Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.10.18 - sak 57/18 - Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/11534
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.10.18 86/18
Kommunestyret 17.10.18 57/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 03.10.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: Ina Helen Kollerud Pedersen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Arild Børseth rykker opp som fast medlem av kommunestyret.

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: Ina Helen Kollerud Pedersen
 Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Arild Børseth rykker opp som fast medlem av kommunestyret.

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: ____________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Linn Beate Tromsdal søker i epost datert 30. august 2018 om fritak fra sine politiske verv. Dette grunnet at det er vanskelig å kombinere studier og jobb med politiske verv.  

Tromsdal har følgende verv:

  • medlem av kommunestyret
  • varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum».


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.  

§ 16.Opprykk og nyvalg. 

2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn og ut fra tidligere praksis, vil rådmannen tilrå at Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv. 

Arild Børseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Det må velges nytt varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum».

Til toppen av siden 

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.10.2018 21:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051