Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 20.02.19 - sak 6/19 - Endring i Eiendomsskatteloven - justering av ordlyd i budsjettvedtak

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/556
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.02.19 17/19
Kommunestyret 20.02.19 6/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.02.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende: 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Levanger kommune.
 
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Punkt 3 og 4 i gjeldende budsjettvedtak erstattes med følgende: 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Levanger kommune.
 
Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 3,5 promille.
 
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 promille.
 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
 
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
 
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Endring i Eiendomsskatteloven fra 01.01.19

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Kommunestyret behandlet i møte 17. oktober 2018 sak PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune. Her ble som en del av vedtaket lokale bestemmelser i samband med eiendomsskatt vedtatt.

Etter at vedtaket ble fattet er Eiendomsskatteloven endret, og det er derfor anbefalt at kommunen tilpasser sitt vedtak til disse retningslinjene. I statsbudsjett for 2019 ble det vedtatt å fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør. Endringen innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt. Slikt produksjonsutstyr og –installasjoner benevnes som «Særskilt skattegrunnlag». Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik seks sjudeler av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. Grunnlaget skal reduseres med en sjuendedel hvert påfølgende år 

Kategorien verk og bruk fjernes samtidig som begrep. Eiendommer som i dag hører inn under denne kategorien skal, fra og med 2019, anses som næringseiendom og følge eiendomsskattereglene for slik eiendom. Eiendomsskatte­grunnlaget for disse eiendommene vil i hovedsak bestå av bygninger og tomt.

Det er forutsatt at kommunene kompenseres for et inntektsbortfall ved endringer i lovverket. Denne forutsetningen innebærer at det ikke foreslås en justering av kommunens inntekter. Det vil i løpet av 2019 bli foretatt en omtaksering av objekter som berøres av endringen i eiendomsskattebestemmelsene.

Vurdering:

Det vurderes fra KS Eiendomsskatteforum at det er fornuftig at kommunens vedtak knyttet til utskriving av eiendomsskatt er tilpasset nytt regelverk. Dette for å sikre at kommunen vil motta kompensasjon for bortfall av inntekter når eiendomsskatt på produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger skal regnes med i skattegrunnlaget. Rådmannen støtter denne vurderingen og foreslår derfor at budsjettvedtakets pkt. 3 og 4 endres.

Til toppen av siden 


Saksopplysninger:

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.02.2019 20:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051