Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - sak 78/15 - Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2016


Saksbehandler: Svenn Robert Berg
Arkivref. 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 16.12.15 78/15

 

Styret i Trønderhallen Levanger KF sin innstilling:

Budsjett 2016 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6,736 MNOK i kommuneregnskapet 2016 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Trønderhallen Levanger KF har følgende formål:

  • Forvalte og drive svømme- og flerbrukshallen. Drive med utleie av arealer i Trønderhallen. I tillegg til varesalg fra Cafe og badebutikk.
  • Ut ifra anleggenes muligheter: Tilrettelegge for bredest mulig aktivitet innenfor idrett. Trønderhallen skal være en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede og legge til rette for økt kunnskap og kompetanse. Sekundært blir kulturarrangement, messer, utstillinger og konserter strategiske mål.
  • Sørge for at driften av anleggene skjer etter sunne økonomiske prinsipper.


Trønderhallen Levanger KF har ansvaret for både drifts- og finanskostnader. 

Trønderhallen Levanger KF har utarbeidet et budsjett for 2016 basert på erfaringstall siden 2011 i tillegg til særtrekk i dagens bilde. Vi erfarer økte kostnader på service- og driftsavtaler. Garantitiden er over for de fleste fag, og servicekontraktene er nå i hovedsak betalbar, noe som preger budsjettet. Kostnadsbildet ellers preges av forutsigbarhet og kontroll.

Vi forventer en marginal økning for offentlig bading i 2016; ca.1 % er lagt inn i prognosene. Sett bort i fra stengningsperioden i 2014 har besøkstallet gått jevnt oppover siden starten, men dette har nå flatet ut i 2015. Derfor er vi forsiktige med anslagene for 2016. Forventet salg fra både fra cafeen og badebutikken følger også disse prognosene, vi forventer en utflating.

Derimot så ser vi at det er stor pågang i forbindelse med leietid i flerbrukshallen. Høsten 2015 har vi 93 % belegg totalt, dag og kveld. Dette er vi veldig fornøyde med, og derfor er det lagt inn økning her mot budsjettet for 2015.

Leieinntekter for Levanger Ungdomsskole er lagt inn i sin helhet for 2016 mens avtalen med Nord-Trøndelag fylkeskommune går ut 1.mars 2016, og blir følgelig veldig redusert.

I budsjettet generelt er følgende lagt til grunn:

  • Til lag og foreninger er det lagt inn en gjennomsnittspris på 300,- pr time for en håndballflate og tilsvarende for en normal utleieenhet i svømmehallen.
  • Lag og foreninger leier fast treningstid i perioden 20.august-20.juni, men aldersbestemte lag fra 12 år og nedover har mulighet til å si opp leieavtalen fra17.mai.
  • Bassenget i Trønderhallen vil være åpent hele året, fra 09-21 på hverdager (06.30 tirsdag og fredag) og 11-18 i helger/ferier. Flerbrukshall og klatrevegg vil ha åpent 08-23 på hverdager (21 på fredager) Variabelt helger og ferier etter arrangement.
  • Med skolesvømming, faste leietakere og ansatte blir budsjettert besøk i bassenget 90.000 i 2016.
  • Levanger kommune benytter bassenget til skolesvømming og inkludert i leien inngår utdannet svømmeinstruktør.
  • Det er lagt opp til en bemanning som gjør at hallen kan drives forsvarlig. Alle badevakter skal ha gjennomført livredderprøve minst to ganger pr. år.
  • Ansatte i Trønderhallen Levanger KF står for sikkerhet og renhold i bassenget, drift av billettsalg/cafè, og vakthold i flerbrukshallen. Lag og foreninger som leier flerbrukshallen blir pålagt rydding og enkelt renhold.
   

Budsjett Trønderhallen Levanger KF 2016

 

Leieinntekter svømmehall, inkludert skolesvømming

kr 7 756 000

Leieinntekter flerbrukshall, inkludert klatrevegg

kr 4 368 000

Andre leieinntekter

kr 818 000

Salgsinntekter

Kr 1 680 000

Tilskudd fra Levanger kommune, inkl. subsidiering lag

kr 6 736 000

Sum driftsinntekter

kr 21 358 000

Personalkostnader

kr 7 823 000

Andre driftskostnader

kr 5 705 000

Finanskostnader/husleie

kr 7 830 000

Sum driftskostnad, inkl husleie

kr 21 358 000

   

Vurdering:

Budsjettet viser at foretaket går i balanse med en overføring fra Levanger kommune på 6,736 mill NOK. Finanskostnader/husleie utgjør kr 7,83 mill NOK.

Etter styrets vurdering må overføringen fra Levanger kommune ses på som en investering i folkehelse som, både i dag og årene framover, vil kunne redusere andre poster i kommuneregnskapet. Trønderhallen er en attraktiv møteplass for idretts- og aktivitetsglede, og dette må vektlegges når man vurderer kostnadene med driften av en slik hall. Med et totalt besøk på om lag 285.000 besøkende hvert år er styret i Trønderhallen Levanger KF opptatt av at hallen er den folkearenaen som flest mulig av innbyggerne føler tilhørighet til.

Styret i Trønderhallen Levanger KF mener å ha lagt fram et realistisk budsjett, som gjør at hallen kan drives forsvarlig, og med en tilgjengelighet som gjør at hallen oppfattes som attraktiv for de aller fleste i Levanger kommune, og regionen generelt.

Rådmannens uttalelse:

I henhold til kommunelovens § 72 skal administrasjonssjefen ha mulighet til å uttale seg om en sak fra kommunalt foretak før den går til kommunestyret. Etter lovteksten skal denne uttalelsen følge med til styrebehandlingen. Dette har vært praktisert slik at rådmannen ved kommunalsjef for samfunnsutvikling har hatt tett dialog med daglig leder og deltatt i styremøtene som observatør og meddelt kommuneadministrasjonens vurdering.

Ettersom ansvaret for driften av et KF er lagt til styret er det verken rådmann eller kommunestyrets ansvar å ta standpunkt til detaljene i budsjettet. Det er den totale overføringen til foretaket kommunestyret skal ta standpunkt til. Forslaget til overføring er i samsvar med rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2016 og er satt opp i samarbeid med kommunens økonomienhet.

Overføringen brukes i hovedsak til å betale husleie til kommunen for å dekke renter og avdrag på de lån kommunen har tatt opp i forbindelse med bygging av Trønderhallen, men det er verd å merke seg at overføringen nå ligger vel 1 mill kroner lavere enn det foretaket betaler tilbake i form av husleie.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2015 10:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051