Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.10.17 - sak 50/17 - Økonomirapportering 2. tertial 2017 Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan 
Arkivref.   2017/6477
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.10.17 92/17
Kommunestyret 18.10.17 50/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.10.2017

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert.

Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarva’s tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Økonomirapport for 2. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og pålegger alle enheter streng kostnadskontroll med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp etter nærmere bestemmelser.

3. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 300.000,- til kommunal bostøtte. Finansieres av disposisjonsfond.

b.      Overføringer fra Trønderhallen reduseres med kr. 650.000,-. Redusert inntekt dekkes innenfor Fellesområdet

c.      Kulturenheten tilføres kr. 125.000,- til erstatning for at overføring fra IA-fond tas bort fra enheten. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.

d.      Institusjonstjenesten tilføres 9,2 mill kroner for «pukkelkostnader» knyttet til store strukturendringer innen helse. Finansieres av disposisjonsfond.

e.      På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler økes ramma til Hjemmetjenestene med 1,0 mill kr og Institusjonstjenesten med 0,7 mill kroner og post for rammetilskudd økes tilsvarende.

f.       Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser Levanger rådhus i forbindelse med tilbakeføring av ansatte fra Innherred samkommune. Finansieres av disposisjonsfond.

g.      kr. 840.000,- omdisponeres fra tilskudd til barnehager til området for spesialpedagogisk hjelp i barnehager.

4.      Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

a.      Det bevilges kr. 440.000,- til inventar og utstyr ved Frol barnehage, avd. Leirabekken. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

b.      Det bevilges kr. 875.000,- til innkjøp av buss ved Staupshaugen verksted. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

c.      Kr. 2.350.000,- fra salg av bygning på Rinnleiret (gnr 253 bnr 34) avsatt i et vedlikeholdsfond til freda/verna bygninger på Rinnleiret. Overskudd/underskudd av drift av leiren, overføres/belastes dette fond ved hvert års slutt.

Som følge av den økonomiske situasjonen ønsker formannskapet å holdes fortløpende orientert. Forenklet regnskapsrapportering i hvert formannskap med kommentarer om tiltak fra de enheter som har negativt avvik.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Økonomirapport for 2. tertial 2017 tas til etterretning.

2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og pålegger alle enheter streng kostnadskontroll med innkjøpsstopp og ansettelsesstopp etter nærmere bestemmelser.

3. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:

a. Det bevilges kr. 300.000,- til kommunal bostøtte. Finansieres av disposisjonsfond.

b. Overføringer fra Trønderhallen reduseres med kr. 650.000,-. Redusert inntekt dekkes innenfor Fellesområdet

c. Kulturenheten tilføres kr. 125.000,- til erstatning for at overføring fra IA-fond tas bort fra enheten. Finansieres ved redusert ramme på området for Finanstransaksjoner.

d. Institusjonstjenesten tilføres 9,2 mill kroner for «pukkelkostnader» knyttet til store strukturendringer innen helse. Finansieres av disposisjonsfond.

e. På bakgrunn av mottatte skjønnsmidler økes ramma til Hjemmetjenestene med 1,0 mill kr og Institusjonstjenesten med 0,7 mill kroner og post for rammetilskudd økes tilsvarende.

f. Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser Levanger rådhus i forbindelse med tilbakeføring av ansatte fra Innherred samkommune. Finansieres av disposisjonsfond.

g. Kr. 840.000,- omdisponeres fra tilskudd til barnehager til området for spesialpedagogisk hjelp i barnehager.

4. Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

a. Det bevilges kr. 440.000,- til inventar og utstyr ved Frol barnehage, avd. Leirabekken. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

b. Det bevilges kr. 875.000,- til innkjøp av buss ved Staupshaugen verksted. Finansieres ved momskompensasjon og mottatt tilskudd til utbygging av Leira mottak i 2016.

c. Kr. 2.350.000,- fra salg av bygning på Rinnleiret (gnr 253 bnr 34) avsatt i et vedlikeholdsfond til freda/verna bygninger på Rinnleiret. Overskudd/underskudd av drift av leiren, overføres/belastes dette fond ved hvert års slutt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Økonomirapport 2. tertial 2017 Levanger kommune PDF

2

Finansrapport 2. tertial 2017 Levanger kommune PDF

 3

Budsjettskjema 1A og 1B PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, regnskap pr. 31. august 2016 og prognose for årsregnskap.

Det er relativt små avvik mellom prognose og justert budsjett ved de aller fleste enhetene. Unntaket er tre enheter som varsler store avvik, Institusjoner, Hjemmetjenesten og Innvandrertjenesten.

Institusjonstjenesten, som på bakgrunn av forsinkede åpninger av Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter, har pådratt seg større driftskostnader enn budsjettert i 2017. Samtidig er også kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter høyere enn budsjettert, men her er det gledelige prognoser framover, da kommunen i august og september ikke har hatt «overliggere» på sykehuset.

Hjemmetjenesten har hatt et stort trykk på sine tjenester på bakgrunn av dreiningen av tjenester som Levanger kommune har gjort for å redusere på institusjonsbaserte tjenester til fordel for en økt satsing på hjemmebaserte tjenester. Antallet timer tjenesteproduksjon har økt med 60 % i løpet av siste 18 måneder, og dette har ikke enheten greid å forespeile ved budsjettering.

Gledelig er det at Innvandrertjenesten igjen ser ut til å levere mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at kommunen får merinntekt knyttet til integreringstilskudd, og at den økte bosettingen er driftet uten økt bemanning.

For å hindre at et merforbruk totalt for kommunen pålegger rådmannen alle enheter å styre mot et forbruk på 99 % i 2017. Rådmannen pålegger alle enheter å redusere innkjøp i størst mulig grad resten av året. Utnyttelse av «internt arbeidsmarked» forventes å gi en bedre utnyttelse av ledig kapasitet ved enhetene – det forutsettes at enheter som skal rekruttere først (gjennom organisasjonsenheten i samkommunen) må kartlegge om etterspurt kompetanse er tilgjengelig andre steder i kommunen.

Det kan i år ikke forventes at kommune-Norge skal oppleve samme vekst i skatteinngangen som i 2016, snarere en redusert vekst i forhold til prognosene i statsbudsjettet. Rådmannen foreslår enkelte budsjettendringer innenfor både drifts- og investeringsbudsjettet for å tilpasse budsjettet til dagens drift.

Levanger har i første halvår en langt lavere vekst i folketallet enn i fjor. En økning på 40 innbyggere gjør at folketallet pr. 01.07.17 er 19 932. Kommunen nærmer seg innbygger nummer 20 000, og det forventes at denne milepælen nås i 2. halvår 2017. 

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av vedlagte rapport

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.10.2017 22:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051