Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 13.12.17

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 13.12.17
Tid: kl. 17:00 - 20:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 64/17 Referatsaker utredning vedtak video
PS 65/17 Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS utredning vedtak video
PS 66/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune utredning vedtak video
PS 67/17 Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi) utredning vedtak video
PS 68/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune utredning vedtak video
PS 69/17 Kinodrift i Levanger utredning vedtak video
PS 70/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva utredning vedtak  video
PS 71/17 Detaljregulering Jamtvegen 22 utredning vedtak video
PS 72/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane i Levanger kommune - Korsbakken utredning vedtak video
PS 73/17 Detaljregulering ny Sæter bru utredning vedtak video
PS 74/17 Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/2018 utredning vedtak video
PS 75/17 Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet" utredning vedtak video
PS 76/17 Åsen flerbrukshall - Budsjettramme utredning vedtak video
PS 77/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune utredning vedtak video
PS 78/17 Finansreglement Levanger kommune utredning vedtak video
PS 79/17 Vann og avløpsgebyr 2018 utredning vedtak video
PS 80/17 Gebyr og betalingssatser 2018 - Levanger kommune utredning vedtak video
FO 36/17 Interpellasjon fra Olav Strid (AP) - Friluftsliv i nærmiljø tekst behandl. video
FO 37/17 Spørsmål fra Magne Nydal (KRF) - Angående midlertidige barnehageplasser på Skogn tekst behandl. video
FO 38/17 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - Mobbing i Levangerskolene tekst behandl. video
FO 39/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Inn på Tunet tekst behandl. video
FO 40/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogrammet tekst behandl. video

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5  av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Kristin Aas ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall 
Eva Høyem Anderssen sp medlem - Forfall 
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem - Forfall
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  
Asgeir Persøy frp varamedlem x Geir Tore Persøy
Silje Augdal Friberg  sp  varamedlem  Eva Høyem Anderssen 
Lars Forberg sp varamedlem x Anita Ravlo Sand
Arild Børseth ap varamedlem x Linn Beate Tromsdal
Per Olav Gilstad h varamedlem x Knut Sigurd Hjelmstad

 


 

Kulturelt innslag fra kl. 16.50:

 


Utdeling av byggeskikkprisen for Levanger kommune 2017  -  video

Tildelt: Emilies hus

Jury: Nina Elisabeth Berget, Lars Petter Holan, Knut Sigurd Hjelmstad

Begrunnelse:

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Prisen tildeles et prosjekt/ anlegg som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden og innenfor statuttene for byggeskikkprisen.

Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske og stedlige kvaliteter. God byggeskikk tar vare på og styrker stedets identitet samtidig som det tilføres ny kvalitet. Den er tidløs og tilhører stedet som om den alltid har stått der. 

Byggeskikkprisen kan tildeles restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen og bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes.

Årets tre foreslåtte kandidater til byggeskikkprisen er alle gode forbilder på en attraktiv og bærekraftig utvikling av historiske bygninger og miljøer. De har skapt unike møteplasser og gitt både bygg, uterom og bakgårder liv og innhold som viser at «Vern gjennom bruk» er mulig. Alle prosjektene er verdifulle bidrag som tar vare på kulturarven og skaper det gode liv i Levanger som Cittaslow by.

Juryen har valgt å gi årets byggeskikkpris til Emilies hus, hvor Bymuseet er tiltakshaver for en antikvarisk restaurering både på bygning og i bakgård. Til å utføre arbeidet har de hatt med seg bygningsverneren og Innherred Entreprenør AS. Murer Viggo Ballo har i samarbeid med Bymuseet utført restaureringsarbeid på bindingsverksmuren i tegl mot naboeiendommen. Dette har også hatt positiv påvirkning for opplevelsen av bakgården.

Emilies hus ble oppført like etter bybrannen i 1897 og ligger i arbeiderstrøket «Rotterdam» i Ner-byen. Arbeiderboligen har bevart mye av det opprinnelige eksteriøret med original kledning, vinduer, dører og omramminger, og er et av de mest autentiske eksemplene vi har i byen. I tillegg er interiøret også godt bevart.

Det er gjennom flere år utført et stort og grundig arbeid for å sikre huset og bakgården mot forfall. I år ble det ferdigstilt en omfattende og nødvendig restaurering som har gitt arbeiderboligen og bakgården et estetisk løft.  

Arbeidene er utført etter antikvariske prinsipper med bruk av tradisjonelle materialer, utførelse og teknikk i respekt for historien, der hovedprinsippet er å ta vare på mest mulig av det opprinnelige og gamle bygningselementer som for eksempel dører, vinduer, paneler og taktekking. Resultatet, med skånsomme inngrep, minst mulig utskiftinger og bevissthet om materialkvalitet, viser et forbilledlig eksempel på tradisjonshåndverk både innenfor murer- og tømrerfaget.

Husets sjel og originale uttrykk er godt bevart på en usedvanlig forbilledlig måte ikke minst takket være en tiltakshaver som har vært bevisst på høy kvalitet.

Vinneren er i tillegg et godt eksempel på det viktige arbeidet frivilligheten utfører for å ta vare på og fremme kulturarven. I tillegg til fysiske tiltak har Bymuseet åpnet opp Emilies hus og bakgården og skapt en møteplass for ulike arrangementer, formidling av kunnskap og kulturell aktivitet.

Restaureringen bærer tydelig preg av høy kvalitet på alle nivåer, og det må trekkes fram at Emilies hus skapte en helt spesiell ramme da Bakgårdskomedien Rotterdam fylte bakgården til randen i høst.


Orienteringer:

 • 2030-jubileum på Stiklestad - prosess v/fagsjef og førstekonservator ved SNK Heidi Anett Øvergård Beistad, og SNKs prosjektleder for arbeidet mot 2030 Borghild Lundeby  -  video
   
 • Ungdomsrådet – presentasjon v/Trine Walleraunet   -   video

 

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 19.30, etter behandling av sak PS 74/17.


Forespørsel:

Khalil Obeed (AP) fremmet spørsmål angående kjøp av tjenester i forbindelse parkeringsordningen i Levanger  -  video

Rådmannen besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

PS 64/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 65/17 Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til forslaget om etablering av en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter.
 2. Levanger kommune bevilger et engangsbidrag på kr 20,- pr innbygger, til sammen kr 400 000. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 66/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 67/17 Felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar felles strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI-strategi)
Til toppen av siden 

 

 

PS 68/17 Revidering av plan- og styringssystemet for Levanger kommune og Verdal kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber om at det lages en kommunedelplan for klima og miljøstrategi som legges fram for kommunestyret 1.halvår 2018.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert plan- og styringssystem datert 29.09.2017 vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 69/17 Kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta og presentere en sak for kommunestyret via driftskomiteen der de økonomiske konsekvensene settes inn i sammenheng med en realisering av et nytt bibliotek.

Han bes videre om å fortsette arbeidet med å se på framtidig bruk av Festiviteten til andre kulturaktiviteter når kinoen flyttes ut.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for kjøp av tilleggsareal ved Festiviteten som kan gjøre det mulig med en utvidelse til en større scene og konsert/teatersal. Som finansiering vurderes salg av Vaskeriet  

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kinoen i Festiviteten legges ned innen 1.7.2018. Rådmannen bes om å se på andre kulturaktiviteter i Festiviteten.
 2. Det etableres ikke kino i Levanger.

 
Avstemning:

Hjelmstads forslag til vedtak fikk 6 stemmer.

Formannskapets innstilling fikk 2 stemmer.

Johansens forslag til vedtak fikk 27 stemmer.

Johansens forslag til vedtak er dermed vedtatt.

Trøites oversendelsesforslag avvist med 24 mot 11 stemmer.  

VEDTAK:

Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta og presentere en sak for kommunestyret via driftskomiteen der de økonomiske konsekvensene settes inn i sammenheng med en realisering av et nytt bibliotek.

Han bes videre om å fortsette arbeidet med å se på framtidig bruk av Festiviteten til andre kulturaktiviteter når kinoen flyttes ut.
Til toppen av siden 

 

 

PS 70/17 Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for E6 åsen sør – kleiva, med de endringene som er gjort etter høringsperioden og foreslått ved behandling av saken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden 

 

 

PS 71/17 Detaljregulering Jamtvegen 22

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Jamtvegen 22 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden 

 

 

PS 72/17 Detaljregulering av kryssende veg over jernbane i Levanger kommune - Korsbakken

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden 

 

 

PS 73/17 Detaljregulering ny Sæter bru

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video          

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar detaljregulering for ny Sæther bru, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
Til toppen av siden 

 

 

PS 74/17 Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/2018

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2017/2018:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger judoklubb - rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall (gjentatt)

2)     Sportsklubben Nessegutten - asfaltert turveg Nesseguttbanen (gjentatt)

3)     Levanger kommune - Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

4)     Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune - Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - Minivelodrom (fornyet)

7)     Levanger kommune - Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     IL Sverre - 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

9)     Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

10)  Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

11)  Levanger judoklubb - Klubbhus judohall (fornyet)

12)  Ekne IL - rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

13)  Levanger kommune - Turveg Levanger stadion (ny)

14)  Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

15)  Levanger kommune - Flytebrygge Levanger bystrand, Moan (ny)

16)  Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (ny)

17)  Levanger kommune - Flytebrygge Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

18)  Levanger jeger- og fiskerlag - Bane for løpende villsvin (fornyet)

19)  Levanger kommune - Sanitæranlegg Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

20)  Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (ny)

21)  Levanger fritidspark AS - Rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion (ny)

22)  Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (ny)

Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune - Aktivitetsområde for basketball Levanger u-skole (fornyet)

2)     Levanger kommune - Kunstgress flerbruksareal Levanger u-skole (fornyet)

3)     Levanger kommune - Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

4)     Levanger kommune - Staupshaugen trimtrapp (fornyet)

5)     Levanger kommune - Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune - Skateområde Frol barneskole (fornyet)

7)     Levanger kommune - Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     Levanger kommune - Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

9)     Levanger kommune - Sti Staup helsehus (fornyet)

10)  Levanger kommune - Utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

11)  Levanger kommune - BMX/trick/ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

12)  Levanger kommune - Trimpark Levanger u-skole (fornyet)

13)  Levanger kommune - Hinderløype Levanger u-skole (fornyet)

14)  Levanger kommune - 5er kunstgressbane Levanger u-skole (fornyet)

15)  Levanger kommune - BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

16)  Levanger kommune - Ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

17)  Levanger kommune - Grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

18)  Levanger kommune - Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (fornyet)

19)  Levanger kommune - Basketball Nesheim skole (fornyet)

20)  Levanger kommune - Bordtennis Nesheim skole (fornyet)

21)  Levanger kommune - Tursti Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

22)  Holåsen - Holåsen trimtrapp (ny)

23)  Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (ny)

24)  Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (ny)

25)  OK Skøynar - Holåsen nærmiljøkart (ny)

26)  Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (ny)

27)  Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (ny)

28)  Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (ny)
Til toppen av siden 

 

 

PS 75/17 Forvaltningsrevisjon – prosjektrapporten "tidlig innsats - samhandling for tidlig innsats innen oppvekstområdet"

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag - tillegg til punkt 3:

Redegjørelsen sendes driftskomiteen før videre behandling i kommunestyret.

Avstemning:

Kjerkols tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstillingen, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar den fremlagte rapport til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i vårsesjonen 2018 hvor det blir redegjort for hvordan rapporten er blitt fulgt opp.
 4. Redegjørelsen sendes driftskomiteen før videre behandling i kommunestyret.
  Til toppen av siden 

 
 

PS 76/17 Åsen flerbrukshall - Budsjettramme

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.

Budsjettrammer for drift implementeres innen hallen står ferdig ihht. saksopplysningene.
Til toppen av siden 

 

 

PS 77/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger kommune har innført en praksis med avslutta budsjettbehandling i september.  Dette har medført behov for store budsjettjusteringer både før og etter årsskiftet. Kommunestyret ber derfor om en evaluering av praksis med så tidlig budsjettbehandling. 

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag avvist med 22 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 57,93 millioner kroner, momskompensasjon reduseres med 12,32 millioner kroner. Det avsettes 2,96 millioner kroner til ubundet investeringsfond og 2,5 millioner kroner til bundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 55,2 millioner kroner og momskompensasjon økes med 12,45 millioner kroner.
 4. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  - Enheten Bygg og eiendom styrkes med kr. 175.000,-
  · Oppvekst felles reduseres med kr 175.000,-
  Til toppen av siden 

 

 

PS 78/17 Finansreglement Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
Til toppen av siden 

 

 

PS 79/17 Vann og avløpsgebyr 2018

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2014-2018 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018. 
  Til toppen av siden 

 

 

PS 80/17 Gebyr og betalingssatser 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med 33 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ med følgende endring: Salg av årskort på nedre torg avvikles og tas ut av gebyrregulativet.
Til toppen av siden 

 

 

FO 36/17 Interpellasjon fra Olav Strid (AP) - Friluftsliv i nærmiljø

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Forslag i møte:

Olav Strid (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Rådmann får i oppdrag å implementere grønnstrukturtanken inn i Friluftslivkartleggingen og Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet, slik at vi får en helhetlig tanke for friluftsliv i våre planverk.

Avstemning:

Strids oversendelsesforslag avvist med 18 mot 16 stemmer.
Til toppen av siden 

 

 

FO 37/17 Spørsmål fra Magne Nydal (KRF) - Angående midlertidige barnehageplasser på Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Behandling:

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmål 1: Stemmer det at saka skal konsekvens utredes/saksutredes til kommunestyremøte 28/2-2018?

Spørsmål 2: I tilfelle saka skal konsekvens utredes/saksutredes blir det da satt ned en uavhengig gruppe til å utføre dette?

Spørsmål 3: Hva vil ordfører gjøre for å få fortgang i behandling av saken, og for å skape forutsigbarhet for alle de foreldre som søker barnehageplass på Skogn og for barnehagedriverne der?
Til toppen av siden 

 

 

FO 38/17 Spørsmål fra Janne K. Larsen Jørstad (FRP) - Mobbing i Levangerskolene

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet på vegne av Janne K. Jørstad Larsen følgende spørsmål til ordføreren:

1. Deler ordføreren Tørresdals nullvisjon rundt mobbing, eller mener han det er umulig å ha en slik visjon? 

2. Hvordan fungerer varselssystemet i dag, med tanke på avvik (mobbetilfeller)? 

3. Hvordan sikrer vi at alle elever som blir mobbet får en rettferdig behandling av sine saker? 

4. Har lærere og assistenter nok kompetanse til å takle mobbesituasjoner? 

5. Hvilken rolle har helsesøster i dette arbeidet, er helsesøster på skolen hver dag, og hvordan jobber hun med tanke på rapportering av mobbing/avvik? 

6. I juni lovte ordføreren at kommunalsjefen for oppvekst skulle besøke kommunestyret i løpet av høsten, for å orientere om arbeidet som blir gjort fra kommunens side. Dette besøket har enda ikke kommet. Når vil kommunestyret få en slik orientering?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden 

 

 

FO 39/17 Spørsmål fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Inn på Tunet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Behandling:

Olaug Julie Aasan (MDG) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hva er årsaken til at kommunen ikke har videreført tilbudsordningen?

Vil ordføreren sørge for et bredt tilbud til aktiviteter til aktuelle grupper gjennom å videreføre tilbud om Inn på Tunet virksomhet?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden 

 

 

FO 40/17 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Boligbyggeprogrammet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2017 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Når blir boligbyggeprogrammet lagt fram for kommunestyret?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden 

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 16.01.2020 07:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051