Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 12.12.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettTid: kl. 17.00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 72/18 Referatsaker utredning vedtak video
PS 73/18 Trønderhallen KF - budsjett 2019 utredning vedtak video
PS 74/18 Trønderhallen KF - Valg utredning vedtak video
PS 75/18 Videreføring av simpel kausjon til IL Sverre og kunstgressbane på Elberg utredning vedtak video
PS 76/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019 utredning vedtak video
PS 77/18 Løypetilskudd - nye kriterier og fordelingsnøkkel utredning vedtak video
PS 78/18 Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen bygdealmenning og Bulandsvegen i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 79/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018 utredning vedtak

video
video
etter
pause

PS 80/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement utredning vedtak video
PS 81/18 Innherred innkjøp - vedtekter utredning vedtak video
PS 82/18 Bosetting av flyktninger 2019 utredning vedtak video
PS 83/18 Brannsikringsplan - Trehusbyen Levanger utredning vedtak video
PS 84/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker utredning  vedtak video
PS 85/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka utredning vedtak video
FO 39/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - ledige næringsarealer i Åsen tekst behandl. video
FO 40/18 Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - sykefravær tekst behandl. video
FO 41/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - vedlikehold veg tekst behandl. video
FO 42/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - tilbud til psykisk utviklingshemmede tekst behandl. video

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 27 + 7  av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører - Forfall 
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem - Forfall 
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem - Forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - Forfall 
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem - Forfall 
Geir Tore Persøy frp medlem - Forfall 
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem - Forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem - Forfall 
Asgeir Persøy
frp varamedlem  x Janne Kathrine Jørstad Larsen
Erik Undlien sp  varamedlem  x Alf Magnar Reberg
Lars Forberg sp varamedlem x Anita Ravlo Sand
Inge Johansen frp varamedlem x Geir Tore Persøy
Ivar Haarstad h varamedlem x Per Olav Gilstad
Ann Helen Skaanes v varamedlem x Ottar Bjerkeset
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan
Ingen vararepr. h   - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Anne Grete Wold utviklingsleder stab  
Tove Nordgaard byantikvar  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent   
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Svenn Robert Berg daglig leder Trønderhallen  
Håkon Okkenhaug næringssjef  
Rune Leirset  enhetsleder Innvandrertjenesten  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

 
Kulturelt innslag:


Før møtet ble satt:

  
Permisjoner:

Kai Lennert Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 18.50, etter behandling av sak 78/18.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20.00, etter behandling av sak 85/18.

Settevaraordfører:

Hans Heieraas (SP) ble enstemmig valgt.


Byggeskikkprisen 2018

– kunngjøring av vinner v/ordføreren: tildelt Sjetébrua  - video

 • God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg.
 • Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk.
 • God byggeskikk kjennetegner prosjekter av høy kvalitet, som tar hensyn til og spiller sammen med omgivelsene, stedets identitet og egenart.
 • Byggeskikkprisen skal være en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.
 • Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet. Prisen skal inspirere og motiverer andre til å bygge med omtanke og kvalitet.
 • Byggeskikkprisen kan tildeles prosjekter som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden:
  • nybygg, tilbygg, påbygg
  • restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse
  • tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.


Årets byggeskikkpris er kåret gjennom avstemning hos innbyggerne!

 • En nominasjonskomité ledet av leder i plan- og utviklingskomitéen, Nina Berget, valgte ut fem gode kandidater som oppfylte kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk. Blant disse var også innsendte kandidater fra innbyggerne vurdert. De fem kandidatene som ble presentert for PUK var:
  • Psykiatribygget, sykehuset Levanger
  • Abra Cadabra barnehage
  • Munkeby Mariakloster
  • Sjetébrua
  • Sjøgata 12
 • Medlemmene i PUK valgte deretter ut tre kandidater som gikk videre til avstemning hos innbyggerne:
  • Munkeby Mariakloster
  • Sjetébrua
  • Sjøgata 12
 •   Avstemningen har foregått i perioden 15. november til 7. desember.                     


Det avgitt totalt 585 stemmer:

 • Munkeby Mariakloster fikk 91 stemmer
 • Sjøgata 12 fikk 177 stemmer
 • Sjetébrua fikk 317 stemmer og er dermed vinner av årets Byggeskikkpris

 
Om Sjetébrua

 • Tiltakshaver: Levanger kommune v/ kommunalteknikk (Roar Eriksen)
 • Arkitekt: Tegn3 As, tidligere Selberg Arkitektkontor v/ sivilarkitekt Martin Øverbø Schulte og landskapsarkitekt Marius Unnerud
 • Bruingeniør: Tidligere Reinertsen As v/ sivilingeniørene Roar Hugudal og Thomas Rønningen
 • Entreprenør: Farbu & Gausen As

 
Fra nominasjonskomitéen beskrivelse:

Sjetébrua er godt synlig og vakkert plassert i overgangen mellom Eidsbotn og Levangersundet. Området rundt brua har også fått tilført ny kvalitet med en parkmessig utforming som er tilrettelagt for møte- og fiskeplass. Beliggenheten, hvor brua speiles i Sundet og uttrykket påvirkes av døgnet, årstidene, vær og vind gir en unik opplevelseskvalitet. 

Brua er en skråstagbru oppført i stålkonstruksjon med et moderne og smekkert uttrykk. Designet gir maritime assosiasjoner og tilhørighet til stedet den er plassert.  Alle bygningsdelene (både rekkverk og konstruksjon) har samme formspråk med myke former som binder delene sammen til en helhet. Kontrasten mellom den smekre stålkonstruksjonen og den massive steinfyllingen er en positiv kvalitet.

En spennende og gjennomtenkt lyssetting gir broen en god estetisk kvalitet, samtidig som den skaper trygghet og motivasjon for gående og syklende også når det er mørkt.

Sjetébrua er harmonisk og tilpasset omgivelsene, samtidig som den har en spektakulær form. Brua har en høy arkitektonisk kvalitet gjennom et vakkert og elegant formspråk.  Noe som har gjort den til en attraksjon både i og utenfor Levanger.

Sjetébrua er et forbilledlig eksempel på hvordan moderne design og arkitektur kan tilføre stedet kvalitet. Den har blitt et attraktivt og mye fotografert landemerke som bidrar til å skape identitet og stolthet over eget sted.

GRATULERER! 

Byggeskikkprisen vil overrekkes samtidig med de andre prisutdelingene januar neste år!   


Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

 

PS 72/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

PS 73/18 Trønderhallen KF - budsjett 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2019 for Trønderhallen Levanger KF vedtas.

Det settes av totalt 6.736.000 kr i kommuneregnskapet 2019 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av billettpriser i bassenget, og leiepriser for lag/foreninger som benytter svømme- og flerbrukshallen. 
    Til toppen av siden

 

PS 74/18 Trønderhallen KF - Valg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

 • Ingunn Kjeldstad, styreleder
 • Per Anders Folladal, styremedlem

 
Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 • Ingunn Kjeldstad, styreleder
 • Per Anders Folladal, styremedlem
      Til toppen av siden 

PS 75/18 Videreføring av simpel kausjon til IL Sverre og kunstgressbane på Elberg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune som kausjonist godkjenner at IL Sverre får utsatt innfrielse av lånet, og at de gjeldene forpliktelsene forskyves tilsvarende. 

Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr. kommunelovens §51.
    Til toppen av siden 

PS 76/18 Prioritering av spillemiddelsøknader 2018/2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2018/2019:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger kommune – skateanlegg Stadionparken (gjentatt)

2)     Levanger kommune – Turveg Moan (gjentatt)

3)     IL Sverre – 11er kunstgressbane Elberg stadion (gjentatt)

4)     Levanger kommune – Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune – 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune – rehabilitering Skognhallen (fornyet)

7)     Levanger judoklubb – klubblokale judohall (fornyet)

8)     Ekne IL – rehabilitering klubbhus Ekne stadion (fornyet)

9)     Levanger fritidspark AS – 11er kunstgressbane fot toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

10) Innherred kajakklubb – båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (fornyet)

11) Levanger jeger- og fiskerlag – bane for løpende villsvinbane (fornyet)

12) Levanger kommune – sandvolleyballbaner Levanger stadion (fornyet)

13) Levanger fritidspark AS – rehabilitering lysanlegg friidrettsbane (fornyet)

14) Levanger sportsskytterlag – rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (fornyet)

15) Levanger kommune – Åsen flerbrukshall (ny)

16) Ronglan IL – lager gressbane Ronglan (ny)

17) Levanger kommune – sanitæranlegg Åsen stadion (ny) 


Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune – aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

2)     Levanger kommune – utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

3)     Levanger kommune – BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

4)     Levanger kommune – ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

5)     Levanger kommune – grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

6)     Levanger kommune – lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka (fornyet)

7)     Levanger kommune – basketball Nesheim barneskole (fornyet)

8)     Levanger kommune – bordtennis Nesheim barneskole (fornyet)

9)     Levanger kommune – basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

10) Levanger kommune – bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

11) Levanger kommune – hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

12) Levanger kommune – pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

13) Levanger kommune – skateområde Ytterøy barne- og u-skole (fornyet)

14) IL Aasguten – Torhaugen trimtrapp (ny)

15) OK Skøynar – rehabilitering o-kart Åsen sentrum (ny)

16) Skogn IL alpint – snøkanon Torsbustaden alpinsenter (ny)
    Til toppen av siden

 PS 77/18 Løypetilskudd - nye kriterier og fordelingsnøkkel

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1)     Dagens løypetilskudd på årlig kr. 250 000 i støtte til innkjøp av maskiner og utstyr, gjøres om til årlig driftstilskudd som fordeles på aktuelle lag og foreninger som kjører løyper for allmennheten

2)     Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis.

3)     En vesentlig andel prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger. Dette forutsetter løsning for videre løypekjøring på Frolfjellet.

4)     Intensjonen er at løypetilskuddet økes når dette er økonomisk forsvarlig. 
    Til toppen av siden 

PS 78/18 Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen bygdealmenning og Bulandsvegen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

                                              Enkelttur              Årskort             Halvårskort

Vulusjøvegen                       kr. 60,-                   kr. 700,-  

Skogn og Grønning Alm.     kr. 60,-                   kr. 700,-   

Åsen Bygdeallmenning        kr. 60,-                   kr. 700,-

Bulandsvegen                       kr. 60,-                   kr. 600,-          kr. 400,- 

Gebyr for manglende betaling skal være lik det et årskort koster.
    Til toppen av siden

 

PS 79/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video - video etter pause

Forslag i møte:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tjenester som kommunen har ansvar for skal i hovedsak ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber om en ny gjennomgang av delegeringsreglementet basert på hovedutvalgsmodellen. Det kan gi en bredere politisk deltakelse i den kommunale saksbehandlinga.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 31 mot 2 stemmer.

Obeed sitt tilleggsforslag vedtatt med 20 mot 13 stemmer.

Formannskapets innstilling, med vedtatt tillegg, vedtatt med 30 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Tjenester som kommunen har ansvar for skal i hovedsak ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte.
    Til toppen av siden

 

PS 80/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.      Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:

Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).

2.      Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:

 • Styreleder; 20.000,-
 • Nestleder; 15.000,-
 • Styremedlemmer; 10.000,-
 • Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
 • Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
 • For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.

 
Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.
    Til toppen av siden

 

 

PS 81/18 Innherred innkjøp - vedtekter

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag – til styret i Innherred innkjøp:

Forslag til tillegg i vedtektenes § 15:

 • Innherred innkjøp skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger «Grønn Strategi» og etisk handel.
 • Innherred innkjøp må ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.
 • Innherred innkjøp må stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten.
 • Innherred Innkjøp må prioritere kortreiste produkter i sin innkjøpsstrategi.


Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fra Løvås vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 28 mot 5 stemmer. 

VEDTAK:

Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas. 

Oversendelsesforslag – til styret i Innherred innkjøp - Forslag til tillegg i vedtektenes § 15:

 • Innherred innkjøp skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger «Grønn Strategi» og etisk handel.
 • Innherred innkjøp må ta inn klausuler i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.
 • Innherred innkjøp må stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten.
 • Innherred Innkjøp må prioritere kortreiste produkter i sin innkjøpsstrategi.
      Til toppen av siden

 

 

PS 82/18 Bosetting av flyktninger 2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune tar imot og bosetter inntil 25 flyktninger i 2019.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer som ble avgitt for Persøys forslag til vedtak.

VEDTAK:

Etter anmodning fra IMDi forhåndsgodkjenner Levanger kommune å bosette inntil 50 flyktninger i 2019. 
    Til toppen av siden

 

PS 83/18 Brannsikringsplan - Trehusbyen Levanger

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 «Brannsikringsplan –Trehusbyen Levanger» datert 19.11.2018 vedtas. 
    Til toppen av siden

 

PS 84/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, vedtas iht. forurensningsforskriften § 1-2 og § 1-12.

Forskrift kunngjøres i Lovdata og trer i kraft etter kunngjøring. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 85/18 Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for gang- og sykkelvei, Sundbrua - Kjønstadmarka vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.
    Til toppen av siden

 

FO 39/18 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Ledige næringsarealer i Åsen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:
På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer i Åsen, men hadde fått nei på grunn av mangel på næringsareal. Det ble videre opplyst at dette dreide seg om tre bedrifter og totalt 50 dekar areal.

På et spørsmål til ordføreren i formannskapet 28. november om næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger, får jeg til svar:

 • Når kommunen får spørsmål om etableringer forteller vi dem om hvor det er ledige arealer og hvem de kan henvende seg til. Det gjelder både lokaler og tomter. Når det gjelder Buchholdts konkrete spørsmål har administrasjonen svart at det er tre konkrete henvendelser vi ikke har klart å tilfredsstille. De tre hadde spesifikke ønsker om etableringer i Åsen. Vi har ennå ikke klart å finne tomter til dem, men ønsker gjerne kontakt med grunneiere i Åsen som kan tenkte seg å bidra til vekst i lokalsamfunnet.


Per dags dato har Levanger kommune lite med tilgjengelig næringsareal for bedrifter som ønsker å etablere seg her, enten det er i Åsen eller i andre deler av kommunen, og det er positivt at ordføreren ønsker kontakt med grunneiere i Åsen som kan tenke seg til å bidra til vekst i lokalsamfunnet. Det er også viktig at kommunen har en offensiv tilnærming til nyetableringer, for eksempel gjennom å ta kontakt med grunneiere når bedrifter ønsker å etablere seg i kommunen (og kommunen ikke har tilgjengelige arealer selv). Andre virkemidler kommunen har, er for eksempel å bidra med infrastruktur og hjelp til regulering / omregulering av områder til næringsformål.


Spørsmål til ordføreren:

 1. Hvilke grunneiere i Åsen ble kontaktet av Levanger kommune da de tre bedriftene kom med sine henvendelser om næringsareal som de kunne etablere seg på?
 2. Hvilke tilbud om hjelp og bistand gir Levanger kommune til grunneiere som kan tenke seg å stille arealer til disposisjon for næringsetableringer?

 
Næringssjef Håkon Okkenhaug besvarte spørsmålet:

Ordfører. Først vil jeg takke for at det er stor interesse for å utvikle næringslivet i kommunen.

Karl Meinert Buchholdt spør om hvilke grunneiere som ble kontaktet da de tre bedriftene henvendte seg til kommunen for å etablere seg. Til det er svaret ganske enkelt; administrasjonen har ikke vært i kontakt med grunneiere.

Det vi gjorde var å bruke kartdatabasen for å se om det var egnede arealer når det gjelder den ene etableringen. Vi fant ett areal i Åsen som vi mente lett kunne omreguleres til næring. Dette meldte vi tilbake til den aktuelle bedriften, men de fant etter noe vurdering dette arealet uegnet.

Når det gjelder de to andre bedriftene var henvendelsene mer av generell art og som vi oppfattet det ønsket ikke bedriftene å gå offentlig ut med sine konkrete ønsker på nåværende tidspunkt. Administrasjonen er avhengig av tillit ute hos næringsaktører slik at vi kan ha en tett og åpen dialog med dem i en tidlig fase av etableringer. Derfor ønsker vi ikke å gå nærmere i detaljer på behov og type næring her.  Størrelsen på de arealene de trenger gjorde at vi raskt kunne svare at slike arealer har vi ikke tilgjengelig i dag.

Så spør Buchholdt om hvordan kommunen jobber opp mot grunneiere som vil etablere næringsarealer.

I vår strategiske næringsplan er det å framskaffe næringsareal pekt ut som et viktig område. Det tar flere år å få ferdige byggeklare tomter. Vi kan ikke forvente at bedrifter som etablerer seg eller vokser ser så langt fram eller har kapital til å betale for slik tomteutvikling. Derfor er det viktig at kommunen tar den jobben. De senere årene har vi ikke vært gode nok til å aktivt lete etter slike arealer.

Kommunens arealplan, som kommer til behandling nå, åpner for at alle kan spille inn nærings- og boligarealer. Grunneiere kan selvsagt utvikle eiendommen sin til næringstomter. Det krever kunnskap om hvordan man går fram og kapital til å få gjort utviklingen før man har solgt arealet. Det er ikke så mange som har det.

Kommunen stiller som veileder i hvordan man kan gå fram for å få ferdigregulert områder, men å utarbeide selve reguleringsplanen må grunneieren gjøre for egen regning. Det kan ta fra 6 til 18 måneder å få omregulert et område. Så må det opparbeides til byggeklare tomter. Det kan bli for lang tid for en god del bedrifter, men kan også gi for stor risiko for den som bygger ut området til at han eller hun tør å satse.

Derfor bør kanskje kommunen være mer offensiv på å utvikle slike arealer. Nå har vi styrket fagområdet næringsutvikling i staben. Det gir oss bedre muligheter til å være mer offensiv på dette området. 

Men samtidig vet vi at å finne nye arealer som ligger nært veg, vann og kloakk, og som ikke koster alt for mye å opparbeide, er vanskelig i et pressområde som vår kommune er. 
    Til toppen av siden

 

FO 40/18 Spørsmål fra Randi Johanne Nessemo (AP) - Sykefravær

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Behandling:

Randi Johanne Nessemo (AP) fremmet følgende spørsmål:

Med bakgrunn i det forholdsvis høye sykefraværet i enheter/avdelinger i kommunen, er det grunn til å stille spørsmål i forhold til hvilke tiltak som er gjennomført og tenkes gjennomført for at sykefraværet fortsatt skal gå ned.

I denne sammenhengen er det uhyre viktig at det i utgangspunktet generelt er et godt arbeidsmiljø i alle avdelinger og enheter, og at det på alle nivå er god kjennskap til innholdet i gjeldende lov- og avtaleverk, samt ansvaret som hviler på alle for at dette etterleves.

Deler av dette er tidligere etterlyst i kommunestyret uten å ha blitt tilstrekkelig besvart.


Derfor er det ønskelig å få svar på:

 1. Hvilke rutiner og opplegg har kommunen for sine ansatte, inklusive ledere på alle nivå, med opplæring og skolering i de viktigste lover og avtaler – Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven?
 2. Hvilke tiltak er gjennomført og hvilken effekt har de hatt?
 3. Hvilke planer har ledelsen for videre arbeid med å få sykefraværet ytterligere ned?


Fungerende personalsjef Anne Grete Wold besvarte spørsmålet:

Innledningsvis kan det være verdt å nevne at sykefraværet samlet sett i Levanger kommune ikke er høyere enn fraværet for kommune-Norge i sin helhet. Vi vet at Oversiktene som KS utarbeider[i], der man kan sammenligne seg med kommunesektoren i sin helhet - og med andre kommuner - viser at vi er på landsgjennomsnitt når det gjelder samlet sykefravær i 2017 – og vi har ikke hatt noen økning i fraværet samlet sett i 2018. Det betyr likevel ikke at vi ikke mener at fraværet er for høyt, og at det må arbeides aktivt for å få det ned.

Men det kan være grunn til å nevne at kommunesektoren er en sektor som gjennomgående har høyere fravær enn privat sektor. Beregninger fra KS[ii] viser at dette skyldes i hovedsak sammensetningen av ansatte i sektoren. Det er forskjeller mellom kommunal og privat sektor i blant annet kjønn, alder, yrke og utdanning, og det er kjent at disse faktorene påvirker sykefraværet. Kommunal sektor er kvinnedominert med mange ansatte innen barnehage og helse – faktorer som statistisk sett gir høyere sykefravær. Vi vet at også at sykefraværet stiger med alder og synker med utdanningsnivå.

KS har også undersøkt om det er forskjeller mellom sektorene i hvor vanlig det er å tilrettelegge arbeidssituasjonen. Gjennomgangen viser at det er noe vanligere med tilrettelegging i kommunal sektor enn i de andre sektorene, men man finner ingen statistisk sammenheng mellom tilrettelegging og sykefravær. God tilrettelegging kan i mange tilfeller gi lavere fravær, mens det i andre tilfeller gir høyere fravær. Og det er vurdert som delvis en målkonflikt i IA-avtalen at jo flere vi greier å inkludere i arbeidslivet, jo mer fravær må vi (kanskje) regne med. Derfor kan et noe høyere fravær i enkelte sammenhenger være bra, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Når man arbeider med sykefravær og arbeidsmiljø må man jobbe helhetlig, og med flere dimensjoner samtidig. Vi må først og fremst jobbe helsefremmende og forebyggende – og noen ganger må vi reparere. Men målet må være at vi i størst mulig grad jobber helsefremmende – på det grønne området.

Det kan beskrives med følgende illustrasjon:

Klikk for større figur

I tillegg må det arbeides både med individrettede tiltak og organisatoriske tiltak. Dette kan beskrives langs to dimensjoner; individ vs. organisasjon og forebygging/helsefremming vs reparering:

Klikk for større figur

[1] https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/analyse-og-statistikk/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/

[1][1] https://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/sykefravaret-i-kommunal-og-privat-sektor/

Så til spørsmålene:

1.       Hvilke rutiner og opplegg har kommunen for sine ansatte, inklusive ledere på alle nivå, med opplæring og skolering i de viktigste lover og avtaler – Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven?

Dette er områder som kan sorteres under forebyggende og organisatoriske tiltak (grønn sone).

I mange år har det vært avholdt årlig opplæring i hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte. 2018 har vært et spesielt år på mange måter, så denne opplæringen har ikke blitt avholdt i år. Men det ligger i planen at det tas opp igjen neste år.

Når det gjelder arbeidsmiljøloven, arbeides det på flere fronter når det gjelder kursing, informasjon og opplæring i HMS/IA arbeid:

 • Årlig 40 timers HMS kurs for nye ledere, nye verneombud og nye medlemmer i arbeidsmiljøutvalget
 • Det avholdes årlig to-dagers oppfriskningskurs innenfor HMS for ledere, verneombud og AMU medlemmer.
 • Videre gjennomføres Forum for verneombud to ganger i året, der er tema lovverk, arbeidsmiljø, og andre HMS-tema. Dette er obligatorisk for alle verneombud.
 • Årlig har det vært gjennomført IA-fagdag for ledere og tillitsvalgte, både med fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær.

Alle enheter utarbeider årlig en HMS/IA plan hvor det skal settes mål for HMS/IA arbeidet, og beskrive tiltak som skal gjennomføres i løpet av året. Mange enheter bruker denne planen aktivt, mens andre har et forbedringspotensiale her.

Alle enheter og verneområder skal gjennomføre vernerunde med risikovurderinger. Her er det en egen kartlegging som gjelder psykososiale forhold på arbeidsplassen. Denne kartleggingen viser en del utfordringer som enhetene står ovenfor, men de fleste rapporterer at det er igangsatt tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

HMS rådgiver og personalrådgiver i rådmannens stab gir råd til ledere ved spørsmål som omhandler HMS og sykefravær. Det er dette teamet som også har ansvar for felles-opplæringen.

2.       Hvilke tiltak er gjennomført og hvilken effekt har de hatt?

Vi arbeider i alle de fire kvadrantene i modellen (se over), og sykefraværsutviklingen- og tiltak som settes i verk er en viktig del av og synliggjøres i den kontinuerlige kvartals- og årsrapporteringen.

Som ellers i kommunal virksomhet, ser vi at det ofte er helsesektoren og barnehagesektoren som drar sykefraværet opp. Dette har – som vi har vært inne på – mange forklaringer. At man ikke skal utsette andre (barn og syke) for smitterisiko når man er «halvsyk» kan være en forklaring. En annen forklaring er at man mer utsatt for smitterisiko i slike miljøer. Men årsakene er selvfølgelig mer komplekse enn dette.

De kommunale barnehagene i Levanger har lang og god tradisjon for å jobbe forebyggende og systematisk med sykefravær og arbeidsmiljø. I den forbindelse kan det være verdt å nevne at Momarka barnehage mottok IA-prisen i Trøndelag for 2017. Den henger høyt. Arbeidet som gjøres i Momarka er noe som hele Enhet barnehage nyter godt av, og det drives kompetanseoverføring i forhold til tema, problemstillinger og fruktbare diskusjoner. Andre kommunale barnehager er med i en studie omkring arbeidsmiljø i barnehager i samarbeid med Friskgården, og i alle barnehager gjøres det utstrakt tilrettelegging for ansatte som får helsemessige utfordringer av ulike årsaker.

Innenfor helse og velferdsenhetene arbeides det innenfor flere områder for å utvikle arbeidsmiljøene og redusere fraværet. I oppfølging av den enkelte medarbeider følges de kommunale rutinene for sykefraværsoppfølging, og NAV og bedriftshelsetjenesten er med i dialogen og bidrar i oppfølgingsarbeidet når det er behov for dette. Spesielt får de som primært jobber natt samtaler og særskilt oppfølging som forebyggende tiltak.

Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter er også gode samarbeidsparter i arbeidet med de organisatoriske forholdene.

 • Kurs i blant annet førstehjelp, forflytningsteknikk, håndtering av vold og trusler,
 • Arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
 • Lederveiledning


Det er tett dialog med verneombud og tillitsvalgte i arbeidet både når det gjelder vernerunder, HMS-planer og tilpassede turnusordninger, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle arbeidsmiljøene slik at det blir naturlig å melde avvik når avvik skjer, og å jobbe med avviksmeldingene for å skape forbedringer. 

Det arbeides kontinuerlig med å vurdere arbeidstidsordninger, tilpassede arbeidsoppgaver og utprøvinger så langt det lar seg gjøre, og uten at det i betydelig grad skal gå på bekostning av brukerne og andre kolleger – noe som kan være et dilemma i tilretteleggingsarbeidet.

3.       Hvilke planer har ledelsen for videre arbeid med å få sykefraværet ytterligere ned?

Arbeidet med det systematiske HMS-arbeidet og IA-arbeidet vil fortsette som før, både i forhold til oppfølging av retningslinjer, prosedyrer og rutiner og opplæringsvirksomhet for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud. Når dette blir gjort bra, er det grunn til å tro at behovene for særskilte tiltak utover det som er spesielt for risikoutsatte arbeidsgrupper blir mindre.

Kommunen vil i 2019 sette i gang et arbeid med såkalt avventende sykemelding. Dette vil bli prosjektorganisert, og gjennomføres i samarbeid med ALU – som er samarbeidsorganet for fastlegene i kommunen.

Arbeidet med å ferdigstille Ledelsesplattformen og implementering av denne i løpet av 1. halvår 2019, skal også bidra til å løfte arbeidet ytterligere. Dette må vi få komme tilbake til.

Samtidig kan man ikke underslå at situasjonen vi står i akkurat nå, knyttet til knapphet på ressurser både i enhetene og i de sentrale støttefunksjoner både når det gjelder opplæringsvirksomhet, lederstøtte og organisasjonsutvikling gjøre at vi ikke vil komme i gang med alle de planene, prosessene og tiltak som vil være nødvendig og ønskelig for å bidra til enda flere gode og helsefremmende arbeidsmiljøer.

Uten å foregripe for mye, vil Organisasjonsgjennomgangen vi holder på med nå, vise at mange av lederne våre arbeider innenfor forutsetninger som gjør jobben mer krevende enn den kunne og burde vært. Flere av avdelingslederne i f.eks. helse har direkte personalansvar for 50-80 faste ansatte i turnusarbeid i døgnkontinuerlige tjenester - samtidig som de har et betydelig innleieansvar, fagutviklingsansvar og økonomiansvar. Det er ikke vanskelig å forstå at noen av lederne våre – i de mest utsatte tjenestene - har et begrenset handlingsrom for å jobbe innenfor den grønne sonen. Men dette må vi se nærmere på i etterkant av organisasjonsgjennomgangen.

Likevel er vi tydelig på at å jobbe mer og enda bedre med helsefremmende arbeidsmiljøer og reduksjon av sykefravær – innenfor de rammene vi arbeider i - må ha topp prioritet også i 2019.
    Til toppen av siden

 

 

FO 41/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - vedlikehold veg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:
Det er gjort veldig mye bra i Eidsbotnsveien i den senere tid. Riktig skilting når det gjelder fart er kommet på plass. Det er også laget nye fartsdomper på veien. Disse tiltakene er veldig bra.
Godt jobbet.
Fra Sør lia og mot Alstahaug er veien både mørklagt og smal.
Derfor stiller jeg følgende oppfølgningsspørsmål.
Kan ordføreren si noe om videre framdrift på veien når det gjelder lys og fortaug/gangsti?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det er ikke planlagt noe gatelys på Eidsbotnvegen fra Sørlia og videre mot Alstadhaugvegen. Den er ikke prioritert i det nærmeste tiden grunnet at det ikke er noen skoleveg.

Det skal rehabiliteres fra Sørlia og i andre retningen, mest trulig i to etapper. 
    Til toppen av siden

 

FO 42/18 Spørsmål fra Asgeir Persøy (FRP) - tilbud til psykisk utviklingshemmede

Saksprotokoll i Kommunestyre - 12.12.2018 - video

Behandling:

Asgeir Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Levanger kommune har ansvaret for cirka 90 pysisk utviklingshemmede. Jeg er meget bekymret for denne gruppen. Klarer kommunen å gi disse menneskene forsvarlig hjelp.

HVPU-reformen av 1991 sier blant annet følgende:
Pysisk utvikklingshemmede må gis et kultur- og fritidstilbud - likeverdig med tilbudet til befolkningen forøvrig.

Mangel på meningsfylt fritid vil kunne føre til mistrivsel og sosial isalasjon selv om kvaliteten på andre tjenester, som bolig og sysselsettning er god.


Derfor stiller jeg følgende spørsmål.

 1. Er Hvpu - reformen av 1991 en glemt reform?
 2. Brukes denne reformen i det daglige arbeidet med pyskisk utvikklingshemmede?
 3. Hvor lang ventetid er det på bolig?
 4. Hvordan fungerer støttekontakt ordningen?
 5. Hvem får støttekontakt og hvor mange timer dreier dette seg om.
 6. Har alle pyskisk utviklingshemmede et forsvarlig dagtilbud.


Kommunalsjef helse Lars Kverkild besvarte spørsmålet:

HVPU-reformen, også kalt ansvarsreformen, ble startet den 1. januar 1991 og skulle gjennomføres innen utgangen av 1995, var en reform som plasserte ansvaret for omsorg for mennesker med psykisk utviklingshemming hos kommunene. Bakgrunnen for denne endringen er at Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) som på den tiden var en Fylkeskommunal tjeneste ble avviklet 01.01.91 og den enkelte hjem- kommunene overtok ansvaret for de som tidligere hadde vært innskrevet i den fylkeskommunale omsorgen.

Normaliseringsprinsippet var førende ved gjennomføringen av reformen. Sentralt i denne tankegangen var at alle skal ha rett til samme levekår og samme valgfrihet så langt dette var mulig. Reformen hadde som hovedhensikt å bosette mennesker med psykiske utviklingshemming i kommune istede for store sentrale institusjoner, noe som medførte bygging/etablering av nye boliger/bofelleskap

Brukes denne reformen i det daglige arbeidet med psykisk utviklingshemmede?

Ansvarsreformen peker på viktigheten av tilrettelagte kultur – og fritidstilbud. Som spørsmålsstiller viser til vil mangel av slikt tilbud kan føre til mistrivsel og sosial isolasjon. Dette ser vi dag ikke bare gjelder mennesker med Psykisk utviklingshemming, men også personer som har utfordringer knyttet til psykiske vansker, utfordringer knyttet til rus og utfordringer knyttet til demens. Her har føringer lagt i ansvarsreformen ført til en utvikling av tjenester og tilbud til mange av kommunes innbyggere. Ansvarsreformen er ikke glemt, de målsettingen som beskrives i reformen vil være førende for de tilbud som utvikles i kommunen.

Hvor lang ventetid er det på bolig?

Den enkelte innbygger har selv ansvar for å skaffe seg bolig – dette gjelder også om en person har en psykisk utviklingshemming.

Imidlertid vil enkelte personer med behov for tilrettelegging, også ha behov for bistand til å skaffe seg en god og funksjonell bolig.

Mennesker med omfattende bistandsbehov vil i all hovedsak være kjent for kommunen ved at det er etablert ansvarsgruppe og ofte individuell plan. Her vil behov for tilrettelagt bolig bli identifisert og på den måten være med å danne grunnlag for blant annet utarbeidelse /rullering av Boligsosial handlingsplan.

Boligsial handlingsplan vil så kunne peke på aktuelle behov for utbygginger eller endringer av eksisterende boligmasse tilpasset innbyggernes behov.

Ventetid på bolig avhenger derfor av hvilken bolig det er behov for – men når det søkes om kommunal bolig vil den enkelte få svar på om en innvilges bolig eller om det gis avslag. Kommunen forsøker til enhver tid å ha oversikt over nåværende og fremtidig behov for bolig.

Hvordan fungerer støttekontakt ordningen?

Alle søknader om helse- og omsorgstjenester behandles av Helse og omsorgstorget. Når det fattes vedtak om støttekontakt tjeneste blir det i etterkant av dette gjort en vurdering over hvem som er best egnet til dette oppdraget.

For å bli støttekontakt søkes det til kommunen om dette. Det må fremvises politiattest og det blir foretatt et lite intervju av alle aktuelle søkere.

Før i igangsetting av tjenesten tilstrebes det å ha en samtale mellom tjenestemottaker, støttekontakten og en representant fra kommunen.

Hvem får støttekontakt og hvor mange timer dreier dette seg om

Levanger kommune har registrert om lag 90 personer med psykisk utviklingshemming over 16 år som har tjenester med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven.  Dette betyr at hver enkelt av disse personene har et enkeltvedtak som med hjemmel i lov og regelverk tilbyr individuelle tjenester.  Støttekontakt vil kunne være en slik tjeneste. Støttekontakt er en tjeneste som innebærer at støttekontakten  hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Det er 138 personer som har tildelt støttekontakttjenesten i Levanger kommune pr 10.12.2018.

Til sammen har disse personene tildelt 436 timer støttekontakt pr uke som gir et snitt på 3,2 timer pr person i uken.

Tjenesten kan også organiseres ved at lag og eller en forening kan motta godtgjøring ved at den som har behov for tjenesten deltar i det aktuelle lag eller forening. Denne modellen er pr i dag ikke benyttet i Levanger.

For øvrig har Levanger en godtgjøring for støttekontakter tilsvarende assistent. Dette representerer en satsning på og forståelse av at støttekontakttjenesten er en prioritert tjeneste i Levanger kommune.

Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av saksbehandler i forvaltningskontoret Helse og omsorg. Støttekontakt gis som et visst antall timer pr uke eller pr måned i 11 måneder. Omfanget er individuelt, men vil ofte ligge mellom 2 og 6 timer pr uke. Støttekontakt gis til innbyggere i alle aldre uavhengig av diagnose. Vilkåret er at en fylle vilkåret i loven og at tjenesten skal kunne bidra til at den enkelte skal kunne mestre hverdagen på en best mulig måte.

Har alle psykisk utviklingshemmede et forsvarlig dagtilbud

De av våre innbyggere som har en psykisk utviklingshemming diagnose og som deltar å et dagtilbud – har et forsvarlig dagtilbud. Det er imidlertid ikke alle som har et tilbud om å delta på dagtilbudet. Her jobber kommunen kontinuerlig med å utvikle dagtilbud som skal appellere til den enkelte slik at denne kan oppleve deltakelse og mestring. Dette gjelder uavhengig av diagnose.

Dette er vel kanskje kjernen i ansvarsreformen – vi skal møte innbyggeren som kan ha behov for bistand og oppfølging for å kunne mestre hverdagen – uavhengig av den enkeltes diagnose, men med fokus på den enkelte innbyggers ressurser.

    Til toppen av siden
Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 03.01.2019 11:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051