Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 75/17 - Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet"


Saksbehandler: KomSek Trøndelag IKS v/Paul Stenstuen
Arkivref. 2017/7871
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kontrollutvalget 14.11.17 35/17
Kommunestyret 13.12.17 75/17

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Prosjektrapport «Tidlig innsats - Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet», KomRev Trøndelag IKS PDF


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG 

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende samhandlingen med de private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole i neste møte.
 3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende kommunens utøvelse av den lokale barnehagemyndighet - herunder om tilsynsrollen overfor barnehagene i kommunen - i neste møte.


Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.


Kontrollutvalgets behandling

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 

Forslag i møtet

Ingen 

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende samhandlingen med de private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole i neste møte.
 3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen vedrørende kommunens utøvelse av den lokale barnehagemyndighet - herunder om tilsynsrollen overfor barnehagene i kommunen - i neste møte.


Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.

 
Vedlegg

Prosjektrapport «Tidlig innsats - Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet», KomRev Trøndelag IKS 

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 35/16
 2. Kontrollutvalgets sak 4/16
 3. Kommunestyrets sak 45/16
 4. Kontrollutvalgets sak 18/16
 5. Kontrollutvalgets sak 4/16
 6. Kontrollutvalgets sak 28/15
 7. Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
 8. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 9. Kommuneloven.


Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon den 15.11.16, sak 35/16. I den vedlagte prosjektplan for prosjektet «Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet» så revisor for seg følgende problemstillinger for prosjektet:

«Overordnet problemstilling:

Tyder dokumentasjon og ansattes beskrivelser på at Levanger kommune praktiserer tidlig innsats ved læringsutfordringer?

Delproblemstillinger:

 1. I hvilken grad har kommunen etablert et system for å avdekke læringsutfordringer på et tidlig stadium?
 2. I hvilken grad har kommunen etablert et system for å ta tak i læringsutfordringer på et tidlig stadium
 3. I hvilken grad har kommunen rutiner og systemer som sikrer god overgang mellom barnehage og skole?
 4. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som ivaretar tidlig innsats mot læringsutfordringer?»


Revisor foreslo at prosjektet ble avgrenset slik: 

«Prosjektets problemstillinger 1, 2 og 3 vil omfatte barnehagen og småtrinnet.

Prosjektets problemstilling 4 vil se på det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernet og PP-tjenesten , men vil ikke omhandle foreldresamarbeidet.

Revisor tar i alle underproblemstillingene sikte på å undersøke hvilke rutiner som finnes og hvordan disse etterleves.

Temaet tidlig innsats vil ofte grense opp mot spørsmål omkring spesialundervisning. Dette prosjektet vil ikke omhandle kontroll av rutiner og saksbehandling knyttet til spesialundervisning.»

Mht. tidsplan og forventet ressursbruk så revisor for seg at prosjektet ble gitt oppstart opp i 4. kv. 2016 og at prosjektrapport blir levert i løpet av 1. halvår 2017. Revisor forventet en ressursbruk på 270 timer på prosjektet.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (35/16):

«Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan for prosjektet «Samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet», og ber revisor iverksette prosjektet.»

Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avlevert sin prosjektrapport, se vedlegg.

Revisor gir en slik hovedkonklusjon i rapportens sammendrag:

«Revisors hovedkonklusjon er at dokumentasjon og ansattes beskrivelser tyder på at Levanger kommune praktiserer tidlig innsats ved læringsutfordringer. Praktiseringen har imidlertid enkelte svakheter når det gjelder dokumentasjon, system for å sikre at relevant informasjon er tilgjengelig og ens praktisering av rutiner.

Det er revisors anbefaling at kommunen:

 • bør etablere rutiner og systemer i barnehagene som sikrer at dokumentasjon av funn i arbeidet med tidlig innsats kan benyttes i tilpasningen av utdanningsløpet.

 
Barnehagen har tradisjonelt vært en pedagogisk institusjon hvor ønske om byråkrati og dokumentasjon har vært tonet ned. Nå har imidlertid regjeringen gjennom ny «forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» som trådte i kraft 1.8.17 økt satsingen på dokumentasjon i barnehagen. I forskriften er det blant satt som krav at «vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud».

 • bør etablere lik praktisering av rutiner for tidlig innsats i barnehagene
 • påser at arbeidet med å revidere informasjonsskjemaet for overgang sikrer at relevant informasjon fanges opp
 • påser at rutinene implementeres og etterleves i hele organisasjonen
 • bør se på hvordan man kan styrke det tverrfaglige samarbeidet opp mot helsestasjonen og helsesøstrene»

 
Vurdering

Rapporten er primært innrettet mot å besvare forhold knyttet til overgangen mellom kommunalt drevne barnehager og skolen. Det store flertall av barnehagene i kommunen er imidlertid privat drevet og kun et fåtall av disse er spurt og har respondert. Da disse ikke i større grad er omfattet av gjennomgangen kan dette derfor synes å være en svakhet. 

En anbefaler allikevel at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

En vil også anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende samhandlingen med de private barnehagene om overgangen mellom barnehage og skole. 

Kontrollutvalget bør også be rådmannen om en orientering vedrørende kommunens utøvelse av lokal barnehagemyndighet - herunder tilsynsrollen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051