfor om at man ser bort i fra vårt tidligere varsel av 28.06.18 om behov for arkeologiske påvisningsundersøkelser i denne saken.  Har dermed ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Kommentar:  

I forhold til forskjeller i tomtestørrelsene i BFS2 er det vurdert at ulike størrelser beholdes fordi stigningsforholdet på adkomstveien gjør det vanskelig å komme inn på den «store tomta» fordi det må være en støttemur med skråning mot veien.

Kulturminnelovens aktsomhets- og meldeplikt forutsettes fulgt opp av tiltakshaver.  

Endringer av planen etter høring

Planbeskrivelse

Ikke endret

Plankart

Ikke endret 

Reguleringsbestemmelser

 • 2.1: bestemmelse om kulturminner og aktsomhetsansvar er endret noe iht. innspill
 • 3.1.8: lagt til bestemmelse om tilstrekkelig areal for sykkelparkering
 • 3.1.9: bestemmelse som sikrer hensynet til støy (innendørs støynivå og krav til støynivå på uteoppholdsareal)
 • 4.1.2: bestemmelse som sikrer hensyn til støy og luftkvalitet i anleggsperioden


Vurdering:

Det er mottatt uttalelser fra 4 høringsparter. 

Reguleringsbestemmelsene er endret noe på bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen i Trøndelag og Sametinget. Det er tatt inn bestemmelser som sikrer hensynet til støy, både innendørs og på uteoppholdsareal, samt bestemmelser som sikrer hensynet til både støy og luftkvalitet i anleggsfasen. Videre er det lagt til en bestemmelse om tilstrekkelig areal for sykkelparkering per boenhet.   

Ut over dette finner ikke kommunen at det er grunn til å endre planforslaget på bakgrunn av innspill innkommet i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. Planforslagets innhold er tidligere gjort rede for i forbindelse med førstegangsbehandling slik det fremgår av saksprotokoll nedenfor.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering tilrår Rådmannen at det innstilles på at planforslaget vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Saksordfører:

Randi Johanne Nessemo, AP

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering for Bjørnang II, datert 16.08.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Bjørnang II, datert 16.08.18, vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, datert 13.08.18 PDF

2

Plankart, datert 16.08.18 PDF

3

Reguleringsbestemmelser, datert 16.08.18 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for opparbeidelse av fem nye boliger i området samt ny avkjøring fra Bjørnangvegen.

Bakgrunnen for endring av gjeldende reguleringsplan for «Brenne 1985» er at på areal som er avsatt til avkjøring til boligfeltet i gjeldende reguleringsplan, er det i dag bygd en bolig. Det er derfor behov for å avsette areal til en ny avkjøring til boligfeltet.

Forslagsstiller er Kjølen og Nydal bygg AS. Plankonsulent er Norconsult AS.  

Planområdet

Planområdet ligger på eiendommene gnr./bnr. 47/2, samt 47/28 og deler av 48/16 og 54/1 på Bjørnang i Levanger kommune. Området ligger ca. 5 km fra Skogn sentrum. Boligområdet har avkjøring fra Bjørnangvegen, som er en privat veg med avkjøring fra fv. 754 Bygdavegen. Planområdet er ca. 9700 m2.

Området er i dag bevokst med granskog, lauvskog og krattvegetasjon. Det er bygd en enebolig innenfor planområdet i dag. 

Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er markert med rød sirkel.

Figur 1. Oversiktskart. Planområdet er markert med rød sirkel.

Planstatus

Reguleringsplan for «Brenne 1985», vedtatt 12.02.1985, er gjeldende reguleringsplan for området. I gjeldende plan er området hovedsakelig avsatt til boligformål og veiformål og med sju eneboligtomter innenfor planområdet. Det foreslås at deler av reguleringsplan «Brenne 1985» endres.

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan «Brenne 1985». Forslag til avgrensning av ny reguleringsplan er vist med rødt. - klikk for større kart

Figur 2. Gjeldende reguleringsplan «Brenne 1985». Forslag til avgrensning av ny reguleringsplan er vist med rødt.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011, er området avsatt til hensynssone for gjeldende reguleringsplaner, med bestemmelse om at eksisterende reguleringsplan skal gjelde for området. Det er avsatt et nytt boligområde nord-øst for planområdet (gul avmerkning på kommuneplanens arealdel). 

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområdet er markert med lilla farge. Gjeldende reguleringsplan er gjeldende for planområdet.

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområdet er markert med lilla farge. Gjeldende reguleringsplan er gjeldende for planområdet.

Tiltaket innebærer ikke utredningskrav etter forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget

Generelt

Det foreslås 6 eneboligtomter innenfor planområdet, samt felles adkomstveg med snuhammer. En av boligtomtene er bebygd.

Endringer fra gjeldende plan:

 • endre felles veiadkomst i området
 • endre antall boligtomter fra 7 til 6
 • endre gjeldende reguleringsbestemmelser, særlig om byggehøyde, plassering, utnyttelsesgrad, takform m.m. 


Bebyggelsen

Området kan nyttes til småhusbebyggelse. Eneboliger tillates oppført med utleiedel. Boligene kan plasseres innenfor byggegrense på plankart. Garasje og støttemurer kan plasseres nærmere tomtegrense.

Maksimal grad av utnytting for hver tomt skal ikke overstige 35 % BYA.

Tillatte takutforminger er saltak, pulttak og flatt tak.  

Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde på 6,5 meter og mønehøyde på 9,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 8,0 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.

Frittliggende garasje/uthus kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 70 m2 og maks 70 m2 bruksareal (BRA). Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak kan maks gesimshøyde være 4 meter.

Det presiseres i reguleringsbestemmelsene at bolig og garasje skal ha god terrengtilpasning og gis helhetlig utforming. Garasjer skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.  

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Avkjøringen til planområdet ligger ca. 260 meter fra krysset Bjørnangvegen–fv. 754. Det er bussholdeplass ved krysset Bjørnangvegen–fv. 754.

Felles adkomstveg f_SKV2 skal opparbeides som vist på plankartet, med snuhammer dimensjonert for lastebil.

Det er ikke gang- og sykkelveg fra planområdet til Skogn sentrum. Strekningen er i «Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 for Levanger og Verdal kommune» med i hovednett for sykkel. I temaplanen er det foreslått en utbedring av strekningen fra Skogn til Markabygda, der løsningen er «Blandet trafikk med utvidet skulder».

Kommunen dekker skoleskyss til barn på Bjørnang.

Planområdet ligger nært barnehage og bussholdeplass.

Parkering

For boliger over 100 m2 BRA skal det etableres minimum 2 bilparkeringsplasser pr. boligtomt. For hybler kreves 1,0 plass per enhet.

Lek og uteopphold

Det er et felles friområde ca. 50 meter fra ytterkanten i planområdet (se gjeldende reguleringsplan, figur 2). Det er avsatt et nytt boligområde nord-øst for planområdet (gul avmerkning på kommuneplanens arealdel, figur 3). Arealet øst for planområdet planlegges også utbygd med boliger, slik at det potensielt kan komme flere felles oppholdsområder inntil planområdet. I planområdet er det en felles turveg (f_GT) samt et område som kan inneholde ulike fellesfunksjoner (f_SVG5).   

Universell utforming og tilgjengelig boenhet

Adkomstvegen til boligene har en stigningsgrad som ikke er i tråd med universell utforming. Det er i planen foreslått at det ikke settes spesielle krav om tilgjengelig boenhet.

Støy

Støyforholdene er i tråd med retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som er vedlagt saken (punkt 7 i planbeskrivelsen).

Det er i analysen konkludert med at det ikke er behov for særlige tiltak knyttet til naturfarer og menneskeskapte/virksomhetsbaserte farer da planforslaget ikke medfører spesielle risikoforhold.

Planområdet ligger i skrått terreng, men det er i NVEs aktsomhetskart vurdert at det ikke er fare for skred. Grunnforholdene med tykk morene er vurdert som trygge og egnet til byggeformål.  

Kulturminner

I følge kulturminnebasen Askeladden og Kulturminnesøk er det ikke registrert arkeologiske kulturminner eller kulturmiljø med vernestatus innenfor planområdet.

Naturmangfold

Det er ikke registrert sjeldne eller trua arter eller naturtyper i eller i nær tilknytning til planområdet i Naturbase, på Artskart eller på Miljøstatus.

Vann-, avløp-, energiløsninger

El-kabel (230 V) ligger i Bjørnangvegen.

Vann- og avløpsledninger ligger også i Bjørnangvegen. VA-ledningene har tilstrekkelig kapasitet for de nye boligene.

Renovasjon er løst på hver enkelt tomt.

Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte med Levanger kommune ble gjennomført den 15.05.2018. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Innherred den 23.06.2018 og på kommunens hjemmeside. Frist for innspill var 04.08.2018. I vedlagt planbeskrivelse er svar i forbindelse med varsel om oppstart kort kommentert.

I kommunen er planforslaget forelagt landbruk, kommunalteknikk, brann og redning, barne- og ungdomsrepresentant og byggesak.

Innherred brann og redning, dato 05.10.18:

Spørsmål om avstand til uttak av slokkevann.

Kommentar: Det er flere brannventiler i området. Den nærmeste ligger ved Bygdaveien, og den er ca. 75 meter fra ca. midt i planområdet for nye boliger i «Bjørnang II». En brannventil dekker 150 meter.

Vurdering:

Planforslaget legger til rette for opparbeidelse av fem nye boliger i området og ny avkjøring fra Bjørnangvegen. Planforslaget er i tråd med målsetninger og formål i overordnet plan.

Naturmangfold

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i kraft av en sjekkliste. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil medføre spesielle risikoforhold.

Utbygging i planområdet vil bidra til boligbygging i Levanger kommune. Arealet er i tråd med kommuneplanens arealdel for Levanger og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget er ikke i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, men bidrar til kommunens ønske om å tilby noen få store tomter inntil eksisterende bebyggelse i kommunen. Strekningen til skolen er over 4 km og vil dermed utløse gratis skoleskyss. Selv om det ikke er gang- og sykkelveg på plass, så mener rådmannen at det er fornuftig at det opparbeides boligtomter i området. Planområdet har vært avsatt til eneboligområde siden 1985 og planforslaget er fremmet med bakgrunn i behov for endring av avkjøring til boligområdet.

Det er ikke lagt inn et fellesområde for lek- og oppholdsareal innenfor planområdet ettersom planforslaget kun er en reguleringsendring av en gjeldende plan. I den andre delen av gjeldende reguleringsplan er det et felles lekeområde. Det er også friområder inntil planområdet samt turmuligheter helt nært Bjørnang. 

Kommunen tilrår at planforslaget framlegges for høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.03.2019 21:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051