Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 44/19 - Tilstandsanalyse Skogn Svømmehall - Veien videre

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2019/2558
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 64/19
Kommunestyret 19.06.19 44/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen.

Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Avstemning:

Buchholdts forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Skogn basseng driftes fram til mai 2020. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

 1. Rapport Tilstand Skogn b- og u-skole PDF
   
 2. Tilstandsanalyse Skogn b u skole – F PDF
   
 3. Timeplan skogn_svommehall_2018_2019 PDF
   
 4. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Skogn basseng er bygd i 1971 sammen med Skogn ungdomsskole. Bygget er 48 år gammelt og preget av manglende vedlikehold, både bygningsmessig og ikke minst utskifting av det tekniske anlegget. 

Bruken av bassenget

Brukstiden i svømmehallen er fortsatt stor. Etter nedlegging av bassenget på sykehuset er deler av svømmingen flyttet til Skogn basseng. Blant annet er ergo- og fysioterapi i bassenget på mandager da med ekstra oppvarmet basseng.

De resterende dagene er fylt opp av de kommunale skolene Skogn, Halsan, Ekne, samt privatskolene Markabygda montessoriskole og Vårtun skole og Levanger videregående skole.

På kveldstid er det privat bading mandag- onsdag, offentlig bading på mandag, onsdag og fredag.

Totalt er det ca. 50 timer svømming per uke i perioden september- mai.

Økonomi

Kostnadene med å drifte dagens basseng beløper seg til kroner ca. 1,3 millioner kroner (2018). Dette varierer litt fra år til år. Inntektene fra badingen kommer fra kveldsbading, mandagsbading og eksterne på dagtid. Totale inntekter fra Skogn basseng beløper seg til 0,3 millioner kroner (2018). Netto driftsutgift ligger da på 1,0 millioner kroner (2018).

Det ble bevilget 1,5 millioner kroner til drift av bassenget i 2019 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019.

Bemanning

Det er 1,87 årsverk som drifter svømmehallen. 1 årsverk bademester, 0,47 årsverk innleie, 0,1 årsverk badevakt og 0,3 årsverk renhold.

Tidligere utførte bygningsmessige tiltak

Opp gjennom tiden er det gjort flere tiltak på bygningsmassen. Setningsskader er forsøkt rettet opp, lekkasjer fra basseng er tettet, kjemikaliesystemet er delvis oppgradert samt at avfukter anlegget ble oppgradert så sent som i 2018. Det er gjort små tiltak innvendig i tilknytning til vaktrom samt enkle tiltak i garderober for å sklisikre gulvene.

Tilstandsanalysen

Analysen viser at bygget i det store og hele har tilstandsgrad 2. Dette tilsier som tabellen under viser, store vedlikeholdsbehov på hele bygget.

Tilstandsgrad er registrert ihht NS3424, med følgende definisjon:

 • TG 0: Ingen avvik, tilstand tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik
 • TG 1: Mindre/moderate avvik, normal slitasje og er vedlikeholdt
 • TG 2: Vesentlig avvik, sterkt nedslitt/vesentlig skade/vesentlig redusert funksjon
 • TG 3: Stort/alvorlig avvik, total eller nært forestående svikt i funksjon, behov strakstiltak
 • TGIU: Ikke undersøkt

 
Tilstandsgrad 3 er så alvorlig at det bør undersøkes nærmere om det er behov for strakstiltak.

Oversikt tilstandsgrad 3

 

 

SUM

Grunn og fundament

Utbedre skader
Drenering

1 000 000

Yttervegg

Totalrenovering av fasader, vinduer skiftes, etterisolering

1 815 000

Frittbærende dekker

Tilstand betong kartlegges nærmere og tiltak prosjekteres. Renoveres. Kostnad svært usikker uten destruktiv kartlegging.

 

500 000

Primærkonstruksjon

Hovedtak retekkes inkludert etterisolering, nye beslag o.a. tilstøtende elementer/installasjoner. Må ta høyde for konstruksjonsmessige utbedringer. NB!

Ved økt isolasjonsstandard/tiltak av omfang, trer nye lastkrav inn; må gjøres statisk beregning av tak/bærekonstruksjoner. Mulig behov ombygging overgang yttervegger ved etterisolering av disse.

840 000

Sanitæranlegg

Utskiftning av to-greps tappebatteri. Servanter/ wc må byttes samtidig med batteri.

Annet utstyr skiftes som del av øvrig renovering av lokaler for å kunne tilfredsstille ny standard. Kostnad lagt i 312. Det må vurderes om gråvannsgjenvinningsanlegg skal monteres inn fra dusjanleggene;

450 000

Luftbehandling

Aggregat, kanalnett, avfukter. Avfukter har R22 gass som ikke er tillatt i nye anlegg.

360 000

Brannvarsling

Må opp på dagens krav ved renovering

208 000

Fastmontert spesialutrustning for virksomhet

Spyle- og utjevningstank fjernes. Dvs. rommet renskes for utstyr og bygges opp igjen. Kjemikalier må adskilles i egne rom slik at ikke blanding kan skje. Spyle- og utjevningstank må ventileres ut i det fri. Filter kan gjenbrukes. Eksisterende rørføringer av plast kan gjenbrukes, men må bygges om og tilpasses nye føringer.

Eksisterende sirkulasjonspumper kan gjenbrukes. Det samme med doseringsutstyret av kjemikalier. Det må bygges adskilte rom for kjemikalier slik at brann og sikkerhetstiltak kan overholdes. Veksler kan rengjøres og gjenbrukes, rotameter må skiftes. Det må legges opp elektronisk overvåking av anlegget.

360 000

 
Bilder av bygget i vedlegg 2 viser mere detaljerte feil og mangler. 

Vurdering:

Tilstanden på bygg og basseng på Skogn er dokumentert til å være i tilstandsgrad 2 og 3.  

Tilstandsgrad 2 : Vesentlig avvik, sterkt nedslitt/vesentlig skade/vesentlig redusert funksjon

Tilstandsgrad 3: Stort/alvorlig avvik, total eller nært forestående svikt i funksjon, behov strakstiltak 

Med de rutiner som er etablert og som følger forskriften, kan det forsvares å drifte bassenget ut skoleåret 2019/2020. Dette vil ha en nettokostnad på ca. 500.000 kroner.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051