Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 48/19 - Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/887
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 70/19
Kommunestyret 19.06.19 48/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det
  Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Kommunestyret har behandlet denne saken 2 ganger tidligere, og begge ganger er det vedtatt å innvilge kommunal garanti. Saken kommer opp til behandling for tredje gang grunnet et krav fra Kommunalbanken om at forrige vedtaks punkt 6 «Eventuelle tilskudd som blir innvilget til prosjektet skal gå til nedbetaling på lånet», ikke kan godkjennes da dette er en betingelse som ligger utenfor deres kontroll. Rådmannen oppfattet i tidligere dialog med Kommunalbanken at dette var et punkt som var ønsket med. 

Vurdering:

Rådmannens vurderinger er ikke endret siden forrige behandling, og rådmannens forslag til innstilling er derfor likelydende med vedtak i K-sak 30/19, med det unntak at punkt 6 er fjernet.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051