Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 69/17 - Kinodrift i Levanger

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2017/3896
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 116/17
Kommunestyre 13.12.17 69717

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta, og bes videre om å fortsette arbeidet med å se på framtidig bruk av Festiviteten til andre kulturaktiviteter.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta, og bes videre om å fortsette arbeidet med å se på framtidig bruk av Festiviteten til andre kulturaktiviteter.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Dialogmøte private kinoselskap 311017 PDF

2

Dialogmøte private kinoselskap 031117 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

I sak 36/17 ble det gjort et vedtak om videre framdrift i utvikling av kulturarenaer. 

Punkt 1 i vedtaket: I den videre prosessen med utvikling av kulturarenaer prioriteres planene for en kultursatsing på havna. Rådmannen bes kontakte eventuelle interessenter med tanke på en etablering av hotell på havna, samt søke å få en avklaring av Nord universitets interesser omkring et samarbeid.

Status for punkt 1:

I et møte med ledelsen ved Nord Universitet i august ble det klart at Nord ikke er interessert i et samarbeid for å utvikle og leie lokaler til teaterutdanninga (eller andre utdanningsområder) på daglig basis i et kulturbygg på havna. Nord sa videre at det fra universitetets side er sterk ønskelig at kommunen går videre med planene for det aktuelle område på havna, både når det gjelder fasiliteter for kulturaktiviteter og med tanke på muligheter for større kapasitet både når det gjelder konferansefasiliteter og overnatting.  

Rådmannen jobber videre med å kartlegge og kontakte eventuelle interessenter med tanke på å en etablering av hotell på havna. Dette vil også bli en del av prosjektet «Næringsutvikling med Trehusbyen som ressurs» i delprosjektet «Markedsføring og infrastruktur» som kommunen har fått RUP-midler til å gjennomføre.

Punkt 2 i vedtaket: Rådmannen bes om å arbeide videre med planer for et nytt bibliotek. Dersom kommunestyret vedtar at det skal etableres kino i det nye biblioteket, legges drift av dette ut på anbud.

Status for punkt 2: Det er nødvendig å avklare om det skal etableres kino i dette prosjektet før vi kan komme videre. Det har vært møter med de tre private kinodriftselskapene i Norge; Nordisk film kino, Trondheim kino og SF kino AS, for å avklare om prosjektet har interesse for private drivere. Møtene har vært positive og alle sier at prosjektet er interessant. Nordisk film kino driver i dag kinoen i Verdal, og Trondheim kino driver kino i Trondheim og på Stjørdal.

Det er derfor avklart at det er aktuelle tilbydere på kinodrift i Levanger.

Alle de tre private kinodriverne er av den oppfatning at det er et sovende kinomarked i Levanger. Stjørdal hadde før Kimen også bare en sal og et lavt kinobesøk. Kinobesøket i Stjørdal ble tredoblet når de åpnet ny kino med tre saler i Kimen og ligger nå på ca. 100 000 besøk. Trondheim kino sier at dette ikke har skjedd på bekostning av kinobesøket i Trondheim.

De private kinodriverne signaliserer at det optimale er tre saler av ulik størrelse (f.eks. 200, 120, 60-80). De sier videre at det er svært positivt om den som får anbudet kommer tidlig inn i prosessen. Det er ingenting i opplysningene som kom fram i samtaler med private kinodrivere som tilsier at prosjektet vil bli dyrere enn det som var beregnet av Sweco AS med grunnlag i mulighetsstudien for nytt bygg med bibliotek og kino, og som ble presentert i rapporten «Den kulturelle tråd». De private kinoselskapene sier at en samlokalisering med bibliotek er positivt og at beliggenheten i tilknytning til kollektivtransport er svært god.

Det vanlige i slike samarbeidsprosjekt mellom kommune og privat driver, er at kommunen eier og leier ut lokalene, driver eier kinoutstyret og i noen tilfeller kinoinventaret (møbler). Det finnes ulike modeller for slikt samarbeid, men det naturlige er å finne en modell som gir fordeler for begge parter om kinobesøket stiger. Modellen vil måtte forhandles om i anbudsprosessen.

Det er vanlig å inngå minimum en 10-årskontrakt med opsjon på videre drift i 10 + 5 eller 5 + 5 år.

Hvis kino skal realiseres i dette prosjektet utgjør det investeringskostnader på ca. 35 millioner. Vi har da gått ut i fra at kinoen skal ha tre saler (ca. 700 kvm). Avskrivningstid på kulturbygg er 50 år. Beløp som avskrives er brutto investeringsbeløp. Ved bygging av kinolokaler på 700 m2 til en pris på kr. 50.000 pr. m2 og med 3 % rente, vil årlig kostnad for avdrag og renter være på ca. 1 million.

Driftskostnader for et kulturbygg ligger på rundt 1000 kr./m2. Dette er inkludert utskifting- og utviklingskostnader på ca. 350 kr./m2 (noe Levanger kommune ikke tar inn i driftskostnadene i dag). Vurderingene er gjort med bakgrunn i Norsk Prisbok (Norconsult) og kalkulasjonsnøkkelen til Holte. De bruker samme kostnad for nye og eldre bygninger, men mere på drift- og vedlikehold for gamle bygg, og mere til utskifting og utvikling for nye bygninger. Kinoens andel av økte driftskostnader på et nytt bygg vil da være ca. kr. 700 000.- pr. år om vi bruker dette tallet.

Kommunens utgifter på en tresals kino i et nytt bygg, vil da være 1,7 millioner pr. år (investering og drift av bygget). Inntekter er husleie og variabel provisjon som må forhandles om i anbudsrunden.

Punkt 3 i vedtaket: Om eventuelt kinoen flyttes ut av Festiviteten, oppgraderes Festiviteten til bruk for andre kulturelle formål.

Status for pkt 3: Dette kan først realiseres om man legger ned kinodriften i Festiviteten. «Festiviteten som fyrtårn» er et av delprosjektene i RUP-prosjektet «Næringsutvikling med Trehusbyen som ressurs» som igangsettes nå. Gjennom dette delprosjektet vil man se på hvordan Festiviteten best kan utvikles, og finne en driftsmodell for Festiviteten som festsal/kulturscene/arena for ulike kulturaktiviteter.

Ved å rive maskinrom og tilbakeføre salen vil man kunne få plass til skyveamfi med minst 300 seter. Dette er beregninger som er gjort av leverandører på skyveamfi.

Vurdering:

Vurderinger av pkt 1: Storsal/-scene på havna

Konkretisert samarbeid med en eller flere eksterne aktører er avgjørende for å kunne realisere en stor kulturscene/-sal med 500-550 seter. Et samarbeid med et framtidig hotell er kanskje det mest realistiske scenariet for å få et godt driftsgrunnlag for en slik scene/sal. Om kommunen kan være med å investere i gode konferansefasiliteter i tilknytning til et hotell, vil dette kunne være et insentiv for mulige investorer i et framtidig hotell på havna. Det er imidlertid rådmannens vurdering at dette vil kunne ta noe tid, og at det ikke er dette delprosjektet som vil kunne la seg realisere først.

Vurderinger av punkt 2: Kino samlokalisert med bibliotek i nytt bygg

Rådmannen ser det som positivt å få inn en profesjonell kinodriver i Levanger. Dette sammen med flere saler vil gi et langt bedre kinotilbud, og sannsynligvis gi økt kinointeresse. Dette er også vurderingen til de private kinoselskapene som mener at det er et sovende kinomarked i Levanger.

Å ha en avtale med en privat kinodriver betyr ikke at kommunen ikke vil kunne påvirke kinotilbudet. Kommunen må fortsatt ha en kinopolitikk i tråd med kommunens overordnede mål og strategier, og et godt samarbeid med det private kinoselskapet er viktig. Kinoselskapene signaliserer selv at de ønsker aktive oppdragsgivere.

Rådmannen vurderer det også som positivt at man da vil ha tre saler av ulik størrelse sentralt beliggende i Levanger, som kan brukes som kurs-/konferansesaler på dagtid.

Det vil også være positivt for biblioteket å være samlokalisert med kinoen. Selv om biblioteket må ha egne arrangementslokaler, så vil det være en fordel å kunne leie større sal for noen av bibliotekets store arrangement.  

Kommunens utgifter på en tresals kino i et nytt bygg, vil være 1,7 millioner pr. år. (Se saksopplysninger.) Kommunens inntekter på kino pr år ved driftsavtale med privat kinodriver vil være fast husleie og variabel provisjon. Hva dette blir, skal det forhandles om i anbudsrunden. Anbudsrunden vil avklare om kommunen kan få dekket sine kostnader med kinolokaler i et nytt bygg, men det er rådmannens vurdering at man med de opplysningene som foreligger bør innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta. 

Vurdering av punkt 3: Oppgradering av Festiviteten

Hvis det ikke vedtas å realisere kino i nytt bygg samlokalisert med bibliotek, er det rådmannens vurdering at man gjør et vedtak om å legge ned kinoen i Festiviteten. Festiviteten er uegnet for moderne kinodrift. Da må det foretas store ombygginger, og bygget vil miste sin historiske verdi. En tilbakeføring av festsalen fra 1897 i en moderne utgave vil være en bedre løsning. Nytt skyveamfi med ca. 300 seter kan installeres om man river maskinrommet og tilbakefører salen til opprinnelig størrelse. Teknisk utstyr må oppgraderes og garderobefasiliteter fornyes og forbedres. Om dette gjøres, vil Festiviteten kunne bli et fyrtårn og en perle i Trehusbyen og en arena for ulike kulturarrangement.

I dag bruker kommunen ca. 2 millioner på å drive Festiviteten kino og kulturhus. Dette er i hovedsak drift av kino. Ved ny bruk av Festiviteten vil det fortsatt være behov for et driftsbudsjett. Det videre arbeidet med å definere innhold og driftsmodell for Festiviteten som kulturarena vil avklare behovet for framtidig driftsbudsjett. Selv om kinodriften legges ned, vil det altså være nødvendig med driftsmidler.

Rådmannens vurdering er at Festiviteten fortsatt må være en kulturarena i Levanger. Festiviteten er under fredning og er et sentralt bygg i Trehusbyen Levanger. Festiviteten vil fortsatt være eid av kommunen og vil kunne utvikles videre som kulturarena.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051