Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17 - FO 36/17 - Interpellasjon fra Olav Strid (AP) - Friluftsliv i nærmiljø

Friluftslivsmeldingen (Meld. St. 18) understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder.  Parkene og grønnstrukturene i byer og tettsteder er meget viktig for rekreasjon og friluftsliv, spesielt for hverdagsaktiviteten. Naturopplevelsen kan være like stor i en park eller et grøntområde i en by eller tettsted, som i større om mer uberørte naturområder.

Vi har alle glede av at det er innslag av grønne områder, der vi bor. Det er vitenskapelig dokumentert at tilgang til natur og grønnstruktur påvirker både vår fysiske og mentale helse. Større og mindre områder med naturpreg og naturelementer som trær, alleer allmenninger osv. bidrar til at våre omgivelser i større eller mindre grad fremstår med naturpreg. Mange verdsetter «grønne omgivelser»..

Ved planlegging er det faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 m fra den enkelte bolig til nærmeste allment tilgjengelige grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turvegnett. Regjeringen oppfordrer alle kommuner til å utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder.

I Levanger har vi nå Friluftslivskartleggingen som et viktig verktøy/temakart for å ivareta og videreutvikle områder for friluftsliv. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Vi har også Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet hvor tilrettelagt friluftslivtiltak prioriteres. Grønnstruktur som landskap er ikke en del av Friluftslivkartleggingen eller temaplan.


På hvilken måte blir grønnstruktur ivaretatt i arealplanlegging i dag?

Skal Levanger utarbeide en plan for grønnstruktur i tråd med nasjonale anbefalinger?

Oversendelsesforslag:

Rådmann får i oppdrag å implemtere  grønnstrukturtanken inn i Friluftslivkartleggingen og Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, slik at vi får en helhetlig tanke for friluftsliv i våre planverk.

Olav Strid - klikk for personkort
Olav Strid, Ap


Behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 13.12.2017 22:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051