Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 - sak 58/19 - Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2019/5881
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 106/19
Kommunestyret 16.10.19 58/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ny kommunelov, §§5-3 og 5-14

Vedlegg:

1

Forslag til oppdatert delegeringsreglement PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Dagens delegeringsreglement 

Saksopplysninger:

§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling i ny kommunelov lyder slik:

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.

Dette betyr at kommunestyret i løpet av 2020 skal vedta nytt delegeringsreglement.

Ettersom en del av bestemmelsene og betegnelsene i dagens reglement er endret i ny kommunelov, foreslås det i denne saken en oppdatering av reglementet uten å gå inn på innholdet slik at den er tilpasset den loven som gjelder fra 16.10.

I foreliggende forslag til nytt delegeringsreglement er endringer i forhold til dagens markert med rødt.

  • Endringene er i hovedsak følgende:
  • Nye lovhenvisninger som følge av annen oppbygging av kommuneloven
  • Komiteer er erstattet av utvalg 
  • Rådmann er erstattet av kommunedirektør
  • Bestemmelsen om at ordfører skal tiltre tilsettingsutvalg ved tilsetting av kommunalsjefer er tatt bort fordi den nye loven slår fast at ansettelser etc er et administrativt ansvar og at en ikke kan ha utvalg som består både av folkevalgte og kommunedirektør.

 
Vurdering:

Det er som sagt ikke gjort andre vurderinger enn justering av reglementet til den nye kommuneloven. Det vil være naturlig at det nye kommunestyret oppnevner et utvalg som foretar en grundigere gjennomgang og fremmer forslag til nytt delegeringsreglement i løpet av 2020, jfr bestemmelsene i kommunelovens § 5-14.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2019 14:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051