Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19 - sak 9/19 - Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2018/12708
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 64/18
Driftskomiteen 14.11.18 33/18
Formannskapet 28.11.18 124/18
Formannskapet 06.02.19 18/19
Kommunestyret 20.02.19 9/19

  

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer: 

Tillegg til kap. 1 Innledning:

Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.

Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger kommune.

Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:

Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal kommune.

Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.

Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:

Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av andre.

«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene» endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»

Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.

Punktet utfasing av gamle planer utgår.

Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet.

Endring i kap. 6 Framdriftsplan:

Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede planperioden forlenges til juni 2020.

---

Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor videreformidles til aktuelle planprosessledere.
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner», vedtatt i formannskapets sak 124/2018, med følgende endringer: 

Tillegg til kap. 1 Innledning:

Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.

Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger kommune.

Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:

Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal kommune.

Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.

Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:

Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av andre.

«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene» endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»

Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der.

Punktet utfasing av gamle planer utgår.

Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet.

Endring i kap. 6 Framdriftsplan:

Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede planperioden forlenges til juni 2020.

---

Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor videreformidles til aktuelle planprosessledere. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det skal i 2019 og 2020 gjennomføres planprosesser i henhold til Levanger kommunes Planstrategi 2017-2020. 

Som ledd i varsling om planoppstart ved utarbeidelse eller revidering av kommuneplaner eller kommunedelplaner, skal det iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 4-1 utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Forslag til planprogram skal iht. Pbl § 11-13 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med kunngjøring av planarbeidet. Det skal også gjøres elektronisk tilgjengelig på nett. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.  Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret.

Kommunestyret har gjennom vedtak i sak 68/17 Plan- og styringssystem, gitt føringer for hvordan planprosesser skal gjennomføres. I samsvar med Kap. 9 Gjennomføring av planprosesser, er det lagt opp til utarbeidelse av felles planprogram og gjennomføring av felles og delvis felles planprosesser, da dette gir bedre samordning og mer helhetlige planer enn enkeltvise planprosesser ville gjort. Det vil også redusere samlet bruk av tid – og kostnader, knyttet til planprosessene.

Vedlegg:

1

Høringsforslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner PDF

2

Gjennomgang av høringsinnspill PDF

3

Høringsuttalelse fra Kystverket PDF

4

Høringsuttalelse fra Randi Haugskott PDF

5

Høringsuttalelse fra Forsvarsbygg PDF

6

Høringsuttalelse fra Direktorat for mineralforvaltning PDF

7

Høringsuttalelse fra Trafikksikkerhetsutvalget i Levanger PDF

8

Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet PDF

9

Høringsuttalelse fra Bane Nor PDF

10

Høringsuttalelse fra Norges Vassdrags og Energidirektorat PDF

11

Høringsuttalelse fra Byggmester Kolstad PDF

12

Høringsuttalelse fra Tiny House Trøndelag PDF

13

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag PDF

14

Høringsuttalelse fra Ytterøyutvalget PDF

15

Høringsuttalelse fra Bymuseet i Levanger PDF

16

Høringsuttalelse fra Mattilsynet PDF

17

Høringsuttalelse fra Frol Bygdeallmenning PDF

18

Høringsuttalelse fra Sametinget PDF

19

Stiftelsen Falstadsenteret PDF

20

Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune PDF

21

Høringsuttalelse fra Per Audun Letnes PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, kan ses ved å klikke på lenke):

 1. Plan- og bygningsloven
 2. Plan- og styringssystem for Levanger kommune
 3. Miljøverndepartementets veileder til Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen - handlingsdelen
 4. Miljøverndepartementets veileder til Kommuneplanens arealdel
 5. Miljøverndepartementets veileder til Kommunal planstrategi
 6. Planstrategi 2017-2020 for Levanger kommune


Saksopplysninger:

Formannskapet behandlet i sak 124 i møte 28.11.2018 forslag til felles planprogram for flg. planer som skal revideres eller utarbeides:

 • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
 • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, ny
 • Kommuneplanens arealdel, revidering
 • Kommunedelplan oppvekst, revidering
 • Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
 • Kommunedelplan kultur, revidering
 • Kommunedelplan næring, revidering
 • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny


Formannskapet gjorde flg. vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Planprogrammet er en plan for planprosessene som gjør rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre at offentligheten har mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet i en tidlig fase.

Fristen for høringsuttalelser var satt til 17. januar 2019.  Ved fristens utløp er det mottatt 19 uttalelser. Disse er gjennomgått og vurdert, både i forhold til endringsbehovet i planprogrammet og i forhold til tilførsel av kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Vurderingene fremgår av vedlegg nr. 20.

Vurdering:

Både Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune tilrår utarbeidelse og vedtak

på ny Kommunal planstrategi i forkant av at kommunedelplaner vedtas. 

Ny kommunal planstrategi skal i henhold til Pbl. § 10-1 utarbeides og vedtas av kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Den skal også omhandle kommunens planbehov.

Ny Planstrategi vil måtte bygge på samme kunnskapsgrunnlag og analyser som øvrige planer. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å samordne arbeidet med ny Planstrategi og arbeidet med kommuneplanene.

Det er viktig å skape rom for at nytt kommunestyre får sette sitt preg på ny Planstrategi som rammeverk for kommuneplanene. Dette må det tas hensyn til i framdriftsplanen. Planstrategien må også behandles politisk i forkant av kommuneplanene, og framdriftsplanen bør forlenges til juni 2020.

Innarbeidelse av prosessen med utarbeidelse av ny Planstrategi innebærer endringer i Planprogrammets Kap. 1 Innledning. I vedlegg nr. 20 er det også vurdert endringsbehov i andre deler av Planprogrammet som må innarbeides. Det foreslås derfor følgende endringer og tillegg:

Tillegg til kap. 1 Innledning:

Arbeidet med ny Planstrategi 2020-2023 for Levanger kommune samordnes med øvrige planprosesser i 2019 og 2020. Det legges opp til at Planstrategien behandles politisk i forkant av at kommuneplanene sluttbehandles, og til at nytt kommunestyre har en tydelig rolle i utarbeidelsen av Planstrategien.

Som en viktig del av planprosessene skal det utformes ny visjon og verdier for Levanger kommune.

Tillegg til kap. 3.3.3 Gjeldende kommunedelplaner:

Gjeldende Kommunedelplan næring omhandler både Levanger kommune og Verdal kommune.

Gjennom revideringsprosessen skal det utarbeides egen plan for Levanger kommune.

Endringer til kap. 4.3 Utrednings- og analysebehov:

Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes analyser som allerede er utarbeidet av andre.

«Det legges opp til at følgende tema skal utredes eller analyseres i planprosessene» endres til «En rekket tema skal utredes eller analyseres i planprosessene, jfr. eksempler vist under. Eksemplene er ikke endelige, da det som følge av planprosessene kan være hensiktsmessig både å legge til tema og la noen utgå.»

Punktet «Visjon og verdier for Levanger» flyttes til kap. 1 og beskrives der. 

Punktet utfasing av gamle planer utgår.

Tillegg til kap. 5 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Statsnett blir direkte kontaktet for deltakelse og orientering underveis i planarbeidet. 

Endring i kap. 6 Framdriftsplan:

Planstrategiprosessen innarbeides i framdriftsplanen. Dette innebærer at den samlede planperioden forlenges til juni 2020. 

Høringsinnspill som ikke er vurdert å gi endringsbehov i planprogrammet, anses å være viktig kunnskapsgrunnlag for de ulike planprosessene. Innspillene skal derfor videreformidles til aktuelle planprosessledere.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres..

Avstemning:

Pedersens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres..
    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

Endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning. Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Kjerkols forslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I henhold til Levanger kommunes Planstrategi 2017-2020, vedtatt i kommunestyrets sak 20/17, skal det i 2018 iverksettes revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel. Det er også vedtatt revidering av eksisterende og utarbeidelse av nye kommunedelplaner

Vedlegg:

 1. Planprogram for Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger og vurdering:

Følgende planer skal revideres eller utarbeides:

 • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
 • Kommuneplanens arealdel, revidering
 • Kommunedelplan oppvekst, revidering
 • Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
 • Kommunedelplan kultur, revidering
 • Kommunedelplan næring, revidering
 • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
 • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, ny

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle planprosesser knyttet til utarbeidelse eller revidering kommuneplaner og kommunedelplaner. Planprogrammet er en plan for planprosessen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet. 

Det utarbeides gjerne et planprogram for hver planprosess. Imidlertid vurderes det her som mer hensiktsmessig å legge til rette for samtidige og koordinerte planprosesser gjennom et felles planprogram. Dette fordi alle planene på ulike måter retter seg mot de samme innbyggerne. Et felles planprogram vil også ivareta krav i lovverket om samordna og helhetlig planlegging, og bidrar til effektive planprosesser både med tanke på gjennomføring og økonomi.

Forslag til planprogram bygger på plan- og bygningslovens §§ 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-7, 11-12 og 11-13. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, samtidig med varsling av planoppstart. Etter 6 ukers høring vil planprogrammet gå til endelig politisk behandling i kommunestyret.

Framdrift for behandlingen av planprogrammet:

14.11.18

Politisk behandling av høringsdokumentet

Driftskomiteen

Plan- og utviklingskomiteen

28.11.18

Formannskapet

05.12.18-18.01.19

Høring

 

06.02.19

2. gangs behandling

Formannskap

20.02.19

Kommunestyret

Til toppen av siden

 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051