Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 79/15 - Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2015/7751
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 25.11.15 2/15
Formannskapet 25.11.15 105/15
Formannskapet 02.12.15 117/15
Kommunestyret 16.12.15 79/15

 

Vedlegg

 
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.12.2015

Utdelt i møte:

- Økonomiske oversikter PDF - excel

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer:  

 1. For å bedre budsjettarbeidet samt sikre raskere implementering av budsjettvedtak skal budsjett for 2017 samt økonomiplan 2017-2020 vedtas innen 1. oktober 2016, med revidering i desember hvor evt. endringer i statsbudsjettet tas inn.
 2. Budsjett for 2017 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.
 3. De tidligere vedtatte årlige tilskuddene til korps og grendehus stadfestes. I tillegg økes det kommunale tilskuddet til korps i tilknytning til spilling 17.mai til kr 5000 pr. korps. Dette dekkes inn over rammen til kulturenheten. 

 4. - Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes.
  - Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.
 5. Det må arbeides for bedre mobildekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.


Forslag til endringer i investeringsbudsjettet:

 1.  
  a. Samferdsel/miljøtiltak:
  Veg/parkeringsplasser/gatelys:
  Ramme økes med kr. 2 millioner som skal gå til oppgradering/asfaltering kommunale veger.
  Finansieres med kr.
  Kr. 1 million fra postering næringsareal-regulering/infrastruktur
  Kr. 1 million fra postering Kunst i offentlig rom

  b. I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering kommunale veger med kr. 2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys.
 2. Avlastningsveger sentrum:
  Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende avlastningsveger:
  - Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan.
  - Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av der fylkesvei 125 krysser over E6.
  Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Reduserte investeringer

 

2016

2017

2018

2019

Åsen barnehage

 

1

10

10

Skogn barnehage

 

7

15

 

Sum red. investeringer

 

8

25

10


Begrunnelse

I følge rådmannens kommentarer til budsjett og økonomiplan er det i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. En videre utbygging av barnehageplasser i Åsen søkes også løst ved hjelp av private barnehager. 

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Pedersens sitt alternative forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med vedtatte endringe/tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer: 
  a. For å bedre budsjettarbeidet samt sikre raskere implementering av budsjettvedtak skal budsjett for 2017 samt økonomiplan 2017-2020 vedtas innen 1. oktober 2016, med revidering i desember hvor evt. endringer i statsbudsjettet tas inn.
  b. Budsjett for 2017 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.
  c. De tidligere vedtatte årlige tilskuddene til korps og grendehus stadfestes. I tillegg økes det kommunale tilskuddet til korps i tilknytning til spilling 17.mai til kr 5000 pr. korps. Dette dekkes inn over rammen til kulturenheten. 
  d.
  - Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes.
  - Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.
  e. Det må arbeides for bedre mobildekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.


Forslag til endringer i investeringsbudsjettet:


 1. a. Samferdsel/miljøtiltak:
  Veg/parkeringsplasser/gatelys:
  Ramme økes med kr. 2 millioner som skal gå til oppgradering/asfaltering kommunale veger.
  Finansieres med kr.
  Kr. 1 million fra postering næringsareal-regulering/infrastruktur
  Kr. 1 million fra postering Kunst i offentlig rom

  b. I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering kommunale veger med kr. 2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys. 
   
  Avlastningsveger sentrum:
  Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende avlastningsveger:
  - Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan.
  - Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av der fylkesvei 125 krysser over E6.
  Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden.
 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Trondheim Havn IKSs eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 298.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

        Til toppen av siden  

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Vedlegg - utlagt i møte:


Robert Svarva (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 2. desember 2015. 

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes til formannskapets møte 2. desember 2015.

         Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 25.11.2015

Orientering i møtet:

 
Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:

Saken tas til orientering. 

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

 1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas.
 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  For øvrig fritas:
  - Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  - Skogn folkehøgskoles eiendommer
  - Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  - Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  - Levanger videregående skoles eiendommer
  - Trondheim Havn IKSs eiendommer 
  -  Innherred Renovasjons eiendommer
   -Museenes eiendommer
  - Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  - Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 298.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Kommunelovens §§ 44-47 
 •  
  Vedlegg:

  1

  Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune  PDF


  Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  Ingen 

  Saksopplysninger:

  Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. 

  Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken. 

  Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres

  Innstillingen til skal legges ut til alminneligettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.

  Vurdering:

  Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

  Til toppen av siden

  Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:08
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051