Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.10.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 17.10.18
Tid: kl. 17.00 - 20.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (flere)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 56/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum utredning vedtak video
PS 57/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal utredning vedtak video
PS 58/18 Detaljregulering Hopla - 5037/227/1 m.m. - sluttbehandling utredning vedtak video
PS 59/18 Detaljregulering Jernbanekryssing Skogn sentrum utredning vedtak video
PS 60/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt utredning vedtak video
PS 61/18 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018 utredning vedtak video
PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune utredning vedtak video
video etter
pause

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 29 + 6  av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem - Forfall
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem Forfall 
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Arild Børseth
ap varamedlem x Kai Lennert Johansen
Edvard Øfsti  ap varamedlem   x Tove Irene Løvås 
Torbjørn Andre Moe ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Laila Merethe Inderberg ap varamedlem x Lars Petter Holan
Lars Forberg sp varamedlem x Eva Høyem Anderssen
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Kulturelt innslag - Sigurd Almåsbakk Skogmo, cello - video

Forespørsel:

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående behandling av sak i formannskapet som var unntatt offentlighet - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 56/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Synnøve Fløttum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sine verv som varamedlem til kommunestyret og varamedlem til driftskomiteen fram til 1.8.19.
  Til toppen av siden

 

 

PS 57/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Beate Tromsdal

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Linn Beate Tromsdal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Arild Børseth rykker opp som fast medlem av kommunestyret.

Som varamedlem til styret i "Stiftelsen Levanger Fotomuseum» velges: Ina Helen Kollerud Pedersen
  Til toppen av siden

 

 

PS 58/18 Detaljregulering Hopla - 5037/227/1 m.m. - sluttbehandling

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video

Habilitet:

Alf Magnar Reberg (SP) ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte behandlingen av habilitetsspørsmålet. Reberg ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Detaljregulering for Hopla – 5037/227/1 m.m., sist rev. 07.09.18, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende endringer:

Foreslåtte endringer i bestemmelsene:

3.1 Bebyggelse og anlegg

Naust

Utforming:

(Slettes): «Maksimal størrelse på naustene er 6x6m (BYA), og minste størrelse er 5x5m (BYA)».

(Legges til): Maksimal størrelse på naust er 36 m2 (BYA). I tillegg kan det være opp til 2,5 m platting målt fra naustets bygningskropp og ut. I tillegg skal det sikres areal til felles gangsoner hvor dette lar seg gjøre mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangsone foran naust skal være maks 2,5 meter bred, så det er god plass for å komme seg ned på landgang til flytebrygge og for å komme frem for en med rullestol. Felles gangsone foran skal merkes med annen farge eller ved å legge terrasebord motsatt veg. Naustforeningen er ansvarlig for felles gangsone.

(Slettes): «I tillegg til maksimalt bebygd areal skal det sikres areal til felles gangsoner mellom og i forkant av naustene. Det bestrebes å skape en rett linje i forkant av naustene. Felles gangareal skal være åpen for allmenn ferdsel og bør markeres tydelig ved f.eks. at bordene ligger motsatt av den opprinnelige plattingen».
  Til toppen av siden

 

 

PS 59/18 Detaljregulering Jernbanekryssing Skogn sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video  -  illustrasjonsvideo vist i møte

Habilitet:

Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte behandlingen av habilitetsspørsmålet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Detaljregulering for Jernbanekryssing Skogn sentrum vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
  Til toppen av siden

 

 

PS 60/18 Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttefelt

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.
  Til toppen av siden

 

 

PS 61/18 Budsjettjustering investeringsbudsjett 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Bruk av lån foreslås redusert med 60,763 millioner kroner, momskompensasjon foreslås økt med 0,817 mill. kroner, inntekter fra salg forslås redusert med 6,0 mill. kroner og tilskudd foreslås økt med 18,146 mill. kroner.
    Til toppen av siden

 

 

PS 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 17.10.2018 - video  -  video etter pause

Forslag i møte:

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslaget til budsjett for 2019 sendes tilbake til formannskapet for ny behandling. Den nye behandlingen skal resultere i en driftsmargin på 1,5%.

Nytt budsjettforslag med driftsmargin på 1,5% legges fram til behandling i neste kommunestyremøte den 21.11.18.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, vedtas med følgende endringer:

 • Ny veg fra Moan+rundkjøringi fylkesveg og P-plass, 15 mill. går ut. Låneopptak reduseres med 12mill.
 • Fellesområder reduserer med 3 millioner kroner pr. år
 • Eiendomsskatt økes med 1 millioner kroner pr. år
 • Det avsettes driftsmargin på 4 millioner i 2019


Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Bygging av Kino/Bibliotek vurderes når årsregnskap for 2018 foreligger, og ved økonomiplan 2020-2023.
 2. Kommunestyret ber om en vurdering av åpning av Skogn Helsetun, eller deler av Skogn Helsetun, for å dekke behovet for heldøgns omsorg.
 3. På bakgrunn av de svært alvorlige meldingene fra FNs klimapanel 8.oktober i 2018, ber kommunestyret om at det i 2019 startes opp arbeid med ny klima- og energiplan for Levanger.
 4. Utbedring av Renseanlegg ved Holsand planlegges og innarbeides i økonomiplan for 2020-2022, og legges til grunn for gebyr V/A.


Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, vedtas med følgende endringer:

Reduksjon driftsbudsjett

Fellesområder reduseres med kr. 3 000 000

Forventet merøkning ved å endre fritaksperioden for eiendomsbeskatningen fra 3 til 1 år -  kr. 1 000 000

Kr. 4 000 000 i innsparing / driftsmargin, overføres til disposisjonsfond.

Ved evt. økning i tilskudd i Statsbudsjettet, skal ikke dette gå inn i driften men gå uavkortet til disposisjonsfond.

Endring investeringsbudsjett

Kutt i avlastningsveier sentrum på kr. 4 000 000 endres til kutt på kr. 2 000 000 som overføres oppgradering og asfaltering. Resterende kr. 2 000 000 blir stående for å avslutte prosjekt garasjer i sentrum.

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn. Denne skal inneholde behov for vedlikehold, estimert pris, hvor lenge kan svømmehallen være i drift uten store vedlikeholdskostnader, o.l.

Sak legges fram for Formannskapet i løpet av våren.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, vedtas med følgende endringer:

Endringsforslag til punkt 1:

Det gjøres følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Punktet «Nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg» endres til «Institusjonsplasser og nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg». Årlige bevilgninger endres til:

2019

2020

2021

2022

3

20

65

65

Begrunnelse:

Forslaget innebærer en økning til utbygging innen pleie- og omsorg på 61 millioner kroner utover rådmannens forslag. For Venstre er det viktig å øke andelen institusjons-/ sykeheimsplasser. De omleggingene som foregår innen omsorgssektoren i dag, innebærer at antallet institusjonsplasser med døgnbemanning ved Staup helsehus, reduseres fra dagens 44 plasser. Dette til tross for at budsjettdokumentet tydeliggjør at sykehjem / flere institusjonsplasser kan være en løsning på kapasitetsproblemene innen omsorgssektoren.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord)

Reduser e-skatt studentboliger 0,3 mill.  Inndekning politisk 0,3.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

 1. Det gamle herredshuset på Ytterøy selges til næringsformål
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge det gamle herredshuset på Skogn og den gamle presteboligen på Ytterøy ut for salg.
 3. Rådmannen legger frem en oversikt over eiendommer som kommunen eier, leier, fester etc. Oversikten skal videre inneholde forslag til eiendommer som kommunen kan selge.


Børge Lund (KRF) fremmet følgende verbalforslag:

Til neste års budsjett skal alle enheter utarbeide en oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som må tas ut av budsjettet for å oppnå en reduksjon på 2,5% av tildelt ramme. Samt en tilsvarende oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som vil gjennomføres hvis man får økt rammen med 2,5%.

Det utarbeides så en samlet oversikt fra hver kommunalsjef der de ulike forslagene prioriteres med en kort kommentar 

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det gjøres en gjennomgang av den administrative organiseringen. Har vi rett organisering for å møte utfordringene framover?

Det må bl.a. vurderes om vi skal ha en egen personalenhet og egen økonomienhet. Videre om organiseringen innenfor helse / omsorg bør endres.

Det må tas stilling til om det kan bli nødvendig å bruke ekstern bistand i dette arbeidet.

Svein Erik Veie (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

a. Det gjennomføres en uavhengig granskning som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

i.      Som et ledd i dette vurderes gjenåpning av sykehjemmet på Skogn

b. Alt av kommunal eiendomsmasse som ikke er bruk klargjøres for salg for eiendom/næringsutvikling. Dette gjelder nedlagte skoler, herredshus m.v.

c. Miljø

i.      Det pålegges private renseanlegg for alle husholdninger langs Hotranvassdraget – innen 2022

ii.      Avdekte avvikt fra punktutslipp fra gjødselkjellere langs Hotranvassdraget pålegges utbedring – innen 2022

iii.      Det ansettes Miljøsjef – som finansieres gjennom en om definering av stilling i rådmannens stab.

Knut Sigurd Hjelmstad (H) fremmet følgende verbalforslag:

Med dagens økonomiske situasjon i kommunen vil en gjenåpning av Skogn Helsetun være urealistisk i løpet av de nærmeste årene:

«Skogn Helsetun selges til en ny eier som forplikter seg til å drive institusjonen som heldøgns omsorgstjeneste»

Biblioteket:

Muligheten for å regulere/selge tomt og bygning utredes.

Bibliotektomta reguleres til parkeringskjeller, bibliotek, kinolokale og kontorarbeidsplasser (næring). Bygget legges ut for salg med krav om at det gamle bygget rives og et nytt bygg som tilfredsstiller reguleringsplanen reises. Ny eier forhandler med Trondheim Kino om leie av lokaler. Levanger kommune inngår leieavtale for nødvendig areal til nytt bibliotek.

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, vedtas med følgende endringer:

Levanger kommune disponerer mange eiendommer. Deler av asylmottaket har blitt, eller skal legges ned, noe som gjør at man frigjør noe areal på Leira, samt at behovet for boliger for bosetning av asylsøkere vil gå ned iløpet av årene som kommer, som følge av denne nedleggelsen, samt en nedgang i asyltilstrømmingen til Norge de siste årene.

Innsparing 6 mill.

I tillegg har Levanger Kommune lokaler stående tomme. Det foreligger ingen plan for (tidligere) Nesheim Barneskole (som per idag huser staup barnehage på midlertidig basis).

Følgende eiendommer selges: Sommerveien 2, Nesheim Barneskole (tidligere)

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger Kommune bruker store summer på å videreutdanne sine ansatte, men i enkelte tilfeller ser vi at ansatte da etter hvert søker seg andre jobber utenom Levanger Kommune.

Kommunestyret ønsker å se på muligheten for at de som får kostbar og nyttig videreutdannelse forplikter seg til f.eks tre års "Pliktår" innen den etaten de er videreutdannet i.

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Levanger kommunestyre går bort i fra vedtaket om 40 % kommunal barnehagedekning i Levanger kommune.

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes om å utrede hvilke virkninger det vil ha på sykefraværet å øke grunnbemanningen i alle institusjoner med minst en person pr. vakt.

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det settes av en pott på inntil 1 million kroner for kjøp av ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Avstemning:

Hjelmstads forslag til vedtak avvist med 28 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, fikk 2 stemmer.

Vordals (AP, SP, KRF) alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, fikk 25 stemmer.

Buchholdts (V) alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, fikk 2 stemmer.

Persøys (FRP) alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, fikk 5 stemmer.

Vordals forslag er dermed vedtatt.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, vedtatt med 18 mot 17 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 2, avvist med 19 mot 16 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 3, avvist med 21 mot 14 stemmer.

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 4, avvist med 22 mot 13 stemmer.

Vordals oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.

Buchholdts oversendelsesforslag vedtatt med 25 mot 10 stemmer oversendt uten realitetsvotering.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 1, vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 2, vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Buchholdts verbalforslag, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Lund sitt verbalforslag vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Heieraas sitt oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 34 mot 1 stemme.

Veies oversendelsesforslag, pkt. a, vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 28 mot 7 stemmer.

Veies oversendelsesforslag, pkt. b, vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 26 mot 9 stemmer.

Veies oversendelsesforslag, pkt. c, avvist med med 20 mot 15 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag angående Skogn helsetun, avvist med 30 mot 5 stemmer.

Hjelmstads verbalforslag angående biblioteket, avvist med 28 mot 7 stemmer.

Persøys verbalforslag angående videreutdanning for ansatte og pliktår, avvist med 18 mot 17 stemmer.

Persøys verbalforslag angående barnehagedekning, avvist med 26 mot 9 stemmer.

Persøys verbalforslag angående grunnbemanning, avvist med 30 mot 5 stemmer.

Solbergs oversendelsesforslag avvist med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, herunder budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas med følgende endringer:

Investering:

 • Halsteinborgen – kuttes
 • Opprustning Skånestangen – kuttes
 • Friområde sentrum, Munkeby tursti – kuttes
 • Snarveiprosjekt – kuttes
 • Sentralkjøkken utsettes til 2020
 • Kutt i avlastningsveier sentrum på kr. 4 000 000 endres til kutt på kr. 2 000 000 som overføres oppgradering og asfaltering. Resterende kr. 2 000 000 blir stående for å avslutte prosjekt garasjer i sentrum.


Driftsbudsjett:

 • Opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Reduksjon i Rådmannens stab og Service- og digitaliseringssenteret på kr. 1,5 mill. Brukes til å opprettholde svømmehallen på Skogn.
 • Det forventes reduksjon i drift pga mindre investering
 • Fellesområder reduseres med kr. 3 000 000
 • Forventet merøkning ved å endre fritaksperioden for eiendomsbeskatningen fra 3 til 1 år -  kr. 1 000 000
 • Kr. 4 000 000 i innsparing / driftsmargin, overføres til disposisjonsfond.
 • Ved evt. økning i tilskudd i Statsbudsjettet, skal ikke dette gå inn i driften men gå uavkortet til disposisjonsfond.


2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2019 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4.  I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
For øvrig fritas:

a)      Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
b)     Skogn folkehøgskoles eiendommer
c)      Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
d)     Markabygda Montessoriskoles eiendommer
e)      Levanger videregående skoles eiendommer
f)      Trondheim Havn IKSs eiendommer
g)     Innherred Renovasjons eiendommer
h)     Museenes eiendommer
i)       Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
j)       Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. 

Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5.     

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Nye gebyr- og betalingssatser for 2019 vedtas i egen sak i Kommunestyret høsten 2018.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 40.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 184.730.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Bygging av Kino/Bibliotek vurderes når årsregnskap for 2018 foreligger, og ved økonomiplan 2020-2023.

13. Det gamle herredshuset på Ytterøy selges til næringsformål

14. Kommunestyret ber rådmannen legge det gamle herredshuset på Skogn og den gamle presteboligen på Ytterøy ut for salg.

15. Rådmannen legger frem en oversikt over eiendommer som kommunen eier, leier, fester etc. Oversikten skal videre inneholde forslag til eiendommer som kommunen kan selge.

16. Til neste års budsjett skal alle enheter utarbeide en oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som må tas ut av budsjettet for å oppnå en reduksjon på 2,5% av tildelt ramme. Samt en tilsvarende oversikt over hvilke aktiviteter/tiltak som vil gjennomføres hvis man får økt rammen med 2,5%. Det utarbeides så en samlet oversikt fra hver kommunalsjef der de ulike forslagene prioriteres med en kort kommentar

Oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide en vedlikeholdsprognose for svømmehallen på Skogn. Denne skal inneholde behov for vedlikehold, estimert pris, hvor lenge kan svømmehallen være i drift uten store vedlikeholdskostnader, o.l.

Sak legges fram for Formannskapet i løpet av våren.

Oversendelsesforslag:

Studentboliger eid av studentsamskipnaden (Studentinord)

Reduser e-skatt studentboliger 0,3 mill.  Inndekning politisk 0,3.

Oversendelsesforslag:

Det gjøres en gjennomgang av den administrative organiseringen. Har vi rett organisering for å møte utfordringene framover?

Det må bl.a. vurderes om vi skal ha en egen personalenhet og egen økonomienhet. Videre om organiseringen innenfor helse / omsorg bør endres.

Det må tas stilling til om det kan bli nødvendig å bruke ekstern bistand i dette arbeidet.

Oversendelsesforslag

Det gjennomføres en uavhengig granskning som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Som et ledd i dette vurderes gjenåpning av sykehjemmet på Skogn

Oversendelsesforslag

Alt av kommunal eiendomsmasse som ikke er bruk klargjøres for salg for eiendom/næringsutvikling. Dette gjelder nedlagte skoler, herredshus m.v.

  Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 22.11.2018 12:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051