Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 78/17 - Reglement og rutiner for finans- og gjeldsforvaltning Levanger kommune

Marit Berg Ness - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit Berg Ness
Arkivref. 2017/8300
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 126/17
Kommunestyre 13.12.17 78/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Kommuneloven § 52
  • Forskrift om kommuners finansforvaltning §2


Vedlegg:

1

Finansreglement Levanger kommune PDF

2

Finansrutiner Levanger kommune PDF

3

Revisors uttalelse finansreglement PDF

4

Revisors uttalelse finansrutiner PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode. Det ble sist vedtatt i 2014. Siden er det gjort tre endringer i forskriften:

  • Det er spesifisert at reglementet og rutinene skal omfatte kommunens refinansieringsrisiko ved opptak av lån.
  • I rapporteringen fra administrasjonen til kommunestyret skal det spesifikt opplyses om verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder.
  • I tillegg brukes gjennomgående begrepet finans- og gjeldsforvaltning snarere enn bare finansforvaltning.


Finansreglementet og finansrutinene er endret slik at endringene i forskrift om kommuners finansforvaltning er tatt hensyn til. Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig part med kompetanse om finansiell risiko vurdere kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning, samt de administrative rutiner. Dette er gjennomført ved at reglementet og rutinene er forelagt revisor.  

Vurdering:

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil. Kommunen vil derfor ikke plassere penger i langsiktige finansielle instrumenter, som for eksempel verdipapirer som aksjer, ansvarlige lån, obligasjoner med varighet (rentebinding) lengre enn 1 år og obligasjoner med løpetid (tid til innfrielse) lengre enn 3 år, jfr Finansreglementet, kapittel 6.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051