Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 81/15 - Prioritering av spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg 2015/2016

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2015/7747
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.12.15 39/15
Kommunestyret 16.12.15 81/15

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 09.12.2015

Habilitet:

Atle Busch ble erklært inhabil med 9 mot 1 stemme. Busch fratrådte under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2015/2016:

Ordinære anlegg:

 1. IL Aasguten – 11er kunstgressbane
 2. Sp.Kl. Nessegutten – 7er kunstgressbane
 3. Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken
 4. Frol IL – o-kart Storåsen
 5. IL Sverre – 7er kunstgressbane Momarka
 6. IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius
 7. Levanger judoklubb – judohall
 8. Frol IL – kjeller/garasje skihytte Frolfjellet skisenter
 9. Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole
 10. Levanger kommune – lysanlegg Stadionparken
 11. Levanger kommune – minivelodrom Stadionparken
 12. Levanger kommune – turveg Levanger ungdomsskole
 13. Levanger kommune – skateanlegg Levanger ungdomsskole
 14. Innherred RC-klubb – RC-bane for bensinbiler
 15. IL Sverre – 11erbane kunstgress Elberg
 16. Levanger kommune – 7erbane kunstgress Frol barneskole
 17. Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen
 18. Levanger judoklubb – klubbhus judohall
 19. Levanger kommune – sykkelvelodrom

 
Nærmiljøanlegg:

 1. Ankolmplassen naboring – turn- og klatreløype Ankolm (fornyet)
 2. Levanger kommune – grusbane Stadionparken (fornyet)
 3. Levanger kommune – skotthyll Stadionparken (fornyet)
 4. Levanger kommune – turn- og trim Stadionparken (fornyet)
 5. Levanger kommune – bordtennis Levanger ungdomsskole (fornyet)
 6. Levanger kommune – streetbasket Levanger ungdomsskole (fornyet)
 7. Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)
 8. Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)
 9. Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger ungdomsskole (fornyet)
 10. Levanger kommune – kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)
 11. Levanger kommune – tursti Frol barneskole (ny)
 12. Levanger kommune – område for klatring og turning Frol barneskole (ny)
 13. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg (ny)
 14. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg vest (ny)
 15. Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (ny)
 16. Levanger kommune – skateområde Frol barneskole (ny)
 17. Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger ungdomsskole (ny)
 18. Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter (ny) 
 19. Levanger kommune – BMX/trick/ferdighetsløype Røstad (ny)
 20. Levanger kommune – Røstad trimpark (ny)
 21. Levanger kommune – Røstad hinderløype (ny)
 22. Levanger kommune – 5er kunstgressbane Røstad (ny)

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2015/2016: 

Ordinære anlegg:

 1. IL Aasguten – 11er kunstgressbane
 2. Sp.Kl. Nessegutten – 7er kunstgressbane
 3. Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken
 4. Frol IL – o-kart Storåsen
 5. IL Sverre – 7er kunstgressbane Momarka
 6. IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius
 7. Levanger judoklubb – judohall
 8. Frol IL – kjeller/garasje skihytte Frolfjellet skisenter
 9. Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole
 10. Levanger kommune – lysanlegg Stadionparken
 11. Levanger kommune – minivelodrom Stadionparken
 12. Levanger kommune – turveg Levanger ungdomsskole
 13. Levanger kommune – skateanlegg Levanger ungdomsskole
 14. Innherred RC-klubb – RC-bane for bensinbiler
 15. IL Sverre – 11erbane kunstgress Elberg
 16. Levanger kommune – 7erbane kunstgress Frol barneskole
 17. Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen
 18. Levanger judoklubb – klubbhus judohall
 19. Levanger kommune – sykkelvelodrom


Nærmiljøanlegg:

 1. Ankolmplassen naboring – turn- og klatreløype Ankolm (fornyet)
 2. Levanger kommune – grusbane Stadionparken (fornyet)
 3. Levanger kommune – skotthyll Stadionparken (fornyet)
 4. Levanger kommune – turn- og trim Stadionparken (fornyet)
 5. Levanger kommune – bordtennis Levanger ungdomsskole (fornyet)
 6. Levanger kommune – streetbasket Levanger ungdomsskole (fornyet)
 7. Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)
 8. Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)
 9. Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger ungdomsskole (fornyet)
 10. Levanger kommune – kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)
 11. Levanger kommune – tursti Frol barneskole (ny)
 12. Levanger kommune – område for klatring og turning Frol barneskole (ny)
 13. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg (ny)
 14. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg vest (ny)
 15. Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (ny)
 16. Levanger kommune – skateområde Frol barneskole (ny)
 17. Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger ungdomsskole (ny)
 18. Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter (ny) 
 19. Levanger kommune – BMX/trick/ferdighetsløype Røstad (ny)
 20. Levanger kommune – Røstad trimpark (ny)
 21. Levanger kommune – Røstad hinderløype (ny)
 22. Levanger kommune – 5er kunstgressbane Røstad (ny)


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 - prioritering av spillemidler 2015/2016 PDF  -  JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Generelt:

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10. Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Kommunenes oppgave er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • ordinære anlegg
 • nærmiljøanlegg
 • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten


Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene innenfor ordinære anlegg og nærmiljøanlegg og forslaget skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslista samt søknadene med vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar påfølgende år.

Fylkeskommunen lager en samlet oversikt som sendes departementet før 15. mars. 

Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en bestemt fordelingsnøkkel innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli.

Søkere:

Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. For å få godkjent spillemiddelsøknaden må søkere har følgende godkjente vedlegg:

 • idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer med behovsoppgave
 • detaljert og dokumentert kostnadsoverslag
 • finansieringsplan med redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster
 • plan for drift
 • dokumentasjon på rett til bruk av grunn hvor anlegget ligger / skal ligge


Søknadene deles inn i tre ulike søknadstyper:

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere
 • Fornyet: Benyttes når søknad har vært fremmet tidligere, men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Prioriteres foran fornyede og nye søknader.


Tilskudd:

Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr.

1 000 000. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp. 

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000). Maksimalt tilskudd til ett anleggssted kan være inntil kr. 1 200 000.

Statlige føringer:

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Det er et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon, og anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri disse målene.

Statlige føringer ved bruk av spillemidler til idrettsformål fremhever disse målgruppene:

 • Barn (6-12 år)
 • Ungdom (13-19 år)
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer som i dag er fysisk inaktive


Søknader i Levanger:

I søknadsåret 2015/2016 er det i Levanger totalt 41 søknader, hvorav 19 søknader på ordinære idrettsanlegg og 22 søknader på nærmiljøanlegg. 

Den største årsaken til det store antallet søknader på nærmiljøanlegg i år, er at søknadene til anleggene på Levanger ungdomsskole i år er delt inn i flere nærmiljøanlegg etter ønske fra kulturdepartementet.

De søknadene som ikke ble formelt godkjent forrige søknadsår har status som ny søknad også i 2015/2016. Ikke formelt godkjent vil si at et eller flere av vedleggene i disse spillemiddelsøknadene ikke er ferdigstilt eller godkjent.

På nåværende tidspunkt er følgende av årets søknader ikke formelt godkjent:

 • Levanger judoklubb – klubbhus judohall
 • Levanger kommune – sykkelvelodrom


Søkerne er kjent med at søknaden formelt kan godkjennes innen 15. januar dersom alle vedleggene er godkjent og på plass innen da. Både godkjente og ikke-godkjente søknader skal sendes fylkeskommunen innen 15. januar. 

Vurdering:

Rådmannen prioriterer spillemidler i henhold til lokale føringer i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette kommer i tillegg til de statlige føringene. De lokale føringene i temaplan gjør at noen typer anlegg prioriteres frem. Det er generelt 3-5 års etterslep på spillemidler i Nord-Trøndelag, og det tilstrebes at ingen må vente lenger enn 5 år i prioriteringen av spillemidler. Ventetiden vil imidlertid variere fra anlegg til anlegg, jfr. mål og strategier i temaplan.

Levanger idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for kommunen ved prioritering av spillemidler, jfr. samarbeidsavtalen kommunen har med idrettsrådet. Det er bred enighet med Levanger idrettsråd om årets forslag til prioritering av spillemidler, som også samsvarer med idrettens ønske om å være en viktig folkehelseaktør. Idrettsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051