Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 73/17 - Detaljregulering ny Sæter bru

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2017/1318
 

Gunnar Morten Løvås - klikk for persomkort
Saksordfører: Gunnar Morten Løvås, SV 


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 51/17
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 80/17
Kommunestyret 13.12.17 73/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for ny Sæther bru, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for ny Sæther bru, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse Sæter overgangsbru_ETM-20-A-00009 PDF

2

Plankart Sæter overgangsbru_ETM-20-B-00030 PDF

3

Planbestemmelser Sæter overgangsbru_ETM-20-A-00011 PDF

4

Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter overgangsbru_ETM-20-A-00048 PDF

5

ROS-analyse Sæter overgangsbru_ETM-20-Q-00009 PDF

6

Fagrapport Geoteknikk_ETM-20-A-00003 PDF

7

Høringsuttalelse fra NTE nett Steinkjer - Detaljregulering ny Sæter bru PDF

8

Høringsuttalelse fra Bane NOR SF - Reguleringsplan Sæter bru PDF

9

Statens vegvesens - Uttalelse til detaljregulering ny Sæter bru - Levanger kommune PDF

10

Fylkeskommunens - Uttalelse til detaljregulering av ny Sæter bru PDF

11

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Uttalelse til reguleringsplan kyssende veg over Trønderbanen ved Sæter - Levanger kommune PDF

 
Saksopplysninger:

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger nord-øst for Levanger ved Sæter, mellom Sætersmyra og Gamle Kongeveg Nord. Planområdet berører gårds- og bruksnummer 266/1 og 266/5. Planområdet er redusert mot nord, og krysset nord for brua inngår ikke i reguleringsplanen. Dagens veg har verken horisontal- eller vertikalgeometri som tilfredsstiller krav for en veg med 80 km/t. Dagens situasjon tilfredsstiller ikke stoppsiktkrav fordi det er en for krapp sving rett etter bru, og vegrekkverket hindrer sikten.

Brua er en stålbjelkebru med tredekke, bygget 2011. Brua har en totallengde på 19 m og en totalbredde på 4,34 m.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks.

Planstatus

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel for Levanger, vedtatt 13.4.2011 (planID L2008018) er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder.

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget som fremmes til behandling tar utgangspunkt i en justering av dagens trasé og ikke en omlegging. Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består i sin helhet av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Profiltegninger
 • ROS-analyse
 • Geoteknisk vurdering
 • Miljøteknisk grunnundersøkelse

 
Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 15.02.2017, med frist for uttalelse 17.03.2017.Det er i alt kommet inn 3 merknader – alle fra offentlige myndigheter. Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget ble lagt fremt til høring og offentlig ettersyn i perioden 25.09.2017 – 06.11.2017.

Følgende merknader er kommet innen fristen. Disse er kommentert og svart ut av tiltakshaver og kommuneadministrasjonen:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader:

Landbruksavdelingen innser at det er store samfunnsinteresser i å realisere elektrifiseringen av Trønderbanen. Vi vurderer planforslaget til å innebære så lite nytt varig arealbeslag som over hode mulig. Vi legger til grunn at det midlertidige riggområdet gjøres så lite som mulig, og at rigg-gjennomføringen og tilbakeføringen skjer på en måte som ivaretar jorda og produktiviteten. Vi har ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser ingen øvrige merknader til planforslaget.

Øvrige fagavdelinger har ingen merknader til planforslaget.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. Kommunen forutsetter i likhet med Fylkesmannen at utbyggingsperioden ivaretar hensynet til midlertidig beslag av dyrka mark og begrenser dette til et minimum.

NTE nett:

NTE Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Levanger kommune. Det innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent distribusjonsnett).

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.

Det er ingen eksisterende anlegg innenfor det aktuelle området.

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

Statens vegvesen

Ingen merknader.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune:

Vi har ingen planfaglige merknader til planforslaget.

Vi viser til tidligere uttalelser vedrørende denne planen, og spesielt til vår avklaring på kulturvernfaglige forhold innenfor arkeologi varslet i epost av 04.05.17.

Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) § 3 om automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Vi har derfor ingen merknader til planen.

Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen. 

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. Kommunen forutsetter at generelle aktsomhetsplikten videreformidles til ansvarlig utførende i prosjektet. Dette gjelder både automatisk freda kulturminner og automatisk freda samiske kulturminner.

Bane NOR

Reguleringsplanen er i samsvar med Bane NORs innsendte planforslag. Vi har ingen merknader ved offentlig ettersyn.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

Vurdering:

De prosessuelle kravene i plan- og bygningsloven er innfridd og det er ikke kommet inn merknader av vesentlig betydning og som utløser umiddelbare behov for endring i planforslaget som ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Det foreligger heller ingen vilkår for egengodkjenning.

Kommunen har ikke mottatt signaler eller avdekt forhold/hensyn som ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Kommunen vurderer planforslaget med det å kunne egengodkjennes i kommunestyret.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Saksordfører:

Gunnar Morten Løvås, SV

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Detaljregulering for ny kryssing – Sæther bru legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.
Til toppen av siden

-Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for ny kryssing – Sæther bru legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse Sæter overgangsbru PDF

2

Plankart Sæter overgangsbru PDF

3

Planbestemmelser Sæter overgangsbru PDF

4

Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter overgangsbru PDF

5

ROS-analyse Sæter overgangsbru PDF

6

Fagrapport Geoteknikk PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger nord-øst for Levanger ved Sæter, mellom Sætersmyra og Gamle Kongeveg Nord. Planområdet berører gårds- og bruksnummer 266/1 og 266/5. Planområdet er redusert mot nord, og krysset nord for brua inngår ikke i reguleringsplanen. Dagens veg har verken horisontal- eller vertikalgeometri som tilfredsstiller krav for en veg med 80 km/t. Dagens situasjon tilfredsstiller ikke stoppsiktkrav fordi det er en for krapp sving rett etter bru, og vegrekkverket hindrer sikten.

Brua er en stålbjelkebru med tredekke, bygget 2011. Brua har en totallengde på 19 m og en totalbredde på 4,34 m.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. Fylkesveg 774 og nærliggende gårdstun er anvist med egen tekstboks.

Planstatus

Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel for Levanger, vedtatt 13.4.2011 (planID L2008018) er området avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder. 

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Profiltegninger
 • ROS-analyse
 • Geoteknisk vurdering
 • Miljøteknisk grunnundersøkelse


Generelt

Planforslaget som nå fremmes til behandling tar utgangspunkt i en justering av dagens trasé og ikke en omlegging.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Dette går frem av eget vedlegg og aktuelle avbøtende tiltak er sikret i planbestemmelsene. 

Kulturminner

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag samt riksantikvarens kulturminnebase. Det er videre stilt krav til nærmere undersøkelser ved melding om oppstart. Jf. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune – s. 5 og 6 i planbeskrivelsen, men denne har frafalt ved nærmere vurdering. Den generelle aktsomhetsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8 er imidlertid gjengitt i bestemmelsene og sikrer på den måten hensynet til kulturminner tilstrekkelig. Sannsynligheten for å avdekke kulturminner i området anses som stor.

Biologisk mangfold

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag, samt naturbase. Det er også kontrollert opp mot registrerte forekomster av svartelista arter. Det er videre foretatt en tilfredsstillende vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 i planbeskrivelsen av tiltakshaver.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag og fagenheter. Ny gang- og sykkelveg blir liggende over en eksisterende vannledning. Denne forutsettes hevet, når gang- og sykkelvegen anlegges over.

Utbyggingsavtale

Det er ikke vurdert behov for utbyggingsavtale i denne saken.

Andre aktuelle forhold

Overordna planer:

Planforslaget berører primært to kommunale planer, men også en plan under arbeid:

 • Kommuneplanens arealdel


Kommuneplanens arealdel

Tiltaket er en justering av dagens trase og vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på overordna plan.  

Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 15.02.2017, med frist for uttalelse 17.03.2017.

Det er i alt kommet inn 3 merknader – alle fra offentlige myndigheter.  Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Vurdering:

Generelt

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er av stor samfunnsmessig interesse. Det er et omfattende prosjekt som utløser behov for flere tiltak/endringer i og langs dagens jernbanelinje. Noe avvik fra overordna plan må påregnes, da tiltakene generelt omfatter veger og kryssinger som ligger innenfor store sammenhengende LNF-områder. I dette konkrete tilfellet ligger kryssingen i et sammenhengende LNF-område angitt i overordna plan. Kommunen vurderer ikke hensynet til overordna plan å bli tilsidesatt. Hensynet til jordvern er også ansett som ivaretatt gjennom at man tilbakefører gammel trasé. Forslaget ivaretar hensynet til sikt som tidligere har vært noe utfordrende i området og som følge av etablering av sikthinder vil bli et økende problem i kombinasjon med stigningsforhold på vegen. Samfunnsinteressen er også generelt tungtveiende i denne saken. Kommunen opplever at tiltakshaver har tilstrebet en mest mulig optimal løsning både for beboere og eksterne brukere av vegen gjennom området. For øvrig kan det nevnes at vilkårene iht. plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er oppfylt. Kommunen vurderer planforslaget i sin helhet som positivt og anbefaler med det at saken legges frem til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051