Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18 - sak 78/18 - Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen bygdealmenning og Bulandsvegen i Levanger kommune

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2018/11863 - /Q15
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 115/18
Kommunestyret 12.12.18 78/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

                                              Enkelttur              Årskort             Halvårskort

Vulusjøvegen                       kr. 60,-                   kr. 700,-  

Skogn og Grønning Alm.     kr. 60,-                   kr. 700,-   

Åsen Bygdeallmenning        kr. 60,-                   kr. 700,-

Bulandsvegen                       kr. 60,-                   kr. 600,-          kr. 400,- 

Gebyr for manglende betaling skal være lik det et årskort koster.
    Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

                                              Enkelttur              Årskort             Halvårskort

Vulusjøvegen                       kr. 60,-                   kr. 700,-  

Skogn og Grønning Alm.     kr. 60,-                   kr. 700,-   

Åsen Bygdeallmenning        kr. 60,-                   kr. 700,-

Bulandsvegen                       kr. 60,-                   kr. 600,-          kr. 400,- 

Gebyr for manglende betaling skal være lik det et årskort koster. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fra Almenningsbestyrer i Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen Bygdealmenning, Bulandsvegen og leder i Vulusjøvegen Driftsselskap SA har kommunen mottatt søknad om forhøying av vegavgifter på bomveger i Levanger kommune. Følgende veger omfattes av søknaden: Vulusjøvegen, veger i Åsen bygdealmenning, Bulandsvegen på «Levangersida», Tomtvassvegen fra Markabygd til Kolberg med arm inn mot demningen og veg opp til Grønningen.

Størrelsen på bomavgiften og tilleggsavgiften fastsettes av kommunestyret i den enkelte kommune med hjemmel i veglovens § 56. Det fremgår av loven at en slik avgift kan tas til dekning av både nyanlegg (investering) og drift/vedlikehold.

Det ønskes innført følgende satser: 

                                          Enkelttur              Årskort                    Halvårskort

Vulusjøvegen                    kr. 60,-   (50,-)     kr. 700,-  (500,-)

Skogn og Grønning Alm.  kr. 60,-  (50,-)      kr. 700,-  (500,-)

Åsen Bygdealmenning      kr. 60,-  (50,-)      kr. 700,-  (500.-)

Bulandsvegen                    kr. 60,-  (50,-)      kr. 600,-  (500,-)     kr. 400,-  (300,-) 

Gjeldende satser i parentes.

Gebyr for manglende betaling skal være lik det et årskort koster. Etter at betalingsautomater er montert er det samme betalingssats for personbil og større kjøretøy.

Vurdering:

Det søkes om forhøyet avgift for å kompensere for prisstigning og høyere krav fra brukere på vegstandard både på vinter- og sommervedlikehold. Det er utført betydelige investeringer som asfaltering av Vulusjøvegen og forsterkningsarbeider på de øvrige nevnte veger. Driftskostnadene har økt vesentlig grunnet større krav fra brukerne. I tillegg er det fra skatteetaten gitt et forholdsmessig fradrag for mva. ut fra at store deler av trafikken på vegene er basert på privat/turkjøring, noe som ikke gir grunnlag for fradrag av inngående mva.

Avgiftssatsene ble sist økt i 2014 for Vulusjøvegen og i 2010 for de andre omtalte veger. På bakgrunn av dette ser rådmannen det som naturlig med en forhøyelse av satsene på vegavgifta.

På Frolfjellet startes det nå et arbeid med å få på plass en mer permanent finansiering av løypekjøring etter at Frol IL har sagt at de ikke tar ansvaret alene for dette fra nyttår. En av mulighetene man ser på i det arbeidet er å bruke bommen som innkrevingspunkt for en parkeringsavgift. Utvalget som skal se på løsninger skal være ferdig innen 15. februar slik at forslaget kan behandles i de forskjellige årsmøtene våren 2019. Det må politisk godkjenning til for å innføre en parkeringsavgift. Administrasjonen tar forbehold om at det kan komme en ny sak om dette når de involverte organisasjonene har blitt enige.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.12.2018 08:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051