Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyremøte 13.12.17 - sak 65/17 - Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2017/6280 - /243
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 120/17
Kommunestyre 13.12.17 65/17

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune slutter seg til forslaget om etablering av en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter.
 2. Levanger kommune bevilger et engangsbidrag på kr 20,- pr innbygger, til sammen kr 400 000. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
      Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune slutter seg til forslaget om etablering av en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter.
 2. Levanger kommune bevilger et engangsbidrag på kr 20,- pr innbygger, til sammen kr 400 000. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I en henvendelse til KS ba i vår Storbynettverket i KS om å etablere et "kommunalt digitaliseringsfond" i regi av KS, med faglig forankring og koordinering i det såkalte KommIT-rådet. For å få fortgang i den digitale utviklingstakten mener de største kommunene at alle norske kommuner og fylkeskommuner bør inviteres med for å etablere et "robust finansieringsfond" ved å bidra med et engangsbeløp.

KS henvendte seg i brev av 08.09.2017 til alle landets kommuner og fylkeskommuner. I brevet inviteres kommunene til å bli med i en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter. Brevet vedlegges.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. Hovedstyret i KS og det sentrale rådmannsutvalget har behandlet saken i løpet av våren og sommeren 2017. I hovedstyrets møte 6. april ble det vedtatt at KS bidrar med inntil 40 millioner kroner til ordningen. Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner.

For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at også kommunene reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis kr 20,- per innbygger for kommuner og kr 5,- per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med på denne dugnaden, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner.

Følgende kriterier er knyttet til finansieringsmekanismen:

 • Mekanismen skal brukes til å dekke utviklingskostnader for kommunale IKT-prosjekter av nasjonal betydning
 • Løsningene som prosjektene utvikler må i utgangspunktet være tilgjengelig for alle kommuner og fylkeskommuner
 • Mekanismen må innrettes slik at den er selvfinansierende og bærekraftig over tid
 • KS er ansvarlig for forvaltningen av mekanismen
 • Driftskostnader skal ikke dekkes gjennom finansieringsmekanismen

 
KS prioriterer mellom prosjektene, men ulike kommuner og fylkeskommuner eller sammenslutning av kommuner kan ha ansvar for gjennomføringen av enkeltprosjekter 

KS opplyser at det samlede finansielle behovet etter 2017/2018 er i dag vanskelig å anslå. Derfor vil KS, sammen med medlemmene og KommIT-rådet, gjennomføre årlige vurderinger og evalueringer av ordningen. I tillegg vil KS opprettholde et interessepolitisk trykk mot staten for å sikre statlig medvirkning og utvikling av virkemidler som sikrer økt gjennomføringskraft og styrket digitalisering i hele offentlig sektor.

Når ordningen er etablert, skal den være selvfinansierende. Det vil si at utbetalinger fra finansieringsordningen til felles kommunale digitaliseringsprosjekter skal tilbakeføres når løsningene tas i bruk. De kommunene og fylkeskommunene som tar løsningen i bruk, vil dele på denne kostnaden. På denne måten fordeles finansieringsansvaret og -byrden på et fellesskap, samtidig som det opprettholdes kapital i finansieringsordningen til utvikling av nye fellesløsninger.

KS presenterer forskjellene på medvirkning eller ikke på denne måten:

Klikk for større figur

Kommunal og moderniseringsdepartementet sier bl.a. følgende i brev til kommunene av 11.09.2017:

«Digitalisering skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på, og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor. Det er behov for en raskere digitalisering av offentlig sektor og et løft i kommunesektoren. Derfor må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.»

Dette brevet inneholder en kort gjennomgang av de viktigste tiltakene med relevans for kommunal sektor i den statlige digitaliseringspolitikken.

Departementet ønsker å løfte frem følgende områder og tiltak fra Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet:

Mange offentlige tjenester forutsetter et utstrakt samarbeid mellom statlig og kommunal sektor. Når det gjelder oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, vil regjeringen at de statlige virksomhetene skal ta et større ansvar for at det utvikles helhetlige, digitale løsninger som også kan benyttes av kommuner og fylkeskommuner, og som dekker behovene i kommunal sektor. I tillegg skal statlige virksomheter ta mer hensyn til kommuner og fylkeskommuner i sitt digitaliseringsarbeid.

I Kommuneproposisjonen ble det varslet at departementet setter av 25 mill. kroner over prosjektskjønnet på kap. 571 post 64 i 2017 til en KS-administrert ordning for finansiering av kommunale IKT-prosjekter. For 2018 tar departementet sikte på å sette av 100 mill. kroner til formålet. Ordningen skal bidra til finansiering av IKT-prosjekter som kan komme hele kommunal sektor til gode. Dette er fulgt opp i regjeringens forslag til statsbudsjett.

KommIT-rådet har prioritert felles kommunale prosjekter som utvikler løsninger som kan tas i bruk av alle kommuner/fylkeskommuner. Eksempler på felles prosjekter som det nå jobbes med løsninger for, er digitale innbyggertjenester innen helse, sosial og barnevern. Flere av innbyggertjenestene vil nå piloteres og det legges planer for rask utbredelse i hele kommunesektoren. Man kan lese mer om disse på nettsidene til KS

I tillegg utvikles felles plattform for digitalisering (FIKS) og fellesløsninger som KS SvarUT og KS Læring med ny og utvidet funksjonalitet. Det er også startet et arbeid for å etablere felles kommunal løsning for MinSide, der innbyggerne vil få tilgang til sitt anliggende med kommunen eller fylkeskommunen.

Fylkesstyrene i KS Nord- og Sør-Trøndelag behandlet saken i møte 07.09.2017 og gjorde følgende vedtak:

«Fylkesstyret i KS Sør- og KS Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til hovedstyrets vedtak om å invitere alle kommuner og fylkeskommuner til å delta i etablering av en ordning for finansiering og organisering av felles kommunale digitaliseringsprosjekter med hhv kr. 20 pr. innbygger for kommunene og kr 5 pr innbygger for fylkeskommunen.»

Vurdering:

Levangers innbyggertall var ved utgangen av 3. kvartal 2017 20 102. Mao. snakker vi om et potensielt tilskudd fra Levanger på ca kr 400 000,-.  

Formålet med ordningen er, som KS påpeker, å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Ved å utvikle løsninger sammen, får vi bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles.

En annen fordel er at mange vil stå sammen om videreutviklingen og forvaltningen, noe som vil forlenge levetiden til løsningene. Rådmannen ser også at dette er en mulighet for kommunal sektor å vise at vi står sammen om digitalisering, og at kommunesektoren fremover vil ta en ny og sterkere rolle i samarbeidet med leverandører og staten.

Dette avhenger av imidlertid av at flest mulig bidrar med engangssummen neste år for å utløse alle midlene fra KMD. Det vil gi ordningen nødvendig kapital slik at den blir kraftfull og bærekraftig. Kommunesektoren har i lang tid etterlyst en sterkere sentral styring på digitaliseringsprosessene som med fordel bør og må gå framover. Levanger kommune, som en stor del av Kommune-Norge for øvrig, har definert ambisjoner om å bli mer digitalisert. Følgende ble vedtatt i kommunestyret under budsjettbehandlingen 2018:

«Det skjer for tiden store endringer i forhold til nye digitale løsninger fra det offentlige. Mange manuelle rutiner er i ferd med å bli digitalisert. Fakturaflyt, sykemeldinger, inn og utgående post, osv. flyttes fra papir til digitale løsninger. Dette bør gi et godt grunnlag for å forenkle rutinene i kommunen. Etter oppløsning av samkommunen etableres det nå et nytt service- og digitaliseringssenter. Denne avdelingen får hovedansvar for å kartlegge forbedringsområder. Det delegeres til Rådmannen å fordele ressursbesparelsen mellom enhetene. Forventet effekt 1,5 mill.»

Skal en kunne ta ut slike effekter er en avhengig av å samhandle med andre.

Kommuner som bidrar med engangssummen vil få tilgang til alle løsningene som blir utviklet gjennom ordningen. Det er imidlertid opp til hver enkelt hvilke løsninger man vil ta i bruk. KS’ digitaliseringsstrategi bør være premissgiver og utgangspunkt for den prosessen som Levanger skal igjennom i årene som kommer. KS’ strategi er å lese her: /

KS sin rolle er å samordne digitaliseringsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, å ivareta kommunesektorens behov i statens digitaliseringsaktiviteter og å sørge for gode rammevilkår for digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Felles organisering og styring av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor gjennom slik samordning og koordinering, vurderer rådmannen som et vesentlig virkemiddel om kommunal sektor skal lykkes innen digitalisering.

Rådmannen vil derfor anbefale at Levanger kommune bidrar som ombedt i prosjektet. Norske kommuner står stort sett overfor de samme utfordringene og innbyggerne i vår kommune har de samme behov og vil etterspørre de samme løsninger som innbyggere generelt i kongeriket. Og som nevnt ser rådmannen dette tiltaket som et svar på en lenge etterspurt sentral «hånd på rattet» av digitaliseringsarbeidet av kommunal sektor.

KS har bedt om tilbakemelding fra kommunene senest 20. desember. Saken var ikke kjent da rådmannens la fram sitt forslag til budsjett for 2018. Saken er ellers så spesiell at det er naturlig med en separat behandling av den. Rådmannen anbefaler at tilskuddet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfondet. Det er slike engangsløft med potensialer til framtidig besparelse det er fornuftig å bruke dette fondet til.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051