Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 16.03.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 16.03.16
Tid: kl. 15:00 - 17:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 meninger)

 Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 14/16 Referatsaker utredning vedtak video
PS 15/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning
- Uttalelse fra Levanger ungdomsråd PDF (utlagt 14.03.16)
utredning vedtak video
PS 16/16 Høring framtidig eierskap til NTE - Nord-Trøndelag fylkeskommune utredning vedtak video
PS 17/16 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74 utredning vedtak video
PS 18/16 Arbeid med sikte på å øke stillingsstørrelser i helse- og omsorg utredning vedtak video 
video etter
gruppemøte
FO 4/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Teleslynge på Levanger ungdomsskole tekst behandl. video
FO 5/16 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Inneklima i barnehager i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 6/16 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Nytt inntektssystem for kommunane - ordføraropprop tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 32+3 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem - forfall
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Arild Børseth   ap varamedlem  x Kai Lennert Johansen
Inger Lise Utler Hemb   ap varamedlem   x Kari Johanne Kjerkol 
Kjellrun Støp v varamedlem x Ottar Bjerkeset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

 

Før møtet ble satt:

Spørsmål til ordføreren angående manglende saker til Levanger seniorråd v/leder Arne Solem  -  video

 

 

PS 14/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 15/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Under forutsetning av at det foreligger intensjonsavtale med andre kommuner om kommunesammenslåing gjennomføres rådgivende folkeavstemming. Hensikten med folkeavstemming er at innbyggernes oppfatning om eksisterende alternativer blir hørt før kommunestyrets beslutningsprosess.

 1. Folkeavstemningen finner sted mandag 23. mai.
 2. Valgstyret tillegges ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen.
 3. Det fastsettes samme regler for stemmerett som til kommunestyrevalg (valglovens § 2-2), dog med at nedre grense for stemmerett settes til 16 år (født i 2000)
 4. Skjæringsdato for manntallsføring settes til 1. april 2016 dvs. at de som er manntallsført i Levanger pr 1. april 2016 kan avgi stemme ved folkeavstemmingen.
 5. Det produseres ikke valgkort til folkeavstemmingen.
 6. Manntallet legges ut til ettersyn på tilsvarende steder som ved ordinære valg (dvs. ved servicekontoret i Levanger rådhus), så snart det er tilgjengelig.
 7. Valgstyret delegeres fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.
 8. Ordinær forhåndsstemming på servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Valgstyret oppnevner stemmemottakere og legger til rette for forhåndsstemmegivning i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant.
 9. Det brukes brevstemmegivning i stedet for normal tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har mulighet til å avgi ordinære forhåndsstemme eller være til stede på valgdagen. Brevstemmer mottas fra 2. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene
 10. Valgstyret får fullmakt til å fastsette tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming).
 11. Valgstyret fastsetter stemmesteder og tidspunkter for stemmegivning.
 12. Bestemmelsene i kapittel 10 i valgloven om godkjenning av stemmesedler, opptelling og protokollering legges til grunn så langt det er relevant.
 13. Valgstyret utarbeider en prosedyre for å behandle eventuelle klager på avstemmingen, herunder ekstern ankeinstans.
 14. Det gis fullmakt til valgstyrets leder i samarbeid med administrasjonen å ta avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning, herunder oppnevning av valgmedarbeidere, annonsering, frister ol.
 15. Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsførers som politisk virksomhet og antas finansiert i form av omsøkte skjønnsmidler til formålet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 16/16 Høring framtidig eierskap til NTE - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag – nytt pkt. 3:

Aksjene fordeles mellom kommunene etter folketall, naturkapital og et flatt tillegg med følgende vektlegging:

 • 15% flat fordeling mellom kommunene
 • 25% basert på naturkraft og naturinngrep
 • 60% fordeles basert på folketall


Avstemning:

Innstillingens, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Innstillingens, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Innstillingens, pkt. 3, vedtatt med 32 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag til nytt punkt 3.

Innstillingens, pkt. 4, 5 og 6, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune kommer med følgende innspill til på de tema fylkeskommunen ønsker uttalelse til: 

1. Eiermodell.

 100% kommunalt eierskap støttes.

2. Føringer for fremtidig eierselskap.

Begrenset omsetning for aksjene. For å sikre selskapet kapital og utviklingskraft tilrås en periode hvor det ikke utbetales utbytte til eierne. Når denne periodene er over må selskapets generalforsamling stå fritt i å disponere utbytte slik reglene for dette er beskrevet i Aksjelovens bestemmelser.

3. Fordeling av eierposter.

Selskapet er i dag eid av alle innbyggerne i fellesskap gjennom fylkeskommunen der hver innbygger er like mye verdt og har en stemme hver. Slik bør det også være i fremtiden. Aksjene bør derfor fordeles på kommunene etter folketall pr. 1.1.2018, evt 1.1.2016 dersom det er viktig å ha fordelingen nøyaktig våren 2016. 

4. Forhold som krever nærmere utredning.

Det bør utformes avtaledokumenter som begrenser omsetning av aksjene og mulige aksjonæravtaler.

5. Utviklingstiltak som kan skje i regi av fellesskapet knyttet til eierskapet.

Det er viktig at kommunene opptrer som gode eiere av NTE og at en er forsiktig med å legge inn andre formål inn i eierskap og eiermøter. Med bakgrunn i dette frarådes det at det etableres noen form utviklingsselskap som skal basere sin virksomhet fra utbytte fra NTE. 

6. Prosess fram mot overdragelse.

Aksjeloven sikrer ryddighet rundt selskap uavhengig av hvem som til enhver tid eier aksjene. Fylkeskommunen må være tydelig eier fram til kommunene tar over eierskapet 1.1.2018, men det er klart at en allerede i 2016 kan samle de nye eierne slik at de kan få koordinert arbeidet med å forberede overtakelse av aksjene.
     Til toppen av siden

 

 

PS 17/16 Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Nossumhyllan felt D2 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
     Til toppen av siden

 

 

PS 18/16 Arbeid med sikte på å øke stillingsstørrelser i helse- og omsorg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video - video etter gruppemøte

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for ny utredning som oppfyller kommunestyrets vedtak om å øke andelen heltidsstillinger i helse og omsorgstjenesten i kommunen.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Driftskomiteen blir forelagt en sak i løpet av 2016 med statusoppdatering.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 29 mot 6 stemmer som ble avgitt for Løvås forslag til vedtak.

Pedersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Driftskomiteen blir forelagt en sak i løpet av 2016 med statusoppdatering.
     Til toppen av siden

 

 

FO 4/16 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy (FRP) - Teleslynge på Levanger ungdomsskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Er det slik at det ikke er installert noen tilpassinger for hørselshemmede på Levanger ungdomsskole?
 2. Ligger det inn noen bestilling på dette, slik at dette problemet blir løst innen rimelig tid?
 3. Hvorfor var ikke dette på plass fra første skoledag? Evt hvis det er slik at det er på plass, hvorfor har ikke elever med hørselshemming fått dette opplyst?


Ordføreren besvarte interpellasjonen.
     Til toppen av siden

 

 

FO 5/16 Spørsmål fra Gunnar Løvås (SV) - Inneklima i barnehager i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Behandling:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Hva er status i Levanger kommune når det gjelder inneklima i kommunale og private barnehager og hvilke tiltak har blitt gjennomført for å kartlegge og utbedre forhold rundt inneklima i barnehagene.
 2. Hvilke systemer/rutiner for tilsyn, forvaltning, drift og vedlikehold har kommunen for å unngå at inneklimaproblem oppstår i de kommunale barnehagene og private barnehagene.


Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 6/16 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Nytt inntektssystem for kommunane - ordføraropprop

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.03.2016 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmålet til ordføraren blir om han har skrivi under på ordføraroppropet mot nytt inntektssystem.

Jostein Trøite (SV) fremmet forslag til vedtak for oversendelse til partigruppene på Stortinget :

Kommunestyret i Levanger støtter vedtaket i KS Nord-Trøndelag om nytt inntektssystem.

Ordføreren besvarte spørsmålet og avviste Trøites forslag til vedtak. 
     Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 12.04.2016 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051