Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 77/17 - Budsjettjustering 2017 og 2018 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/8306
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 125/17
Kommunestyre 13.12.17 77/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 57,93 millioner kroner, momskompensasjon reduseres med 12,32 millioner kroner. Det avsettes 2,96 millioner kroner til ubundet investeringsfond og 2,5 millioner kroner til bundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 55,2 millioner kroner og momskompensasjon økes med 12,45 millioner kroner.
 4. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  *  Enheten Bygg og eiendom styrkes med kr. 175.000,-
  *  Oppvekst felles reduseres med kr 175.000,-
      Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 57,93 millioner kroner, momskompensasjon reduseres med 12,32 millioner kroner. Det avsettes 2,96 millioner kroner til ubundet investeringsfond og 2,5 millioner kroner til bundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 55,2 millioner kroner og momskompensasjon økes med 12,45 millioner kroner.
 4. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  · Enheten Bygg og eiendom styrkes med kr. 175.000,-
  · Oppvekst felles reduseres med kr 175.000,-


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement og Kommuneloven §§45 og 47 

Vedlegg:

1

Budsjettjustering 2017 og 2018 - investeringsbudsjett Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Levanger kommunes budsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.    

Vurdering:

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjettene for 2017 og 2018 og økonomiplan for 2017-2020/2018-2022 både en investerings- og en driftsdel i budsjettetene. 2017-budsjette er justert et par ganger tidligere i år ved behandling av tertialrapporter. Rådmannen finner det likevel nødvendig å foreslå enkelte justeringer på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse er:

Investering:
Tiltakene som foreslås justert vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten). Enkelte av tiltakene foreslås nedjustert i 2017, og samtidig opprettet eller styrket i budsjettet for 2018. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at denne endringen foretas allerede nå for å sikre at man i 2018 kan videreføre prosjekter som ikke blir avsluttet som planlagt i 2017.

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås nedjustert. Hovedårsaken er forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2017. De aller fleste av disse er planlagt gjennomført i 2018, og foreslås allerede nå rebudsjettert. Rådmannen har forsøkt å ta hensyn til dette i opprinnelig budsjett for 2018, men enkelte prosjekter hadde man ikke full oversikt over ved utarbeidelsen av budsjettet sommeren 2017. Noen få justeres noe opp ettersom kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av de ikke var med i opprinnelig plan for 2017 (etterslep fra 2016). Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.

De fleste prosjektene er det relativt få endringer på, men rådmannen ønsker å knytte kommentarer til noen prosjekter. Primært gjelder dette utbygging av Levanger stadion. Det er i vedtatt budsjett for 2017 avsatt kr. 10 mill. til utlån til Levanger fritidspark AS som står som eier av Levanger stadion, i tillegg var det bevilget kr. 3 mill i 2016 som ikke ble benyttet. En beregning viser at totale kostnader på det arbeidet som er utført vil ende på rundt kr. 27 millioner inkludert mva. Selve stadion er kostnadsberegnet til kr. 17,8 millioner kroner inkl. mva, det resterende beløpet er knyttet til grunnarbeid og VA. Dette grunnarbeidet var nødvendig å gjennomføre uavhengig av stadionbygging.

Rådmannen foreslår med bakgrunn i dette å justere opp lånerammen for Levanger Fritidspark AS med 4,5 millioner kroner til samlet 14,5 millioner. Økningen består av 3 millioner kroner som ikke fritidsparken lånte som budsjettert i 2016, samt et forskudd på bevilget låneramme for 2018 (opprinnelig 4 millioner kroner). Beløpet lånes ut til fritidsparken og tilbakeføres til kommunen som betaling for bygging av ny stadion (mva-kompensasjon forutsettes som en del av finansieringen). Fritidsparken vil motta om lag 2,8 millioner kroner i spillemidler som en del av finansieringen av anlegget, men denne vil ikke betales ut før om noen år.

Ved en inkurie ble det på enkelte anlegg innen VA-området beregnet momskompensasjon ved utarbeidelse av budsjett for 2017. Innen disse områdene er det ikke kompensasjon for moms, men anleggene behandles etter ordinære mva-regler som ellers innen disse selvkostområdene. Rådmannen foreslås at det korrigeres for disse forholdene nå.

Kommunen har gjennom året også mottatt tilskudd fra Husbanken for en del prosjekter som var gjennomført tidligere år, og som i disse årene ikke var inntektsført fullt ut. Denne manglende inntektsføringen skyldes anvendelse av forsiktighetsprinsippet, og prosjektene har derfor i større grad enn nødvendig vært finansiert ved bruk av lån. Når vi nå mottar høyere tilskudd enn tidligere inntektsført, kan bruken av lånemidler i 2017 reduseres. Rådmannen foreslår også at inntekter som kommer fra salg av fast eiendom (utover allerede vedtatt budsjett) avsettes til investeringsfond for senere bruk som egenkapital i ulike investeringsformål (eksempelvis egenkapitalinnskudd i KLP eller kjøp av aksjer som ikke kan lånefinansieres). En slik behandling gir også en styrket likviditet som trengs når det tar tid å få utbetalt tilskuddsmidler.

Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av investeringene. Denne må også endres nå. Samlet reduseres investeringsbehovet i 2017 med kr. 70,25 mill. kroner. Bruk av lån foreslås redusert med 57,93 millioner kroner og momskompensasjon foreslås redusert med 12,32 millioner kroner. I tillegg foreslås 5,46 millioner kroner avsatt til ulike investeringsfond.

For 2018 foreslås det at investeringsrammen økes med 67,65 millioner kroner. Dette finansieres ved økt låneopptak på 55,2 millioner korner og økt momskompensasjon på 12,45 millioner kroner.   

Drift:
Levanger utvidet høsten 2017 den kommunale barnehagekapasiteten gjennom kjøp av Høgberget barnehage og etablering av ny avdeling under Frol barnehage. Dette har medført reduserte overføringer til ikke-kommunale barnehager, samtidig som kommunens kostnader til drift av bygningsmasse har økt. Bygningene driftes av enheten «Bygg og eiendom», og det er på bakgrunn av dette naturlig å styrke denne enhetens budsjett ved å overføre midler fra «Oppvekst felles» hvor tilskudd til ikke-kommunale barnehager er budsjettert. Rådmannen foreslår å overføre kr. 175.000,- til dekning av driftskostnader på byggene høsten 2017.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051