Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 43/19 - Levanger Brannstasjon - bygningsmessige tiltak

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2018/8330
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 65/19
Kommunestyret 19.06.19 43/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Nye Levanger brannstasjon bygges på dagens tomt. Eksisterende brannstasjonsbygg rives.
 2. Det erverves tilleggsareal som sikrer tilstrekkelig plass til nytt bygg og øvingsområde.
 3. Lokalene til enhet Drift og anlegg oppgraderes.
 4. Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
  Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Nye Levanger brannstasjon bygges på dagens tomt. Eksisterende brannstasjonsbygg rives.
 2. Det erverves tilleggsareal som sikrer tilstrekkelig plass til nytt bygg og øvingsområde.
 3. Lokalene til enhet Drift og anlegg oppgraderes.
 4. Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Denne saken gjelder Levanger brannstasjon som er lokalisert på Moan sammen med enhet Drift og Anlegg. Stasjonen drives av Innherred brann og redning som er et kommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal. 

Innherred brann og redning sin ROS-analyse og tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet samt tilstandsrapport utført av Anders Overrein AS, på vegne av enhet Bygg og eiendom, tilsier behov for betydelige bygningsmessige oppgraderinger.

Arbeidstilsynet har gitt Levanger kommune frist til 1. juli for å legge fram tidfestet plan for tiltak som sikrer arbeidsmiljø i tråd med arbeidsmiljøloven, forskrifter om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Vedlegg:

1

Samtykke fra Arbeidstilsynet PDF

2

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet om Innherred brann og redning PDF

3

Brev fra Arbeidstilsynet - Utsettelse av tidsfrist PDF

4

ROS for IHBR - utarbeidet av IHBR PDF

5

Tilstandsrapport brannstasjonen fra Anders Overrein AS PDF

6

Innspill fra IHBR til saksframstillingen - april 2019 PDF

7

Møtereferat kartlegging Drift-anlegg 09.04.19 PDF

8

Alternativer med kostnader, 15.05.19 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tilstandsrapport - bygningsmessige forhold ved Levanger brannstasjon

Levanger brannstasjon ble bygd i 1984. De fleste tekniske anlegg er fra den tiden. Det vil si at byggene har nådd sin tekniske levetid. Lover og forskrifter er endret gjentatte ganger i perioden fram til i dag, uten at bygget har fått nødvendig oppgradering. Det har gjentatt ganger vært problemer med varmeanlegg og ventilasjon. Vannlekkasjer fra tak har også forekommet.

Anders Overrein AS har gjennomført en tilstandsanalyse av brannstasjonen på Moan i 2018. Tilstandsanalyser er basert på metodikk fra NS 3424 Tilstandsanalyser for byggverk. Analyser er gjennomført på «Nivå 1» hovedsakelig basert på visuelle observasjoner fra befaring på bygget, enkle målinger (fukt etc.), samt opplysninger fra byggeier.

Tilstandsgrad er registrert i henhold til NS 3424, med følgende definisjon:

 • TG 0: Ingen avvik, tilstand tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik
 • TG 1: Mindre/moderate avvik, normal slitasje og er vedlikeholdt
 • TG 2: Vesentlig avvik, sterkt nedslitt/vesentlig skade/vesentlig redusert funksjon
 • TG 3: Stort/alvorlig avvik, total eller nært forestående svikt i funksjon, behov strakstiltak
 • TGIU: Ikke undersøkt

 
Store deler av bygget har tilstandsgrad 2. Det tas generelt forbehold om at det kan finnes forhold som ikke er påvist, og som kan ha konsekvenser for det totale bildet. Dette kan skyldes blant annet manglende opplysninger eller skjulte forhold som krever mer omfattende bruk av måleinstrumenter eller fysisk avdekking. Opplysninger om byggeår, areal etc. er basert på kommunens egne byggregister. Se vedlagt rapport for flere detaljer.

Andre forhold ved bygget som har blitt utfordrende er garasje og garderober. Stasjonen har tatt i bruk nytt utstyr, flere biler og flere slanger. De har flere ansatte i dag enn da stasjonen ble bygd. I tillegg har det kommet tydeligere krav om separate herre- og damegarderober og at skillet mellom ren og uren sone skal være klarere enn det er i dag.

For bygningsmessige beskrivelse av tilstanden henvises det til vedlagt tilstandsanalyse.

Tilstandsanalysen viser at det er behov for større bygningsmessige reparasjoner; drenering, etterisolering, vindusskifting, fornying av tekniske anlegg (både varme, ventilasjon og sanitær). Det vil si en totalgjennomgang av bygget.

Kostnadene er beregnet til ca. 20 millioner kroner eks mva. Det påpekes at ombygging og tilpassing til brukerbehov ikke er inkludert i denne summen.

Innherred brann og redning (IHBR) sin ROS-analyse

Innherred brann og redning utførte en ROS-analyse i 2018. Rapporten ligger vedlagt.

Forhold som vurderes i IHBR sin ROS:

 • Endringer i bomønster for deltid, nye boligområder etableres lengre bort fra brannstasjonen, og endret trafikkbilde fører til lengre utrykningstid
 • Rømningsveier via brannvesenets høyderedskap
 • Studentboliger
 • Eldre skal bo hjemme lengre
 • Sykehuset
 • Omsorgsboliger; Åsen, Staup, Breidablikk, LBAS
 • Større private utbygginger; Moan, Havna

 
De siste 10- 15 årenes utvikling i Levanger kommune og fredning av Levanger sentrum setter større krav til brannberedskapen. I 2018 brøt det ut brann i en sentrumsgård hvor tidspunktet var gunstig i forhold til utrykning. Hadde brannen skjedd på ett annet tidspunkt, kan en lett se for seg et alvorligere scenario. 

Beredskapssituasjonen

Brann- og eksplosjonsvernloven §11 regulerer brannvesenets oppgaver. I tillegg til bestemmelsen om å være innsatsstyrke ved brann, beskriver paragrafen blant annet følgende: Brannvesenet skal være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens ROS-analyse. 

Brannstasjonene i Levanger er organisert i vaktlag innenfor ordinær arbeidstid med heltidspersonell på dagtid. Utenom ordinær arbeidstid er det deltidspersonell med dreiende vakt.

Innsatstid

Innsatstiden er i dimensjoneringsforskriften definert som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Det betyr at innsatstiden er den tiden det tar fra innsatsmannskapene får varsel om brann til de har vann på strålerøret og er klar til innsats. Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Tettstedet Levanger sentrum sliter med å overholde kravet til innsatstid grunnet ansattes bosted og endringer i trafikkforhold (f.eks. nye fartsgrenser, flere gangfelt o.l.)

Tettsteder som ligger utenfor kravet til 20 minutters innsatstid er Åsen.

Her er Åsen det tettstedet som har hatt og vil ha størst utvikling både med hensyn på bosetning og industri. Bygninger som ligger utenfor kravet til 30 minutters innsatstid er bl.a. en leirskole på Åsen, flere gårdsbygninger og turisthytter i begge kommunene. Dette er også steder med dårlig eller manglende vannforsyning.

Oppsummering

ROS-analysen oppsummeres med at det er behov for å vurdere dimensjonering, organisering og utrustning for å redusere risiko. Døgnbemannet stasjon/heltidskasernert vakt er et sentralt risikoreduserende tiltak. Videre skal Innherred brann og redning utarbeide en ny strategiplan for brannvernarbeidet.

Arbeidstilsynets tilsynsrapport

Arbeidstilsynet har i sitt tilsyn i 2016 samt møte med byggeier i 2017 og 2018 tydelig vist mangler ved bygget. Manglene er så store at de vurderer det slik at det ikke er hensiktsmessig å gjøre endringer før det er vurdert nytt bygg.

Det er varslet sju pålegg og ett krav om opplysninger:

 • kartlegging og risikovurdering
 • tiltak (prosedyrer)
 • opplæring og informasjon
 • register
 • etablere tilfredsstillende lokaler; tidfestet handlingsplan, framdriftsplan og ferdigstillelse
 • Krav om opplysninger i forhold til utbedringer av brannstasjonen på Ytterøy

 
Levanger kommune fikk fristutsettelse til 1.7.19 med å legge fram en tidsplan for utbedring av brannstasjonen i Levanger. Det må forstås slik at et vedtak i denne saken ikke fritar kommunen fra enkelte grep i forhold til arbeidsplassen, slik at midlertidig løsning må etableres. 

Med de store omgjøringer som er nødvendig må det sees etter midlertidig lokaler. Ikke bare utenfor dagens brannstasjon, men i nærheten av sentrumskjernen. Pr. i dag er det kun vaskeribygget på havna som kan huse en midlertidig brannstasjon såfremt det vedtas å bygge ny på eksisterende tomt.

Skulle det bli vedtatt å bygge på en annen tomt, må uansett gjøre tiltak i forhold til arbeidsmiljøet som for eksempel skitten-ren sone og garderobeforhold. Dette er ikke tallfestet, men må tidfestes til å bli utført i løpet av høsten.

Innherred brann og redning sine innspill til utarbeidelse av denne saken

Ledelsen i IHBR har deltatt sammen med Bygg og eiendom og enhetsleder for Drift og anlegg i å utarbeide grunnlaget for denne saken. Etter et oppstartmøte i april sendte IHBR et notat som omhandlet blant annet følgende momenter (Innspillsnotat ligger vedlagt): 

Lov og forskriftskrav

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) tilsier at det er krav til heltidskasernering 24/7 i Levanger kommune. § 4-8 i Dimensjoneringsforskriften, Innsatstid; omhandler krav til hvor lang tid det skal gå fra utløst alarm, til mannskap skal være i arbeid på skadestedet. Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Endringer i trafikkbildet i sentrumsnære områder i Levanger siste 5-10 årene har ført til at de fleste av utrykningene i Levanger ikke overholder kravet til innsatstid. Endringene er for eksempel nye fartsgrenser, oppføring av fartshumper, utbygging av nye boligområder lengre vekk fra brannstasjonen, hvor ansatte er bosatt, og hvor nyansatte må rekrutteres fra. I veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal kjøretid, som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensen på aktuelle strekninger. Dette er også omtalt i IHBR sin ROS som er fremlagt og godkjent i styremøte 2/2019 i IHBR.

§ 5-2 i Dimensjoneringsforskriften; Vaktlag og støttestyrke; omhandler vaktlag og støttestyrke. Støttestyrke er fører for tankbil og/ eller fører for høyderedskap.

I tillegg utløser det krav til støttestyrke som er kasernert på brannstasjonen 24/7 at kommunen har godkjent følgende: Rømningsvei fra boligblokker på Moan er godkjent som rømningsvei via brannvesenets høyderedskap.

Risikoforholdene i kommunene som er kartlagt og tilsier beredskap utover lov og forskrift sine minste krav:

 • I Levanger by er det objekter som har innvilget krav om assistert rømning via brannvesenets høyderedskap
 • Lokalsykehus tilhørende Helse Nord-Trøndelag
 • For lang innsatstid i henhold til forskrift
 • Sykehjem, ulike institusjoner
 • Bo og helsetun
 • Fredet trehusbebyggelse
 • Omsorgsboliger

 
Alle studier som gjort både i Norge, og andre land tilsier at å ha en kasernert styrke 24/7 i brannvesenet både redder liv og verdier. 

Optimal plassering brannstasjon

1. prioritet. Levanger sentrum/havna, Branes/Moan, Staup.

2. prioritet. Heir/Okkenhaug-krysset, Gråmyra, Mule

Arealkrav deltid

Ved fortsatt deltid må det være minimum 2100 m2. Dette er innvendig bruksareal kun for bygget. I tillegg kommer carport lignende for feier og forebyggende biler, dersom disse ikke kan bli integrert i bygget. Det krever 300 m2 til feier og forebyggende biler.

Areal behov heltid

Ved heltid kommer sovedel som tillegg, og stasjonen må være på minimum 2300 m2 inkludert sovedel. Dette er innvendig bruksareal kun for bygget. I tillegg kommer carport og lignende for feier og forebyggende biler, dersom disse ikke kan bli integrert i bygget. Det kreves 300 m2 til feier og forebyggende biler. 

Alternative løsninger for bygningsmessige tiltak

Parallelt med utredningsarbeid for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter har det pågått en debatt om å samle blålysetatene (ambulanse, politi, brann) i ett bygg. En forutsetning for dette har vært at bygget plasseres nærmere E6 for å redusere utrykningstid/responstid. Dette er tatt med i utredningsarbeidet.

Videre har vi sett på behovene til enhet Drift og anlegg ettersom de er samlokalisert med dagens brannstasjon på Moan.

I denne saken har vi vurdert tre alternativ:

 1. Rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygg. Drift og anlegg kan være der de er.
 2. Rive eksisterende brannstasjon og bygge ny på samme tomt. Drift og anlegg kan være der de er.
 3. Bygge ny stasjon og nytt for drift og anlegg på annen tomt. Legge til rette for andre blålysenheter. Eksisterende tomt avhendes. 

 
Blålysbygg

Både Levanger kommune og Verdal kommune har gjort henvendelser til Trøndelag politidistrikt om muligheter for samarbeid om framtidig blålysbygg. Trøndelag politidistrikt har gitt følgende signal: Trøndelag politidistrikt har ikke mulighet for å engasjere seg i flere eller nye eiendomsprosjekter de nærmeste årene, enn de som allerede pågår. Levanger kommune sine behov for snarlig beslutning og iverksetting tilsier at vi ikke kan vente til politiet kommer fram til at de har samordningsbehov.

Levanger kommune har hatt dialog med administrasjonen i Verdal kommune om det er aktuelt å løfte saken om framtidig felles anlegg på for eksempel Mule. Tilbakemeldingen er at Verdal kommune er i gang med tilpasninger for lukking av Arbeidstilsynets avvik i eget bygg, og at det derfor ikke er aktuelt å gå videre med dem om å utvikle et felles blålysanlegg i Levanger i denne prosessen.

Dialog med leder for klinikk for prehospitale tjenester ved Sykehuset Levanger viser at det er interessant for sykehuset med et fremskutt «beredskapspunkt for ambulansetjenesten» dersom bygget lokaliseres nært E6, på Mule eller Branes. De vil spare flere minutt i responstid på en slik plassering. Beredskapspunktet skal ikke ha status som ambulansestasjon. De vil da ha behov for egen garasje med høytrykksspyler, mulighet for håndvask før overgang til oppholdsrom, eget oppholdsrom på minimum areal 40 m², eget kjøkken/ kjøkkenkrok og tilgang til WC, og dusj dersom tilgang til treningsrom. Størrelse på årlig leie er viktig forutsetning for hvorvidt klinikken/Helse NT HF kan inngå forpliktende avtale. Dagens brannstasjon er selvsagt ikke aktuell for framskutt beredskapspunkt for ambulansen.

Tomteplassering

Dagens plassering er gunstig for rask utrykning til sentrumsområdet, men er ikke så gunstig for utrykninger utenfor sentrum. Alternativt har vi sett på kommunalt areal på Mule og mulig areal i Branes-området ved Moan.

Mule er ikke like aktuell tomteplassering når det ikke skal planlegges felles bygg sammen med Verdal kommune. Det er ikke planlagt kryss for ny E6 på Mule. Vi antar at det likevel er mulig med et påkjøringspunkt på E6 fra en framtidig stasjon der. Mule hadde spart utrykningstid for dagambulanse nordover.

Areal i Branes-området ved Moan kan være aktuelt. Her finnes det areal som i dag er dyrket mark det kan være aktuelt å erverve og omregulere. Etablering i dette området vil redusere utrykningstiden både nord- og sørover. Framskutt dagpunkt for ambulanse er også aktuelt ved denne lokaliseringen. Kryssplassering for E6 sør for sentrum er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Det kan bli krevende å holde nødvendig framdrift i dette byggeprosjektet dersom vi må avvente endelig kryssplassering. Usikkerhet med tanke på framdrift i reguleringsarbeidet (omregulering av dyrket jord) og avklaring av tomteerverv gjør at framdriften i prosjektet blir mer usikkert ved etablering i Branes-området.

Heltidskasernert bemanning fører til større frihet i valg av plassering.

Kostnader med de ulike alternativene

En detaljert kostnadsoversikt for de ulike alternativene framgår av vedlegg 8. I alle alternativene er det tatt med kostnader med areal for heltidskasernert vakt.

 

Alternativ

Kostnad inkl. mva.

Kommentar

 1. Rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygg. Drift og anlegg kan være der de er.

132,2 mill. kr

Inkl. midlertidige lokaler i byggeperioden, ca. 20 mill kr

 1. Rive eksisterende brannstasjon og bygge ny på samme tomt. Drift og anlegg kan være der de er.

180,9 mill. kr

Inkl. midlertidige lokaler i byggeperioden, ca. 20 mill kr. Bør utrede om drift i dagens bygg er mulig i byggeperioden

 1. Bygge ny brannstasjon og nytt for drift og anlegg på annen tomt. Legge til rette for andre blålysenheter. Eksisterende tomt avhendes.

229,8 mill. kr

I tillegg kommer 8,8 mill. kr for framskutt dagpost ambulanse og evt. 33,8 mill. kr for politilokaler (jfr. tidligere tilbud)

 
Alternativ 1, rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygg er mest økonomisk. I tillegg er det økonomisk gunstig at Drift og anlegg kan ha tilhold i dagens lokaler, da det kun planlegges vedlikehold av de byggene og tilpasninger innenfor bygningskroppen i dette alternativet. Det er erfaringsmessig mer krevende å få til gode helhetlige løsninger når man skal bygge sammen eksisterende bygg med et nybygg. Det er lagt inn kjøp av tilleggsareal. Øvingsarealer for brann kan etableres på eid tomt i nærheten av brannstasjonen. Det er avsatt midler til en midlertidig alternativ plassering av brannstasjonsvirksomheten og drift og anlegg i byggeperioden. 

Alternativ 2, riving og reetablering på dagens tomt er det nest beste økonomiske alternativet. I dette alternativet står en mer fritt til å planlegge et nytt bygg ut fra dagens og framtidig behov. Drift og anlegg kan ha tilhold i dagens lokaler og det gjøres tilpasninger for dem tilsvarende alternativ 1. Det er lagt inn kjøp av tilleggsareal. Øvingsarealer for brann kan etableres på eid tomt i nærheten av brannstasjonen.

Det må utredes om driften i byggeprosessen kan skje i dagens lokaler eller om det er nødvendig med en midlertidig alternativ plassering av brannstasjonsvirksomheten. IHBR ønsker å drifte stasjonen i dagens bygg blant annet på grunn av fare for økt responstid ved bruk av alternative lokaler. En utredning om det er mulig å drifte i dagens lokaler i byggeperioden, må gjennomføres høsten 2019.

Alternativ 3, bygging av ny brannstasjon og nytt anlegg for Drift og anlegg på ny tomt nærmere E6 er det dyreste alternativet. Det er kun dette alternativet som er aktuelt for et samarbeid med andre blålysetater. Det er usikkerhet med en slik etablering med tanke på erverv av tomt, framtidig kryssplassering og framdrift ved omregulering av dyrket jord.

Tidfestet tiltaksplan

Tidsplan for prosjektet er avhengig av metode for gjennomføring. Et slikt byggprosjekt egner seg godt for totalentreprise uten at det er vurdert andre metoder. Todelt totalentreprise kan også være aktuelt. Totalentreprise vil være tidsbesparende i forhold til andre gjennomføringsmetoder. Eksisterende tomt er regulert til brann, kommunalt verksted, kommunalt lager. Utfordringen ligger i utvidelse av tomta og en eventuell flytting av vegen. 

Normalt vil en prosjektperiode på nybygg være fra 2 til 3 år fra oppstart, alt etter valg av metode for gjennomføring og hva som må utføres av undersøkelser før oppstart. En har allerede kommet langt med å se på lignende brannstasjoner. En har allerede et klart bilde av romprogrammet som er grunnlaget for videre arbeid.

Hvis prosjektet kan ha en oppstart 1. januar 2020 kan en se for seg en realistisk ferdigstillelse juni 2022.

Tiltak

Frist

Utredning om brannstasjonen kan drives i dagens lokaler i byggeperioden

November 2019

Økonomiplanvedtak

20. november 2019

Reguleringsplan

Eksisterende ok. Hvis ny tilleggs tomt kjøpes må den reguleres.

Byggemelding

Mars 2021

Byggeperiode

15 mnd.

Dato for ferdigstillelse

Forutsatt oppstart 1.1.2020 Ferdigstillelse Juni 2022.

 
Vurdering:

Arbeidstilsynets tilsynsrapporter og IHBR sin ROS-analyse og tilstandsanalyse utført av Anders Overrein AS, viser at brannstasjonen er preget av tidens tann og lider av manglende vedlikehold/oppdateringer, noe som ikke er uvanlig for kommunale bygg. 

Henvendelser til Verdal kommune, Trøndelag politidistrikt og Klinikk for prehospitale tjenester ved Sykehuset Levanger har tilført utredningen ny og viktig informasjon. Det har etter rådmannens vurdering gjort det Usikkerhet med endelig kryssplassering for E6 sør for sentrum og usikkerhet med hensyn til erverv av tomt og reguleringsmessige problemstillinger, gjør at rådmannen tilrår at videre planlegging gjennomføres med utgangspunkt i eksisterende tomt. Det kan være behov for å erverve tilleggsareal også der, noe videre planlegging må avklare.

Rehabilitering av brannstasjonen slik den står samt utbygging i forhold til krav om garasjer, vaskemuligheter mm. vil etter rådmannens vurdering gi store kostnader uten å gi en framtidsrettet brannstasjon.

Arbeidstilsynets rapport, ROS-analysen og mulighetsstudien tilsier at det er behov for større rehabilitering/nybygg av brannstasjonen. Ut fra kostnadsoppstillingen kommer rådmannen fram til at bygging av ny brannstasjon samt bygningsmessige tilpasninger av bygget som huser Drift og anlegg, gir den mest framtidsrettede løsningen til tross for at den ikke er den rimeligste. Denne løsningen gir kortest responstid i forhold til viktige bygg og bykjernen i Levanger sentrum. Med dagens plassering er det ikke aktuelt med nye tiltak i forhold til ambulansetjenesten.

Rådmannen har fått innspill fra IHBR om å få vurdert om brannstasjonen kan driftes i dagens bygninger samtidig som byggingen pågår i stedet for å flytte aktiviteten til et annet midlertidig lokale. Begrunnelse for dette er mulig lengre responstid, men også at dette blir forholdsmessig dyr løsning. Rådmannen mener det kan være mulig all den tid det bør erverves tilleggsareal for å ha tilstrekkelig areal til både nytt bygg og til øvingsareal. En utredning om dette er mulig, bør iverksettes umiddelbart, slik at det foreligger en avklaring til behandling av økonomiplan og budsjett i november 2019.

Det er vurdert at døgnkontinuerlig vakt er positivt i forhold til utviklingen i Levanger. Ikke minst med tanke på utbyggingen av Staup, fredningen av Levanger sentrum samt plasseringen av sykehuset. I den videre planleggingen må det bygningsmessig legges til rette for heldøgnkasernert vakt.

Styret i IHBR har hatt saken til uttalelse i form av utkast til saksframlegg. De gir følgende uttalelse:

1.      Styret innstiller at Levanger kommune nå vedtar etablering av ny brannstasjon som er tilpasset heltidskasernering i Levanger, og slutter seg til rådmannen i Levanger sin vurdering i tråd med alternativ 2 som foretrukket løsning.

Styret ber om at samarbeidet blir godt inkludert i planlegging og gjennomføring, herunder om tjenesten kan driftes fra dagens lokaler også i byggeperiode.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051