Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 82/15 - Temaplan sykkel

Dina von Heimburg - klikk for personkort
Saksbehandler: Dina von Heimburg
Arkivref. 2014/1415
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 10.12.15 35/15
Kommunestyret 16.12.15 82/15

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.12.2015 - video

Behandling:

Ina Helen Kollerud Pedersen møtte. Til stede 17 representanter.  

Forslag i møte:

Ordfører Robert Svarva orienterte om følgende endring i innstillinga kulepunkt 3:

«Kommunene Verdal og Levanger søker..» endres til «Kommunen.... søker..»

SP v/Trude Holm fremmet følgende alternativt forslag til ordlyd under parkering (s. 37):

Avsnittet parkering endres til:

"Det tilrettelegges for vekst i parkeringsplasser for sykkel i sentrumskjernene.»

Avstemning:

Det ble først votert alternativt mellom forslag fra SP og innstillinga, der forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over innstillinga med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

  • Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2030 vedtas.
  • Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
  • Kommunen søker status som sykkelby, og tar initiativ til å inngå sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Følgende skal stå under avsnitt parkering s. 37:

Det tilrettelegges for vekst i parkeringsplasser for sykkel i sentrumskjernene.

Til toppen av siden

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

  • Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2030 vedtas
  • Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
  • Kommunene Verdal og Levanger søker status som sykkelby, og tar initiativ til å inngå sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.


Vedlegg:

1

Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022) PDF

(video fra innledning til gruppearbeider samkommunestyret 20.11.15)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

En sykkelby er en god by. Flere syklister i befolkningen er et middel for å skape gode byrom og lokalsamfunn, forbedre folkehelsa, redusere sykefravær, redusere støy og utslipp av klimagasser, bedre trafikksikkerheten, gi kortere bilkøer og skape bedre plass for næring, møteplasser og grønn infrastruktur. Tilrettelegging for økt sykkelbruk er derfor også en svært god samfunnsøkonomisk investering. Levanger og Verdal kommune ble i 2012 tatt opp som medlemmer i Sykkelbynettverket, og har med dette inngått et partnerskap med Statens vegvesen om satsningen på sykkel. Les mer på www.sykkelby.no

God infrastruktur for sykling er et viktig virkemiddel for å nå vedtatte mål i kommuneplanens samfunnsdel og tilhørende strategiske planer. Det er behov for å samordne innsatsen for å øke sykkelbruken og bygge attraktiv infrastruktur for sykling, slik at flere innbyggere velger sykkel framfor bil.

Formålet med Temaplan for økt sykkelbruk er å få et arbeidsverktøy for å bygge et helhetlig hovednett for sykkel i Verdal og Levanger, samt skape et grunnlag for å prioritere mellom virkemidler og målgrupper. Sjekklister og prinsipper i planen skal tas i bruk og vurderes i alle areal- og reguleringsplaner. Temaplanen skal videre bidra til å stimulere til samarbeid og partnerskap mellom aktører som har interesser og virkemidler for å få flere til å sykle.

Rammer for sykkelplanen er gitt i lokale føringer fra kommunestyrene, herunder planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, og relevante kommunedelplaner og temaplaner. Sykkelplanen er utarbeidet med utgangspunkt i en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune, og representant fra frivilligheten. Denne arbeidsgruppen utarbeidet en prosessplan som danner grunnlaget for temaplanen, se vedlegg.

Det er hentet inn innspill fra sentrale aktører for å nå målsettinger i sykkelplanen, inkludert barnehager og skoler i Verdal og Levanger. Innbyggere og organisasjoner i våre kommuner ble invitert til å komme med innspill til planarbeidet, og vi mottok 25 innspill på kommunenes nettsider i tillegg til enkelte innspill på Facebook. Høringsrunder ble annonsert på kommunenes nettsider, samt i lokalavisa. I tillegg er det mottatt innspill og råd gjennom deltakelse i Sykkelbynettverket, samt gjennom dialog med aktører som Trygg Trafikk, Tour de Tomtvatnet og HiNT.

På bakgrunn av prosessrapporten og innspill gjennom medvirkningsprosesser ble det utarbeidet et planforslag. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker, med høringsfrist 26. juni 2015. I tillegg ble det gjennomført en arbeidsprosess i Samkommunestyret 20.11.15 der administrasjonen fikk innspill til justeringer av mål, strategier og prioriteringer i sykkelplanen, samt konkrete innspill til hovednettet for sykkel.

Planforslaget fremmer forslag om fremtidig hovednett for sykkel i Verdal og Levanger. I tillegg til hovednettet, som beskriver de viktigste strekningene for transportsykling, vil det på sikt utarbeides lokalnett og turnett for sykling som skal sees i sammenheng med og kobles på hovednettet for sykkel.

Sykkelplanen er et viktig grunnlag og må sees i sammenheng med kommende gatebruksplaner og kommunedelplan sentrum i Verdal og Levanger, samt kommende kommunedelplan for anlegg og infrastruktur.

Revidering av plandokumentet skal normalt gjennomføres en gang i hver planperiode, men planen er ment å være fleksibel for endringer når behovet tilsier det.

Vurdering:

Gjennom arbeidet med sykkelplanen er det mottatt en rekke muntlige og skriftlige innspillsom beskrevet over. Alle innspill er vurdert, og i planforslaget er en stor andel av disse hensyntatt.

Flere innspill fra innbyggere, til ulike tidspunkt i planprosessen, har handlet om behov for utbedring av strekninger som plangruppa har vurdert som relevant for lokalnett og/eller turnett. Disse innspillene vil bli tatt vare på og vurdert i kommende planprosesser.

Kommunene Verdal og Levanger er medlemmer av sykkelbynettverket i Region Midt. Ved politisk vedtak av plan for hovednett for sykkel kan kommunene inngå partnerskapsavtaler med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen, noe som stiller kommunene i posisjon til å søke om delfinansiering av infrastruktur for sykling. Det tilrås at kommunene Verdal og Levanger søker status som sykkelby, og tar initiativ til å inngå sykkelbyavtale med disse partene. Planen framstår som en strategi- og prinsipplan, og det forutsettes at prioritering av tiltak integreres i kommunenes budsjett- og økonomiplanprosesser. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051