Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19 - sak 8/19 - Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2019/269
  Asbjørn Brustad - klikk for personkort
Saksordfører: Asbjørn Brustad, SP

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 23.01.19 4/19
Driftskomiteen 13.02.19 6/19
Kommunestyret 20.02.19 8/19

  

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019

Orientering:

Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 v/enhetsleder Kjell Hugo Dybwik

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag – punkt 1:

Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas med følgende endring:

Rådmannen legger fram en økonomisk plan i tilknytning til Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022. Den økonomiske planen utarbeides og legges fram for kommunestyret sammen med temaplanen.

Avstemning:

Kjerkols endringsforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2 og pkt. 3, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
 2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
 3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019
  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering om saken ut fra signaler gitt i møtet. 

Avstemning:

Obeeds utsettelsesforslag vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering om saken ut fra signaler gitt i møtet.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
 2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
 3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Behovet for en temaplan for arbeid og aktivitet, ble løftet frem i arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg « Mestring for alle». 2015-2030 

Temaplan skal være for alle målgrupper og aldere, rettet mot styrking av arbeid og aktivitetstilbud for personer som av ulike grunner ikke er i stand til å delta i det ordinære arbeidslivet. Planen bør omfatte en kartlegging av ulike gruppers behov. Sentrale tema vil være videre utvikling av møteplasser og fysisk tilrettelegging, lavterskel og spissede aktiviteter, samarbeid med frivillige, individrettede og gruppebaserte dag- og fritidstilbud for personer med f.eks. demens, funksjonshemming, psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og rusavhengighet.

Arbeidet med temaplanen ble organisert etter PLP metoden

 • Prosesseier: Rådmannens ledergruppe ved kommunalsjef helse og velferd
 • Styringsgruppe: Enhetsledergruppen i Helse og velferd
 • Prosessansvarlig: Kjell Hugo Dybwik
 • Prosessleder: Elin Svardal 


Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Prosessleder: Elin Svardal
 • Rådgiver Berit Hakkebo
 • Folkehelsekoordinator Dina von Heimburg
 • Avdelingsleder Rolf Inge Elvbakken
 • Konstituert Avdelingsleder Psykisk helse og oppfølgingstjenesten Tore Fjerdingen/Avdelingsleder Anita Veivåg
 • Frivilligkoordinator Ingvild Rønning Radwan
 • Nav ved tjenesteområdeleder Heidi Rygg

 
Mandat:

Levanger kommune Helse og velferd ønsker å utvikle tjenester med fokus på mestring. På bakgrunn av vedtatt kommunedelplan «Mestring for alle» ble det nedsett en arbeidsgruppe som skulle se på det totale Arbeids- og aktivitetstilbudet for målgruppen. Kommunen, frivilligheten og næringslivet er viktige og naturlige samarbeidspartnere, både som selvstendige aktører og i samarbeid med hverandre.

 1. Arbeidsgruppen skulle kartlegge dagens tilbud.
 2. Arbeidsgruppen skulle evaluere dagens tilbud
  - Evalueringen omfatter innhold, plassering, treffsikkerhet med tanke på dagens behov og fremtidens behov
 3. Arbeidsgruppen skulle ha hovedfokus på Arbeids- og aktivitetstilbud i kommunal regi, men også kartlegge tilbud som frivillige lag og organisasjoner legger til rette for målgruppene.
 4. Arbeidsgruppen skulle identifisere behov for tilrettelagt arbeid / aktivisering hos befolkningen i fremtiden i samspill med samfunnet for øvrig.
 5. Arbeidsgruppen skulle vurdere utvikling av dagens tilbud og/eller utvidelse av dagens tilbud sett opp mot fremtidens behov
 6. Arbeidsgruppen skulle gjøre prioriteringer og sette opp en tidslinje inkludert økonomiske konsekvenser for prioriteringene
 7. Målgrupper for temaplanen er hovedsakelig:
  - innbyggere 18 - 67 år Spesielt tilpasset innsats (tidligere ”nedsatt arbeidsevne”) eller Varig tilpasset innsats (tidligere ”varig nedsatt arbeidsevne”) (NAV sine definisjoner) med behov for tilrettelagt arbeid eller aktivisering
  - innbyggere over 67 år med behov for tilrettelagt aktivisering


Planprosessen:

1.      Interessentanalyse og spørreundersøkelse

Det ble tidlig klart for arbeidsgruppen at interessentene til planen var mange, og at det var både interne og eksterne interessenter. For å få innspill fra flest mulig valgte arbeidsgruppen å lage en spørreundersøkelse som i juni 2017 ble sendt ut via epost til 74 utvalgte mottakere, 31 interne og 43 eksterne. Spørreundersøkelsen var ikke anonym. De eksterne var bl.a frivillige lag og organisasjoner, menigheter, videregående skole arbeidsmarkedsbedrift, frivilligsentral, idrettslag/helsesportlag med tilbud til funksjonshemmede

2.      Innlegg i råd:

Arbeidsgruppen ønsket å få innspill fra rådene, prosessleder og Berit Hakkebo var i Rådet for likestilling 21 nov 2017 og i Seniorrådet 22 november 2017. Det ble orientert om temaplanen og det ble bedt om innspill både i møtene og i etterkant

3.      Intervju med innbyggere

Arbeidsgruppen ønsket å intervjue yngre innbyggere som var uten arbeid eller aktivisering, samt personer med demens. Intervjuene var frivillige og anonyme, og noen som ble forespurt takket nei. Arbeidsgruppen fikk bistand fra Hukommelsesteamet og avdelingene for å finne kandidater til intervju. Alle som ble intervjuet underskrev et samtykkeskjema.

4.      Møte med avdelingsledere og andre ansatte

I tillegg til spørreundersøkelsen ble alle avdelingsledere i Helse, Hukommelsesteamet og andre utvalgte ansatte invitert til en idemyldring.

5.      Dialogmøte om arbeid og aktivitet for personer med demens – utvalgte frivillige lag og organisasjoner ble invitert sammen med utvalgte ansatte fra kommunen

I kartleggingsprosessen ble det tidlig klart at Eldrebølgen og økningen i antall innbyggere med en demenssykdom vil bli en utfordring som krever økt innsats fra mange aktører og økt samarbeid med frivilligheten. Arbeidsgruppen ønsket å prøve ut dialogmøte som arbeidsform, og få innspill fra frivilligheten på utfordringer og muligheter som kunne brukes i planprosessen. Dette er aldri prøvd før i en temaplanprosess, og heller ikke som verktøy i daglig samarbeid med eksterne aktører.

Utvelgelsen av eksterne aktører ble basert på respons på spørreundersøkelsen og kunnskap om aktører som allerede er involvert i aktiviteter for eldre og demente. Vi ønsket å ha gruppearbeid med Kafebordmetodikk, og dette satte praktiske begrensninger for hvor mange deltagere det var hensiktsmessig å inkludere.

6.      Innlegg i driftskomiteen:

Prosessleder hadde innlegg i driftskomiteen 14 mars 2018. Hensikten var å orientere driftskomiteen om arbeidet med planen og hovedutfordringer i fremtiden.

7.      Samfunnsanalyse:

Arbeidsgruppen fikk kartlagt mange utfordringer og muligheter etter innspill fra mange aktører. Dette krevde et omfattende redigeringsarbeid, da mange var overlappende men med ulike perspektiv. De viktigste utfordringene og mulighetene er presentert.

Vurdering:

Det har vært jobbet godt og innovativt igjennom planprosessen og nye metodikker er prøvd ut for å favne bredt de interessentene som ble identifisert i oppstarten. Dette har gitt nyttig kunnskap som kan implementeres in andre planprosesser.  

Temaplanprosessen har munnet ut i en temaplan godt fundert i innbyggeres behov og de demografiske utfordringer Levanger kommune står ovenfor.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051