Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 72/17 - Detaljregulering for ny jernbanekryssing - Korsbakken

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2017/911
 

Lars Petter Holan
Saksordfører: Lars Petter Holan, AP


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 13.09.17 49/17
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 81/17
Kommunestyret 13.12.17 72/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse_ETM-20-A-00004 PDF

2

Planbestemmelser_ETM-20-A-00005 PDF

3

Plankart_ETM-20-B-00031 PDF

4

Plan- og profiltegning_ETM-20-D-00003 PDF

5

Risiko- og sårbarhetsanalyse_ETM-20-Q-00008 PDF

6

Miljøtekniske grunnundersøkelser_ETM-20-A-00046 PDF

7

Støysonekart ny situasjon_ETM-20-X-00004 PDF

8

Støysonekart dagens situasjon_ETM-20-X-00003 PDF

9

Oversiktstegning bru_ETM-20-K-00005 PDF

10

Overbygning og normalprofil_ETM-20-F-00012 PDF

11

Geoteknikk_ETM-20-A-00003 PDF

 
Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger på Korsbakken ved Gråmyra i Levanger kommune. Tiltaksområdet består av en kjørebru og deler av fylkesveg 119 (Støreshøgda), jernbanetrase og boligområde på Korsbakken. Fra E6 ved Gråmyra går vegen i to krappe svinger, over jernbanen og sørover mot Skogn. Fra brua og sørover ligger det bolighus på begge sider av vegen ellers er området preget av store jordbruksareal med kantvegetasjon.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. 

Planstatus

Deler av området er regulert av reguleringsplan fv. 119 Lysaker-Korsbakken. Gang-/sykkelveg (Planident 2009008). Det er gjort noen endringer i løsningen for gang- og sykkelveg ved Støreshøgda 186 og 184 for å ivareta hensyn til innspill for grunneiere. Planforslaget omregulerer derfor deler av eksisterende reguleringsplan, og planen avgrenses sør for avkjøring til eiendommene Støreshøgda 186 og 184. I nord avgrenses planen av E6 og gang- og sykkelveg langs E6.

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Profiltegninger
 • ROS-analyse
 • Geoteknisk vurdering
 • Støysonekart (før og etter)
 • Miljøteknisk grunnundersøkelse

 
Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 04.02.2017, med frist for uttalelse 28.02.2017.

Det er i alt kommet inn 8 merknader – 2 fra myndigheter, ett fra Nord-Trøndelag e-verk og fire individuelle innspill fra grunneiere i tillegg til et samlet innspill. Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Planen ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn i perioden 25.09.2017 – 06.11.2017.

Det er ikke kommet merknader internt i prosessen. Følgende merknader er kommet innen fristen:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 12.10.2017

Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, og vi har ingen merknader til planforslaget.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tatt til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

NVE Region Midt-Norge 03.11.2017

Det er i forbindelse med reguleringsplanen gjennomført grunnundersøkelser som indikerer at det kan finnes leire med kvikke egenskaper øst i planområdet. Videre er det utarbeidet planbestemmelser som stiller krav til geoteknisk prosjektering før tiltaksrealisering.

NVE mener at skredfaren er tilstrekkelig ivaretatt i planprosessen.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen. 

Regulantens kommentar: Tatt til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

Statens Vegvesen 27.10.2017

Ingen merknader til planforslaget.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tatt til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

Nord-Trøndelag fylkeskommune (avd. for kultur og regional utvikling) 12.10.2017

Det framgår av saksframlegget at kommunen opplever at tiltakshaver har tilstrebet en mest mulig optimal løsning både for beboere og eksterne brukere av vegen gjennom området.

Vi har ikke planfaglige merknader til planforslaget.

Kulturminnefaglig uttalelse:

Viser til uttalelse til varsel om oppstart, og har ingen andre merknader. NTFK minner om dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tatt til orientering, bestemmelse om kulturminner fremgår også av reguleringsplanbestemmelsene.

Kommunens kommentar: Forutsetter at dette blir videreformidlet til utførende aktør. 

Bane NOR 29.09.2017

Reguleringsplanen er i samsvar med Bane NORs innsendte planforslag. Vi har ingen merknader ved offentlig ettersyn.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tatt til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering.

Marita og Jonas Halland Nordbakk, Wencke Halland grunneiere gnr. 23/28 og 23/54 16.10.2017

Vi stiller oss undrende til at støymålingene som er gjort viser til at støynivået går ned når veien heves og kommer nærmere eiendommene. Vi krever fortsatt støyskjerming både i forhold til støv, støy og innsyn. Vi krever også landskapsarkitekt som kan hjelpe til med det estetiske da vi må gjøre mye endringer på tomtene da vi mest sannsynlig mister søppel hus, trær, hekk, vei og gårdsplass osv.

Som en følge av detaljplanen så må vi ha en alternativ innkjøring til leieboer i eiendommen 23/54 og vei ned til redskapsbod som står lengst nord på eiendom 23/28 da denne vil forsvinne på grunn av reguleringsplanen. Hvis det ikke lar seg gjøre med ny innkjøring eller at vi beholder veien til leieboer krever vi tapt leieinntekt i 20år. Vi krever takstmann som vurderer tap av eiendomsverdi og krever tapet dekket.

Regulantens kommentar:

Foreslått trase for bilveg følger i hovedsak dagens linje frem til avkjøring for eiendom 23/32. For eiendom 23/54 og 23/28 trekkes veglinja noe lenger unna eiendommene enn hva som er regulert i eksisterende reguleringsplan.

I henhold til gjeldende retningslinje vil en slik omlegging av vegen i seg selv ikke utløse krav om støytiltak med mindre støynivået øker med 3 dB (desibel) eller mer og samtidig er innenfor gul sone, (dvs 55 - 65 dB). Støyberegningene, som tar høyde for veghevingen, viser at vegomleggingen fører til en marginal reduksjon i lydnivå på 1 dB (desibel) ved gnr/bnr 23/54. Denne reduksjonen har sammensatte årsaker knyttet til terrengendringen, men i hovedsak skyldes den at ny veg vil ha noe slakere stigning enn eksisterende veg slik at akselerasjonen / nedbremsingen blir noe mer moderat.

Som sagt er forskjellene i støynivå mellom eksisterende og fremtidig situasjon marginal, og for øvrige eiendommer er støyendringen enda mindre / fraværende. Det vil derfor ikke være behov for støyreduserende tiltak som følge av omleggingen. Ønsker å presisere at det er utført støyberegninger og ikke målinger. Beregninger utføres i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy i tråd med anbefalingene i Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2016. Beregninger foretrekkes som regel fremfor lydmålinger da de kan ta høyde for en fremtidig situasjon, og med riktige meteorologiske forhold. I tillegg medfører beregningene at støynivået kartlegges over et større område, og ikke bare ved utvalgte målepunkter. Beregninger gjør det også lettere å skille ut uønskete lyder (barn som leker, hunder som bjeffer etc.), samtidig som det er et bedre arbeidsverktøy ved vurdering av eventuelle avbøtende tiltak. Dette planforslaget legger gang- og sykkelvegen lenger øst enn eksisterende reguleringsplan for Korsbakken for å ivareta innspill om adkomst langs gårds- og bruksnummer 23/54 og 23/28, og adkomsten opprettholdes. Vegtraseen sør for ny bru er optimalisert hvor målet har vært å gjøre adkomstene til boligene så gode som mulig til tross for heving av hovedvegen. Tiltaket i planforslaget vil medføre en utvidelse av areal til samferdselsformål (vei, gang-sykkelveg, bane), og som vil ta noe areal fra tilgrensende tomter. Dette inkluderer opparbeidede grøntareal langs dagens vei. Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen fastsetter at det skal utarbeides en byggeplan hvordan terrengbehandling, istandsetting, revegetering og tilbakeføring av areal til sitt opprinnelige formål skal utføres. Dette gjelder også for arealene langs vegen som blir berørt. Øvrige krav er ikke noe som fastsettes i en reguleringsplan, men som må løses i samråd mellom Bane NOR og berørte grunneiere i forbindelse med tiltaket.

Kommunens kommentar: I forhold til punkt om innkjøring til leietaker, så er dette tilstrekkelig svart ut. Det foreligger allerede en vedtatt plan for området – denne videreføres. Uttalelsen er for øvrig tilstrekkelig vurdert av regulanten når det kommer til støy også. Kommunen forutsetter at området revegeteres og beplantes ved ferdigstilling og at det legges vekt på estetisk og helhetlig utførelse.

Tor Johnny Friberg, Støreshøgda 193 gnr/bnr 23/32

Viser til forrige brev med innspill til varsel om planoppstart Korsbakken, samt felles brev fra samtlige berørte grunneiere på Korsbakken. Innspillene fra meg gjelder stadig, og jeg krever at de tas med videre som mine høringsinnspill.

Regulantens kommentar: I planbeskrivelsen kapittel 2 Planprosess er det gitt en samlet kommentar til innspill fra naboer og grunneiere til varsel om planoppstart. Vurdering av alternativ trase er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 4.2 Alternative løsninger. Innspillet tas til etterretning.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. En mulig løsning for å begrense båndleggingen av arealet er å etablere støttemur mot vegbanen der hvor annen veggrunn er regulert. Dette gjør at man slipper fyllinger inn mot gårdsplassen. Dette er ikke lagt inn i planen, men regulanten er bedt om å vurdere en slik løsning. En støttemur vil være mer arealeffektivt ved store nivåforskjeller. Med fylling med helning 1:2 går vegen 3,4 meter inn på eiendommen 23/17. Veg med fylling legger da beslag på ca. 90 m2 av eiendommen.

Bilde 2: Viser arealbeslaget ved bruk av fylling på eiendommen 23/17 - klikk for større bilde

Bilde 2: Viser arealbeslaget ved bruk av fylling på eiendommen 23/17. 

Med mur går vegen 1,6 meter inn på eiendommen. Ny veg med mur legger beslag på ca. 30 m2 av eiendommen.  

Bilde 3: Viser arealbeslaget ved bruk av myr på eiendommen 23/17 - klikk for større bilde

Bilde 3: Viser arealbeslaget ved bruk av myr på eiendommen 23/17.

Bilde 4: Viser tverrprofil. Mulig mur er vist med rød strek - klikk for større bilde

Bilde 4: Viser tverrprofil. Mulig mur er vist med rød strek. 

Planen slik den er lagt frem til høring og offentlig ettersyn legger opp til at dette avklares i byggeplanen, mellom grunneier og Bane NOR, evt. Statens vegvesen.

Vurdering:

Reguleringsplanen legger opp til en utbedring av eksisterende jernbanekryssing ved Gråmyra, både for myke og harde trafikanter. Gang- og sykkelforbindelsen fra Skogn, via Korsbakken og ned til Gråmyra vil nå bli fullført. Dette er i tråd med kommunens overordna plan om bedre tilrettelegging for gående og syklende (Temaplan for økt sykkelbruk - 2015-2018). 

Det er kommet inn en del merknader fra berørte beboere i området. Disse er vurdert og svart ut.   Kommunen har ikke sett behov for å endre planforslaget etter høring og offentlig ettersyn, da løsningen i utgangspunktet er å betrakte som god. Kommunen ser imidlertid at det kan ligge en del uenighet i at private blir berørt av tiltaket. Det kan derfor være ønskelig at man legger inn plassbesparende tiltak som støttemurer på eiendommene der hvor vegen ligger i nivå over parsellene. Slike tiltak kan være av individuell interesse. Kommunen forutsetter derfor at dette løses gjennom dialog mellom Bane NOR og berørte grunneiere i utførelsesfasen.

De prosessuelle kravene i plan- og bygningsloven er innfridd og det foreligger ikke vilkår for egengodkjenning. Planen slik den forelå til høring og offentlig ettersyn kan med det egengodkjennes i kommunestyret. 

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Saksordfører:

Lars Petter Holan, AP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Forslag til detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse PDF

2

Planbestemmelser PDF

3

Plankart PDF

4

Plan- og profiltegning PDF

5

Risiko- og sårbarhetsanalyse PDF

6

Miljøtekniske grunnundersøkelser PDF

7

Støysonekart ny situasjon PDF

8

Støysonekart dagens situasjon PDF

9

Oversiktstegning bru PDF

10

Overbygning og normalprofil PDF

11

Geoteknikk PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bane NOR er i gang med planarbeidet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger over dagens jernbanelinje. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre omfattende tiltak utover allerede etablerte traséer.

Dagens område hvor fv. 119 krysser jernbanelinjen ved Korsbakken, er et av flere områder hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig utbedring. Med bakgrunn i tiltakets omfang er det ansett ytterligere behov for å detaljregulere ny kryssing. Forslaget til hvordan dette tenkes løst er nå lagt frem for kommunen og går frem av vedlagte plandokument.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS som konsulent for å utarbeide reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven.

Planområdet

Planområdet ligger på Korsbakken ved Gråmyra i Levanger kommune. Tiltaksområdet består av en kjørebru og deler av fylkesveg 119 (Støreshøgda), jernbanetrase og boligområde på Korsbakken. Fra E6 ved Gråmyra går vegen i to krappe svinger, over jernbanen og sørover mot Skogn. Fra brua og sørover ligger det bolighus på begge sider av vegen ellers er området preget av store jordbruksareal med kantvegetasjon.

Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. - klikk for større foto

Bilde 1: Viser utdrag fra ortofoto over området. Planområdet er markert med rød stipla linje. E6 er anvist med egen tekstboks. 

Planstatus

Deler av området er regulert av reguleringsplan fv. 119 Lysaker-Korsbakken. Gang-/sykkelveg (Planident 2009008). Det er gjort noen endringer i løsningen for gang- og sykkelveg ved Støreshøgda 186 og 184 for å ivareta hensyn til innspill for grunneiere. Planforslaget omregulerer derfor deler av eksisterende reguleringsplan, og planen avgrenses sør for avkjøring til eiendommene Støreshøgda 186 og 184. I nord avgrenses planen av E6 og gang- og sykkelveg langs E6.

Kommunen har ikke vurdert planforslaget til å utløse behov for konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger 01.07.2017. Det er imidlertid lagt vekt på utredning av enkelttema som støy og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet, samt utarbeidelse av ROS (risiko- og sårbarhet)-analyse.

Planforslaget

Planforslaget gir en grundig redegjøring av tiltakets omfang og sluttresultat.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Planbestemmelser
 • Plankart
 • Profiltegninger
 • ROS-analyse
 • Geoteknisk vurdering
 • Støysonekart (før og etter)
 • Miljøteknisk grunnundersøkelse


Generelt

Planforslaget som nå fremmes til behandling tar utgangspunkt i en justering av dagens trasé og ikke en omlegging.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Dette går frem av eget vedlegg og aktuelle avbøtende tiltak er sikret i planbestemmelsene.

Kulturminner

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag samt riksantikvarens kulturminnebase. Det er videre ikke stilt krav til nærmere undersøkelser ved melding om oppstart. Jf. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune – s. 6 i planbeskrivelsen.

Den generelle aktsomhetsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8 er imidlertid gjengitt i bestemmelsene og sikrer på den måten hensynet til kulturminner tilstrekkelig.

Biologisk mangfold

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag, samt naturbase. Det er også kontrollert opp mot registrerte forekomster av svartelista arter. Det er videre foretatt en tilfredsstillende vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 i planbeskrivelsen av tiltakshaver.

Vann-, avløp-, energiløsninger

Tiltaket er kontrollert opp mot kommunens kartgrunnlag og fagenheter. Ny gang- og sykkelveg blir liggende over en eksisterende vannledning. Denne forutsettes hevet, når gang- og sykkelvegen anlegges over.

Utbyggingsavtale

Det er ikke vurdert behov for utbyggingsavtale i denne saken.

Andre aktuelle forhold

Overordna planer:

Planforslaget berører primært to kommunale planer, men også en plan under arbeid:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022).
 • Kommunedelplan for ny E6 Åsen – Mære (under arbeid)


Kommuneplanens arealdel

Tiltaket er en justering av dagens trase og vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på overordna plan. I tillegg videreføres bestemmelsene i overordna plan i planforslaget.  

Temaplan for økt sykkelbruk

I temaplan for økt sykkelbruk for Levanger kommune 2015-2018 (2019-2022), er det som målsetning å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg fra Skogn barne- og ungdomsskole til Levanger-Nesset og videre inn til Levanger sentrum. Store deler av strekningen er ferdigstilt, men det mangler fortsatt noen strekninger. Det ble i 2016 ferdigstilt gang- og sykkelveg fra Skogn barne- og ungdomsskole til Korsbakken langs fv. 119. Gangforbindelse over jernbanelinjen og videre via Alstadhaug er pr. i dag ikke etablert, men skal etter planen bli ferdigstilt innen ny revisjon av gjeldende temaplan.  Planforslaget som nå ligger til behandling legger opp til at gang- og sykkelnettet ved Korsbakken nå forbindes med det øvrige gang- og sykkelnettet i kommunen.

Kommunedelplan for ny E6 Åsen – Mære

Kommunen har ikke mottatt planforslag for ny kommunedelplan, men det er vedtatt planprogram for planarbeidet som er fastsatt. Tiltaket vil ligge innenfor planområdet til ny E6. Det er imidlertid uklart hvor ny E6 vil og kan komme rent konkret. Det er flere alternativ som stikker seg ut, men utredningsarbeidet er for tiden ikke ferdigstilt. Kommunen forutsetter derfor at Statens vegvesen er på banen i forhold til løsningen som nå skisseres i Bane NOR sitt planforslag.

Planprosess

Medvirkning

Melding om oppstart ble annonsert 04.02.2017, med frist for uttalelse 28.02.2017.

Det er i alt kommet inn 8 merknader – 2 fra myndigheter, ett fra nord-trøndelag e-verk og fire individuelle innspill fra grunneiere i tillegg til et samlet innspill. Disse går frem av planbeskrivelsen og er kommentert av tiltakshaver.

Kommunen har i tillegg deltatt på flere møter i forbindelse med prosjektet og vurderer medvirkningsprosessen som god. Saken er ikke sendt på intern høring slik man vanligvis gjør. Dette er av hensyn til fremdrift. Kommunen forutsetter at dette blir gjort som del av den ordinære høringen.

Vurdering:

Generelt

Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er av stor samfunnsmessig interesse. Det er et omfattende prosjekt som utløser behov for flere tiltak/endringer i og langs dagens jernbanelinje. Noe avvik fra overordna plan må påregnes, da tiltakene generelt omfatter veger og kryssinger som ligger innenfor store sammenhengende LNF-områder. I dette konkrete tilfellet ligger kryssingen i et eksisterende boligområde på grensen til et LNF-område i overordna plan. Kommunen vurderer ikke hensynet til overordna plan å bli tilsidesatt. Forslaget ivaretar de hensynene som tidligere har vært en utfordring i området og som omfatter trafikksikkerhet. Man vil nå forbinde gang- og sykkelnettet på begge sider av jernbanen iht. overordna temaplan for sykkel i tillegg til at man bedrer siktforholdene for ordinær bil- og landbrukstrafikk. Samfunnsinteressen er også generelt tungtveiende i denne saken. Kommunen opplever at tiltakshaver har tilstrebet en mest mulig optimal løsning både for beboere og eksterne brukere av vegen gjennom området. For øvrig kan det nevnes at vilkårene iht. plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven er oppfylt. Kommunen vurderer planforslaget i sin helhet som svært positivt og anbefaler med det at saken legges frem til høring og offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051