Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 76/17 - Åsen flerbrukshall - Budsjettramme

Svein Roger Troset - klikk for personkort
Saksbehandler: Svein Roger Troset
Arkivref. 2017/8297
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 122/17
Kommunestyre 13.12.17 76/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.

Budsjettrammer for drift implementeres innen hallen står ferdig ihht. saksopplysningene.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.

Budsjettrammer for drift implementeres innen hallen står ferdig ihht. saksopplysningene. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Hall på Åsen står i investeringsoversikten 2018 – 2021 med 2 mill i 2017 og 25 mill inkl mva i 2018 med en usikkerhet på 20 %. I denne summen ligger kun bygget, ikke tomt og infrastruktur. 

Det er nå utarbeidet kostnadsoverslag på prosjektet hvor også tomtekjøp og opparbeiding av tomt/infrastruktur er tatt med. Infrastrukturen omfatter planlagt veg inn til området fra dagens E6:

  • Tomtekostnad inkl infrastruktur kr 11.875.000 inkl mva
  • Flerbrukshall med spilleflate for håndball, mulighet for 3- deling av hall, begrenset tribuneanlegg, garderober, kiosk/vaktrom og sitteareal ved kiosk kr 46.412.500 inkl mva.

 
Kostnadsoverslaget er en grovkalkyle har usikkerhet i seg, nivå 20 %. Korrekte tall får vi først etter anbudsåpning.

Byggelånsfinansiering er ikke medtatt.

Bygget kan tidligst ferdigstilles desember 2018.

Vurdering:

Det er i vedtatt økonomiplan lagt inn investeringsmidler for hall i Åsen. Hallen ble framskyndet under den politiske behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020, høsten 2016 der det ble satt av planleggingsmidler i 2017.

Prosjektet er nå i startfasen, og foreløpige vurderinger viser at kostnadene vil bli vesentlig høyere enn budsjettert kostnadsramme.

Det er også siden de første anslagene ble laget, vedtatt reguleringsplan som viser behov for infrastrukturtiltak. Det er også sikret tomtearealer til formålet.

Rådmannen kan ikke gå videre med prosjektet uten at kommunestyret har tatt standpunkt til om det skal realiseres med en høyere ramme. Alternativt kan en vurdere å bygge en mindre flerbrukshall som f.eks den på Frol barneskole. En mindre hall vil dekke skolens behov, men vil ikke dekke idrettens ønsker om lokaler til f.eks handball. Det opplyses at det er mangel på ledig hallkapasitet i kommunen som helhet til tross for at en de siste årene har fått Trønderhallen og at Skognhallen er oppgradert. En mindre hall vil også utløse langt mindre spillemidler. 

Flerbrukshallen tilfredsstiller kravene for å kunne søke om spillemidler, og det er forutsatt at dette innvilges.

Anbudsprosessen kan starte når eventuelt ny budsjettramme er fastsatt.

En mulig utvidet ramme i samsvar med kalkylene ovenfor kan finansieres slik:

Mva 25 %                                                           kr 11.157.500

Spillemidler/tilskudd (utbetales innen 3-5 år)    kr 10.000.000

Låneopptak                                                         kr 37.130.000

Økt låneopptak vil gi noe økte kostnader til renter og avdrag i forhold til vedtatt økonomiplan. Det er ikke lagt inn økte driftskostnader for drift av ny hall i vedtatt økonomiplan. Erfaringstall tilsier at bygg og eiendom vil få økte driftskostnader på ca 800.000 pr år. Beregningene er basert på erfaringene med Skognhallen. Det forutsettes at hallen leies ut til ekstern inntektsgivende aktivitet kun deler av tida slik at en får full mva-kompensasjon etter dagens regler.

Rådmannen er bekymret for det høye investeringsnivået og er i tvil om en skal tilrå at hallen realiseres med de kalkulerte kostnadene, men med den store folketallsøkningen en har i kommunen må en regne med at behovet for infrastruktur som flerbrukshall bare øker. Det er naturlig at slik økt kapasitet bør komme i den søndre delen av kommunen som må forventes å få større vekst etter hvert som ny E6 og framtidig bedre togforbindelse til Trondheim kommer på plass. Det vil framstå som lite framtidsretta å bygge en mindre hall enn handballflate.

Det er også et moment at det er ønskelig å realisere de trafikkløsninger som ligger i vedtatt reguleringsplan og som med denne saken blir realisert.

Ut fra en totalvurdering foreslås derfor hallen realisert med kostnadsrammer som framgår av denne saken.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051