Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 19.06.19

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 17.00 - 20.00

Sakliste (rev. 14.06.19) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 37/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 38/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS utredning vedtak video
PS 39/19 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020 utredning vedtak video
PS 40/19 Torsbustadvegen - overtakelse av drift-/vedlikeholdsansvar og innføring av bomavgift utredning vedtak video
PS 41/19 Torsbustaden snøproduksjon utredning vedtak video
PS 42/19 Søknad om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden utredning vedtak video
PS 43/19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak utredning vedtak video
PS 44/19 Tilstandsanalyse Skogn svømmehall - Veien videre utredning vedtak video
PS 45/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget utredning vedtak video
PS 46/19 Helseplattformen - status utredning vedtak video
PS 47/19 Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA utredning vedtak video
PS 48/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS utredning vedtak video
FO 26/19 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - Boliger til psykisk utviklingshemmede tekst behandl. video
FO 27/19 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Språkkrav til ansatte i helse tekst behandl. video
FO 28/19 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Åpen spørretime tekst behandl. video
FO 29/19 Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - Utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 24 + 9 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem - forfall
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem - forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem - forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - forfall
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem - forfall
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem - forfall
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - forfall
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - forfall 
Inger Lise Utler Hemb  ap  vara Astrid Juberg Vordal 
Edvard Øfsti  ap  vara  Ingrid Olga Hallan 
Rolf Inge Elvbakken ap vara x Svein Erik Veie
Lill-Trude Myrslo h vara x Per Olav Gilstad
Lars Erik Ertsås h vara x Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Guro Skjetne sv vara x Gunnar Morten Løvås 
Harry Gilberg krf vara x Børge Lund
Asgeir Persøy frp vara x Geir Tore Persøy
May-Jorunn Barlien  mdg  vara Olaug Julie Aasan 
Ingen vara h   - Knut Sigurd Hjelmstad 
Ingen vara sp   - Eva Høyem Anderssen 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Guri M. Sivertsen enhetsleder kultur (til behandling av sak 43)  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent (til behandling av sak 43)  
Åsmund Brygfjeld protokoll  
Diana Maria Christine Wik videooverføring  

 

Før møtet ble satt:

 
Orienteringer:

 

Ottar Bjerkeset, V, fikk permisjon fra kl. 18.45, før behandling av sak 44/19

Kari Johanne Kjerkol, AP, og Asbjørn Brustad, SP, fikk permisjon fra kl. 19.45, før behandling av FO 29/19

Ina Helen Kollerud Pedersen, AP, fikk permisjon fra kl. 19.50, før behandling av FO 29/19

Forespørsel fra Jostein Trøite, SV:  -  video

Kan ordfører ta kontakt med Levanger videregående skole og Trøndelag fylkeskommune vedr. opprettholdes av forskerlinje ved skolen?

Ordføreren bekreftet at slik kontakt ville bli tatt.

        Til toppen av siden

 

PS 37/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering
Til toppen av siden 

 

PS 38/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital.
 2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».
 3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.--- slutt på saksprotokoll ---


Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital.

2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».

3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.
Til toppen av siden 


 

PS 39/19 Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget med tillegg av gruppeledere som ikke er representert i utvalget blir styringsgruppe for planprosessene som skal gjennomføres i 2019 og 2020 i henhold til Planprogram vedtatt i k.sak 9/19.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.05.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Strykes i innstillingen: «.., dvs. fra H, SV, FRP og MDG, «

Avstemning:

Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Administrasjonsutvalget med tillegg av gruppeledere for de partiene som ikke er representert i utvalget blir styringsgruppe for planprosessene som skal gjennomføres i 2019 og 2020 i henhold til Planprogram vedtatt i k.sak 9/19.
Til toppen av siden 

 

PS 40/19 Torsbustadvegen - overtakelse av drift-/vedlikeholdsansvar og innføring av bomavgift

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Habilitet:

Hans Heieraas, SP, ba om vurdering av sin habilitet.

Heieraas ble av kommunestyret erklært enstemmig inhabil, og fratrådte under behandlingen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune avslår anmodningen fra Skogn og Grønningen Almenninger om samtykke til innkreving av bompenger på Torsbustadvegen.
 2. Skogn og Grønningen Almenninger oppfordres til å arbeide for å få på plass en omforent løsning for Torsbustaden før saken sendes inn til ny behandling.


Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune avslår anmodningen fra Skogn og Grønningen Almenninger om samtykke til innkreving av bompenger på Torsbustadvegen.
 2. Skogn og Grønningen Almenninger oppfordres til å arbeide for å få på plass en omforent løsning for Torsbustaden før saken sendes inn til ny behandling.
  Til toppen av siden 


 

PS 41/19 Torsbustaden snøproduksjon

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra May-Jorunn Barlien, MDG

En helautomatisk snøproduksjon må gjøres på en slik måte at det fører til lavest mulig klimaavtrykk, f.eks. basert på strøm

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Barlien vedtatt med 20 mot 13 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune ønsker at det etableres helautomatisk snøproduksjon i Torsbustaden for alpint, hopp og langrenn.
 2. Rådmannen bes utrede en konkret modell for samspill mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen for å realisere Torsbustaden snøproduksjon. Dette gjennomføres innenfor gjeldende budsjett.
 3. Grunnlaget for kommunens bidrag for å realisere Torsbustaden snøproduksjon legges frem i budsjett- og økonomiplan for 2020. Dette må sees i sammenheng andre tiltak innenfor idrett og friluftsliv, og prioriteringene må vurderes helhetlig i tråd med mål og strategier i anleggsplan.

 
En helautomatisk snøproduksjon må gjøres på en slik måte at det fører til lavest mulig klimaavtrykk, f.eks. basert på strøm

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune ønsker at det etableres helautomatisk snøproduksjon i Torsbustaden for alpint, hopp og langrenn.
 2. Rådmannen bes utrede en konkret modell for samspill mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen for å realisere Torsbustaden snøproduksjon. Dette gjennomføres innenfor gjeldende budsjett.
 3. Grunnlaget for kommunens bidrag for å realisere Torsbustaden snøproduksjon legges frem i budsjett- og økonomiplan for 2020. Dette må sees i sammenheng andre tiltak innenfor idrett og friluftsliv, og prioriteringene må vurderes helhetlig i tråd med mål og strategier i anleggsplan.
  Til toppen av siden 


 

PS 42/19 Søknad om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.         Levanger jeger og fiskerlag gis et tilskudd på inntil kr. 40.000 for å få etablert løsning for bredbånd via radiolink i Torsbustaden.

2.         Det er en forutsetning at alle aktørene i Torsbustaden har mulighet til å koble seg på.

3.         Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.

4.         Beløpet belastes disposisjonsfondet.


Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1.         Levanger jeger og fiskerlag gis et tilskudd på inntil kr. 40.000 for å få etablert løsning for bredbånd via radiolink i Torsbustaden.

2.         Det er en forutsetning at alle aktørene i Torsbustaden har mulighet til å koble seg på.

3.         Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.

4.         Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Til toppen av siden 


 

PS 43/19 Levanger Brannstasjon - bygningsmessige tiltak

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Habilitet:

Lill-Trude Myrslo, H, ba om vurdering av sin habilitet.

Myrslo ble av kommunestyret enstemmig erklært habil i saken.

Forslag i møte:

Forslag til ovesendelse fra May-Jorunn Barlien, MDG

 1. Den nye brannstasjonen i Levanger skal bygges i massivtre
 2. Den nye brannstasjonen skal bygges med solcelleanlegg
 3. Den nye brannstasjonen skal bygges med minst mulig klimaavtrykk slik også intensjonen med klimaplanen fra 2010 som b.la. ordføreren jobbet frem
 4. Den nye brannstasjonen skal ivareta matjorda og det skal tilstrebes at minst mulig blir berørt

 
Avstemning:

Formannskapet innstilling vedtatt med 32 mot 1 stemme.

Oversendelsesforslag fra Barlien vedtatt oversendt med 30 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Nye Levanger brannstasjon bygges på dagens tomt. Eksisterende brannstasjonsbygg rives.
 2. Det erverves tilleggsareal som sikrer tilstrekkelig plass til nytt bygg og øvingsområde.
 3. Lokalene til enhet Drift og anlegg oppgraderes.
 4. Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2020-2023.


Oversendelse:

 1. Den nye brannstasjonen i Levanger skal bygges i massivtre
 2. Den nye brannstasjonen skal bygges med solcelleanlegg
 3. Den nye brannstasjonen skal bygges med minst mulig klimaavtrykk slik også intensjonen med klimaplanen fra 2010 som b.la. ordføreren jobbet frem
 4. Den nye brannstasjonen skal ivareta matjorda og det skal tilstrebes at minst mulig blir berørt

 
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Nye Levanger brannstasjon bygges på dagens tomt. Eksisterende brannstasjonsbygg rives.
 2. Det erverves tilleggsareal som sikrer tilstrekkelig plass til nytt bygg og øvingsområde.
 3. Lokalene til enhet Drift og anlegg oppgraderes.
 4. Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
  Til toppen av siden 


 

PS 44/19 Tilstandsanalyse Skogn Svømmehall - Veien videre

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.


Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen.

Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Avstemning:

Buchholdts forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.
Til toppen av siden 

 

PS 45/19 Detaljregulering fortetting Falstadberget

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Jostein Trøite, SV:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas ikke i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.   

Begrunnelse:

I denne saken mener jeg det er god grunn til å lytte til de som bor i dette området og som kjenner bruken av områdene best. I tillegg er det viktig å lytte til Barne- og ungdomsrepresentanten, Enhet barnehage i kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Områdene F3 og F2 er i gjeldende plan avsatt til friområder og en totalvurdering tilsier at det er uklokt å ta i bruk godt etablerte friområder til boligbygging. Det må derfor jobbes videre med å få regulert andre områder til boligbygging på Ekne som er mindre omstridt en dette området. 

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 30 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Kommunestyret henstiller til at en eventuell gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må bruke arealet nærmest det dyrkede arealet. Dette vil begrense ulempen for dagens beboere mest mulig.


Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Morten Løvås, SV

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas ikke i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.

Begrunnelse:

I denne saken mener jeg det er god grunn til å lytte til de som bor i dette området og som kjenner bruken av områdene best. I tillegg er det viktig å lytte til Barne- og ungdomsrepresentanten, Enhet barnehage i kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen. Områdene F3 og F2 er i gjeldende plan avsatt til friområder og en totalvurdering tilsier at det er uklokt å ta i bruk godt etablerte friområder til boligbygging. Det må derfor jobbes videre med å få regulert andre områder til boligbygging på Ekne som er mindre omstridt en dette området.

Forslag til tillegg fra Svein Erik Veie, AP:

Kommunestyret henstiller til at en eventuell gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må bruke arealet nærmest det dyrkede arealet. Dette vil begrense ulempen for dagens beboere mest mulig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Løvås:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

Tillegg fra Veie vedtatt med 10 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Detaljregulering fortetting Falstadberget vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12

Kommunestyret henstiller til at en eventuell gang- og sykkelsti mellom de nye tomtene, og forbi eiendommene Falstadberget 17-19-21-23-29-31, må bruke arealet nærmest det dyrkede arealet. Dette vil begrense ulempen for dagens beboere mest mulig.
Til toppen av siden 

 

PS 46/19 Helseplattformen - status

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret i Levanger er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det legges inn kr. 300,- pr innbygger i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021.
 3. Det avklares hvilke programvare det ikke lenger er behov for etter innføring av Helseplattformen, og når disse kan sies opp.
 4. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.

 
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Levanger er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det legges inn kr. 300,- pr innbygger i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021.
 3. Det avklares hvilke programvare det ikke lenger er behov for etter innføring av Helseplattformen, og når disse kan sies opp.
 4. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
  Til toppen av siden 


 

PS 47/19 Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 4.500.000,- for Markabygda vassverk SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Garantien erstatter garanti gitt i K-sak 21/18.
 4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning

 
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 4.500.000,- for Markabygda vassverk SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Garantien erstatter garanti gitt i K-sak 21/18.
 4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
  Til toppen av siden 


 

PS 48/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det

 
Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det
  Til toppen av siden 

 

FO 26/19 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - boliger til psykisk utviklingshemmede

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Behandling i møte:

Asgeir Persøy, FRP, stilte følgende spørsmål:

 1. Hvem har ansvaret for å skaffe bolig, er det foreldrene eller er det kommunen etter fylte 18 år?
 2. Hvor lang ventetid er det på å få bolig?
 3. Hva er kommunens plan fremover, og hvor stort investeringsbehov regner en med?
 4. Kan ordføreren garanter at HVPU-reformen blir fulgt i fremtiden?


Ordførerens svar:

1.      Hvem har ansvaret for å skaffe bolig, er det foreldrene eller er det kommunen etter fylte 18 år?

En viser her til helse og omsorgstjenesteloven §3-7

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder bolig med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

2.      Hvor lang ventetid er det på å få bolig?

Det er stor variasjon i hvilke individuelle behov, hjelpetiltak og tilpasninger som kreves angående bolig så det er umulig å gi et konkret svar, men det vi vet er at vi pr dags dato ikke har nok.

3.      Hva er kommunens plan fremover, og hvor stort investeringsbehov regner en med?

Kommunens planer for boliger er beskrevet i boligsosial handlingsplan. Planen skal for øvrig revideres i løpet av 2020.

4.      Kan ordføreren garanter at HVPU-reformen blir fulgt i fremtiden?

Ansvarsreformen startet i 1991 og hadde som målsetting å avvikle sentralinstitusjonene og tilbakeføre personer med utviklingshemming til primærkommunene. Begrepet normalisering var sentralt, og hver og en skulle få tilbud om egne boliger i hjemstedskommunen, samt et selvstendig liv med muligheter for arbeid, læring og meningsfull fritid.

Reformen i så måte gjennomført, og utviklingshemmede har i dag de samme rettigheter som kommunens innbyggere for øvrig. Levanger kommune tildeler både tjenester og bolig etter gitte kriterier på linje med andre innbyggere. En viser her bl.a. til helse og omsorgstjenesteloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Det har vært gjennomført flere evalueringer av reformen.

En er av den formening at ansvarsreformen i dag er implementert som en del av kommunens helse og velferdstjenester.
Til toppen av siden 

 

 

FO 27/19 Interpellasjon fra Janne K. J. Larsen (FRP) - Språkkrav til ansatte i helse

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Behandling i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen, FRP, fremmet interpellasjon vedrørende «Språkkrav til ansatte i helse» med forslag til vedtak.

Ordførerens svar:

Språkkrav i forbindelse med autorisasjon av helsepersonell:

Fra 01.01.17 kom det nye krav for personer med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits for å oppnå autorisasjon som helsepersonell i Norge – er publisert bl.a på Helsedirektoratets hjemmesider:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-krav-til-autorisasjon-for-helsepersonell-med-utdanning-fra-utenfor-eu-eos

I dette ligger også krav til språkferdigheter:

Alle helsepersonellgrupper må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX).

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre

Når det gjelder ansettelser i kommunens helse og velferdsområde, kreves gyldig autorisasjon for helsepersonell, og språkkravene overfor gjelder for personer med utdanning utenfor EU/EØS. Når det gjelder ufaglærte, foreligger ikke nasjonale krav. Det er likevel en forventning om at de forstår og gjør seg forstått på norsk dersom de skal jobbe i helse og velferd. De som skal dokumentere i journal må beherske skriftlig norsk.

Kommunens helse og velferdsområde er også en arena for arbeidspraksis og språkpraksis for elever ved voksenopplæringen for innvandrere. Elever i språkpraksis snakker dårlig norsk når de begynner i praksis, og målet er at de gjennom å kommunisere med kolleger og brukere skal få et godt grunnlag for å jobbe videre med det norske språket. Å kunne norsk er nesten alltid en forutsetning for å få jobb. Det forsøkes alltid å finne arbeidsoppgaver til elevene som kan bidra til å oppnå målet, men som ikke medfører vesentlig grad av ulempe for tjenestemottakerne.

Før et evt. vedtak om krav til språkferdighet ved ansettelse fattes, kan det være klokt å utrede temaet. Dersom det skal fattes vedtak, kan det være en mulighet å vedta en utredning for hele kommunen, ikke bare helse og velferd?

Forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ber administrasjonen om å innføre krav om at ansatte i helse – og omsorgstjenesten skal beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

Forslag til vedtak fra Guro Skjetne, SV:

 1. Kommunen må sikre framtidig rekruttering i pleie- og omsorgssektoren, og opplæring på arbeidsplassen er en god strategi. Språkkrav må stå i forhold til arbeidsoppgaver (ref. Diskriminerings- og likestillingsloven §6)
 2. Kommunestyret viser til innarbeidet driftsmodell for fagopplæring for innvandrere på pleie/assistentnivå.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom forslag fra Larsen og forslag fra Skjetne:

Forslag til vedtak fra Skjetne vedtatt med 27 mot 5 stemmer

VEDTAK:

 1. Kommunen må sikre framtidig rekruttering i pleie- og omsorgssektoren, og opplæring på arbeidsplassen er en god strategi. Språkkrav må stå i forhold til arbeidsoppgaver (ref. Diskriminerings- og likestillingsloven §6)
 2. Kommunestyret viser til innarbeidet driftsmodell for fagopplæring for innvandrere på pleie/assistentnivå.
  Til toppen av siden 

 

 

FO 28/19 Spørsmål fra Janne K. J. Larsen (FRP) - Åpen spørretime

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Behandling i møte:

Janne Kathrine Jørstad Larsen, FRP, stilte følgende spørsmål:

Defineres varamedlemmer til kommunestyret som kommunestyrets medlemmer, og kan varamedlemmer stille spørsmål til den åpne spørretimen når de selv ikke møter i kommunestyremøtet som møtende varamedlem?

Ordførerens svar:

Åpen spørretime kan benyttes av alle kommunens innbyggere med unntak av de møtende kommunestyremedlemmene på det aktuelle kommunestyremøtet, det vil si også varamedlemmer til kommunestyret som ikke møter denne dagen.
Til toppen av siden 

 

 

FO 29/19 Interpellasjon fra Lars Holan (AP) - Utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 19.06.2019 - video

Behandling i møte:

Lars Petter Holan, AP, fremmet følgende interpellasjon vedrørende «Utvikling av hyttefelt og fritidseiendommer i Levanger kommune» med forslag til vedtak. 

Ordførerens svar:

Levanger kommune er Trøndelags 4. største hyttekommune med i alt 2138 hytter. Grovt sett kan vi si at ca. halvparten av disse er sjønære hytter langs fjorden, mens den andre halvparten er hytter i fjellområdene.

Selv om Levanger i dag må betraktes som en aktiv hyttekommune, finnes det fortsatt store muligheter for å utvikle dette videre. Å være en attraktiv hyttekommune gir mange positive ringvirkninger, særlig i forhold til næringsutvikling knyttet til friluftsopplevelser, service, jakt og fiske. Tilrettelegging for fritidsbebyggelse er også med på å stimulere til økt friluftsliv noe som gir kommunen en positiv helsegevinst.

Folks bruk av utmarka og krav til hyttestandard er i endring. Vi ser en trend hvor nye typer friluftsliv blir stadig mer populære. Dette kan være Randonee-kjøring ned fra fjelltopper, ekstremturer eller f.eks. sykling i fjellet. Dette er ofte mer organiserte og tilrettelagte turer, hvor brukerne kjøper disse opplevelsene gjerne i kombinasjon med overnatting og matopplevelser. Levanger har flere områder som har potensiale til å utvikle slik opplevelsesbasert næring.

Det er også en trend at folk ønsker økt hyttestandard og større hytter. Stadig flere ønsker seg veg helt frem til hytta, samt innlagt vann og avløp. Kommunen har en del slike hytteområder langs Åsenfjorden, mens hytteområdene i fjellet domineres av mindre, eldre hyttebebyggelse med enklere standard.

PUK sendte i siste møtet den 12/6 detaljregulering for Finnåsen hyttefelt ved Grønningen ut på offentlig høring. Dette er kommunens første større hytteplan i fjellet hvor det planlegges full tilrettelegging med veg, vann og avløp. Dette gir oss en ny type fritidsbebyggelse med tettere bebyggelse og ønske om å få bygge større hytter. Mer konsentrert hyttebebyggelse berører mindre deler av friluftsområdene samtidig som inngrepene i det berørte området blir større.

Utviklingen av nye hytteområder er ofte konfliktfylt i forhold til friluftsverdier, verneområder eller reindriftsverdier. Det er derfor viktig at det gjennomføres gode planprosesser før nye områder tas i bruk. Kommunen må søke å finne områder hvor konfliktnivået er minst, samtidig som at områdene er egnet til formålet.

Diskusjonen rundt hvor nye hytteområder skal være, graden av tilrettelegging som skal tillates, og hyttestørrelse, hører naturlig til i rulleringen av kommuneplanens arealdel. Det er denne planen som skal angi områder for framtidig fritidsbebyggelse i kommunen, og gi de generelle føringene for hvor store hytter som skal tillates. Planprosessen frem til vedtatt plan skal sikre medvirkning for alle som blir berørt, samt kartlegge konsekvensene av planlagte utbyggingstiltak. Kommunen er nå i gang med rulleringen av kommuneplanens arealdel, og forslag til ny plan vil bli forelagt politisk behandling rundt årsskiftet 2019-2020. Fritidsbebyggelse vil her være et sentralt tema som skal utredes og lages forslag til ny framtidig arealbruk på. I løpet av planprosessen vil også behovene for å rullere relevante temaplaner, som f.eks. Frolfjellplanen, bli vurdert.

Forslag til vedtak:

Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det fremmes en sak til kommunestyret der vi får frem potensiale og muligheter for å utnytte potensialet vi har enda bedre, når kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Eksisterende planer og strategier revideres (herunder Frolfjellplanen) og legges frem til politisk behandling i etterkant av dette.

Publisert: 20.11.2018 10:12 Sist endret: 22.08.2019 12:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051