Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 67/17 - Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2017/8216
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 08.12.17 48/17
Kommunestyre 13.12.17 67/17

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 08.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)


Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Kommunestyret vedtar felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)

Vedlegg:

1

Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi) PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Norske kommuner har et omfattende samfunnsoppdrag og står i framtida overfor store og komplekse utfordringer. God kvalitet og ressursutnyttelse i de kommunale tjenestene vil være viktig for fortsatt å sikre bærekraftige velferdsordninger. I regjeringens politikk for forskning og høyere utdanning, er fornyelse av offentlig sektor og bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester beskrevet som én av seks prioriteringer.

De komplekse utfordringene blir gjerne betegnet som «floker» som må løses. Disse kan ikke kommunene alene løse innenfor rammen av sitt virkemiddelapparat. Løsningene krever ofte innsats og deltakelse fra andre aktører, f.eks. brukere, innbyggere, lokalt næringsliv, frivillighet mv. Kommunene har derfor behov for å tenke nytt om både sin rolle som tjenesteyter, som samfunnsutvikler og som lokal-demokratisk arena.

Når det gjelder forskning, har kommuner i Norge i stor grad blitt forsket «på» av eksterne aktører/forskningsinstitusjoner. Kommunene har hatt lite direkte inngrep hverken med problemstillinger, bruk av datamateriale, resultater og direkte anvendelse av forskningen. Framtida vil kreve at kommunene tar et større grep om forskning ved at man samarbeider tettere med forskningsinstitusjonene, formulerer problemstillinger og bidrar i selve forskningsprosessene. Slik kan forskningen bli mer relevant og direkte anvendbar for kommunene.

En stadig utvikling av kommunens roller og kjerneoppdrag innebærer vilje og evne til utvikling, forskning, innovasjon og samskaping med andre aktører. Med dette som bakteppe, er følgende målsettinger i FOUI-arbeidet formulert i strategidokumentet:

  • Levanger og Verdal som kommuner skal sammen med innbyggere, næringsliv og FOU-institusjoner bidra til samskaping av nye og effektfulle ideer, løsninger og tjenester.
  • Levanger og Verdal skal fornye og forbedre kommuneorganisasjonen, slik at utfordringer og potensialer i de kommunale tjenestene blir løst og forløst.
  • Levanger og Verdal skal være førstevalget for næringsliv, ledere og arbeidstakere som vil bidra og utvikle samfunn og organisasjon gjennom forskning og innovasjon.


Følgende strategier er utformet for å nå målsettingene (kursivering for å vise handlingsperspektivet i strategiene): 

  1. Styrke kommunenes vilje, evne og kultur for å jobbe med FOUI i alle ledd av organisasjonen, og kvalifisere ledere og ansatte for FOUI-aktivitet i egen virksomhet.
  2. Målrette, systematisere og evaluere FOUI-innsatsen i egen virksomhet.
  3. Utvikle lokaldemokratiet til å bli enda mer involverende og samskapende, for å utvikle nye løsninger i samarbeid med innbyggerne.
  4. Samarbeide målrettet og systematisk med universiteter og andre FOU-institusjoner om praksisutvikling, utdanning av studenter og FOU-aktiviteter.
  5. Utvikle nye samarbeidsformer og samspill med næringsliv, frivillighet og innbyggere.
  6. Videreutvikle og styrke partnerskap og nettverkssamarbeid om innovasjon og FOU regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 
Begrepene strategi, forskning og utvikling, innovasjon og samskaping er definert i vedlagte strategidokument.

Vurdering:

Levanger og Verdal kommuner har allerede kommet langt i arbeidet med å basere tjenester og samfunnsutvikling på dokumentert kunnskap og forskning. Organisasjonene utvikles stadig i en retning som imøtekommer framtidas behov. Likevel har også våre kommuner fortsatt mye å hente. Oppgavene vil bli flere, og det er ikke sikkert ressursene følger med. Andre ganger følger ressurser, uten at tjenestene som innbyggerne tilbys nødvendigvis blir bedre. Derfor må vi utvikle nye måter å løse oppgavene på, både for å utnytte ressursene mer effektivt, og for å etablere så gode tjenester som mulig.

En overordnet, felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) anses derfor som et nødvendig og nyttig verktøy i det videre arbeidet. Strategien vil ikke alene være avgjørende for om vi lykkes med målsettingene våre, men skal bidra til å gi kraft og retning i kommunenes FOUI-arbeid. Den er også ment å understøtte omgivelsenes og næringslivets arbeid innenfor området. Strategien skal videre bidra til gjennomgående fokus på FOUI i kommunal planlegging og tilhørende aktiviteter, og skal danne grunnlag og gi retning for partnerskapsavtaler og samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner. Ambisjonen må videre være at et eller flere uttalte strategier i dokumentet skal være synlig og forpliktende i alle kommunale plandokumenter og planprosesser.

KS sin forskningsplattform trekker fram at «...tradisjonelt er kunnskap om kommunesektoren utviklet for sektoren og ikke med sektoren. Nye utfordringer krever en tilnærming som innebærer at sektoren selv er med som sentral aktør i hele forskningsprosessen. På denne måten kan forskning bidra til ny kunnskap og ny og endret praksis, samt forbedre eksisterende teori og også utvikle ny. (...) KS vil at kommunene i større grad skal delta i og fremme søknader om forskningsmidler» (vår utheving).

Derfor er det er viktig at kommunene prioriterer ressurser til FOUI-arbeid i sine økonomiplaner, og er bevisste på at godt FOUI-arbeid er et lederansvar. Ledere på alle nivå i organisasjonen må gjennom sine prioriteringer og sin lederkultur iverksette og skape forutsetninger for innovasjon, forskning og utvikling. Slikt lederskap er en forutsetning for god innovasjonskultur, samtidig som innovasjon også avhenger av godt medarbeiderskap og teamarbeid. Det er behov for ildsjeler og pådrivere og det må skapes rom, tid og ressurser til å finne og prøve ut nye løsninger sammen med brukere, innbyggere, forskere og næringsliv. Samarbeid og dialog er sentrale stikkord i innovasjonsprosesser. Det samme er læring, tillit og fleksibilitet.

En sentral dimensjon for kommunenes utviklingskraft nå og i framtid, er hvordan kommunene forholder seg til og løser de mulighetene som digital teknologi gir. Disse mulighetene og utfordringene må koples tett med FOUI-arbeidet, men anses imidlertid som såpass omfattende at de vil kreve en egen digitaliseringsstrategi/-plan, og omtales ikke særskilt i strategidokumentet.

Selv om Innherred samkommune løses opp fra 1.1.2018, vurderes det som viktig at Levanger og Verdal utformer og arbeider etter en felles FOUI-strategi. En overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene som etter alt og dømme vedtas i desember 2017, understøtter perspektivet om fortsatt tett samarbeid på sentrale utviklingsområder. Administrasjonssjefen vurderer det slik at samkommunestyret i sitt siste møte før oppløsningen gjør en innstilling i saken, og at felles FOUI-strategi vedtas i de respektive kommunestyrene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051