Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.16

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 14.12.16
Tid: kl. 17:00 - 18:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 60/16 Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i manntall på valgdag utredning vedtak video
PS 61/16 Videreføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag utredning vedtak video
PS 62/16 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale utredning vedtak video
PS 63/16 Håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger utredning vedtak video
PS 64/16 Prioritering av spillemidler 2016/2017 utredning vedtak video
PS 65/16 Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 21/16 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - «Reis smart hver dag i Levanger» tekst behandl. video
FO 22/16 Spørsmål fra Lars Petter Holan (AP) - Jernbaneverkets planovergang på Skogn tekst behandl. video
FO 23/16 Spørsmål fra  Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Tilbygg Rektorboligen tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 32 + 3 av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem - forfall
Asgeir Persøy   frp varamedlem  x Janne Kathrine Jørstad Larsen 
Arild Børseth   ap varamedlem   x Linn Beate Tromsdal 
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan

God jul!

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Unnin Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  


Kulturelt innslag fra kl. 16:50: Dans - video

Før møtet ble satt:

Utdeling av byggeskikkprisen for Levanger kommune 2016  - video

Tildelt: Trønderhallen

Juryen: Nina Elisabeth Berget, Gunnar Morten Løvås, Olav Strid, Eva Høyem Anderssen

Juryens begrunnelse:

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Prisen tildeles et prosjekt/ anlegg som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden og innenfor statuttene for byggeskikkprisen.

Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske og stedlige kvaliteter. God byggeskikk tar vare på og styrker stedets identitet samtidig som det tilføres ny kvalitet. Den er tidløs og tilhører stedet som om den alltid har stått der. 

Juryen har valgt å gi årets byggeskikkpris til Trønderhallen eid av Levanger kommune. Arkitekt for prosjektet har vært Letnes Arkitektkontor AS og Byggmester Grande AS har vært utførende entreprenør.

Juryen gir følgende begrunnelse for valget:

Trønderhallen er et stort og komplekst arkitektonisk verk som inneholder mange ulike funksjoner. Flerbrukshallen har et areal på 11 200 m2 og inneholder blant annet to håndballbaner, svømmeanlegg, klatrevegg og treningssenter.

Det store volumet er elegant lagt inn i terrenget på en måte som ivaretar de estetiske kvaliteter i det omkringliggende miljøet. Adkomsten med en stedstilpasset kunstnerisk utsmykning bidrar til en god opplevelseskvalitet for besøkende.  

Trønderhallen er et viktig landemerke som elegant spiller sammen med og underordner seg sine omgivelser. Bygget er et forbilledlig eksempel på at signalbygg kan fremstå som lavmælt og i harmoni med et sårbart landskap.

Både bygningens formspråk og materialbruk gir bygget et moderne, lunt utrykk som kommuniserer med sine omgivelser både nært og fjernt. Variasjonen mellom tre og glass bryter opp det store volumet og bygget framstår som transparent der det henvender seg mot fjorden. Den transparente fasaden opphever skillet mellom ute og inne, og gir gode opplevelseskvaliteter til arealene innenfor.

Selv om bygningen har stått ferdig i fem år reflekterer den nyere tids arkitektur med et dempet formspråk rik på material- og detaljkvalitet.

Den arkitektoniske formen, materialbruken og det harmoniske samspillet med landskapet uttrykker god stedsforståelse i et sårbart kulturlandskap.

Juryen gratulerer vinneren med prisen!


Orienteringer:
Håndtering spesialundervisning v/kommunalsjef oppvekst, jfr. forespørsel fremmet i kommunestyrets møte 23.11.16  -  presentasjon PDF - video

Merknader:

Olav Strid (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av ordinære saker. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 60/16 Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i manntall på valgdag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget 2017.

Valgkretsene i Levanger kommune fra 2015 opprettholdes.

Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen.

Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september 2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 

Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og valgforskriftens bestemmelser.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endring:

Ekne stemmekrets legges ned og overføres til Skogn stemmekrets.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Markabygda opprettes som egen stemmekrets.

Avstemning:

Løvås sitt forslag fikk 16 stemmer.

Buchholdts endringsforslag fikk 7 stemmer.

Heieraas sitt endringsforslag fikk 9 stemmer.

Ved endelig avstemning mellom formannskapets innstilling og Løvås sitt forslag til vedtak, ble Løvås sitt vedtatt med 18 mot 17 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget 2017.

Stemmekretsene i Levanger kommune fra 2015 opprettholdes.

Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen.

Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september 2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 

Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og valgforskriftens bestemmelser.
        Til toppen av siden

 

PS 61/16 Videreføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b
        Til toppen av siden

 

 

PS 62/16 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Levanger kommune tilrår at Tydal kommune får tiltre selskapet Innherred Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel satt til 0,9 % og godkjenner ny selskapsavtale.
  2. Selskapets låneramme kan økes fra 150 millioner til 200 millioner i henhold til føringer i selskapets Økonomiplan for perioden 2017 – 2020.
            Til toppen av siden

 

 

PS 63/16 Håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Forslag i møte:

May-Jorunn Barlien (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved etterfylling av granulater på kunstgressbanene i kommunen, skal det i tiden fremover etterstrebes bruk av andre materialer enn resirkulert gummigranulat.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Barliens tilleggsforslag vedtatt med 21 mot 14 stemmer. 

VEDTAK:

Levanger kommune skal drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner i tråd med de gjeldende anbefalingene fra Norges fotballforbund. Brukt kunstgress som har nådd sin levetid skal destrueres/resirkuleres miljømessig. Eventuell gjenbruk av brukt kunstgress på nytt sted må vurderes nøye i forhold til om det er hensiktsmessig, praktisk, økonomisk og om kunstgressets tilstand vil oppfylle brukernes krav over tid.

Levanger kommune skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner, videreformidle dette til idrettslagene og bidra til at de får best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde sine kunstgressbaner på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø.

Ved etterfylling av granulater på kunstgressbanene i kommunen, skal det i tiden fremover etterstrebes bruk av andre materialer enn resirkulert gummigranulat.
        Til toppen av siden

 

 

PS 64/16 Prioritering av spillemidler 2016/2017

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2016/2017:

Ordinære idrettsanlegg:

1) IL Aasguten – 11er kunstgressbane (gjentatt)

2) Levanger kommune – Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

3) IL Sverre – 7er kunstgressbane Fabritius (fornyet)

4) Levanger judoklubb – Rehabilitering gamle Frol vgs til judohall (fornyet)

5) Frol IL – kjeller/garasje skihytte Storlidalen (fornyet)

6) Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole (fornyet)

7) Levanger kommune – Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

8) Levanger kommune – Minivelodrom (fornyet)

9) Levanger kommune – Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

10) Innherred RC-bilklubb – RC-bane for bensinbiler (fornyet)

11) Sportsklubben Nessegutten – Asfaltert turveg nesseguttbanen (ny)

12) IL Sverre – 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

13) Levanger kommune – 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

14) Levanger kommune – Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

15) Levanger judoklubb – Klubbhus judohall (fornyet)

16) Ekne IL – Rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (ny)

17) Levanger fritidspark AS – Ny kunstgressbane for toppfotball (ny)

18) Levanger fritidspark AS – Undervarme ny kunstgressbane (ny)

19) Levanger fritidspark AS – Vanningsanlegg ny kunstgressbane (ny)

20) Levanger jeger- og fiskerlag – Bane for løpende villsvin Torsbustaden (ny)


Nærmiljøanlegg:

1) Levanger kommune – Turn og trim Stadionparken (fornyet)

2) Levanger kommune – Bordtennis Levanger u-skole (fornyet)

3) Levanger kommune – Streetbasket Levanger u-skole (fornyet)

4) Levanger kommune – Røstad frisbeegolf (fornyet)

5) Levanger kommune – Røstad basketball (fornyet)

6) Levanger kommune – Utendørs klatreanlegg Levanger u-skole (fornyet)

7) Levanger kommune – Kunstgress flerbruksareal Røstad (fornyet)

8) Levanger kommune – Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

9) IL Sverre – 5er kunstgressbane Elberg stadion vest (fornyet)

10) Levanger kommune – Trimtrapp Staupshaugen (ny)

11) Levanger kommune – Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

12) Levanger kommune – Skateområde Frol barneskole (fornyet)

13) Levanger kommune – Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

14) Levanger kommune – Flerbruksområde for hopp, løp og turnaktiviteter Levanger u-skole (fornyet)

15) Levanger kommune – Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (ny)

16) Levanger kommune – Sti Staup helsehus (ny)

17) Levanger kommune – Utendørs treningsapparater Staup helsehus (ny)

18) Levanger kommune – BMX/trick og ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

19) Levanger kommune – Røstad trimpark (fornyet)

20) Levanger kommune – Røstad hinderløype (fornyet)

21) Levanger kommune – 5erbane kunstgress Røstad (fornyet)

22) Levanger kommune – BMX-bane Fossingtrøa (ny)

23) Levanger kommune – Ballbinge Kjønstadmarka 2 (ny)

24) Levanger kommune – Grusbane Kjønstadmarka 2 (ny)

25) Levanger kommune – Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (ny)

26) Levanger kommune – Basketball Nesheim skole (ny)

27) Levanger kommune – Bordtennis Nesheim skole (ny)
        Til toppen av siden

 

 

PS 65/16 Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Merknad:

Fra rådmannen: Setningen «Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats» i regulativ 13 har ramlet ut og vil bli satt inn.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagt oversikt.
        Til toppen av siden

 

FO 21/16 Spørsmål fra Ingebjørg Roel Bye (AP) - «Reis smart hver dag i Levanger»

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Behandling:

Ingebjørg Roel Bye (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvorfor har ikke hele kommunen fått samme tilbud som de som benytter seg av bybussen?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

FO 22/16 Spørsmål fra Lars P. Holan (AP) - Jernbaneverkets planovergang på Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Behandling:

Lars Petter Holan (AP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Kan ordføreren i dag gi oss noe mere konkrete svar på om finansieringen er ordnet og når prosjektet kan igangsettes?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

FO 23/16 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Tilbygg Rektorboligen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 14.12.2016 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmålet til ordføraren er om denne utbygginga har vori gjenstand for kommunal behandling?

Det er vidare grunn for å spørra om kva ordføraren vil gjera for å hindra at slikt kan gjenta seg? 

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 20.01.2017 08:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051