Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - sak 84/18 - Forskrift om nedgravde oljetanker, Levanger kommune, Trøndelag

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2018/10885 - /K23
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.08.18 75/18
Formannskapet 28.11.18 121/18
Kommunestyret 12.12.18 84/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, vedtas iht. forurensningsforskriften § 1-2 og § 1-12.

Forskrift kunngjøres i Lovdata og trer i kraft etter kunngjøring. 
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, vedtas iht. forurensningsforskriften § 1-2 og § 1-12.

Forskrift kunngjøres i Lovdata og trer i kraft etter kunngjøring.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg:

1

Forskrift om nedgravde oljetanker, Levanger kommune, Trøndelag PDF

2

Forurensningsforskriften kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker PDF - (Lovdata)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av boliger, vedtatt 28.06.2018. 

Saksopplysninger:

Forslag til forskrift om nedgravde oljetanker har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Formannskapets vedtak i møte den 29.08.2018, sak 75/18.  

Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Levanger kommune, uansett størrelse.

Offentlig ettersyn ble kunngjort den 20.09.2018 og berørte parter ble tilskrevet med brev av 17.09.2018. Høringsfristen var 02.11.2018.

Det er mottatt høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, 25.10.2018. Denne er her oppsummert og kommentert:

 1.  Fylkesmannen i Trøndelag, 25.10.2018

Fylkesmannen ser positivt på at kommunen vil vedta lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Tidspunktet er gunstig, da forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trådte i kraft 28.06.2018, med forbud fra 01.01.2020.

Fylkesmannen viser til utslippssaken i Levangersundet 2016-2017 som viste at det eksisterer mange oljetanker, også private tanker, som ikke lenger er i bruk. Noen inneholdt betydelig volum med fyringsolje. Selv om fyringsoljen hevdes å være brukt opp, vil alle tanker inneholde ca. 10 % restolje under sugehøyde. En lokal forskrift anses som nødvendig for å iverksette regelmessig tilstandskontroll, skaffe oversikt, og kreve tømming og fjerning av brukte tanker.

Tømming av oljetank må skje på en slik måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Fylkesmannen registrerer at kommunen åpner for fylling av sand, grus og lignende dersom en tank blir godkjent gjenlagt. Det er viktig at massene er stabile og ikke knyttet noen forurensningsfare til. Fylkesmannen støtter for øvrig en streng håndheving av forskriften, blant annet for å unngå dispensasjon fra fjerning.

Fylkesmannen går ut fra at kommunen har et system for registrering av tankene som innbyggerne melder fra om, og at forskriften blir gjort kjent blant kommunens innbyggere. Det oppfordres til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. 

Kommentar: Kommunen registrerer melding fra innbyggerne om tanker som er fjernet/tatt ut av bruk.  

Vurdering:

Det er kun mottatt en høringsuttalelse og Fylkesmannen i Trøndelag ser positivt på at kommunen vil vedta lokal forskrift om nedgravde oljetanker.

Forskrift om nedgravde oljetanker er ikke endret etter høring og offentlig ettersyn. Det er tidligere gjort rede for innholdet i forskriften i forbindelse med førstegangsbehandling slik det framgår av saksprotokoll nedenfor.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at forskrift om nedgravede oljetanker for Levanger vedtas. Forskriften trer i kraft etter kunngjøring på Lovdata.

         Til toppen av siden

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.  
        Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.    

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)

Vedlegg:

1

Forskrift om nedgravde oljetanker, Levanger kommune, Trøndelag PDF

2

Forurensningsforskriften kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker PDF - (Lovdata)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av boliger, vedtatt 28.06.2018 

Saksopplysninger:

Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Levanger kommune, uansett størrelse.

Forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, krever at oljetanker på mer enn 3 200 liter, som permanent tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Det er gitt adgang for kommuner til å lage egen forskrift slike at miljø og sikkerhet ivaretas også for oljetanker under 3200 liter.

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En oljetank har begrenset levetid og nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jorda utenfor tanken. Dette vil over tid kunne føre til rust. En nedgravd glassfibertank er sårbar for endringer i trykk og kan revne. Selv om ikke tanken ruster, så gjør oljetankens rør og ledninger det. Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Levanger kommune har ikke noe fullstendig register over oljetanker i grunnen. Brann og redning har oversikt over en del eiendommer med oljetanker, men kommunens samlede oversikt er mangelfull. De fleste tanker på mindre enn 3200 liter ble nedgravd på 1960- og 70-tallet og ligger i private hager. Svært mange av boligene som hadde oljefyringsanlegg har gått over til annen varmekilde, men oljetanken har gjerne blitt liggende i grunnen uten at den har blitt tømt, rengjort eller fjernet. Mange tror at tanken er tom, men det ligger alltid en rest på bunnen. Når tanken ruster, lekker restinnholdet ut til grunnen. 

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig som fyringssikkerhet ivaretas. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020. Dersom man ikke endrer til annen type olje, vil anlegg måtte tas ut av permanent bruk og dermed må det gjøres tiltak i forhold til dette.

Vurdering:

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker skal først og fremst hindre forurensning til grunnen ved at mineraloljetanker kreves gravd opp etter at de tas ut av permanent bruk, senest i 2020. Denne forskriften vil sikre en lik håndhevelse innen hele kommunen, uansett tankstørrelse.

Gjennom oppgraving av tanken vil det vises om tanken har lekket olje til grunnen og eventuelle forurensede masser kan fjernes før det får konsekvenser for nærmiljøet.

Dersom det skal gis dispensasjon fra fjerning av tanken, må det likevel tas forhåndsregler om at tanken må være tett, tanken må være tømt og rengjort og påfyllingsanordninger må fjernes slik at ikke tanken uforvarende kan bli fylt igjen. Deretter skal tanken fylles med godkjent fyllmasse. 

Konklusjon

Rådmannen tilrår at forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2018 08:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051