Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 47/19 - Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/8729
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 69/19
Kommunestyret 19.06.19 47/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 4.500.000,- for Markabygda vassverk SA
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
  3. Garantien erstatter garanti gitt i K-sak 21/18.
  4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
    Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 4.500.000,- for Markabygda vassverk SA
  2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
  3. Garantien erstatter garanti gitt i K-sak 21/18.
  4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Markabygda vassverk SA har søkt om utvidet kommunal garanti i samband med utbedring og utvidelse av vannverket. Søknaden gjelder en utvidelse av garanti gitt av Levanger kommunestyre i sak 21/18

Kommunestyret behandlet i møte 25.04.18 søknad fra Markabygda vassverk SA om garanti for lån på inntil 3,0 mill. kroner med bakgrunn i behov for å bedre og utvide vanntilførselen til Markabygda. Denne søknaden ble innvilget. 

Vurdering:

Med bakgrunn i økte kostnader søker vassverket om en utvidelse av garantien til 4,5 millioner kroner. Vassverket opplyser i sin søknad at kostnadsøkningen skyldes mer fjell en antatt, flere kummer og legging av kloakk/fiber, og at innvilget ramme derfor ikke er tilstrekkelig.

En kommunal garanti vil gi vassverket bedre betingelser på et lån enn om de ikke har denne garantien.  Risikoen for kommunen henger sammen med vassverkets betalingsevne. Det er ingen signaler på at vassverket ikke klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser. I Levanger kommunes langtidsplaner ligger det en intensjon om å bygge ut det samme området med kommunalt vann, uten at dette ennå er inne i gjeldende økonomiplan. Utbyggingen vil gjøre at utbyggingen vil kunne gjennomføres tidligere enn om Levanger kommune skulle stå for prosjektet. Det anses hensiktsmessig at dette arbeidet utføres så raskt som mulig, og at det tas sikte på kommunal overtakelse i fremtiden. 

Rådmannen vil med bakgrunn i dette tilrå at Markabygda vassverk SA innvilges en utvidet kommunal garanti på inntil 4,5 millioner kroner.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051