Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.10.18 - sak 61/18 - Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/11905
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.10.18 88/18
Kommunestyret 17.10.18 61/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner, momskompensasjon foreslås økt med 0,817 mill. kroner, inntekter fra salg forslås redusert med 6,0 mill. kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 mill. kroner.
   Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner, momskompensasjon foreslås økt med 0,817 mill. kroner, inntekter fra salg forslås redusert med 6,0 mill. kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 mill. kroner. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement og Kommuneloven §§45 og 47  

Vedlegg:

1

Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Levanger kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.     

Vurdering:

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjettene for 2018 og økonomiplan for 2018-2022 både en investerings- og en driftsdel i budsjettetene. Budsjettet er justert et par ganger tidligere i år, både som enkeltsaker og ved behandlingen av kvartalsrapporter. Det har nå kommet så lang ut i året at det er naturlig å foreta en justering på flere investeringsprosjekter ettersom man nå begynner å ha en oversikt over hva som vil påløpe de enkelte prosjekter av kostnader i 2018.  

Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten).

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås justert. Hovedårsaken er forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2018. Flere av disse er med i forslag til investeringsbudsjett for 2019, for andre er det aktuelt å komme tilbake med en budsjettjustering i 2019 når rådmannen har hatt en gjennomgang av prosjektene både med tanke på kostnader og gjennomføringstidspunkt. Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.

De fleste prosjektene er det relativt små endringer på, men rådmannen ønsker å knytte kommentarer til noen prosjekter. Dette gjelder:

 • Alstadhaug kirkegård. Prosjektet foreslås styrket med 3,0 millioner kroner. Dette er et prosjekt som har gått over flere år, og som ferdigstilles høsten 2018.
 • Transportmidler drift og anlegg. Foreslås styrket med 1,5 millioner kroner grunnet forsinkelse av leveranser fra 2017, bestillinger som var forventet levert og betalt i 2017 kom ikke før i 2018.
 • ENØK kommunale bygg. Prosjektet foreslås redusert med 3,0 millioner kroner i 2018. Dette begrunnes med at man måtte gå en ny søknadsrunde med tanke på å få tilskudd fra Enova. Dette tilskuddet er nødvendig for å kunne iverksette ulike tiltak, prosjektet videreføres i kommende økonomiplanperiode.
 • Ytterøy brannstasjon. Foreslås redusert med 5,5 millioner kroner da man ennå ikke er klar til å iverksette bygging.
 • Hall Åsen. Forslås styrket med 16,5 millioner kroner, det meste av prosjektet ferdigstilles i år og da må også budsjett for prosjektet harmoniseres med fremdriftsplan. Ferdigstilles februar 2019.
 • Nytt sentralkjøkken. Bevilgningen reduseres med 17,0 mill. kroner i 2018. Bygging er planlagt i 2019/2020 og er tatt med i kommende økonomiplanperiode.
 • Ombygging og ny teknologi BBT. Re-etablering og modernisering av Breidablikktunet ble vedtatt i sak 10/18. Deler av prosjektet finansieres med tilskudd, men disse midlene vil vi motta i etterkant – prosjektet må i første omgang finansieres med bruk av lån og momskompensasjon.
 • Barnebolig – avlastningsbolig. Vedtatt i K-sak 16/18, budsjettet må tilpasses fremdriftsplan. Ferdigstilles i 2019.
 • Vann/avløp. Justeringer på flere prosjekter. De fleste justeres ned med bakgrunn i forsinkelser eller endret behov. Det var blant annet budsjettert med overtakelse av private anlegg, dette gjennomføres ikke i 2018 da anleggene ikke blir ferdigstilt og klare for overtakelse inneværende år. Noen få justeres opp med bakgrunn i endret kostnadsbilde.
 • Veg. Nedjustering av flere prosjekter som ikke vil bli gjennomført i 2018. Et par mindre oppjusteringer som følge av kostnadsøkninger.
 • Tomteutvikling. Nedjustering av flere områder på grunn av forsinkelser, Gottås justeres opp for bl.a. å ferdigstille lekeplass. Forsinkelser skyldes blant annet at man er pålagt arkeologiske undersøkelser som må gjennomføres før utbygging kan skje. Alle investeringskostnader innen tomteutvikling dekkes inn gjennom tomtesalg.
 • Tomteområder Markabygda. Tomteområdet inneholder 6 planlagte tomter. Her er det i 2018 bevilget 4 mill. kroner til arkeologiske utgravinger, planlegging og infrastruktur. Nylig avholdt anbudskonkurranse viser at totalkostnaden på prosjektet vil ligge på +/- 5 mill. kroner + mva. Dette innebærer en kostnad på om lag 1 mill. kroner pr. tomt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet på nåværende tidspunkt, men er sterkt i tvil om det er riktig å gå videre med prosjektet når kostnadene er så høye. Det er ikke satt av midler til prosjektet i budsjettforslag for 2019, så her varsles det allerede nå et behov for justering om Levanger kommune skal gå videre med prosjektet.
 • Investeringstilskudd. Levanger kommune har mottatt drøyt 48,1 millioner kroner i investeringstilskudd i samband med bygging av Stokkbakken. Det er tidligere inntektsført 30,0 millioner kroner av dette tilskuddet. Dette er i 2018 ikke budsjettert med tilskudd vedr. dette prosjektet, noe som medfører at behovet for bruk av lånemidler reduseres tilsvarende.

 
Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av investeringene. Denne må også endres nå. Samlet reduseres investeringsbehovet i 2018 med kr. 47,8 mill. kroner. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner og momskompensasjon foreslås økt med kr. 817.000, inntekter fra salg forslås redusert med 6 millioner kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 millioner kroner.

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.10.2018 22:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051