Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 70/17 - Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/6727

  Bjørg Annie Pedersen Boneng - klikk for personkort
Saksordfører: Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.06.17 36/17
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 82/17
Kommunestyret 13.12.17 70/17

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for E6 åsen sør – kleiva, med de endringene som er gjort etter høringsperioden og foreslått ved behandling av saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for E6 åsen sør – kleiva, med de endringene som er gjort etter høringsperioden og foreslått ved behandling av saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12

Vedlegg:

1

E6 Åsen - planbeskrivelse PDF

2

E6 Åsen - bestemmelser PDF

3

Regplan E6 Åsen sør - Kleiva_del 1 PDF

4

Regplan E6 Åsen sør - Kleiva_del 4 PDF

5

Regplan E6 Åsen sør - Kleiva_del 3 PDF

6

Regplan E6 Åsen sør - Kleiva_del 2 PDF

7

ÅSEN_Lokal støyskjerming_plan_og_snitt PDF

8

ÅSEN_Lokal støyskjerming_illustrasjoner PDF

9

E6 Åsen - ROS-analyse PDF

10

E6 Åsen - støyrapport PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Miljøteknisk undersøkelse
 • Geoteknisk undersøkelse
 • Tegningshefte
 • Ingeniørgeologisk rapport
 • Forprosjekt konstruksjoner


Saksopplysninger:

Sammendrag.

Trønder- og Meråkerbanen skal elektrifiseres. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang og byggestart for strekningen Trondheim – Steinkjer forventes etter planen å bli i 2018. Overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023. 

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. Bane NOR har gjennomgått samtlige krysninger på den aktuelle strekningen i Levanger kommune og iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og hvor endringene krever omlegging eller andre tiltak utover allerede etablerte traséer. Planforslaget som nå fremmes er det første av i alt tre reguleringsplaner hvor det må påregnes en reguleringsplan.

Kommunen vedtok i møte den 14.06.2017 å legge planen frem for høring og offentlig ettersyn med utgangspunkt i at ny E6 legges vest for jernbanen.

Høringsforslaget

Dagens E6 har planskilt kryssing med bru over jernbanen like sør for Åsen sentrum. Brua har stor trafikkmengde og en utfordrende vertikal- og horisontalkurvatur. I tillegg er det to lokale avkjøringer på toppen av brua som i kombinasjon med vertikal- og horisontalkurvaturen utgjør en trafikkrisiko. Høydekravene i elektrifiseringsprosjektet gjør at brua enten må erstattes av ny bru eller legges om i ny trasé. Ny bru er kostbar og vil medføre innløsing av eksisterende bebyggelse. Brualternativet vil også berøre noe dyrka mark for å oppnå kurvatur og stigningsforhold som tilfredsstiller dagens krav. Ny og større bru i kombinasjon med nytt lokalvegnett vil også ta noe dyrka mark. Man har derfor sett nærmere på et omleggingsalternativ, hvor E6 legges i ny trasé vest for jernbanen.

En omlegging vil medføre båndlegging av en stor andel dyrka mark samtidig som den vil gi nærføring til bebyggelsen vest for jernbanen. Noe av dette arealet er allerede båndlagt gjennom vedtatt plan for ny adkomst til Følkesgrenna, datert 21.09.2016. En omlegging av E6 vil bedre støyforholdene til bebyggelsen øst for jernbanen, men ligge nært bebyggelsen vest for jernbanen. Støy vil med det fortsatt være et tema. Bane NOR har forslått å legge ny E6 så nært jernbanelinjen som mulig for å redusere beslaget av dyrka. Det er i tillegg lagt opp til nydyrking og tilbakeføring til dyrka mark for deler av gammel trasé i planforslaget som kompensasjon. Omleggingsalternativet har videre tatt høyde for en brokryssing over jernbanen og ny E6-trasé, slik at man opprettholder adkomsten øst/vest i området. Det er også lagt inn bestemmelser om støy for å ivareta eksisterende bebyggelse. Kommunen vedtok i møte den 14.juni 2017 å legge planen frem for høring og offentlig ettersyn med utgangspunkt i omleggingsalternativet.

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget har vært framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak PS 37/17. Høringsperioden var fra 23.juni – 21. august 2017. Denne er i ettertid blitt utvidet og man har også sendt planen på en begrenset høring i perioden 10.11.2017 – 20.11.2017. Det er ikke kommet tilbakemelding på den forenklede høringen. Videre er det avholdt folkemøte og befaring  

Utvidet høringsfrist:

Det ble opprinnelig gitt 8 ukers høringsfrist av hensyn til fellesferien. Kommunen har likevel besluttet å gi utvidet høringsfrist. Det er gitt utvidet frist til både offentlige og private parter, men til ulik tid.

Samtlige private fikk utvidet høringsfrist i påvente av en ønsket befaring. Befaringen ble avholdt 21.08.2017, samtidig som den opprinnelige fristen gikk ut. Befaringen ble avholdt i regi av Bane NOR og Sweco og rapport er utarbeidet og vedlagt saken. Høringsfristen ble utvidet til 28. august slik at de som deltok på befaringen kunne ettersende sin uttalelse til saken etter befaringen.

Offentlige myndigheter har fått utvidet høringsfrist frem til 05. oktober. Dette er grunnet en teknisk inkurie ved utsending av det opprinnelige høringsbrevet, som har medført at offentlige myndigheter ikke har mottatt forsendelsen den 23. juni. Offentlige myndigheter mottok nytt høringsbrev først etter at den opprinnelige fristen var gått ut og etter at det var informert om ny høringsfrist til de private partene i området. Kommunen har vært forpliktet til å utsette høringsfristen til offentlige myndigheter for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven, og har med bakgrunn i det satt en ny høringsfrist på til sammen 6 uker. Det ble imidlertid bedt om rask besvarelse. For ordens skyld har kommunen vurdert det som mest ryddig å ikke utsette høringsfristen for de private, da disse fikk den opprinnelige høringen på 8 uker og samtidig hadde mottatt ny frist kort tid før denne inkurien ble oppdaget.

I anledning høring og offentlig ettersyn har følgende uttalelser kommet inn og er gjengitt nedenfor i sammendrag og kommentert:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 27.09.2017

Gir honør til Bane NOR for tett og god dialog i planprosessen. Understreker behovet for å ivareta hensynet til jordvern og landbruk og at det er gjort en rekke avbøtende tiltak for å tilstrebe dette. Viser også til at det i gjennomføringsfasen må fokuseres på å redusere midlertidig beslag av dyrka mark til et minimum.

Anbefaler at bestemmelse om støy spisses og gjøres mer forutsigbar, samt at kommunen vurderer å benytte 3 dB strengere grenseverdier for ekvivalent støynivå, angitt i tabell 3. Dette har sammenheng med at man vil få støy fra flere kilder.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar:

Tas til orientering.

Merknaden tas til følge og reguleringsbestemmelsene endres. I punkt 3.6 tas følgende inn i tredje avsnitt:

Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk stå i rimelig forhold til den støydempende effekten (ambisjonsnivåmetoden). Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold (jf. T-1442/2016) skal dette dokumenteres. 

Avsnittet om 3 dB skjerpede grenseverdier i T1442 gjelder i utgangspunktet ved etablering av ny bebyggelse og ikke for eksisterende boliger ved etablering av ny støyende virksomhet, her vegbane. Vurderinger og beregninger i reguleringsplanen opprettholdes derfor.

Skjerping av grenseverdien gjelder uansett for boliger som blir liggende i gul sone fra to ulike støykilder/overlappende soner, jf. T-1442. Dvs. boliger med støynivå over Lden 55 dB fra vegtrafikk og samtidig Lden 58 dB fra jernbane. Det vil altså ikke være aktuelt å ta med flere boliger da alle boliger i gul sone fra vegtrafikk allerede er medtatt i støyrapport.  

Det er kun to boliger i prosjektet der høyeste beregnede støynivå på fasade overskrider grenseverdi for gul sone for både vegtrafikk og jernbane. På uteoppholdsareal skal støynivå i utgangpunktet tilfredsstille grenseverdi for gul sone både for vegtrafikk og jernbane og tiltak vurderes i forhold til dette. For alle boliger er støynivå innendørs ivaretatt i reguleringsbestemmelsene da disse skal tilfredsstille teknisk forskrift ved NS 8175 klasse C (som inkluderer sumstøy fra alle utendørs lydkilder).

Kommentar.

I henhold til gjeldende retningslinje vil en slik omlegging av vegen i seg selv ikke utløse krav om støytiltak med mindre støynivået øker med 3 dB (desibel) eller mer og samtidig er innenfor gul sone, (dvs 55 - 65 dB). Støyberegningene viser at vegomleggingen fører til en reduksjon i lydnivå for størsteparten av den eksisterende bebyggelsen, men 216/4 vil få en betydelig økning – noe kommunen har vært kjent med gjennom prosessen.

Kommunen vurderer generelt sett at regulantens vurdering er tilstrekkelig. Det er gjennomført støyberegninger og hensynet til støy vil bli tilstrekkelig ivaretatt med de endringene som er foreslått. Kommunen forutsetter med det at eiendommen gbnr 216/4 legges inn i plankartet med regulert støyskjerm. Eiendommen er en landbrukseiendom og skal legges inn med landbruksformål og eksisterende bebyggelse i tillegg til ny støyskjerm.

For nærmere vurdering av denne eiendommen, se egen kommentar til innkommet merknad fra hjemmelshaver av eiendommen – Ivar Morten Jørum. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 05.09.2017

Ingen planfaglige merknader.

Viser til den generelle aktsomhetsplikten iht. kulturminnelovens §8 annet ledd, og at dette pålegget må videreformidles til dem som skal utføre arbeidet.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar: Tas til orientering.

Kommunens kommentar: Tas til orientering. Kommunen forutsetter at hensynet til den generelle aktsomhetsplikten blir videreformidlet i anleggsperioden.

Sametinget, datert 08.09.2017:

Ingen merknader.

Viser til den generelle aktsomhetsplikten for samiske kulturminner iht. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 6.

Vilkår for egengodkjenning: Ingen.

Regulantens kommentar:

Merknaden tas til følge og reguleringsbestemmelsene endres.

Ny § 3.5 Kulturminner:

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages upåviste automatisk freda kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndigheten i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget skal kontaktes umiddelbart, jf. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. De som utfører arbeidet skal gjøres kjent med denne bestemmelsen.

Kommunens kommentar:

Tas til orientering. Kommunen forutsetter at hensynet til den generelle aktsomhetsplikten videreformidles i anleggsperioden.

Tove Elisabeth Berg Vordal, datert 17.07.2017

Viser til at det er lagt opp til deponi for masser av på sin eiendom. Uttrykker at dette ikke er ønskelig og viser til at det aktuelle arealet brukes i daglig drift og at det ikke finnes andre opparbeidede arealer på eiendommen som kan erstatte dette. Ber derfor om at deponiet tas ut av planforslaget og erstattes med annet egnet areal.

Regulantens kommentar: Merknaden tas til følge. Foreslått deponi i sør tas ut av planen.

Kommunens kommentar: Merknaden er tatt til følge og kommunen har med det ingen kommentar til uttalelsen.

Jorunn Skogstad, datert 17.07.2017

Viser til høringsbrev med tilhørende dokument og at disse ikke er lesbare/forståelig.

Hevder med bakgrunn i dette at hun ikke kan regnes som informert om tiltaket via høringsdokumentene.

Regulantens kommentar: Skogstad er selv ikke berørt av tiltaket, men ble som følger av at en berørt grunneier som sto oppført med C/O-adresse hos Skogstad tilsendt brev og plandokumenter. Det er allikevel uheldig at vedkommende ikke har fått lesbare dokumenter. Hvis vedkommende ønsket og sette seg grundigere inn i saken har dokumentene vært tilgjengelige på Levanger kommunes hjemmesider. 

Kommunens kommentar: Kommunen anser vedkommende som orientert og ser ikke grunnlag for at man kan fornekte seg det faktum å være orientert i saken. Uttalelsen tas derfor til orientering.

Jarle Husby, datert 28.08.2017

Ser ikke at planforslaget tar høyde for lokale vær og vindforhold i forbindelse med snø/vind/fokk. Følkesgrenna er svært utsatt for sør og sørøstlig vind og de problemene dette medfører. Dette er erfart av undertegnede, samt eldre generasjoner i området i lang tid. Veien ble derfor forsøkt lagt så høyt i terrenget som mulig for at det meste av snøen skulle blåse av og over veibanen for bedre fremkommelighet. «(...) Når jeg nå ser på kart og nystikking for at vi skal få et bedre bilde av hvordan prosjektet blir i virkeligheten vil vi fort bli isolert med ei skjæring hvor grendaveien i starten blir hele 3.2 meter under jordbandet og dagens vei. Ned til Grennehamna er det fremdeles 1,6 meter under jordbandet 30 meter bort på åkenren mens oppover til Føljke er vi halveis oppe i veien før vi kommer opp i dagens høyde. Dette er etter vårt syn og erfaring med værforholda ikke akseptabelt og vi ber om at det blir sett etter en bedre løsning (...)». Konsekvensen i dagens forslag vurderes å kunne gi store problemer på vinterhalvåret. Det vises spesielt til fremkommeligheten for uttrykkingskjøretøy.

Regulantens kommentar: Sweco har sett nærmere på dette, og om det er mulig å få løftet opp lokalvegen, eller eventuelt flytte den. Det har vist seg vanskelig på grunn av følgende forhold:

 • Krevende grunnforhold
 • Stiv kurvatur på E6
 • Jordvern


Vi må derfor opprettholde løsningen i hovedtrekk, men foreslår som avbøtende tiltak at vegskråningene slakes ut til 1:4 slik at dannelsen av fokkskavler skal reduseres.  

Kommunens kommentar: Det har ikke vært kjent at de lokalklimatiske forholdene i området har vært et problem tidligere. Kommunen har forholdt seg til ROS-analysen i prosjektet ved vurdering av fremkommeligheten for utrykningskjøretøy og på E6 for øvrig. Denne belyser heller ikke dette problemet og sannsynligheten er ikke kommentert.

Regulanten har vurdert forholdet nærmere etter høring og offentlig ettersyn og man har kommet frem til at det er begrenset hva man kan gjøre av avbøtende tiltak. Forslag til å slake ut vegskråningen er konsultert med kommunens landbruksavdeling som ikke har vesentlige innvendinger mot at dette gjøres. Kommunen foreslår at dette legges inn i plankartet.

Ivar Morten Jørum, datert 28.08.2017

Det vises til uttalelsen i sin helhet. Hovedtrekkene er gjengitt nedenfor:

Vil som grunneier av gnr. 216 bnr. 4 bli vesentlig berørt av omleggingsalternativet.

Opplever reguleringsarbeidet som belastende og viser til at det er lagt ned betydelig tid og ressurser i oppgradering av eiendommen i nyere tid. Videre oppussing er nå satt på vent, da eiendommen vil bli liggende inntil ny E6-trasé og man er usikker på utfallet av reguleringsarbeidet.

Positiv til at Sweco og SVV har arrangert befaring og forklart prosjektet i detalj. Uttrykker imidlertid sterk misnøye til at folkemøtet den 20.06.2017 ikke ble varslet på noen måte foruten annonse i Trønderavisa.

Støy trekkes frem som hovedproblemet – Avstanden er 50 meter fra senterlinje veg, til husveggen. 35 meter fra skjæring til husvegg. E6 er lagt 3,5 meter lavere i terrenget, men dette hjelper lite for støy når E6 ligger på flat mark 30 nord for planlagt avkjørsel til eiendommen.

Støv og forurensing i form av partikler fra kjøretøy og vegbane forventes å bli en belastning på eiendommen.

Innsyn fra E6 trekkes frem et problem.

Fjerning av alleen inn til eiendommen vil være en estetisk forringelse. Denne ønskes gjenreist.

Snø og gjenfyking av ny adkomstvegen forventes å bli et problem.

Ønsker at det etableres passeringslomme på E6 ved avkjørselen til Følkesgrenna for å avverge farlige situasjoner. 

Ønsker erstatning av eiendommen dersom prosjektet gjennomføres, slik at de kan opprettholde de boforholdene de allerede har i dag. Den samlede belastningen vil bli for stor til at det vil være ønskelig å bo på eiendommen med en slik nærføring til E6.

Regulantens kommentar:

Tas til orientering. Det er sett på avbøtende tiltak i forhold til støy og innsyn. Jf. Vedlagt skisse. Korteste siktavstand fra E6 og inn til tunet vil være 70 meter. Støyskjerm vil ivareta både hensynet til støy og innsyn. Boligen vil ikke berøres av støv eller økt forurensing – jf. Planbeskrivelsens pkt. 5.8.

Ønske om passeringslomme er ikke innfridd med bakgrunn i dialog med Statens vegvesen. Dette begrunnes med dårlig erfaring med slike løsninger – jf. Bl.a. Mulelia. Siktforholdene blir også bedre enn dagens trasé, slik at sannsynligheten for farlige situasjoner minimeres.

Spørsmål om erstatning tas opp i grunnervervsprosessen, som vil gjennomføres av Statens vegvesen.

Lokalklimatiske forhold – se kommentar over.

Kommentar.

Eiendommen vil bli vesentlig berørt av ny vegtrasé og det vil uten tvil være en belastning for den eksisterende bebyggelsen å få nærføring til E6. Det er imidlertid stor samfunnsinteresse knyttet til europaveger og fylkesveger, og det er i denne saken også bebyggelse som vil få bedre bedre støyforhold sammenlignet med dagens situasjon. Tiltakshaver har videre forsøkt å ivareta hensynet til eiendommen som nå får nærføring til E6 – fremtidig fylkesveg, ved å etablere støyskjerming og plassering av E6 ned i terrenget. Kommunen vurderer helheten som god og at prosjektet ivaretar hensynet til eiendommen som tilstrekkelig ivaretatt, til tross for at eiendommen blir liggende såpass tett inntil ny trasé.

Skissert støyskjerm viser to meter i tillegg til glass. Dette er feil i skissen som er påpekt av regulanten. Regulantens kommentar understreker det som er riktig, altså 2 meter høy støyskjerm inkludert glass i øverste del. Dette er ment for å hindre innsyn og støy fra E6 som ligger lavere i terrenget nord for eiendommen, men samtidig sikre utsikt fra eiendommen mot kulturlandskapet og inn mot Åsen sentrum. Støyskjermen er også utformet med åpninger på sidene, slik at man enklere kan bevege seg på utsiden av skjermen ved behov. Bestemmelsene er tilpasset slik at grunneier vil kunne få en slik skjerm dersom det er ønske om det. Kommunen forutsetter med det at grunneiers behov blir dekt og opplever den skisserte løsningen å ivareta støyforholdene på eiendommen.

Klikk for større bilde

Krav om erstatning skal vurderes i en egen prosess med Statens vegvesen om eventuelt grunnerverv. Kommunen forutsetter at grunneier blir tilstrekkelig ivaretatt ift. Økonomi og bl.a. revegetering av eksisterende allé i denne prosessen. 

Lokalklimatiske forhold og ny adkomstveg vurderes som ivaretatt i den grad det lar seg gjøre – jf. Kommentar på innspill fra Jarle Husby ovenfor. Når det kommer til alleen så tas dette med Statens vegvesen i grunnervervsperioden. Kommunen forventer generelt at beplantning og estetiske forhold ivaretas ved ferdigstillelse.

Det er sett på muligheten for både passeringslomme og fullkanaliserte kryss i prosjektet. Vegen dimensjoneres etter Statens vegvesens normaler. Behovet for fullkanaliserte kryss baseres på ÅDT. Det er ikke behov for fullkanalisert kryss i dette prosjektet og passeringslommer ønskes ikke etablert – jf. Uttalelse fra Statens vegvesen (ikke vedlagt). Kommunen har ingen innvendinger mot dette. Se for øvrig regulantens kommentar nedenfor.

Trond Roar Almlid, Roald Morten Sandvik, Håvard Skjesol 28.08.2017

Ønsker etablering av passeringslomme/omkjøringslomme i forbindelse med T-krysset på E6 til Grennebakken.

Ønsker lokalvegen fra E6 til Grennebakken skal ha minimumsbredde på 5 meter.

Ønsker at det bygges busslommer på Grennebakken.

Orienterer om rør og ledninger i bakken, samt mulighet for massedeponi på eiendommene 216/3 og 215/2.

Klikk for større bilde

Regulantens kommentar:

Håndbok N100 Veg- og gateutforming til Statens vegvesen åpner i utgangspunktet for en slik løsning ved utbedringsstandard. Løsningen er diskutert med Statens vegvesen region midt. Erfaringer de har med en slik løsning er at den er positiv for framkommeligheten, med negativ når det gjelder trafikksikkerhet. På grunn av de negative erfaringene med hensyn på trafikksikkerhet blir det ikke passeringslomme.  

Eksisterende lokalveger i området har en bredde på ca. 3m. Det nye veganlegget er utformet etter krav i håndbok N100 Veg- og gateutforming til Statens vegvesen. I henhold til denne håndboka skal lokalvegene på Grennebakken ha en vegbredde på 3,5m, men for akkurat disse vegene er det valg å gå opp en klasse på grunn av mye tungtrafikk. Total vegbredde er derfor 5,0 m, der asfaltert bredde er 4,0m med 0,5m grusskulder på hver side, se figur nedenfor. I svinger og kryssområder vil det i tillegg være betydelige breddeutvidelser for å sikre framkommelighet for vogntog. Brua som er en kostbar konstruksjon vil får en bredde på 4,5m mellom rekkverksskinnene

Klikk for større bilde

Problemstillingen er diskutert med Statens vegvesen og en har kommet fram til det skal etableres busslommer. For sørgående retning blir det på E6, som vist nedenfor.

Klikk for større bilde

For nordgående retning er det komplisert og dyrt å få etablert en busslomme på E6. Det er derfor valgt å legge den på lokalvegnettet, og det er mulig siden vi har gjennomgående lokalveg. Plassering og utforming er vist nedenfor. 

Klikk for større bilde

Det vil videre bli tatt hensyn til eksisterende ledningsnett etc. i byggeplanen.

Orientering om massedeponi tas til orientering.

Kommentar.

Nye busslommer er avklart med kommunens landbrukskontor, da det vil beslaglegge ytterligere jordbruksareal. Tiltaket er videre sendt på en forenklet høring til statlige myndigheter og berørte grunneiere med busslommer som utgangspunkt. Det er ikke kommet inn merknader på dette og kommunen vurderer løsningen som tilstrekkelig, både når det kommer til vegbredde og busslommeløsning.

Endringer etter høring/offentlig ettersyn

I samråd med tiltakshaver er det i forbindelse med forenklet høring og offentlig ettersyn gjort følgende endringer i plandokumentene:

Planbeskrivelse.

Revideres iht. endringer i plan. Eventuell supplerende informasjon legges inn.

Plankart.

 • Busslommer med tilhørende gangareal i sørgående og nordgående retning legges inn, slik det går frem av kart lagt frem til forenklet høring.
 • Massedeponi i sør tas ut av plankartet, slik det går frem av kart lagt frem til forenklet høring.
 • Skråning ved avkjørsel til Følkesgrenna/E6 legges inn i plankartet med hellingsgrad 1:4 av hensyn til lokale snøforhold. Mindre feil i plankartet justeres slik at formålsflater dekker linjer til skjæringer. Endres etter planvedtak.
 • Eiendommen gbnr 216/4 legges inn med LNF-formål og eksisterende bebyggelse i plankartet. Støyskjerm skal legges inn iht. vedlagte skisser med eget SOSI-formål iht. nasjonal standard. Endres etter planvedtak.

 
Bestemmelser – revideres iht. kommunestyrets vedtak, etter planvedtak.

§ 3.5 endres til å omfatte også samiske kulturminner:

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages uregistrerte automatisk freda kulturminner, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndigheten i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget skal kontaktes umiddelbart, jf. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. De som utfører arbeidet skal gjøres kjent med denne bestemmelsen. 

§ 3.6 tas følgende inn i tredje avsnitt:

Støytiltakene skal være praktisk gjennomførbare og skal økonomisk stå i rimelig forhold til den støydempende effekten (ambisjonsnivåmetoden). Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold (jf. T-1442/2016) skal dette dokumenteres.

Område avsatt til deponi ved Følkesgrenna skal dyrkes opp under forutsetning at de geotekniske forholdene i området tillater dette.

Vurdering:

Det vises til vurderingen som er gjort i forbindelse med førstegangs behandling. Reguleringsplanen legger opp til en utbedring av eksisterende veg- og banesituasjon i området sør for Åsen sentrum. I tillegg legger planen opp til utbedringer i Vududalen av hensyn til sikkerheten mellom veg og bane. 

Det er kommet inn en del merknader fra berørte beboere i området. Disse er vurdert og svart ut og regulanten har forsøkt å imøtekomme der hvor det har vært teknisk mulig og hensiktsmessig. Kommunen har sett behov for å endre planforslaget etter høring og offentlig ettersyn, selv om løsningen i utgangspunktet er å betrakte som god. Endringene er gjort i samråd med regulanten, med unntak av innregulert støyskjerm. Denne foreslås nå også lagt inn i plankartet. Kommunen forutsetter at behovet for støyskjerm videre løses gjennom dialog mellom Bane NOR og berørte grunneiere i utførelsesfasen. Dette gjelder også eventuell oppdyrking av regulert massedeponi ved Innlegget.

De prosessuelle kravene i plan- og bygningsloven er innfridd og det foreligger ikke vilkår for egengodkjenning. Sett bort fra tekniske inkurier i forbindelse med høring og offentlig ettersyn, har medvirkningsprosessen fremstått som god. Det har vært gode muligheter for medvirkning i gjennom hele prosessen, både for private og offentlige myndigheter. Planen slik den forelå til høring og offentlig ettersyn kan med det egengodkjennes i kommunestyret, men Kommunen vil anbefale at det legges inn endringer som foreslått i oppsummeringen ovenfor, som forutsetning for at planen egengodkjennes. Dette er tatt høyde for i Rådmannens forslag til innstilling.

 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Saksordfører:

Bjørg Annie Pedersen Boneng, SP

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Følgende bestemmelse legges inn i planen:

Bevaring av vegetasjon i utvalgt naturtype:

Eksisterende vegetasjon, død ved og avrenning fra utvalgt naturtype registrert som gråor/heggeskog skal søkes bevart sin opprinnelige tilstand i størst mulig grad.  

Detaljregulering for ny E6 Åsen sør – Kleiva legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende bestemmelse legges inn i planen:

Bevaring av vegetasjon i utvalgt naturtype:

Eksisterende vegetasjon, død ved og avrenning fra utvalgt naturtype registrert som gråor/heggeskog skal søkes bevart sin opprinnelige tilstand i størst mulig grad.  

Detaljregulering for ny E6 Åsen sør – Kleiva legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 23.05.2017 PDF
 2. Plankart, datert 24.05.2017 PDF
 3. Reguleringsbestemmelser, datert 19.04.2017 PDF
 4. ROS-analyse PDF
 5. Tegningshefte PDF
 6. Støyrapport PDF
 7. Miljøtekniske grunnundersøkelser PDF
 8. Datarapport Geoteknikk PDF
 9. Geoteknisk rapport PDF
 10. Ingeniørgeologisk rapport PDF
 11. Uttalelse jordloven PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Oversendelsesbrev
 • Forprosjekt konstruksjoner


Saksopplysninger:

Bane NOR har iverksatt arbeid med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen. Det dreier seg om banestrekningene Trondheim-Steinkjer, Hell-Storlien og Stavne-Leangen. Planleggingen er godt i gang og byggestart for strekningen Trondheim – Steinkjer forventes etter planen å bli i 2017/2018. Overordnet mål er å få elektrifiseringen ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Det er et omfattende prosjekt og en del av arbeidet vil være å sikre tilstrekkelig høyde for kabelføring langs de ulike banestrekningene. I den forbindelse har Bane NOR gjennomgått samtlige krysninger. Det er iverksatt reguleringsarbeid på de krysningene hvor høyden ikke er tilstrekkelig og endringene krever omlegging eller andre tiltak utover allerede etablerte traséer.

E6 Åsen sør – Kleiva er det første prosjektet nord for Stjørdal hvor det hittil er avklart at det må påregnes en vesentlig omlegging. Dette er det første reguleringsprosjektet i en rekke av flere langs jernbanen i Levanger kommune.

Bane NOR er tiltakshaver og har engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å utarbeide

reguleringsplanforslaget. Levanger kommune er planmyndighet og har ansvaret for saksbehandling av planforslaget etter plan- og bygningsloven. I etterkant av vedtatt reguleringsplan vil Statens vegvesen ta over som tiltakshaver og vil med det være ansvarlig for utarbeidelse av byggeplan og utbygging hvor det angår etablering av ny veg eller utbedring av eksisterende veg.

Planforslaget

Forslag til detaljregulering er mottatt fra Sweco Norge AS den 20.04.2017.

Planforslaget består av følgende dokument:

 • Planbeskrivelse
 • Plankart
 • Planbestemmelser
 • ROS-analyse
 • Tegningshefte
 • Forprosjekt - konstruksjoner
 • Støyrapport
 • Miljøtekniske undersøkelser
 • Geoteknisk rapport
 • Datarapport Geoteknikk
 • Ingeniørgeologisk rapport


Planforslaget gjør godt rede for dagens situasjon i området, tiltakets omfang samt konsekvensene dette forventes å medføre. Avbøtende tiltak er skissert hvor det er dokumentert behov. 

Hensikten med reguleringen

Dagens E6 har planskilt kryssing med bru over jernbanen like sør for Åsen sentrum. Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen krever større frihøyde under overgangsbruene for jernbanen enn tidligere og den må bygges om eller rives. Brua har stor trafikkmengde og en utfordrende vertikal- og horisontalkurvatur. I tillegg er det to lokale avkjøringer på toppen av brua som i kombinasjon med vertikal- og horisontalkurvaturen utgjør en trafikkrisiko.

Utdrag fra planbeskrivelsen viser kryss E6-Grennebakken bru sett fra sør mot nord

Utdrag fra planbeskrivelsen viser kryss E6-Grennebakken bru sett fra sør mot nord (kartkilde: google.no/maps, 17.03.2017).

To alternativ

Det er sett nærmere på to alternativ – begge med utgangspunkt i å rive dagens bru. Det ene alternativet innebærer at man bygger en ny bru i tilnærmet samme trasé som dagens E6 går etter, men etter ny og bedre standard. Det andre alternativet innebærer at man erstatter dagens bruløsning med en omlegging av E6 på vestsiden av jernbanelinjen forbi Følkesgrenna.

Planforslaget som nå ligger til behandling har skissert begge alternativene som mulige, men tar kun utgangspunkt i omleggingsalternativet på vestsiden av jernbanen. Bakgrunn er at dette stikker seg frem som det klart beste alternativet. Omleggingen er begrunnet og argumentert for i planbeskrivelsens pkt. 2.3 – side 9. I tillegg er det gjort utredninger og befaringer i området som avklarer området for utbyggingen som er valgt. Resultatene fra disse går frem av planbeskrivelsen og egne rapporter på enkelttema.

Planforslaget

Ny trasé foreslås lagt vest for jernbanen og vil gå parallelt jernbanelinjen fra nordenden av Vuddudalen og frem til gnr. 212 bnr. 32 – Lein, like før Åsen kirke - hvor den vil være sammenfallende med dagens trasé. Dagens øst/vest-forbindelse fra Grennebakken til Grennegrenda vil bli opprettholdt i form av en ny ett-felts bru som settes i spenn over både jernbanen og ny E6. Avkjørsel til ny bru vil komme inn på E6 i plan fra vest. Deler av gammel E6-trasé skal tilbakeføres til jordbruksareal, men en ny og smalere adkomstveg vil bli anlagt inntil og gå parallelt med jernbanen på østsiden for å opprettholde dagens nord/sør-forbindelse mellom Grennebakken, Innlegget og Vuddudalen. Bebyggelsen ved Følkesgrenna og Grennegrenda vil få etablert egen avkjørsel direkte til E6 fra vest.

Utbedring av eksisterende trase i Vuddudalen

Det er i tillegg til omlegging av E6 foreslått en utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen. Nærføringen mellom E6 og Jernbanelinjen oppleves som problematisk i denne delen av dalføret og det er uansett behov for utbedringer på strekningen på sikt. Statens vegvesen har inngått samarbeid med Bane NOR i prosjektet for å se nærmere på denne delen av strekningen. En utbedring av kurvaturen fra Vuddudalen til ny E6 vest for jernbanen vil medføre større plass mellom jernbane og E6. 

Dimensjoneringsklasse

Valgt dimensjoneringsklasse for ny trase er et avvik i vegnormalene til Statens vegvesen. Det vil bli sendt inn søknad til Statens vegvesen og Vegdirektoratet for å få dette godkjent.

Det vises for øvrig til vedlagt planbeskrivelse for nærmere detaljer i prosjektet.

Mangelfulle utredninger

Det er ikke utarbeidet en egen kulturminnerapport pr. dags dato. Det er tatt sikte på å befare området våren 2017, og at klargjøring og godkjenning av ansvarlig myndighet foreligger før sluttbehandling av planen.

Naturmangfold har vært et tema siden oppstart. Det er ikke utarbeidet en egen rapport om naturmangfold, men området er befart og området er godt vurdert i planbeskrivelsen. Det er gjennom utredningsarbeidet blitt avdekt en lokalt viktig naturtype med potensiale for sjeldne fuglearter.

Planprosess

 • 29.06.2016 - Oppstartsmøte mellom kommune og tiltakshaver
 • 20.09.2016 - Melding om oppstart
 • 09.11.2016 – Folkemøte (varslet 27.10.2016)
 • 14.11.2016 – Frist for uttalelse til melding om oppstart
 • 20.04.2017 – Komplett planforslag mottatt av kommunen
 • 24.05.2017 – Revidert planforslag mottatt av kommunen


Det vises for øvrig til egne møter i regi av Bane NOR, hvor statlige myndigheter og kommunen har vært representert. 

Innkomne merknader til planoppstart

Planbeskrivelsen gjør systematisk rede for innkomne merknader og svarer ut det som går frem av uttalelsene til melding om oppstart.

Medvirkningsprosess:

Medvirkningsprosessen har til hensikt å sikre ivaretakelse av hensyn i området og begrense muligheten for uforutsette hendelser. Tiltakshaver og forslagsstiller har involvert berørte parter og interesser gjennom møtevirksomhet og folkemøter. Kommunen og statlige myndigheter har hatt anledning å påvirke prosjektet aktivt gjennom arbeidsmøter. I tillegg er saken sendt på intern høring til de ulike fagenhetene i kommunen for uttalelse. Enkelttema, innkomne merknader og innspill har blitt vurdert i planforslaget. Høringsperioden med påfølgende merknadsbehandling skal også fange opp eventuelle andre forhold i prosjektet som ikke er vurdert.

Eiendomsforhold

Hjemmelshavere i området går frem av vedlagt naboliste. Konsekvensene disse vil få som følge av planarbeidet går frem av vedlagt planforslag. Det er skissert behov for erverv av landbruksområder, men ikke innløsing av bebyggelse i prosjektet som nå foreslås.

Brualternativet forutsetter innløsing av en boligeiendom. 

Forhold til overordna plan

Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til LNF-formål i overordna plan. Tiltaket vil i all hovedsak legge opp til nytt vegformål i et eksisterende landbruksområde, samt tilhørende anleggsområder for bl.a. midlertidig lagring av masser og rigganlegg i forbindelse med anleggsfasen. Det legges videre opp til et nytt massedeponi for rene masser i et nedlagt steinbrudd lengst sør i planområdet, samt boligformål på en eksisterende eneboligtomt ved Innlegget. Disse formålene er i sin helhet samsvarer ikke med LNF-formålet i gjeldende kommuneplan.

Det legges for øvrig opp til et område med permanent lagring av masser med sikte på oppdyrking. Dette ligger helt nord i Vuddudalen og anses å være i tråd med LNF-formålet. 

Gjeldende reguleringsplan

Kommunens planregister viser vedtatt detaljregulering for området – Detaljregulering ny adkomstveg til Følkesgrena med ikfrafttredelse 02.09.2015. Denne også i strid med kommuneplanen. Reguleringsplanen er ikke realisert og viser ny adkomstveg til Følkesgrenda som erstatning for Grennemarken bru over jernbanen ved Følke på bekostning av dyrka mark. Brua er i dårlig stand og har i likhet med brua over E6 for lav høyde til at jernbanen kan passere med høydekravene som går frem av elektrifiseringsprosjektet. Hensikten med den vedtatte reguleringsplanen er å bedre adkomsten for eiendommene vest for jernbanen i det aktuelle området. Adkomstvegen er planlagt å gi landbruksnæringa en veg som bedre kan tåle store og tunge maskiner og kjøretøy.

Planforslaget som nå foreligger til behandling vil erstatte vedtatt detaljregulering i sin helhet ved at ny E6-trasé blir lagt i samme løp som den nye planlagte adkomstvegen. Intensjonen i gjeldende detaljplan vurderes som videreført og ivaretatt.

Gjeldende temaplaner

Temaplan for gående og syklende i Levanger kommune

Gjeldende temaplan for gående og syklende i Levanger kommune gjelder for området.

Det er ikke registrert andre temaplaner eller vedtak for området som anses å berøre eller bli berørt av planforslaget.

Planer under arbeid/Andre planer og vedtak

Kommunen opplever for tiden stor aktivitet i området i og rundt Åsen sentrum. Planforslaget er vurdert opp mot vedtatte planer og planer under arbeid. Det er spesielt mye aktivitet rundt veg- og jernbaneutbygging, men også boligutvikling har den siste tiden tatt seg opp.

Boligutvikling

Planforslaget berører ikke planer for boligutvikling.

Dobbeltspor Stjørdal - Åsen

Planforslaget vil berøre området hvor det planlegges nytt dobbeltspor for jernbane mellom Stjørdal og Åsen – henholdsvis mellom nordre del av Vuddudalen og inn til Åsen sentrum. Planforslaget har ikke nevnt dette planarbeidet konkret, men kommunen har stilt spørsmålstegn til utbyggingsrekkefølgen på disse to prosjektene allerede i tidlig fase og drøftet problemstillingen med Bane NOR.   

Bane NOR har begrunnet problemstillingen med at det er skilt mellom elektrifiseringsprosjektet og anlegging av dobbeltspor fra sentralt hold.  Elektrifiseringsprosjektet regnes som et strakstiltak og man har en konkret dato å forholde seg til i forhold til når prosjektet skal være ferdigstilt. Dobbeltsporprosjektet er på sin side ikke avklart nærmere enn at det er meldt oppstart på et planområde og at det er antydet en fremtidig omlegging av dagens jernbanelinje mot vest. Tidshorisonten for dette prosjektet er langsiktig og er foreløpig anslått til å kunne være så mye som 50 år frem i tid, men det kan også komme tidligere. Man har per i dag ikke nok informasjon om området til å si om det er realiserbart å flytte jernbanesporet lengre vest. Ergo er usikkerheten rundt fremtidig jernbaneløsning for stor til at det kan tas utgangspunkt i når man nå planlegger en omlegging.

En eventuell omlegging som følge av elektrifiseringsprosjektet vil medføre at E6 (fremtidig lokalveg) legges på vestsiden av dagens jernbanelinje. Dersom signalene om en omlegging av jernbanen mot vest blir realitet vil man ende opp med mye av det samme utgangspunktet som man sitter med i dag, hvor E6 krysser jernbanelinjen på to punkt over et relativt kort strekke og at det må krysses med bru ved Grennegrenda/Grennebakken. Ideelt sett ville kommunen ønsket at man allerede i elektrifiseringsprosjektet hadde lagt opp til en løsning som kan være ressursbesparende for dobbeltsporprosjektet på sikt. Eksempelvis å ha forutsett fremtidig kryssing i planforslaget som nå foreligger til behandling, men dette er avhengig av at ny trasé for dobbeltspor er avklart – noe den ikke er.

Av hensyn til fremdriften i elektrifiseringsprosjektet har kommunen derfor valgt å behandle planforslaget uavhengig av den kommende reguleringen for nytt jernbanespor og kun tatt utgangspunkt i en omlegging. 

E6 Kvithamar – Åsen

Berøres ikke av planforslaget.

Dispensasjoner

Det er ikke registrert dispensasjoner eller vedtak om byggesak som anses å berøre eller bli berørt av planforslaget.

Vurdering:

Medvirkningsprosessen

Medvirkningsprosessen fremstår i sin helhet som ryddig og god, og legger et godt grunnlag for prosessen videre.

Krav til konsekvensutredning/ROS-analyse:

Tiltaket framgår ikke i kommuneplanens arealdel. I følge forskrift om konsekvensutredninger (FOR

2009-06-26 nr. 855) blir dette en detaljregulering iht. § 3 d) som skal vurderes etter forskriftens § 4.

Kommunen har vurdert at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og/eller samfunn.

Planen trenger derfor ikke konsekvensutredes etter forskriften. Det er imidlertid lagt vekt på at enkelttema skal utredes gjennom egne rapporter. I denne konkrete saken omfatter det følgende tema;

 • Kulturminner
 • Naturmangfold
 • Grunnforhold
 • Støy


Det er i tillegg utarbeidet en ROS-analyse som avdekker risiko- og sårbarhet knyttet til planforslaget. 

Kommunen har med bakgrunn i dette konkludert med at planforslaget gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Dyrka mark:

Jordvernet er innskjerpet og det er vesentlig at planforslaget har til hensikt å redusere beslaget av dyrka mark til et minimum. Dette går frem av Fylkesmannens uttalelse til melding om oppstart.

Begge alternativene i dette prosjektet vil berøre dyrka mark i større eller mindre grad. I tillegg har man i tidlig fase sett at en omlegging generelt oppleves som en mer helhetlig og bedre løsning enn om ny bru etableres. Det er uheldig i seg selv at jordbruksområder går tapt som følge av utbygging. I enkelte tilfeller vil det derimot være nødvendig å beslaglegge noe areal for å oppnå riktig utforming. Nasjonal jordvernstrategi vektlegger også at det skal trekkes en mer tydelig linje mellom utbyggingsformål for hva som går til infrastruktur og hva som går til boligformål. I dette tilfellet er det snakk om infrastruktur. Planforslaget har fokusert på å tilbakeføre deler av gammel E6 for å få større sammenhengende jordbruksenheter og man har forsøkt å legge nye vegformål så tett inntil jernbanelinjen som mulig for å begrense beslaget av dyrka mark. Ved et eventuelt valg av brualternativet vil fortsatt dyrka mark gå bort på vestsiden som følge av den allerede godkjente detaljreguleringen for ny adkomst til Følkesgrenna. Man vil heller ikke få en sammenføying av jordbruksarealet på østsiden av jernbanen som i dag er delt av E6.

Kommunens landbruksavdeling uttalt følgende til planforslaget:

«Dyrka jord skal ha et sterkt vern. I hht § 9 i jordloven kan dyrka jord omdisponeres dersom det er samfunnsmessig stor interesse. I dette tilfellet er det planlagt ny E6 trasse, som vil medføre en bedret trafikksituasjon for ganske mange.

Vi ser at det går med dyrka jord i planen, og at det er gjort tiltak for å redusere nedbygging og det er også planlagt avbøtende tiltak for bruken av dyrka jord.

Den lokale tilførselsveien som tar av sør på planen, kunne vært sløyfet til fordel for jordvernet».

Tilførselsvegen er ikke tatt ut av prosjektet.

Kommunen vurderer helheten i prosjektet å kunne aksepteres av hensyn til jordvernet.  

Støy og støyskjerming, eksisterende bebyggelse

Planforslaget legger til grunn at anbefalt grenseverdi fra ny vegstrekning skal vurderes for støytiltak. Når hus vurderes for tiltak går det frem av planforslaget at støybidraget fra eksisterende veg og jernbane skal tas i betraktning.  

Kommunen er gjennom arealforvaltning og forskrift om miljørettet helsevern opptatt av å sikre gode støyforhold i arealplanleggingen gjennom boligutbygging. Når infrastruktur legges nærmere boligbebyggelse må det forventes at støyskjerming blir satt opp av vegbygger og støyverdiene vurderes på tilsvarende vis som når eksempelvis en bolig settes opp i nærheten av en veg.

Bestemmelsene vurderes å ivareta berørt bebyggelse tilstrekkelig.

Eksisterende bebyggelse

Bildet nedenfor viser deler av dagens situasjonen langs E6 og jernbanen – sett fra Grennebakken i nord mot Vuddudalen i sør. E6 ligger i dag tett inntil tre eneboliger mellom Grennebakken og Vuddudalen. Ny E6-trasé vil bli liggende inntil gårdsbruket gnr. 216 bnr. 4 – jf. bildet nedenfor. Grunneier har i tidlig fase uttrykt ønske om innløsing av eiendommen dersom E6 blir lagt inntil eiendommen. Gårdsbruket har en idyllisk beliggenhet i kulturlandskapet som vil bli betydelig redusert som følge av nærføringen til ny E6. I tillegg må det forventes økt støy som vil kunne oppleves forringende på bomiljøet på eiendommen. Konsekvensene knyttet til nærføringen av omleggingsalternativet er vurdert og hensynet til bebyggelsen er forsøkt ivaretatt gjennom planforslaget i form av lokal støyskjerming. I tillegg er E6 lagt i skjæring lavere i terrenget enn bebyggelsen på eiendommen, noe som også vil ha betydning for støymiljøet. Det legges videre opp til at støyskjermen skal tilpasses eiendommen i samråd med grunneier.

Kommunen ser at omleggingsalternativet vil oppleves som en belastning for grunneier, men oppfatter at det som er nevnt ovenfor og i planforslaget langt på vei tilstreber å ivareta hensynet til bomiljøet på eiendommen. Det faktum at samfunnsinteressen i prosjektet er såpass stor, samtidig som andre bygg i området får støymiljøet betydelig utbedret har også vært utslagsgivende for kommunens konklusjon.

Kommunen konkluderer med at omleggingen vil kunne aksepteres i forhold til eksisterende bebyggelse under forutsetning at eiendommen 216/4 får tilstrekkelig støyskjerming.

Viser dagens situasjon langs E6. Gårdsbruket 206/4 til høyre i bakgrunnen.

Bilde 1. Viser dagens situasjon langs E6. Gårdsbruket 206/4 til høyre i bakgrunnen.

Gang- og sykkel

Vedtatt kommuneplan for gående og syklende viser at kommunens hovednett for gang- og sykkel skal gå fra Vuddudalen, gjennom planområdet og inn til Åsen sentrum – for å deretter gå videre nordover til Ronglan. Det eksisterer ikke sammenhengende gang- og sykkelfelt gjennom planområdet per i dag. Gang- og sykkelfelt er etablert fra Åsen Kirke og videre gjennom Åsen sentrum - frem til Gullberget (nord for Åsen sentrum). Derifra må lokalvegnettet benyttes nordover til Ronglan og Skogn. Det er ikke alternativt lokalvegnett gjennom Vuddudalen som kan benyttes til gang- og sykkeltrafikk.  Dagens tilbud for gående og syklende må derfor foregå langs E6 gjennom Vuddudalen og frem til Grennebakken.

Bane NOR har i samråd med kommunen valgt å ikke ta utgangspunkt i utbedring av tilbudet for gående og syklende i form av gang- og sykkelveg. Dette med bakgrunn i at man bør avklare ny gang- og sykkelforbindelse gjennom Vuddudalen i en egen sak –i forbindelse med utbyggingen av E6 og ikke jernbanen. Det er imidlertid fordelaktig for myke trafikanter at vegen nord for Vuddudalen nå legges om. Adkomstvegen i øst vil ha liten trafikkmengde og vil på den måten fungere som en god forbindelse for syklister og fotgjengere. Man vil også oppleve mer plass langs E6 nord i Vuddudalen som følge av kurveutrettingen. Løsningen vil fortsatt ikke være optimal, men er å betrakte som en forbedring sammenlignet med dagens situasjon. Det legges også opp til trafikkbelysning.

Tiltaket vurderes å ha positiv virkning på myke trafikanters forhold og ivareta intensjonen i gjeldende temaplan tilstrekkelig i påvente av en ny E6-utbygging.

Naturmangfoldloven:

Vilttrekk

Figur 4-6 (s. 30 i planbeskrivelsen) viser et registrert vilttrekk mellom Vuddudalen og Følkesgrenna. Konsekvensene på vilttrekket vurderes å ikke være av vesentlig grad. Vilttrekket er vurdert i planbeskrivelsen og kommunen opplever det som tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Vassdrag/gytende fisk

Planforslaget vil berøre bekken Taura. Bekken er trukket frem som en viktig gytebekk for bl.a. sjøørret. Undersøkelser utført i 2016 (Sweco) viser at det er lite fisk i bekken Taura, men at nedre deler er egnet for sjøørret. Potensialet for gyting stopper i dag allerede 2 km oppstrøms utløpet i Hopla, ved Frostavegen, ca. 4 km nedstrøms planområdet. På grunn av avrenning av næringsstoffer fra landbruk har Taura dårlig økologisk tilstand. Med utgangspunkt i dagens situasjon vurderes tiltaket å ikke berøre vassdraget i nevneverdig grad.

Viktige naturtyper

Utvalgte naturtyper klassifiseres på tilsvarende måte som rødlista naturtyper gjennom at de gis A-verdi (svært viktig), B-verdi (viktig) og C-verdi (lokalt viktig). Det skilles mellom utvalgte naturtyper og naturtyper som går frem av norsk rødliste 2011, ved at utvalgte naturtyper ikke nødvendigvis er truet med utryddelse eller står i umiddelbar fare for å forsvinne. Utvalgte naturtyper kan være vanlig, men anses likevel som såpass viktig sett i økologisk sammenheng at de bør søkes bevart. Det er generelt stort potensial for funn av rødlista arter i slike områder. Hyppigheten av rødlista arter i et slikt område kan påvirke verdisettingen.

Det er registrert en utvalgt naturtype etter DN-håndbok 13 i området ved befaring i perioden august-september 2016. Naturtypen som er registrert er av typen gråor/heggeskog og er klassifisert med verdi C – lokalt viktig. Det er også registrert en ravine i samme område, men denne vurderes ikke til å ha stor nok avgrensning til å betegnes som en viktig utvalgt naturtype. Ny veg vil gå gjennom naturtypelokaliteten med gråor/heggeskog, og berøre utkanten av lokaliteten.  Det er vurdert at naturtypens verdi i all hovedsak fortsatt bestå etter utbyggingen av vegen.

Fugl

Potensialet for at det kan være forekomster av rødlista fuglearter i naturtypen gråor/heggeskog vurderes som stor. Planbeskrivelsen viser at det er registrert rødlista arter som Vipe, gulspurv, fiskemåke og gjøk innenfor planområdet, men dette gjelder ikke området innenfor den konkrete naturtypen. Hyppige forekomster av rødlista arter kan være med på å øke verdien på området.

Samlet vurdering:

Kommunen står overfor flere utfordringer i området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til dyrka mark og en lokalt viktig naturtype, og ønsket om en bedre vegløsning samt høyere og mer miljøvennlig standard på regionalt jernbanenett. Det er i tillegg påvist kvikkleire i området som skaper utfordringer til prosjektet.

Vekt på samfunnsinteressen om en bedre vegløsning og en høyere og mer klimavennlig standard på eksisterende jernbanenett er lagt til grunn for forslaget til vedtak i saken. Bedring av trafikksikkerheten er også et moment har betydning for kommunens beslutning. I tillegg vurderes jordvernet å bli ivaretatt på en akseptabel måte ut i fra de avbøtende tiltakene som er skissert i prosjektet.

Konsekvensene for dyrka mark og habitatreduksjon på den registrerte naturtypen ved Følkesgrenna, vil være en nødvendig konsekvense av tiltaket. En må også forvente redusert bokvalitet på gårdsbruket 216/04. Dette er imidlertid vurdert opp mot at en omlegging vil øke bokvaliteten for bebyggelsen som allerede ligger nært E6 i dagens trasé betydelig. Det er videre lagt inn bestemmelser som sikrer lydmiljøet på bebyggelsen som blir berørt som følge av nærføring av E6.

Kommunen vurderer for øvrig planforslaget til å gi en grundig innføring i tiltakets omfang, og dagens situasjon. Kvaliteten i det foreslåtte alternativet med omlegging av E6 på vestsiden av jernbanelinjen er for øvrig også vurdert som godt, selv om det foreligger interessemotsetninger i saken.

Rådmannen vil foreslå at planforslaget for detaljregulering for E6 Åsen sør – Kleiva legges frem til høring og offentlig ettersyn i 6 uker i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051