Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.10.18 - sak 62/18 - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/11392
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 29.08.18 6/18
Formannskapet 05.09.18 81/18
Formannskapet 03.10.18 89/18
Kommunestyret 17.10.18 62/18

 

(høringer, frist 16.10.18>>)

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP alternativt forslag til innstilling.

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Investering:

 • Halsteinborgen – kuttes
 • Opprustning Skånestangen – kuttes
 • Friområde sentrum, Munkeby tursti – kuttes
 • Avlastningsveier sentrum – kuttes. 2 mill overføres til opprustning og asfaltering av veier
 • Snarveiprosjekt – kuttes
 • Sentralkjøkken utsettes til 2020

 
Driftsbudsjett:

 • Opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Reduksjon i Rådmannens stab og Service- og digitaliseringssenteret på kr. 1,5 mill. Brukes til å opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Det forventes reduksjon i drift pga mindre investering


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet alternativt forslag til innstilling.

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Endringsforslag til punkt 1:

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Punktet «Nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg» endres til «Institusjonsplasser og nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg». Årlige bevilgninger endres til:

2019

2020

2021

2022

3

20

65

65

Begrunnelse:

Forslaget innebærer en økning til utbygging innen pleie- og omsorg på 61 millioner kroner utover rådmannens forslag. For Venstre er det viktig å øke andelen institusjons-/ sykeheimsplasser. De omleggingene som foregår innen omsorgssektoren i dag, innebærer at antallet institusjonsplasser med døgnbemanning ved Staup helsehus, reduseres fra dagens 44 plasser. Dette til tross for at budsjettdokumentet tydeliggjør at sykehjem / flere institusjonsplasser kan være en løsning på kapasitetsproblemene innen omsorgssektoren.

Nytt punkt 4 k:

Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord)

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Vordals forslag, ble Vordals forslag tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts endringsforslag, pkt. 1, avvist med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts tilleggsforslag, nytt punkt 4, avvist med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas med følgende endringer:

Investering:

 • Halsteinborgen – kuttes
 • Opprustning Skånestangen – kuttes
 • Friområde sentrum, Munkeby tursti – kuttes
 • Avlastningsveier sentrum – kuttes. 2 mill overføres til opprustning og asfaltering av veier
 • Snarveiprosjekt – kuttes
 • Sentralkjøkken utsettes til 2020

 
Driftsbudsjett:

 • Opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Reduksjon i Rådmannens stab og Service- og digitaliseringssenteret på kr. 1,5 mill. Brukes til å opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Det forventes reduksjon i drift pga mindre investering

 

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

 1. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 2. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 3. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.
 4. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.
 5. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
   

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.
 Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3.  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Foreløpige høringsuttalelser fra:

1.      Skogn barne- og ungdomsskole, tillitsvalgte

2.      Levanger seniorråd

3.      FAU Skogn barne- og ungdomsskole

4.      Rådet for likestilling av funksjonshemmede

5.      Utdanningsforbundet Levanger

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i møte 05.09.18 å legge Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18. Innen fristens utløp mottok kommunen 5 uttalelser. Disse er kommentert under rådmannens vurdering.

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Rådmannen foreslår at den generelle bestemmelsen om fritak fra eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7 bokstav b) ikke videreføres. Denne bestemmelsen omfatter bygninger som har historisk verdi. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen nå tas bort er en forventet fredning av Levanger sentrum, hvor det ikke er ønskelig at alle bygninger på generell basis fritas for eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunen i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Det er mottatt 5 høringsuttalelser innen fristens utløp. Disse er:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede uttaler at en i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet og fordelingen av midler i Levanger kommune ønsker at budsjettet legges med tanke på respekt for enkeltpersoner og med et fokus på livskvalitet. Alle mennesker, uansett livssituasjon, inntekt, arbeidsevne, funksjonsnivå og alder er like viktige, og alle må få et tjenestetilbud som dekker deres behov på en tilfredsstillende måte. I tider da økonomien er anstrengt oppfordrer vi til å tenke nytt, til å se på mulighetene man har til å organisere annerledes istedenfor å gå direkte på kutt. Dette gjelder særlig helse- og omsorgssektoren. Kvaliteten i tilbudene kommunen leverer til brukerne sine må være styrende.

Foreldreutvalget (FAU) ved Skogn barne- og ungdomsskole vil uttrykke sterk bekymring knyttet til forslaget i Levanger kommunes økonomiplan 2019/-22 om nedleggelse av svømmehallen ved skolen.

Levanger seniorråd anmoder om at aktiviteten «Aldersvennlig by» innarbeides i kommunens samfunnsmål. Det bør iverksettes en gjennomgang av administrasjonen i kommunen med sikte på en mere konstadseffektiv organisasjon og arbeidsdeling.

Kommunens lån reduseres.

Med bakgrunn i det store antall innbyggere som venter på institusjonsplass, store utgifter til utskrivningsklare pasienter i sykehuset, gjenåpnes Skogn helsetun snarest.

Av hensyn til elvenes svømmeopplæring ved Skogn barne- og ungdomsskole, samt den generelle folkehelsen, stenges ikke svømmehallen ved skolen.

Tillitsvalgte ved Skogn barne- og ungdomsskole påpeker at ansatte ved skolen har avholdt et personalmøte angående en eventuell stenging av bassenget ved skolen. Dette for at kommunen skal spare penger. Konklusjonen er helt klar – de ansatte er sterkt mot en nedleggelse!

Utdanningsforbundet påpeker at dersom det vedtas at Skogn svømmehall legges ned, vil skyssutgiftene øke for å frakte elever fra Skogn og Ekne til Trønderhallen. Dette vil være en merkostnad som legges inn i ressursfordelingsmodellen. Hvor stor denne merkostnaden blir, kommer an på prisen fra busselskapet. Ut fra hva det koster å busse elever fra øvrige skoler til Trønderhallen, kan det anslås en økt kostnad i størrelsesordenen 200.000,- pr år.

Rådmannen ønsker å kommentere at han med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon ikke finner rom for å foreslå nye tiltak på nåværende tidspunkt. En nedleggelse av bassenget ved Skogn barne- og ungdomsskole vil som utdanningsforbundet påpeker medføre økte skysskostnader. Denne kostnadsøkningen er tenkt kompensert skolene gjennom reduserte kostnader ved Bygg/eiendom.

        Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 05.09.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 legges ut til foreløpig høring med frist til 22.09.18 og behandles av formannskapet 03.10.18. Deretter legges saken ut til offentlig høring fram mot kommunestyrets behandling 17.10.18

        Til toppen av siden

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.08.2018

Orientering i møte:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer

c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer

d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

e)      Levanger videregående skoles eiendommer

f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer

g)     Innherred Renovasjons eiendommer

h)     Museenes eiendommer

i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 185.930.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.    

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Rådmannen foreslår at den generelle bestemmelsen om fritak fra eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7 bokstav b) ikke videreføres. Denne bestemmelsen omfatter bygninger som har historisk verdi. Begrunnelsen for at denne bestemmelsen nå tas bort er en forventet fredning av Levanger sentrum, hvor det ikke er ønskelig at alle bygninger på generell basis fritas for eiendomsskatt. Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der kommunen i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 29.08.2018

Orientering i møte:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen

Forslag i møte:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering. 

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.10.2018 22:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051