Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 05.09.18 - sak 54/18 - Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/9140

 

Stig Ove Sommervoll - klikk for personkort
Saksordfører: Stig Ove Sommervoll, AP 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.05.18 17/18
Driftskomiteen 13.06.18 23/18
Formannskap 27.06.18 64/18
Kommunestyre 05.09.18 54/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.
          Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll (AP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Trondheim kino – relevante oppdrag PDF
   
 2. Kostnader ved utbedringer eksisterende bibliotekbygg PDF
   
 3. Årlige kostnader ved ulike alternativ med bibliotekbygg PDF
   
 4. Notat angående et evt opphør av avtale PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kinodrift

Kommunestyret vedtok i desember 2017: «Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta og presentere en sak for kommunestyret via driftskomiteen der de økonomiske konsekvensene settes inn i sammenheng med en realisering av et nytt bibliotek.»

Det ble i januar laget konkurransegrunnlag for leie og drift av kino og kiosk i Levanger. Fristen for å levere tilbud var 9. mars 2018. Det kom inn ett tilbud. Tilbudet er fra Trondheim kino, og det har vært avholdt forhandlingsmøter mellom kommunen og tilbyder. Dette tilbudet var opprinnelig gyldig til 7. juni 2018, men etter at saken av Driftskomiteen ble utsatt i møtet den 9. mai, så har Trondheim kino bekreftet at de har gitt Levanger kommune en utvidet frist til 6. september med å akseptere tilbudet. Saken forventes ferdigbehandlet i kommunestyret 5. september 2018. 

Trondheim kino har i 100 år drevet flere kinosenter i Trondheim. De siste tiårene har driften vært konsentrert til kinosentrene Prinsen og Nova. I tillegg driver Trondheim kino kinoen i Kimen kulturhus i Stjørdal, og programmerer også Kulturbadet kino i Sandnessjøen. Se vedlegg: Trondheim kino – relevante oppdrag.  

Trondheim kino er i dag et aksjeselskap hvor Trondheim kommune eier 100 %. Selskapet har solid erfaring og har vært tidlig ute med moderniseringen av sin kinodrift.

Det er enighet mellom partene om betingelsene for en evt. inngåelse av kontrakt om drift av kino og kiosk i Levanger. Forhandlingene er gjennomført med forbehold om vedtak om bygging av nye kinolokaler på bibliotektomta. Det er kun dette prosjektet som er interessant for Trondheim kino, og som er det de har gitt et tilbud på. For Trondheim kino er en sentral plassering ved kommunikasjonsknutepunkt midt i sentrum og en samlokalisering med biblioteket avgjørende.

Levanger kommune skal kun stille lokaler for drift av kino til rådighet, mens kinodriver vil gjøre alle investeringer i inventar og teknisk utstyr til kinodriften. Avtalen innebærer en modell for husleie som består både av en fast leie, og en variabel leie basert på omsetning. En inngåelse av driftsavtale med Trondheim kino vil gi Levanger et moderne kinotilbud som vil være langt bedre enn det vi kan tilby i dag, og samtidig en innsparing på driftsbudsjettet. Leieavtalen vil være på 10 år med opsjon på 5 + 5 år. Dette er ikke uvanlig avtaletid for denne type avtaler. Detaljene i avtalen er unntatt offentlighet.

Kostnaden for kommunen vil være renter, avdrag og vedlikehold av nytt bygg. Renter og avdrag for kinoens andel anslås til ca. 1 mill. Rentesatsen som er brukt er 4 %, statens rentesats for beregning av kapitalkostnader i prosjekt (to prosentpoeng over dagens nivå).

Vedlikehold gjennom byggets levetid (50 år) anslås til 140 000 pr. år.

Hvis ekstern driver overtar drift av kino, vil kommunens kostnader til dette falle bort.

Inntekten avhenger av besøkstallet, og rådmannens anslag på netto kostnad er mellom 500 000 og 600 000 pr. år inkludert det bygningsmessige.

Erfaring fra andre steder som har åpnet nye kinolokaler med flere saler og utvidet tilbud, er at kinobesøket går kraftig opp. Kinobesøket i Stjørdal ble tredoblet da de åpnet ny kino med tre saler i Kimen. I 2017, som var det andre fulle driftsåret, lå besøket på 80 778. Trondheim kino sier at dette ikke har skjedd på bekostning av kinobesøket i Trondheim.

Kinobesøket kan ha store variasjoner fra år til basert på hvilke filmer som er aktuelle. 2016 var det beste kinoåret siden 1983: http://www.kino.no/article1302818.ece  Alle kinoer hadde en økning dette året. 2017 regnes som et nokså dårlig år for kinoene pga få storfilmer. I 2018 ser besøkstallene ut til å stige igjen. Kinobesøk må derfor ses over lengre perioder enn 2-3 år. Kinobesøket har de siste 30 år holdt seg nokså stabilt.

Årlig kinobesøk per innbygger 1987 – 2017: http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/kino/166

Årlige kinobesøk (1000 personer) 1987-2017: http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/film/164

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim - klikk for større bilde

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim.

Biblioteklokaler

Bibliotek er et gratis kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen, og er under stadig utvikling også som debattarena og møteplass i henhold til bibliotekenes lovfestede ansvarsområde. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå i dag, men med potensiale for enda mer aktiviteter om det legges til rette med større og mer funksjonelle lokaler. Hvis biblioteket skal fortsette å være i eksisterende bygg, må man regne med følgende investeringer:

Rehabilitering av eksisterende bygning: 17 mill.

Tilfredsstille krav til framtidig og funksjonell drift. Tilbygg på 400 m2: 16 mill.

(Se vedlegg 2) 

Enten man bygger nytt bibliotek eller bygger et tilbygg til eksisterende bygg for å tilfredsstille krav til framtidig bibliotekdrift, vil dette medføre gjennomsnittlige økte årlige drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 300 000. Kostnadsøkningen er relatert til økning i areal. For biblioteket vil øvrige driftskostnader i nye lokaler ligge på samme nivå som før.

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus - klikk for større bilde

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus

Nytt bygg med bibliotek og kino på bibliotektomta

Kostnadene ved bygging, drift og samlokalisering i nytt bygg er utredet i vedleggene til denne saken: «Mulighetsstudie biblioteket» (scenario C) og «Den kulturelle tråd».

Scenario C er et nytt bygg på bibliotektomta for bibliotek, kino og enkelte tilleggsfunksjoner som kan gi synergieffekter og ressursutnyttelse ved samlokalisering. Hvilke funksjoner dette kan være, er også utredet i dokumentene som er lenket til saken.

Mulige tilleggsfunksjoner kan være en blackbox, ungdomshuset, Levanger fotomuseum, Levanger frivilligsentral eller UtstyrsBUA. Flytting av noen av disse funksjonene vil frigjøre areal i Kirkegt. 11 til samlokalisering av psykisk helse og oppfølging (PHOT) som i dag er lokalisert både i Kirkegt.11 og i 2. etasje i bibliotekbygget.

Blackbox (en fleksibel flerbrukssal): Arealet kan ses i sammenheng med bibliotekets behov for areal til arrangement. En blackbox kan brukes både av de ulike brukerne av huset, av kulturskolen og frivillig kulturliv til øving, forestillinger og utstillinger. Vil også kunne leies ut til næringslivet til konferanser mm.

Ungdomshus: Ungdomshuset nåværende lokaler er langt fra optimale. En samlokalisering med bibliotek og kino vil gi ungdom i Levanger en flott møteplass som vil være et viktig forebyggende tiltak. Det er både synergieffekter og muligheter for ressursutnyttelse ved en slik samlokalisering.

Levanger fotomuseum: Fotomuseet har et ønske om samlokalisering med biblioteket. De har fra før en god del samarbeid, og en samlokalisering vil kunne utløse synergier og gi de museumsansatte et større fagmiljø.

Levanger frivilligsentral: En samlokalisering av frivilligsentralen med bibliotek og ungdomshus vil kunne gi mange nye muligheter for synergi, samhandling og ressursutnyttelse. Se Furuset aktivitetshus.

BUA levanger: UtstyrsBUA er i dag lokalisert hos Leva-Fro. En samlokalisering med biblioteket vil gi muligheter til utvidet åpningstid og en mer sentral beliggenhet. Dette er prøvd i noen kommuner med hell. BUA fungerer imidlertid godt også hos Leva-Fro, og ligger nært to store skoler og Leira mottak.

Utleie til en ekstern leietaker har også kommet opp som et moment i denne saken. Om dette blir aktuelt vil vi ikke få svar på før tidligst i august 2018, men vedtak om bygging av bibliotek og kino er ikke avhengig av dette.

Inntekter fra en ekstern leietaker vil gå med til å dekke investerings- og driftskostnader for denne delen av bygget, samt noe fellesareal. Tilbudet LK vil komme til å gi i en konkurranse om en eventuell leietaker, dekker kostnadene i leieperioden. En evt. utleiekontrakt med ekstern leietaker vil ha en avtaleperiode på inntil 10+5+5 år.

Hvilke andre fasiliteter som bør samlokaliseres i bygget vil man måtte komme tilbake til når det er avklart om det skal leies ut kontorlokaler i bygget eller ikke. Hvor mye og hva som kan få plass, avhenger av dette. Tomta er ikke omregulert ennå, men prosessen med omregulering er igangsatt. Reguleringssaken vil komme til politisk behandling, og vil sannsynligvis kunne være ferdigbehandlet i januar 2019. Når dette er avklart vil administrasjonen gjøre en vurdering av øvrig samlokalisering. Prosjektfasen vil avklare innhold og detaljert romprogram for et nytt bygg.

Det ligger inne 134 mill. til investeringer i kulturell infrastruktur i økonomiplanen i dag. Rådmannen foreslår ikke å utvide dette beløpet, men foreslår at disse midlene prioriteres til bygging av bibliotek og kino på bibliotektomta. For å synliggjøre hva dette vil si, har administrasjonen beregnet hva akkurat disse to funksjonene vil koste. 28 mill. for kino og 60 mill. for bibliotek. Det vil være mulig å søke spillemidler for regionale kulturbygg for dette, og et sannsynlig tilskuddsbeløp er 10 millioner.

Når eventuell ekstern leietaker er avklart og omregulering av tomta er ferdig behandlet, så vil administrasjonen komme tilbake med en ny sak om eventuelle ytterligere investeringer for øvrige funksjoner i bygget.

Det er ingen grunn til å tro at prosjektet som er beskrevet i scenario C i mulighetsstudien skal bli dyrere enn det som er lagt inn i økonomiplanen. Scenariet beskriver et bygg med kino, bibliotek, blackbox og øvrige fasiliteter som kan gi synergieffekter. Bygget er på 3 554 kvm og ble kostnadsberegnet til 134 millioner. I denne beregningen var teknisk utstyr og inventar til kino også tatt inn med ca 5 mill.. I avtalen med Trondheim kino er det ikke Levanger kommune som skal investere i dette.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig å videreutvikle kulturarenaer i Levanger. Kino- og bibliotektilbudet er sentrale kulturtilbud i Levanger som rådmannen mener er viktig å videreføre og utvikle. Moderne og hensiktsmessige lokaler for bibliotek og kino vil bety mye for bolyst og attraktivitet.

Betydningen av stedsutvikling øker med endringstempoet i samfunnet. Det blir stadig viktigere å vise utviklingskraft for å framstå som en attraktiv kommune. Kulturdeltakelse og kulturopplevelser har i tillegg til sin egenverdi også en annen effekt ved at den skaper ringvirkninger og bidrar til byliv, bolyst, folkehelse og næringsutvikling. En oppdatert kulturell infrastruktur vil fremme det lokale kulturlivet, og bidra til at Levanger kan tilby sine innbyggere og tilreisende et godt kulturtilbud, og samtidig bidra til utvikling av annen aktivitet.

Levanger har over 2 000 studenter, og denne gruppen i tillegg til barn og ungdom er de som går aller mest på kino. Som vertskommune for NORD Universitet, mener rådmannen det er viktig å legge til rette for et godt kulturtilbud til studentene. Uten avtale med ekstern kinodriver, som forutsetter nye lokaler i Levanger sentrum samlokalisert med annen aktivitet, vil Levanger stå uten kinotilbud.

Levanger ungdomsråd sa i sitt innspill til rapporten om kulturarenaer at de ønsker seg et moderne kinotilbud i Levanger. Rådmannen tilrår å vektlegge et så tydelig innspill fra ungdommene.

Rådmannen ser det som positivt å få inn en profesjonell kinodriver i Levanger. Det er rådmannens vurdering at en avtale med Trondheim kino vil gi et langt bedre kinotilbud enn dagens, og sannsynligvis gi økt kinointeresse og høyere besøk. Dette er også vurderingen til Trondheim kino og de øvrige private kinoselskapene, som alle mener det er et sovende kinomarked i Levanger, og at bedre fasiliteter og flere saler vil gi en kraftig økning i besøkstallet.

Rådmannen vurderer det også som positivt at man ved å bygge nye kinolokaler, vil ha saler av ulik størrelse sentralt beliggende i Levanger, som også vil kunne brukes som kurs-/konferansesaler på dagtid. Rådmannens vurdering er at det vil være positivt for biblioteket å være samlokalisert med kinoen. Selv om biblioteket må ha egne arrangementslokaler, så vil det være en fordel å kunne ha tilgang til en større sal for noen av bibliotekets store arrangement.

Det er også rådmannens vurdering at et godt og moderne kinotilbud, samt nye og hensiktsmessige lokaler for biblioteket, vil medvirke til å utvikle gode møteplasser for innbyggerne. Det er en fordel om bygget vil kunne inneholde tilleggsfasiliteter som utredningen legger opp til.

Rådmannens vurdering er at uavhengig av om man får en ekstern leietaker inn i bygget, må det tas det en avgjørelse på om det skal bygges nytt bibliotek og nye kinolokaler på bibliotektomta, og at de avsatte midlene i økonomiplanen prioriteres til dette. Dette fordi det er nødvendig å avklare dette først, etter at kommunen la ut kinodrift på anbud etter politisk bestilling i sak 69/17, og at tilbudet fra Trondheim kino gjelder til 6. september 2018.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 09.05.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol, AP, fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Vi ønsker en nærmere utredning av kostnadene ved bygging, drift, samlokalisering, utleie til eksterne leietakere, samt en utredelse av den økonomiske situasjonen hvis avtalen med Trondheim kino opphører.

Avstemning:

Kjerkol`s forslag tiltrådt med 5 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes. Vi ønsker en nærmere utredning av kostnadene ved bygging, drift, samlokalisering, utleie til eksterne leietakere, samt en utredelse av den økonomiske situasjonen hvis avtalen med Trondheim kino opphører.
Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Trondheim kino - relevante oppdrag PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kinodrift

Etter vedtaket i kommunestyret i desember 2017 ble det laget konkurransegrunnlag for leie og drift av kino og kiosk i Levanger. Fristen for å levere tilbud var 9. mars 2018. Det kom inn ett tilbud. Tilbudet er fra Trondheim kino, og det har vært avholdt forhandlingsmøter mellom kommunen og tilbyder.

Trondheim kino har i 100 år drevet flere kinosenter i Trondheim. De siste tiårene har driften vært konsentrert til kinosentrene Prinsen og Nova. I tillegg driver Trondheim kino, kinoen i Kimen kulturhus i Stjørdal og programmerer også Kulturbadet kino i Sandnessjøen. Kinobesøket i Stjørdal ble tredoblet når de åpnet ny kino med tre saler i Kimen og lå på 80 778 i 2017, som var det andre fulle driftsåret. Trondheim kino sier at dette ikke har skjedd på bekostning av kinobesøket i Trondheim.

Trondheim kino er i dag et aksjeselskap hvor Trondheim kommune eier 100 %. Selskapet har solid erfaring og har vært tidlig ute med moderniseringen av sin kinodrift.

Det er enighet mellom partene om betingelsene for en evt inngåelse av kontrakt om drift av kino og kiosk i Levanger. Forhandlingene er gjennomført med forbehold om vedtak om bygging av nye kinolokaler på bibliotektomta. Levanger kommune stiller lokaler for drift av kino til rådighet, mens kinodriver vil gjøre alle investeringer i inventar og teknisk utstyr til kinodriften. Avtalen innebærer en modell for husleie som består både av en fast leie, og en variabel leie basert på omsetning. En inngåelse av driftsavtale med Trondheim kino vil gi Levanger et moderne kinotilbud som vil være langt bedre enn det vi kan tilby i dag, og samtidig en innsparing på driftsbudsjettet. Leieavtalen vil være på 10 år med opsjon på 5 + 5 år.

Nettoeffekt på kinodrift vil bli ca. 1 million kroner spart pr. år. Detaljene i avtalen er unntatt offentlighet.

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim - klikk for større bilde

Illustrasjon fra NOVA kino i Trondheim

Bibliotek

Bibliotek er et gratis kulturtilbud som brukes av store deler av befolkningen, og er under stadig utvikling også som debattarena og møteplass i henhold til bibliotekenes lovfestede ansvarsområde. Biblioteket har høyt aktivitetsnivå i dag, men potensiale for enda mer aktiviteter om det legges til rette med større og mer funksjonelle lokaler. Hvis biblioteket skal fortsette å være i eksisterende bygg, må man regne med følgende investeringer:

Rehabilitering av eksisterende bygning: 17 mill.

Tilfredsstille krav til framtidig og funksjonell drift. Tilbygg på 400 m2: 16 mill.  

Kostnadene for rehabilitering er begrunnet i en rapport utarbeidet med hensikt å gjennomføre ENØK-tiltak. Disse ansees som relevante for et forsiktig estimat på behovet for utbedringer på bygget:


Kostnadssted 

Kroner (millioner) 


Kommentar 

Bygningsmessig 

4,5 

Dører, vinduer, fasader, tak 

Sanitær 

0,3 

VV beredere, sanitærutstyr 

Varmeanlegg 

2,0 

Konvertering til vannbåren varme, tek 17 

Belysning 

0,2 

Utskifting til LED, energisparing 

Elektrisk anlegg 

0,5 

Eldre hovedtavler med mer. 

Ventilasjon 

1,5 

Total utskifting, dagens anlegg langt over normal levetid 

Heis 

1,0 

Hvis man skal bruke to etasjer. 

Byggeledelse 

3,6 

Finans, prosjektering, byggelån, adm, prosjektleder 

MVA 

3,4 

 

Sum 

17 

 


Enten man bygger nytt bibliotek eller bygger et tilbygg til eksisterende bygg for å tilfredsstille krav til framtidig bibliotekdrift, vil dette medføre gjennomsnittlige økte årlige drift- og vedlikeholdskostnader på kr. 300 000,- . Kostnadsøkningen er relatert til økning i areal. For biblioteket vil øvrige driftskostnader i nye lokaler ligge på samme nivå som før. 

Biblioteket vil kunne ha nytte av samlokalisering med kino for å bruke saler på dagtid til foredrag, undervisning mm.

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus - klikk for større bilde

Illustrasjon fra Furuset bibliotek og aktivitetshus

Nytt bygg på bibliotektomta

Bygget i alternativ C i mulighetsstudien fra januar 2017 inneholder bibliotek, kino, blackbox og en del andre fasiliteter som kan gi synergieffekter og god ressursutnyttelse ved samlokalisering. Dette kan være Levanger Ungdomshus, Frivilligsentralen og/eller Levanger fotomuseum. Dette vil frigjøre areal i Kirkegt. 11 til samlokalisering av psykisk helse og oppfølging (PHOT) som i dag er lokalisert både i Kirkegt.11 og i 2. etasje i bibliotekbygget.

Bygget i mulighetsstudien er på 3 554 m2 og ble kostnadsberegnet til kr. 134 millioner. Kostnadsberegningen er utarbeidet av Sweco AS. Dette er grunnlaget for investeringsbudsjettet i økonomiplanen.

Investeringsnivået for kino anslås til 28 mill,, og bibliotek 60 mill., tilsammen 88 mill.. I tillegg må det påregnes investeringsmidler til lokaler for andre kulturtjenester fra Kirkegata 11 som kan frigjøre plass for helsetilbud som pr i dag disponerer deler av 2.etg på bibliotekbygget.

Prosjektfasen vil avklare innhold og detaljert romprogram for et evt. nytt bygg.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som viktig å videreutvikle kulturarenaer i Levanger. Betydningen av stedsutvikling øker med endringstempoet i samfunnet. Det blir stadig viktigere å vise utviklingskraft for å framstå som en attraktiv kommune. Kulturdeltakelse og kulturopplevelser har i tillegg til sin egenverdi også en annen effekt ved at den skaper ringvirkninger og bidrar til byliv, bolyst, folkehelse og næringsutvikling. En oppdatert og hensiktsmessig infrastruktur vil fremme det lokale kulturlivet, og bidra til at Levanger kan tilby sine innbyggere og tilreisende et godt kulturtilbud. Moderne og hensiktsmessige lokaler for bibliotek og kino vil bety mye for bolyst og attraktivitet.

Rådmannen ser det som positivt å få inn en profesjonell kinodriver i Levanger. Det er rådmannens vurdering at en avtale med Trondheim kino vil gi et langt bedre kinotilbud, og sannsynligvis gi økt kinointeresse og høyere besøk. Dette er også vurderingen til Trondheim kino og de øvrige private kinoselskapene som mener at det er et sovende kinomarked i Levanger.

Levanger har over 2 000 studenter, og denne gruppen i tillegg til barn og ungdom er de som går aller mest på kino. Som vertskommune for NORD Universitet, mener rådmannen det er viktig å legge til rette for kulturtilbud til studentene. Levanger ungdomsråd sa i sitt innspill til rapporten om kulturarenaer at de ønsker seg et moderne kinotilbud i Levanger. Rådmannen tilrår å vektlegge et så tydelig innspill fra ungdommene.

Rådmannen vurderer det også som positivt at man ved å bygge nye kinolokaler, vil ha saler av ulik størrelse sentralt beliggende i Levanger, som også vil kunne brukes som kurs-/konferansesaler på dagtid.

Rådmannens vurdering er at det vil være positivt for biblioteket å være samlokalisert med kinoen. Selv om biblioteket må ha egne arrangementslokaler, så vil det være en fordel å kunne leie større sal for noen av bibliotekets store arrangement.

Det er også rådmannens vurdering at et godt og moderne kinotilbud, samt nye og hensiktsmessige lokaler for biblioteket, vil medvirke til å utvikle møteplasser for innbyggerne.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 05.09.2018 23:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051