Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19 - sak 40/19 - Torsbustadvegen - overtakelse av drift-/vedlikeholdsansvar og innføring av bomavgift

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2019/1225
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.06.19 61/19
Kommunestyret 19.06.19 40/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune avslår anmodningen fra Skogn og Grønningen Almenninger om samtykke til innkreving av bompenger på Torsbustadvegen.
  2. Skogn og Grønningen Almenninger oppfordres til å arbeide for å få på plass en omforent løsning for Torsbustaden før saken sendes inn til ny behandling.
    Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune avslår anmodningen fra Skogn og Grønningen Almenninger om samtykke til innkreving av bompenger på Torsbustadvegen.
  2. Skogn og Grønningen Almenninger oppfordres til å arbeide for å få på plass en omforent løsning for Torsbustaden før saken sendes inn til ny behandling.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Skogn og Grønningen Almenninger har søkt om overtakelse av drift- og vedlikeholdsansvar for Torsbustadvegen. I henhold til veglovens §56 søkes det samtidig om innføring av vegavgift på strekningen Granheim – Dalaelva, tilsvarende andre steder i kommunen. 

Vedlegg:

1

Søknad fra Skogn og Grønningen Allmenninger PDF

2

Torsbustaden samarbeidsforum - referat fra møte 20. mai 2019 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Skogn og Grønningen Almenninger har søkt om overtakelse av drift- og vedlikeholdsansvar for Torsbustadvegen. I henhold til veglovens §56 søkes det samtidig om innføring av vegavgift på strekningen Granheim – Dalaelva, tilsvarende andre steder i kommunen. Ifølge veglovens §56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg med samtykke fra kommunen. 

Levanger kommune har siden midten av åttitallet hatt drift- og vedlikeholdsansvaret på vegen, både sommer- og vintervedlikehold. Skogn og Grønningen Allmenninger har eiendomsretten på store deler av vegen. Det er i tillegg to andre grunneiere på den første biten fra Granheim og et stykke innover. Men dette er ingen hindring for å innføre bomavgift, jfr. Tomtvassvegen fra Kolberg og til Tomtvatnet hvor det er tre andre grunneiere i tillegg til Allmenningen.

Fra Torsbustaden og inn mot Dalaelva er det pr. dato egen vegforening som driftes ved innkreving av bompenger. Denne vegstrekningen er nå tenkt innlemmet i den nye bomvegstrekningen som da blir fra Granheim til Dalaelva. Eget styrevedtak på dette for Torsbustaden vegforening ble vedtatt i møte 27.04.2017.

Allmenningen vil bekoste alle utgifter på den eksisterende bomvegen fra Skihytta og inn til Dalaelva når bomavgiften her fjernes. Det er planlagt å innføre samme satser på avgifta som for de fleste bomveger i Levanger kommune, med kr. 60,- for enkelttur og kr. 700,- for årskort. Av praktiske årsaker differensieres det ikke på lastebil/buss og personbil.

Disposisjonsplan for Torsbustaden

Disposisjonsplanen for Torsbustaden ble vedtatt i PS 5/16 i kommunestyremøtet 27. januar 2016. Dette er ikke en juridisk bindende plan. Likevel medfører planen krav til samordning og strukturering for nye tiltak av aktørene innenfor planområdet, i tillegg til å være førende for prioriteringer av spillemidler.

Mulig framtidig bomfinansiering av vegen er et av tiltakene i disposisjonsplanen. Alle tiltak og videre planer for området vil sannsynligvis gi økt trafikk. Dagens vegstandard er ikke god nok for den potensielt økte aktivitet forespeilet i disposisjonsplanen. Skikkelige adkomst- og parkeringsforhold vil være en forutsetning for å lykkes med en samordnet satsing i Torsbustaden. Derfor ble bompengefinansiering av vegen sett på som en mulig fremtidig løsning på dette. Det ble imidlertid påpekt at det er viktig at alle interessenter i området er representert, og at inntektene på vegen kommer området og aktørene til gode. Torsbustadvegen er også belastet med tømmertransport.  

Tiltaket om mulig fremtidig bomfinansiering møtte ulike meninger blant aktørene i Torsbustaden under utarbeidelse av disposisjonsplanen. Eksempelvis har Skogn IL en viktig inntektskilde for sin aktivitet på parkeringsavgiften de har etablert på Lundsbustaden i dag. Disposisjonsplan beskriver imidlertid at en omforent løsning i forhold til veg og parkering vil kunne utløse ytterligere muligheter for støtte og samarbeid.

Når det gjelder de andre tiltakene i disposisjonsplan, er det flere av disse som er utført. Detaljprosjektering snøproduksjon og rapport om fremtidig løsning for VA er begge ferdigstilt. Reguleringsplan er ikke gjennomført, men blir mer aktuelt med fremtidig bebyggelse. Helhetlig plan for drift foreligger ikke, men bør komme som en følge av neste større utbygging. Utredningsarbeidet har tatt noe lengre tid enn først antatt. Første større utbygging som planlegges er Torsbustaden snøproduksjon, som igjen vil utløse en del andre behov i forhold til bla. infrastruktur.

Å etablere Torsbustaden samarbeidsforum var et av tiltakene i disposisjonsplanen. Forumet skal bidra til økt samhandling mellom aktørene på større saker som omhandler aktørene og som det er viktig å samarbeide om. Forumet ledes av representant fra idrettsrådet med idrettskonsulenten som sekretær. Alle aktørene har en representant i forumet, inkludert grunneier.

Torsbustaden samarbeidsforum sitt syn på etablering av bomveg

Forslag om innføring av bomavgift på Torsbustadvegen var omdiskutert da disposisjonsplanen ble utarbeidet. Det har vært en modningsprosess i etterkant blant aktørene i forhold til løsninger og muligheter dette gir. Torsbustaden samarbeidsforum hadde møte 20. mai 2019. Status i arbeidet med oppfølging av disposisjonsplanen var tema og anmodningen fra grunneier til kommunen om å få samtykke til å innkreve bompenger på Torsbustadvegen ble viet særlig oppmerksomhet.

Grunneier påpekte at man ønsker aktiviteten i planområdet velkommen, men det er de enkelte aktører har hovedansvaret for å skape aktivitet. Allmenningen vil kunne fungere som en aktiv støttespiller og delvis som en finansiell bidragsyter for tiltak som kan bidra til å løfte området og slik ha en kommersiell verdi i et større perspektiv.

Organisasjonene som legger til rette for organisert og uorganisert aktivitet i området, uttrykte en bekymring for om innføring av bomveg kunne bidra til redusert aktivitet og vilje til frivillig innsats som de er helt avhengige av. Kommunen prøvde i møtet å få allmenningen til å bruke mer tid på en prosess rundet etableringen av bomveg. Referat fra møtet ligger vedlagt.

Allmenningen har i ettertid konkludert med at de ønsker saken fremmet nå og det har de en legitim rett til.

Parallell sak om framtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen

Saken om etablering av bomfinansiering til Torsbustaden har flere paralleller med PS 24/19 behandlet i kommunestyret 22. mai 2019 om ny fremtidig organisering av løypekjøring på Vulusjøen. Der har Levanger kommune sammen med aktørene på Vulusjøen jobbet for å finne en bedre organisering og forutsigbar økonomi på løypekjøringen på Vulusjøen som har vært Frol IL sitt eneansvar frem til nå. Det er kommet frem til at en mulig finansiering er å etablere parkeringsavgift som tas inn ved bomvegen. Dette har bakgrunn i at muligheten for å kreve avgift for adgang til et friluftsområde er regulert i friluftsloven §14. En løsning der kan bli at det koster +20 kr per enkelttur i vintersesongen 1.november-1.mai, og +100 kr per årskort.

Tilsvarende modell kan bli aktuelt i Torsbustaden, selv om ikke dette er ferdig utredet. Torsbustaden har flere aktører å hensynta med ulike aktiviteter både sommer og vinter, og det er også avhengig av når planene for snøproduksjon realiseres. Tatt dette i betraktning kan en holdning i denne saken være at søknaden fra Skogn og Grønning Allmenninger avslås inntil en helhetlig og omforent løsning for Torsbustaden er på plass. Den første saken om Torsbustaden snøproduksjon legges fram for politisk behandling nå i juni 2019.

Samtidig må vi erkjenne at det har tatt noe lenger tid enn først antatt å få utredet og besluttet helhetlig plan for Torsbustaden. Det er mulig å gjennomføre utredninger og legge grunnlag for en ny sak om endrede satser for bomvegen etter samme modell som for Vulusjøen når de nødvendige avklaringene er gjort.

Vurdering:

Rådmannen vurderer at det er det alternative måter å vurdere denne saken fra kommunens side. 

1)     Rådmannen kan tilrå følgende:

a)       Skogn og Grønningen Almenninger overtar drift- og vedlikeholdsansvaret på Torsbustadvegen fra kryss med Høyslovegen og inn til Dalaelva.

b)     Det innføres bomavgift på samme strekning med følgende satser:

  • Enkelttur kr.   60,-
  • Årskort    kr. 700,-

 
2)     Rådmannen kan tilrå at søknaden avslås inntil en helhetlig og omforent løsning for Torsbustaden er på plass. 

Rådmannen er i utgangspunktet positiv til at drift og vedlikehold av vegen overtas av allmenningen. Vegen er i dårlig forfatning med hensyn til bærelag og må forsterkes til 10 tonns akseltrykk fra Granheim og inn til Torsbustaden/Dalaelva. I påvente av bomavgift har kommunen ikke foretatt større investeringer på vegen. Oppgraderingen/forsterkingen av vegen medfører en betydelig kostnad som allmenningen er villig til å ta. Den kommunale vegen fra Rennankorsen og fram til Granheim vil bli asfaltert i løpet av kommende 2 år. Strekningen fra Rennankorsen og forbi Høyslogården vil bli utført i 2019 og siste halvdel fram til Granheim i 2020.

Utbedring av Torsbustadvegen vil beløpe seg til ca. kr. 1,5 mill. I tillegg vil asfaltering av vegen, som allmenningen har ønske om på sikt, beløper seg til ca. 1,2 mill. Skal kommunen fortsatt ha drifta av vegen må den oppgraderes til minimum 10 tonns veg med de investeringer dette medfører. 

Det er ikke klarlagt hvilken innvirkning innføring av bomvegavgift vil ha på besøket i anleggene i Torsbustaden. Det er i dag omfattende organisert og uorganisert aktivitet i området som har stor betydning for folkehelsa. Organisasjonene som legger til rette for aktivitet i området, meldte i samarbeidsforumet at de er bekymret for at innføring av bomveg vil gjøre det vanskelig å mobilisere frivilligheten til å bidra og at de små og sårbare miljøene vil miste for stor del av grunnlaget for sin aktivitet. I dag har Skogn i.l. inntekter fra parkeringsavgifta ved Lundsbustaden. Den er brukt til å ruste opp turstier og til løypekjøring. Dersom parkeringsavgifta fjernes ved innføring av bomvegavgift, er det ikke klarlagt om støtte fra allmenningen vil erstatte inntektsbortfallet.

Rådmannen ser at det hadde vært en fordel om allmenningen hadde brukt mer tid i dialog med aktørene, både for å finne gode og omforente måter samhandle om aktivitetsutvikling og til å informere om hvordan allmenningen har tenkt å bruke de tekniske mulighetene som ligger i den elektroniske bomstasjonen til å differensiere innkrevingen.

Rådmannen vil tilrå at kommunestyret avslår anmodningen om samtykke til å innføre innkreving av bompenger og at Skogn og Grønningen Almenninger bes om å bruke mer tid på å komme fram til en omforent løsning for Torsbustaden før saken fremmes på nytt.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.06.2019 22:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051