Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 46/19 - Helseplattformen - status

Kristin Bratseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Kristin Bratseth
Arkivref. 2019/3109
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 68/19
Kommunestyret 19.06.19 46/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret i Levanger er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
  2. Det legges inn kr. 300,- pr innbygger i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021.
  3. Det avklares hvilke programvare det ikke lenger er behov for etter innføring av Helseplattformen, og når disse kan sies opp.
  4. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
    Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret i Levanger er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
  2. Det legges inn kr. 300,- pr innbygger i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021.
  3. Det avklares hvilke programvare det ikke lenger er behov for etter innføring av Helseplattformen, og når disse kan sies opp.
  4. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021. 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Alle 85 opsjonskommunene i Midt Norge inngikk oppdatert fullmakt- og samarbeidsavtale (intensjonsavtale) med Helse Midt Norge RKF i løpet av første halvår 2017. Opsjonskommunene har siden 31.01.17 latt seg representere med et Samarbeidsråd for disse opsjonskommunene i prosessen, bestående av 9 ledere fra disse kommunene (3 fra NT, 3 fra ST og 3 fra MR) På slutten av prosessen ble deltagelse fra Sunnmøre utvidet med en rådmann ekstra. Disse har jobbet ut fra rådets mandat for å sikre involvering og forankring i alle opsjonskommunene i Midt Norge.

I mars 2019 ble Helseplattformen AS opprettet med Helse Midt Norge RHF som eneeier, men slik at opsjonskommunene kommer inn i AS-et etter hvert som opsjonene utløses.

I mars 2019 ble det også skrevet avtale mellom Helse Midt Norge RHF og det amerikanske firmaet Epic som vant anbudskonkurransen.

Innføringsprosjektet startet opp 01.04.19, og tidslinjen for innfasing av sykehus og kommuner er som følger nedenfor: 

Tidslinje for felles innføringsprosjekt:

Klikk for større grafikk

Felles innføringsprosjekt starter 1. april 2019. Produksjonssetting for delleveranse 1 (St.Olav, Trondheim kommune + opsjoner?) er i Q4 2021, markert med PD1 i figuren. Produksjonssetting for delleveranse 2 (HNT + opsjoner?) er i Q2 2022, markert med PD2 i figuren. Produksjonssetting for delleveranse 3 (HMR + opsjoner?) er i Q4 2022, markert med PD3 i figuren.

Dette betyr at Levanger kommune skal innfases samtidig med sykehusene i Helse Nord Trøndelag, dvs. fra andre kvartal 2022.

Vedtak om utløsning av opsjonen må foretas minst ett år for innfasingen, det vil for Levanger kommune si innen 2. kvartal 2021.

Avtalen mellom Helse MN og Epic er på kr 1.2 mrd. Det er jobbet siden januar 2018 med å finne en akseptabel fordelingsnøkkel mellom Helse MN og kommunene. Et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra Trondheim kommune samt en rådmann fra Samarbeidsrådet, har ivaretatt opsjonskommunenes interesser. Målsettingen var at dette skulle være klart slik at Trondheim kommune kunne vedta en endelig samarbeidsavtale med Helse Midt Norge RHF før ferien 2019. Dette er noe forsinket, men det er viktig at Trondheim kommune ikke blir stående alene med alt økonomisk ansvar for kommunesektoren. Derfor legges det fram en sak for kommunestyret for oppdatering av status og for oppdatering av interessen, fram mot en siste behandling senest 2.kvartal 2021.

Kostnadsbildet er noe sammensatt, bl.a. avhengig av hva som kan godkjennes som investering av kostnadene, og dermed lånefinansieres, kontra hva som må legges inn i kommunens driftsbudsjett fra 2021.

Så langt i forhandlingsprosessen ser det ut til å bli en gjennomsnittlig kostnad for kommunene på ca kr 300 pr. innbygger med anslagsvis ca 50/50-fordeling mellom investering og drift. Utgiftsreduksjon ved oppsigelse av fagsystemet Profil og andre systemer er da ikke medregnet. Kommunene er anbefalt å avsette midler til opplæring, dersom dette helt eller delvis ikke kan legges inn i innføringsprosjektet og forsvares som en del av investeringene.

Fra dette beløp kan etter hvert fratrekkes dagens kostnader til program som System X/WinMed, Profil m.fl., slik at netto årlige kostnader blir langt lavere, avhengig av hvor fort man kan si opp dagens avtaler som ikke trengs etter innføring av Helseplattformen. 

Den anslagsvise prisen pr. innbygger er selvsagt både foreløpig og usikker, men et greit anslag å bruke i økonomiplanarbeidet for 2020-23. Det er forutsatt at innføringskostnadene dekkes av investering/lån (evt. bruk av fond) nedbetalt over 15 år med 4 % rente. Dette utgjør da ca. 50 % av kr 300/innbygger.

Den andre halvparten er årlige driftskostnader knyttet til lisenser til EPIC, driftskostnader hos Helseplattformen AS m.m.

Vurdering:

Dette er et stort prosjekt for helseforetaket og for kommunene, men det gir også store muligheter for en sterkt forbedret tjeneste og maksimal og effektiv kontakt mellom fastleger, kommuner, legevakter, sykehus og avtalespesialister m.fl.

Helseplattformen er en pilot i landet, sterkt støttet av Helseministeren. Det jobbes delvis samtidig med en nasjonal innføring av «En innbygger – en journal».

I dag kan ingen si sikkert hva som blir det endelige resultatet fram i tid, men det er uansett nødvendig at det skjer noe i Midt Norge, for våre innbyggere og pasienter. Det er ikke avklart hvordan Helseplattformen og den nasjonale innføringen skal henge sammen.

Hvis kommunene i Midt Norge ikke blir med i Helseplattformen på det tidspunkt som er skissert over, må en kjøpe seg inn etter at innføringsprosjektet er ferdig i alle tre lokale helseforetaksområdene.

Trondheim kommune har tatt et stort ansvar i prosessen så langt, og det har hele tiden vært meningen av de skal innrulleres først. Men uten at et flertall av de andre kommunene kommer etter blir prosjektet lite vellykket. Det er nødvendig at kommunene ellers kommer inn i samme tidsrom som «sitt» sykehus. Dette betyr at kommunene tilhørende Helse Nord Trøndelag skal inn 2. kvartal 2022. Kommuner som velger å vente, må da vente helt til slutt, dvs. tidligst fra 2023. Det skal ikke lønne seg økonomisk å vente til etter innføringsfasen.

Rådmannen tilrår at Levanger kommune gjentar og opprettholder interessen for å inngå avtale fra 2.kvartal 2022. Endelig vedtak må fattes innen 2. kvartal 2021.

Det legges inn midler i økonomiplanen 2020-2023 fra 2021.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051