Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.10.19 (gammelt)

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 15.00 - 16.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 55/19 Referatsaker utredning vedtak video
PS 56/19 Kommunedelplan Levanger sentrum utredning vedtak video
PS 57/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 58/19 Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov utredning vedtak video
PS 59/19 Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov utredning vedtak video
PS 60/19 Innmelding av nye anlegg for idretts og friluftsliv som skal søke spillemidler høsten 2019 utredning vedtak video
PS 61/19 Temaplan vold i nære relasjoner utredning vedtak video
PS 62/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1 utredning vedtak video
PS 63/19 Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 utredning vedtak video
FO 38/19 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunal pleie og omsorg tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 28 + 6 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem - Forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem -  Forfall
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem - Forfall 
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem -  Forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem -  Forfall
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Inger Lise Utler Hemb ap  varamedlem  Ina Helen Kollerud Pedersen
Edvard Øfsti ap varamedlem x Kai Lennert Johansen
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem x Svein Erik Veie
Ingen vararepr ap   - Randi Johanne Nessemo 
Harry Gilberg krf  varamedlem  x Børge Lund
Lill Trude Myrslo   h varamedlem  x Knut Sigurd Hjelmstad
May-Jorunn Barlien mdg  varamedlem   x Olaug Julie Aasan

  

Orienteringer:

Arbeidet med destinasjon Levanger PDF – jfr. FO 32/19 v/rådmannen - video

 Til toppen av siden 

 

 

PS 55/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

PS 56/19 Kommunedelplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Utsendt før møte:

Notat om mekling og prosessen i etterkant av mekling m/vedlegg, datert 3.10.19

Habilitet:

Magne Nydal (KRF) ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte møtet. Nydal ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil.

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og SP til vedtak:

 1. Område BF 4, Moan, 45 dekar dyrkajord mellom Fv. 125 og Eidsbotn omdisponeres ikke og beholdes som LNFR område.
 2. Område B 3 Geitingsvollen endres fra boligformål til LNFR område.

 
Lars Petter Holan (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber ordfører om å delta aktivt i møtet med departementet for å sørge for at Geitingsvollen blir utbygd og at vi får avlastningsveien til Moanbygget.  

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget avvist med 30 mot 2 stemmer.

Fellesforslag SV og SP pkt. 1 vedtatt med 18 mot 14 stemmer.

Fellesforslag SV og SP pkt. 2 avvist med 24 mot 8 stemmer.  

Innstillingen, med vedtatt endring i møtet, 30 mot 2 stemmer.

Holans tilleggsforslag vedtatt med 21 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

 1. Planen med de endringer som er beskrevet i saksframlegget, og vedtatt i møtet, vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.
  Punkt 7.3.7 Område 17 (B 10) Gjemble N. V. Beholdes fortsatt som LNFR område.
  Område BF 4, Moan, 45 dekar dyrkajord mellom Fv. 125 og Eidsbotn omdisponeres ikke og beholdes som LNFR område.
 2. Forhold det foreligger innsigelse til, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 
Kommunestyret ber ordfører om å delta aktivt i møtet med departementet for å sørge for at Geitingsvollen blir utbygd og at vi får avlastningsveien til Moanbygget.  
Til toppen av siden 


 

PS 57/19 Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

«Forskrift for folkevalgtes godtgjøring i Levanger kommune» vedtas. Forskriften trer i kraft ved det konstituerende kommunestyremøtet for perioden 2019-2023.

Formannskap 2019-2023 setter ned et utvalg for revidering av forskrift om godtgjøring i løpet av 2020. 
Til toppen av siden 

 

PS 58/19 Kommunens delegeringsreglement - tilpasning til ny kommunelov

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedlagte forslag til oppdatert delegeringsreglement vedtas.
Til toppen av siden 

  

PS 59/19 Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, plan- og utviklingsutvalg, driftsutvalg, administrasjonsutvalg, eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet, vedtas og gjøres gjeldende fra konstituerende kommunestyremøte. 
Til toppen av siden 

 

PS 60/19 Innmelding av nye anlegg for idretts og friluftsliv som skal søke spillemidler høsten 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende anlegg tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler 2019/2020:

 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – sanitæranlegg Falstadstien/Falstadskogen
 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – lekeplass Gottås
 • Levanger kommune v/ Bygg og eiendom – rehabilitering ballbinger 
 • Levanger jeger og fisk – leirduesti Torsbustaden
 • Vestgårdvegen/Alosavegen – lekeplass
 • Bakklandet vel – lekeplass Fossingtrøa
 • Ekne IL – rehabilitering av Sønningen dagsturhytte
  Til toppen av siden 

 

PS 61/19 Temaplan vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes til uttalelse til ungdomsrådet og eldres råd.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes og sendes til uttalelse til ungdomsrådet og eldres råd.
Til toppen av siden 

 

PS 62/19 Detaljregulering Fergemannsvegen 1

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Uteoppholdsarealer må skjermes mot Trafikk.
 2. Det må opparbeides et felt med fast dekke på minimum 1,6 m x 1,6 m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk.


Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag avvist med 31 mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Til toppen av siden 

 

PS 63/19 Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

PUK’s innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Utbyggingsavtale for Fergemannsvegen 1 godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
Til toppen av siden 

 

FO 38/19 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunal pleie og omsorg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.10.2019 - video

Behandling:

Ingebjørg Roel Bye (AP) fremmet følgende spørsmål:

Et oppslag i Trønder Avisa den 6. september belyser problemene med rekruttering av sykepleiere til kommunens omsorgsboliger ved Breidablikktunet. Boliger står klar til å tas i bruk bl.a. for de som er utskrivningsklare fra Staup helsehus og som ikke kan tilbake til sin opprinnelige bolig.

Levanger kommune er ikke i særstilling i utfordringen med å skaffe sykepleiere. I Trønder Avisa samme dag står det at det mangler ca. 700 sykepleiere/spesialsykepleiere i Trøndelag. Sykepleiermangelen har satt sitt preg på helse- og omsorgssektoren de siste årene, noe også Sykehuset Levanger merker og problemet vil ikke bli mindre med årene.

Samtidig vet vi at det finnes en arbeidskraftreserve. Deler av denne arbeidskraftreserven er sykepleiere i deltidsstillinger som ikke får tilbud om heltid. Det er dessverre også stort frafall fra sykepleieryrket. Ifølge NSF (Norsk sykepleierforbund) slutter 1 av 5 sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. De fleste slutter på grunn av stor arbeidsbelastning.

NSF jobber for helsefremmende turnusordninger. Hvordan turnusen er lagt opp har mye å si for hvordan turnusarbeideren opplever jobb og hvile.

NSFs helsevettregler anbefales så eldre kan «ferdes» trygt i kommune-Norge, se vedlegg.


Spørsmål til ordføreren:

Hvilke planer har Levanger kommune for rekruttering av sykepleiere og annet helsepersonell til kommunale pleie og omsorgsoppgaver? 


Ordføreren besvarte:

Takk for spørsmålet

Levanger kommune arbeider aktivt med å rekruttere både sykepleiere og annet helsepersonell til kommunale helse og omsorgsoppgaver.

Stillingsstørrelse

Per i dag har vi fra at 65 % av sykepleierstillingene som har en stillingsstørrelse på 100 % i enhet institusjonstjenester til 30% i hjemmetjenesten. Vi ser også at mange av våre sykepleiere ønsker å arbeide redusert på grunn av familieforhold etc.

Kompetanseheving

Som tabellen viser er det relativt mange sykepleiere som er under 30 år. Her arbeider vi med å skape trygge og forutsigbare rammer som sikrer kvalitet og faglig forsvarlige tjenester.

 • Antall under 30 år: 36 ansatte
 • Antall i alderen 30-39 år: 8 ansatte
 • Antall i alderen 40-49 år: 5 ansatte
 • Antall i alderen 50-59 år: 11 ansatte
 • Antall over 60 år: 6 ansatte

 
Vi bestreber å bli bedre på å gi opplæring, veiledning og tilrettelegge arbeidsdagen slik at den ansatte føler mestring av egne arbeidsoppgaver og at de får kompetanseheving internt og eksternt. Det vil også være behov for å øke spesialistkompetansen blant sykepleierne, særlig innen geriatri, klinisk sykepleie og palliasjon.

Til toppen av siden 

Publisert: 29.08.2019 07:21 Sist endret: 28.10.2019 12:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051