Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 - sak 57/19 - Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/5337
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.10.19 105/19
Kommunestyret 16.10.19 57/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 02.10.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

«Forskrift for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune» vedtas. Forskriften trer i kraft ved det konstituerende kommunestyremøtet for perioden 2019-2023.

Formannskap 2019-2023 setter ned et utvalg for revidering av forskrift om godtgjøring i løpet av 2020.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

«Forskrift for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune» vedtas. Forskriften trer i kraft ved det konstituerende kommunestyremøtet for perioden 2019-2023. 

Formannskap 2019-2023 setter ned et utvalg for revidering av forskrift om godtgjøring i løpet av 2020. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ny kommunelov, kapittel 8. 

Vedlegg:

1

Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ny kommunelov trer i kraft i kommunestyrets konstituerende møte etter kommunestyrevalget.  I kapittel 8 Rettigheter og plikter for folkevalgte i denne loven står det at kommunestyret skal gi forskrift for godtgjøringer. Derfor er Levanger kommunes reglement for godtgjøring foreslått omgjort til en forskrift.

Vedlagte forslag til forskrift innebærer ingen endring i satser eller andre innretninger. Dagens komitéer er gitt betegnelse utvalg i tråd med ny kommunelov. Dessuten er ungdomsråd lagt inn i oversikten. Dette er nå et lovfestet organ på linje med eldrerådet. Endelig er utvalg som ikke lenger eksisterer tatt ut.

Satsene for godtgjøring i Levanger kommune er ikke endra siden 2012. Rådmannen vil derfor anbefale at det settes ned et utvalg som legger fram innstilling på revidert forskrift innen utgangen av 2020.

Vurdering:

Forvaltningsloven regulerer behandlingen av forskrifter. Forvaltningslovens § 37 sier følgende: Forvaltningsorganet (her kommunestyret) skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette er en vurdering kommunestyret må ta før forskriften vedtas.

§ 37 sier videre:
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse.

Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller
c) må anses åpenbart unødvendig.

Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner sig for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.

Rådmannen anbefaler at for denne saken er det forvaltningslovens §37c og paragrafens siste setnings om gjør seg gjeldende, da alle partiene er representert i kommunestyrets møte, og at saken da behandles etter forvaltningslovens §37c og §37 siste ledd.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2019 14:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051