Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.12.15 - Budsjettmøte

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 16.12.15
Tid: kl. 15:00 - 18:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 76/15 Referatsaker utredning vedtak video
PS 77/15 Vann og avløpsgebyr 2016 utredning vedtak video
PS 78/15 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2016 utredning vedtak video
PS 79/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune utredning vedtak video
video etter
gruppemøte
PS 80/15 Kommunereformen - videre framdrift og valg av forhandlingsutvalg utredning vedtak video
PS 81/15 Prioritering av spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg 2015/2016 utredning vedtak video
PS 82/15 Temaplan sykkel utredning vedtak video
PS 83/15 Valg av utvalg, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019 utredning vedtak video
PS 84/15 Estetikkutvalget utredning vedtak video
PS 85/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS utredning vedtak video
PS 86/15 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2016 utredning vedtak video
FO 26/15 Spørsmål fra Gunnar Morten Løvås (SV) - økning av antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket tekst behandl. video
FO 27/15 Spørsmål fra Andreas Jenssen Hjelmstad (H) - klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon, lik tjeneste for medlemskommunene tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 33+2 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem -  forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x forfall
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem - forfall
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Synnøve Fløttum ap vara x Kai Lennert Johansen
Ole Jørstad  sp  vara  Eva Høyem Anderssen  
Helle Røstad Aunan  vara  Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

 

Klikk for julehilsen

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) tiltrådte møtet kl. 15.35, under behandling av sak 79/15.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.30, etter behandling av sak 82/15. Inger Lise Utler Hemb tiltrådte da møtet.

 

Kulturelt innslag:

Kulturelt innslag v/kulturskolen (Lussinatta, utdrag)  -  video

 

Utdeling av byggeskikkprisen for Levanger kommune 2015  -  video

Tildelt: Normilk AS

Juryen: Nina Elisabeth Berget, Gunnar Morten Løvås, Olav Strid, Lars Petter Holan

Juryens begrunnelse:

God byggeskikk er ikke bare god arkitektur, men kjennetegner bygg som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø bidrar til å heve og utvikle den allmenne byggeskikk og styrke identiteten til stedet.

Juryen har valgt å gi årets byggeskikkpris til Nordmilk sin nye tankbilhall og eieren Nordmilk AS. Arkitekt for prosjektet har vært Asplan Viak. Juryen gir følgende begrunnelse for valget:

Nordmilk AS har utvist særdeles god byggeskikk i arbeidet med å bygge en ny tankbilhall som tilbygg til eksisterende melkefabrikk. Dette har vært en svært vanskelig oppgave som er løst på en måte som både ivaretar byggets funksjon og estetiske kvaliteter. Bygget presenterer et stykke banebrytende arkitektur og et godt forbilde i måten det forener fortid, nåtid og fremtid. Prosjektet er også et eksempel på godt samarbeid mellom byggherre, arkitekt og offentlige myndigheter.

Tankbilhallen er bygget i materialene stål, glass og tre. Både materialbruk og formspråk gir bygget et moderne utrykk som utstråler kvalitet og samtidig kommuniserer godt med både den gamle fabrikkbygningen og det moderne gateløpet. Måten fasaden er brutt opp med ulike materialer gir variasjon og gjør at konstruksjonen oppleves lett. Fasaden er delvis transparent og gir dermed innsyn til fabrikkfasaden og aktiviteten som ligger innenfor tankbilhallen. Utformingen av tilbygget tar vare på fabrikkbygningens eksisterende estetiske kvaliteter samtidig som nye tilføres.

Gjennom å løse utfordringene knyttet til Nordmilk sin tankbilhall, bevares industrien som en viktig del av kulturmiljøet i Levanger sentrum, på en skånsom måte. Materialbruk og arkitektur viser god stedsforståelse og spiller på en flott måte på lag med Trehusbyen. Prosjektet viser hvordan det historiske Levanger kan gå hånd i hånd med det moderne.

Juryen gratulerer vinneren med prisen!

Klikk for større foto

Orienteringer

HiNT v/Beate Aspdal  -  video

Klikk for større foto
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 76/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

  

PS 77/15 Vann og avløpsgebyr 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2016.

De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2016
        Til toppen av siden

 

 

PS 78/15 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styret i Trønderhallen sin innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjett 2016 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6,736 MNOK i kommuneregnskapet 2016 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 79/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video - video etter gruppemøte

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av SP, KRF, AP følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2016, og økonomiplan 2016-2019, vedtas med følgende endringer/tillegg:

Formannskapets innstilling, pkt. d - endring:

- Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes
- Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader og konsekvenser for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.

Formannskapets innstilling, pkt. e - endring:

Det må arbeides for bedre mobil- og bredbåndsdekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.

Tilleggsforslag:

Det innføres søskenmoderasjon i SFO på 30% reduksjon i sats. Gebyrsatsene for 2016 endres tilsvarende; fra «ingen søskenmoderasjon» til «Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats». Dette finansieres av eksisterende ramme.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling til budsjett 2016, og økonomiplan 2016-2019, vedtas med følgende endringer/tillegg:

*( Tall i 1000 kroner)

Lærlingeordning. Det avsettes kr. 800,- til dette i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 til lærlingeordning. Inndekkingen tas fra rådmannens stab med kr. 800,-

Skolehelsetjenesten. Det foreslås å øke denne posten i budsjettet med kr. 700,- slik at den totale summen i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 201. Inndekkingen av dette tas fra felleskostnader med kr. 700;-

Familievikar. Ny post i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 til familievikar på kr. 600,-. Inndekkingen tas fra felleskostnader med kr. 300,- og kr. 300,- fra disposisjonsfondet.

Barn og familie miljøarbeider i heimen. Ny post i på kr. 600,-. Inndekkingen tas fra disposisjonsfondet med kr. 600,-.

Frukt og Grønt i skolen.  Ny post på kr. 800,- i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. Inndekkingen tas fra disposisjonsfondet med kr 800,-.

Miljøvernsjef.  Ny post på kr. 600,- i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 til miljøvernsjef 2. halvår Inndekkingen tas fra disposisjonsfondet med kr. 600,-

Kultur. Det foreslås å styrke posten til kultur med kr. 500.- i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. Inndekkingen tas fra disposisjonsfondet med kr. 500,-

Enøk. Det foreslås kr. 1000,- til en ny post i økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. Inndekkingen tas fra disposisjonsfondet med kr. 1000,-

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Kommunestyret ber om at ordføreren tar initiativ til at det gjennomføres støvmålinger i Levanger sentrum i løpet av første halvår 2016. Kirkegata er en fylkesvei og det er ikke sikkert at kommunen skal ta utgiftene for disse målingene. Rapport legges fram for kommunestyret når målingene er gjennomført.

I Levanger kommune er det ca. 545 ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 ansatt i 100 % stilling, resten som er 80 % har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. I tillegg brukte kommunen 52 millioner kroner til vikarbruk i 2014. Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram en sak som har til hensikt å øke antall heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

Satsen for godtgjøring støttekontakter settes til timelønn for minstelønn ufaglært. Økningen dekkes innenfor gjeldende rammer.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Reduserte investeringer

 

2016

2017

2018

2019

Skogn barnehage

 

7

15

 

Sum red. investeringer

 

7

15

 

Begrunnelse:

Ifølge rådmannens kommentarer til budsjett og økonomiplan er det i dag underdekning på barnehageplasser i Skogn. Denne underdekningen håndteres i dag ved å gi tilbud i Levanger sentrum, og det er gitt midlertidige dispensasjoner for utvidelse i noen private barnehager. I stedet for å bygge en kommunal barnehage på Skogn kan denne underdekningen løses ved å gi de private barnehagene i området anledning til en permanent økning i antallet barnehageplasser. 

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:

Sykeheimsplasser i Skogn legges ikke ned før alternative plasser med heldøgns omsorg foreligger.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en strategi for universell utforming i Levanger sentrum.

Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette.

Ved videre arbeid med budsjett og økonomiplan prioriteres gang/sykkelveier i samsvar med temaplan sykkel.

Det utredes avlastningsveg Nesset- Levanger- sentrum uten at denne legges i sundet fra brufoten og til sjeteen.

Kommunestyret ber om at det i første halvår 2016 legges fram en sak om opprettelse av et klima og miljøutvalg

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende verbalforslag:

Ekstra avsnitt til slutt i innledningen på budsjett og økonomiplan 2016-2019:

- Levanger kommune arbeider kontinuerlig for å nå målet om å være en universelt utformet kommune innen 2025.

Hanna Ellisiv Johansen (KRF) fremmet på vegne av V, AP, SP, KRF følgende verbalforslag:

Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016.

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes finne midler til oppgradering/opprustning av avlastningsboliger på Leira.

Rådmannen bes finne rom for å tilbakeføre ordningen med «ukelønn» for brukere ved Staupshaugen verksted.

Rådmannen/helsesjef bes se på muligheten til å øke bemanningen til helseforetak i Levanger, f.eks. boliger/verksted Staupshaugen.

Ansettelse av ny næringssjef utsettes til etter neste års budsjettbehandling.

Begrunnelse:

Levanger Næringsforum AS er i sterk vekst og har mulighet til å utføre mange av de oppgavene som naturlig faller under næringssjefens stillingsinstruks. I tillegg kan flere av oppgavene vurderes fordelt internt i administrasjonen hvis nødvendig. Ordføreren skal ha skryt for sitt tett og produktive samarbeid med Levanger Næringsforum AS. Dette har blitt lagt merke til i næringslivet og gir svært positive ringvirkninger. Levanger FRP tror at næringssjefstillingen kan fjernes, og ved å utsette ansettelse til etter neste års budsjett vil rådmann og politisk ledelse få god tid til å ta en vurdering av dette.

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende verbalforslag:

Rådmannen bes innføre årlig klimaregnskap inkludert regnskap for klimafotavtrykket i årlig budsjett og regnskapsrapportering.

Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi.

Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å øke sine investeringer i fornybar energi.

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Med bakgrunn i ny midlertidig barnehage på Ytterøy ser jeg behov for å peke på følgende problem: Det er pr. d.d. 17 litauiske barn i barnehage, fordelt på 2 avdelinger – små og store barn. Dette er over 50% av alle barna i barnehagen. I dag har vi en person som behersker barnas morsmål. Det er et stort press fra begge avdelingene for å tolke ved forskjellige situasjoner, og personen er også med i den daglige bemanningen. Dette mener jeg er veldig sårbart. Det er veldig viktig å føle seg forstått i barns liv, og mitt spørsmål blir da:

Er det mulig å etablere en viss stillingsprosent med assistent som behersker barnas morsmål innenfor oppvekstsektorens budsjett.

Avstemning:

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 1, fikk 2 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 2, fikk 2 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 3, fikk 3 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 4, fikk 4 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 5, fikk 2 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 6, fikk 3 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 7, fikk 3 stemmer.

Løvås (SV) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, pkt. 8, fikk 3 stemmer.

Pedersens (AP, SP, KRF) alternative forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 fikk 32 stemmer.

Pedersens forslag er dermed vedtatt. 

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 1, vedtatt med 27 mot 8 stemmer

Løvås sitt verbalforslag, pkt. 2, vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Lunds endringsforslag vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Buchholdts endringsforslag avvist med 26 mot 9 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 1, avvist med 26 mot 9 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 2, vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 3, vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 4, vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 5, avvist med 33 mot 2 stemmer.

Trøites verbalforslag, pkt. 6, avvist med 32 mot 3 stemmer.

Pedersens verbalforslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Johansens verbalforslag enstemmig vedtatt.

Persøys verbalforslag, pkt. 1, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Persøys verbalforslag, pkt. 2, avvist med 23 mot 12 stemmer.

Persøys verbalforslag, pkt. 3, avvist med 26 mot 9 stemmer.

Persøys verbalforslag, pkt. 4, enstemmig vedtatt.

Aasans verbalforslag, pkt. 1, avvist med 26 mot 9 stemmer.

Aasans verbalforslag, pkt. 2, vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Aasans verbalforslag, pkt. 3, vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

Brustads oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 29 mot 6 stemmer. 

VEDTAK:

1. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer:

a. For å bedre budsjettarbeidet samt sikre raskere implementering av budsjettvedtak skal budsjett for 2017 samt økonomiplan 2017-2020 vedtas innen 1. oktober 2016, med revidering i desember hvor evt. endringer i statsbudsjettet tas inn.

b. Budsjett for 2017 skal vedtas med en margin på minimum 1,5 %. Denne marginen skal ligge inne allerede ved rådmannens forslag til budsjett.

c. De tidligere vedtatte årlige tilskuddene til korps og grendehus stadfestes. I tillegg økes det kommunale tilskuddet til korps i tilknytning til spilling 17.mai til kr 5000 pr. korps. Dette dekkes inn over rammen til kulturenheten. 

d:

- Punktet i økonomiplanen som omhandler flytting av ungdomstrinnet på Ytterøy fjernes.

- Kommunestyret skal involveres i utbygging/rehabilitering av Ytterøy skole og barnehage når kostnader og konsekvenser for ulike alternativ foreligger. Sak legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2016.

e: Det må arbeides for bedre mobil- og bredbåndsdekning på steder uten akseptabel dekning, f. eks langs vegen Ekne-Frosta.

f: Det innføres søskenmoderasjon i SFO på 30% reduksjon i sats. Gebyrsatsene for 2016 endres tilsvarende; fra «ingen søskenmoderasjon» til «Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats». Dette finansieres av eksisterende ramme.

g: Satsen for godtgjøring støttekontakter settes til timelønn for minstelønn ufaglært. Økningen dekkes innenfor gjeldende rammer.

Endringer i investeringsbudsjettet:

a: Samferdsel/miljøtiltak:

Veg/parkeringsplasser/gatelys:

Ramme økes med kr. 2 millioner som skal gå til oppgradering/asfaltering kommunale veger.

Finansieres med kr.

Kr. 1 million fra postering næringsareal-regulering/infrastruktur

Kr. 1 million fra postering Kunst i offentlig rom

b: I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering kommunale veger med kr.2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys.

Avlastningsveger sentrum:

Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende avlastningsveger:

Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan.

Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av der fylkesvei 125 krysser over E6.

Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden.

2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2016 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:
• Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
• Skogn folkehøgskoles eiendommer
• Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
• Markabygda Montessoriskoles eiendommer
• Levanger videregående skoles eiendommer
• Trondheim Havn IKSs eiendommer
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Museenes eiendommer
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.   

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2016 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2016 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2016 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 298.500.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Kommunestyret ber om at ordføreren tar initiativ til at det gjennomføres støvmålinger i Levanger sentrum i løpet av første halvår 2016. Kirkegata er en fylkesvei og det er ikke sikkert at kommunen skal ta utgiftene for disse målingene. Rapport legges fram for kommunestyret når målingene er gjennomført.

13. I Levanger kommune er det ca. 545 ansatt i helse- og omsorgstjenesten. Av disse er ca. 110 ansatt i 100 % stilling, resten som er 80 % har stillingsstørrelser på 15 % og oppover. I tillegg brukte kommunen 52 millioner kroner til vikarbruk i 2014. Kommunestyret ber derfor rådmannen legge fram en sak som har til hensikt å øke antall heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016.

14. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en strategi for universell utforming i Levanger sentrum.

15. Ekstra avsnitt til slutt i innledningen på budsjett og økonomiplan 2016-2019: Levanger kommune arbeider kontinuerlig for å nå målet om å være en universelt utformet kommune innen 2025.

16. Kommunestyret ber om at det legges fram en oversikt som viser behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens, og om mulig statlig støtte til dette.

17. Ved videre arbeid med budsjett og økonomiplan prioriteres gang/sykkelveier i samsvar med temaplan sykkel.

18. Det opprettes en egen sommerjobbordning for ungdom mellom 15 og 18 år med oppstart i 2016. Det settes av en egen post på minimum 0,5 millioner kroner som belastes enhetenes vikarbudsjetter, samt at administrasjonen skal undersøke om det finnes statlige midler til et slikt tiltak. Rådmannen legger frem en sak for formannskapet om organisering innen utgangen av mars 2016.

19. Ansettelse av ny næringssjef utsettes til etter neste års budsjettbehandling.

20. Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å trekke ut sine investeringer fra fossil energi.

21. Rådmannen bes å formulere en anmodning fra Levanger kommune til KLP om å øke sine investeringer i fornybar energi.

Oversendelsesforslag:

Med bakgrunn i ny midlertidig barnehage på Ytterøy ser jeg behov for å peke på følgende problem: Det er pr. d.d. 17 litauiske barn i barnehage, fordelt på 2 avdelinger – små og store barn. Dette er over 50% av alle barna i barnehagen. I dag har vi en person som behersker barnas morsmål. Det er et stort press fra begge avdelingene for å tolke ved forskjellige situasjoner, og personen er også med i den daglige bemanningen. Dette mener jeg er veldig sårbart. Det er veldig viktig å føle seg forstått i barns liv, og mitt spørsmål blir da: Er det mulig å etablere en viss stillingsprosent med assistent som behersker barnas morsmål innenfor oppvekstsektorens budsjett.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 80/15 Kommunereformen - videre framdrift og valg av forhandlingsutvalg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet på vegne av AP, SP, KRF følgende tilleggsforslag – tillegg til punkt 1:

Forhandlingsresultatet skal legges ut til en rådgivende folkeavstemning. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Rebergs tilleggsforslag vedtatt med 30 mot 5 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune ønsker å forhandle med Frosta, Verdal og Inderøy kommuner med sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutninger. Alternativt kan forhandles med Verdal og Frosta sammen eller hver for seg, alt avhengig av vedtak i de øvrige kommunene. Forhandlingsresultatet skal legges ut til en rådgivende folkeavstemning. 
 2. Forhandlingsprosessen kan starte opp med felles formannskapsmøte mellom de aktuelle kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.
 3. Som et ledd i arbeidet med å utrede konsekvensene av eventuelt å bestå som egen kommune ferdigstilles utredning om konsekvensene av avvikling av samkommunen parallelt med forhandlingene.
 4. Som Levanger kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges:
  Ordfører
  Varaordfører
  Ina Helen Kollerud Pedersen
  Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 81/15 Prioritering av spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg 2015/2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2015/2016:

Ordinære anlegg:

 1. IL Aasguten – 11er kunstgressbane
 2. Sp.Kl. Nessegutten – 7er kunstgressbane
 3. Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken
 4. Frol IL – o-kart Storåsen
 5. IL Sverre – 7er kunstgressbane Momarka
 6. IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius
 7. Levanger judoklubb – judohall
 8. Frol IL – kjeller/garasje skihytte Frolfjellet skisenter
 9. Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole
 10. Levanger kommune – lysanlegg Stadionparken
 11. Levanger kommune – minivelodrom Stadionparken
 12. Levanger kommune – turveg Levanger ungdomsskole
 13. Levanger kommune – skateanlegg Levanger ungdomsskole
 14. Innherred RC-klubb – RC-bane for bensinbiler
 15. IL Sverre – 11erbane kunstgress Elberg
 16. Levanger kommune – 7erbane kunstgress Frol barneskole
 17. Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen
 18. Levanger judoklubb – klubbhus judohall
 19. Levanger kommune – sykkelvelodrom

 
Nærmiljøanlegg:

 1. Ankolmplassen naboring – turn- og klatreløype Ankolm (fornyet)
 2. Levanger kommune – grusbane Stadionparken (fornyet)
 3. Levanger kommune – skotthyll Stadionparken (fornyet)
 4. Levanger kommune – turn- og trim Stadionparken (fornyet)
 5. Levanger kommune – bordtennis Levanger ungdomsskole (fornyet)
 6. Levanger kommune – streetbasket Levanger ungdomsskole (fornyet)
 7. Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)
 8. Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)
 9. Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger ungdomsskole (fornyet)
 10. Levanger kommune – kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)
 11. Levanger kommune – tursti Frol barneskole (ny)
 12. Levanger kommune – område for klatring og turning Frol barneskole (ny)
 13. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg (ny)
 14. IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg vest (ny)
 15. Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (ny)
 16. Levanger kommune – skateområde Frol barneskole (ny)
 17. Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger ungdomsskole (ny)
 18. Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter (ny) 
 19. Levanger kommune – BMX/trick/ferdighetsløype Røstad (ny)
 20. Levanger kommune – Røstad trimpark (ny)
 21. Levanger kommune – Røstad hinderløype (ny)
 22. Levanger kommune – 5er kunstgressbane Røstad (ny)

Til toppen av siden 

 

 

 

PS 82/15 Temaplan sykkel

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2030 vedtas.

 • Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
 • Kommunen søker status som sykkelby, og tar initiativ til å inngå sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.


Følgende skal stå under avsnitt parkering s. 37:

Det tilrettelegges for vekst i parkeringsplasser for sykkel i sentrumskjernene.
        Til toppen av siden

 

 

PS 83/15 Valg av utvalg, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av valgnemnda følgende forslag:

Nestleder Skogn Fjellstyre: Solbjørg Eggen

Leder Reinsjø Fjellstyre: Vegard Austmo

Nestleder Reinsjø Fjellstyre: Martin Sivertsen

Leder Klagenemd: Jarle Øra

Nestleder Klagenemd: Laila Aunet

Nestleder Skatteutvalg: Kari Kjerkol

Ole Sandsørs fond: Inga D. Forberg

Ole Sandsørs legat: Inga D. Forberg

Styret i Trønderhallen        : Beate Aspdal, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Anders Folladal, gjenvalg styremedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Otto Røyseng, gjenvalg 1. varamedlem

                                            : Per Einar Weiseth, ny 2. varamedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styreleder

Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Nestleder Skogn Fjellstyre: Solbjørg Eggen

Leder Reinsjø Fjellstyre: Vegard Austmo

Nestleder Reinsjø Fjellstyre: Martin Sivertsen

Leder Klagenemd: Jarle Øra

Nestleder Klagenemd: Laila Aunet

Nestleder Skatteutvalg: Kari Kjerkol

Ole Sandsørs fond: Inga D. Forberg

Ole Sandsørs legat: Inga D. Forberg

Styret i Trønderhallen        : Beate Aspdal, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Anders Folladal, gjenvalg styremedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styremedlem

                                            : Per Otto Røyseng, gjenvalg 1. varamedlem

                                            : Per Einar Weiseth, ny 2. varamedlem

                                            : Ingunn Kjeldstad, gjenvalg styreleder
        Til toppen av siden

 

 

PS 84/15 Estetikkutvalget

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

I aktuelle saker der det er naturlig, må det ligge en uttalelse fra byantikvar og landskapsarkitekt før saken behandles i plan- og utviklingskomiteen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Estetikkutvalget avvikles som underutvalg til Plan og utviklingskomiteen.

I aktuelle saker der det er naturlig, må det ligge en uttalelse fra byantikvar og landskapsarkitekt før saken behandles i plan- og utviklingskomiteen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 85/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014     og sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos     kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS gjeldende fra      01.01.2016, godkjennes. 

Forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.

Forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 86/15 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan 2016

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

FO 26/15 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - økning av antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke tanker har ordføreren rundt dette og hva ønsker ordføreren å gjøre for å øke antall ansatte i 100 % stilling i helse- og omsorgsyrket i 2016 og i økonomiplanperioden?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 27/15 Spørsmål fra Andreas Hjelmstad (H) - klarhet i vedtak 53/15 Innherred Renovasjon , lik tjeneste for medlemskommunene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.12.2015 - video

Behandling:

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at denne saken blir fremmet for kommunestyret på nytt, og da med forslag til vedtak som er egnet til å skape en felles forståelse for hva som ligger i vedtaket?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden





Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 30.09.2016 12:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051