Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 05.09.18

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 05.09.18
Tid: kl. 17.00 - 21.20

Sakliste (rev. 30.08.18, kl. 19:45) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr. SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 48/18 Driftskomiteen - suppleringsvalg utredning vedtak video
PS 49/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen utredning vedtak video
PS 50/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak video
PS 51/18 IL Sverre søker om lån til rehabilitering av Elberg kunstgressbane utredning vedtak video
PS 52/18 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune utredning vedtak video
PS 53/18 Innherred innkjøp - interkommunalt samarbeid i Innherredsregionen utredning vedtak video
PS 54/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino utredning vedtak video
avstemning
PS 55/18 Økonomirapportering 2. kvartal 2018 utredning vedtak video
FO 29/18 Spørsmål fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - styrking av ettervernet for pårørende ifm selvmord , tung rus og psykiatri tekst behandl. video
FO 30/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - rus i Levanger kommune - oppfølging tekst behandl. video
FO 31/18 Interpellasjon fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - oppreisningsordning for feilplasserte elever ved spesialskoler tekst behandl. video
FO 32/18 Spørsmål fra Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) - trafikksikkerhet på skoleveg tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30 + 5  av 35. 

NavnPartFunksjon Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem (x)*  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Olav Strid ap medlem x  
Khalil Obeed ap medlem x  
Knut Holmen ap medlem x  
Tove Irene Løvås ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem x  
Kari Johanne Kjerkol ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem x  
Linn Beate Tromsdal ap medlem -  Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem x  
Randi Johanne Nessemo ap medlem x  
Ingebjørg Roel Bye ap medlem x  
Anita Ravlo Sand sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp medlem x  
Hans Heieraas sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Per Olav Gilstad h medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem -  Forfall 
Knut Sigurd Hjelmstad h medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Jostein Trøite sv medlem -  Forfall
Børge Lund krf medlem x  
Magne Nydal krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Ottar Bjerkeset v medlem -  Forfall
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem -  Forfall 
Arild Børseth ap varamedlem  x Linn Beate Tromsdal 
Inger Lise Utler Hemb ap varamedlem  (x)* Kai Lennert Johansen
Ivar Haarstad h varamedlem  x Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv varamedlem x Jostein Trøite
Atle Busch v varamedlem x Ottar Bjerkeset
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem x Olaug Julie Aasan

 
(x)* Vararepresentant Inger Lise Utler Hemb (AP) fratrådte før behandling av sak 54/18. Fast representant Kai Lennert Johansen (AP) tiltrådte da møtet.

Nina Elisabeth Berget (AP), Tove Irene Løvås (AP) og Karl Meinert Buchholdt (V) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 55/18.

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås foemannskapssekretær  
Anne Grete Wold utviklingsleder  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Vidar Lund biblioteksjef  
Astrid Cecilie Olaussen kulturhusleder/kinosjef  
Anette Tiller Skjervø kriminalitetsforebyggende koordinator  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  

        Til toppen av siden

 

PS 48/18 Driftskomiteen - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som varamedlemmer for Venstre til driftskomiteen velges:  

2. varamedlem: Arild By

3. varamedlem: Anne-Brit Skjetne
Til toppen av siden 

 

 

PS 49/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.18-30.6.19. 

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven 


Til toppen av siden 

 

 

PS 50/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien 
Til toppen av siden 

 

 

PS 51/18 IL Sverre søker om lån til rehabilitering av Elberg kunstgressbane

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme. 

INNSTILLING:

 1. IL Sverre innvilges et lån som forskudd på spillemidler i tråd med vedtatte retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger.  
 2. Beløpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
 3. Lånet utbetales ikke før valg av ny oppbygning av bane er tilstrekkelig dokumentert.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 52/18 Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i Levanger kommune

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjennomføres fra 1.10.2018. 

Satsene legges hvert år inn i budsjettet slik at satsene justeres i henhold til nasjonale satser
Til toppen av siden 

 

 

PS 53/18 Innherred innkjøp - interkommunalt samarbeid i Innherredsregionen

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Levanger kommune inngår i.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når samarbeidet trer i kraft.
 3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet med 1 årsverk i en oppstartsfase.
 4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall
 5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i deltakerkommunene.
 6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med rådmannen.
 7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
 8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 54/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video - avstemning

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Saken utsettes til etter at budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er vedtatt. Det signeres ikke noen avtaler som forplikter kommunen til å bygge bibliotek med kino før tomta er omregulert.
 2. Det legges ut et nytt anbud på ekstern drift av eksisterende kino i festiviteten. Anbudet bør åpne for en opsjon på drift av ny kino så snart prosjektet lar seg realisere.  

Avstemning:

Lunds utsettelsesforslag avvist med 29 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling avvist med 19 mot 16 stemmer.

VEDTAK:

Avvist
Til toppen av siden 

 

 

PS 55/18 Økonomirapportering 2. kvartal 2018

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 3a:

Prisene på mat økes ikke. Det kuttes i bevertning på politiske møter. Beløpet flyttes fra politikk til helse.

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det innføres parkeringsavgift/dagtakst på eksempelvis kr. 30 på langtidsplasser utenom torgaksen.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Avstemning:

Vordals endringsforslag vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Løvås sitt oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsvotering med 32 mot 3 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 23 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Økonomirapport for 2. kvartal tas til etterretning.

2.      Budsjettet for 2018 endres slik:

a.      Anslaget for skatteinntekter justeres opp med 1,4 millioner kroner. Kr. 400.000,- tilføres kommunale barnehager til dekning av kostnader knyttet til pedagogreform. 1,0 millioner kroner anvendes til å redusere forventet rentekompensasjon.

b.      Avsetning til uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill. kroner. Prosjektet Sommervegen 2 reduseres tilsvarende.

c.      Det avsettes kr. 300.000,- til sanitæranlegg ved Sjøbadet. Finansieres ved å redusere avsetning til Åsen barne- og ungdomsskole.

d.      Avsetning til egenkapitaltilskudd til KLP økes med kr. 200.000,-. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

e.      Årets låneopptak til startlån til videreutlån økes med 20,0 mill. kroner. Det søkes Husbanken om utvidelse.

3.      Følgende endringer i betalings-/avgiftsregulativet vedtas:

a.      Prisene på mat økes ikke. Det kuttes i bevertning på politiske møter. Beløpet flyttes fra politikk til helse.

b.      Det gjeninnføres salg av parkeringskort/årskort for parkering på Nedre torg. Årspris kr. 4.100,-

Oversendelse:
Det innføres parkeringsavgift/dagtakst på eksempelvis kr. 30 på langtidsplasser utenom torgaksen.
        Til toppen av siden

 

 

FO 29/18 Spørsmål fra Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) - styrking av ettervernet for pårørende ifm selvmord , tung rus og psykiatri

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Behandling:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende spørsmål:

I budsjettbehandling for 2017 fremmet jeg et oversendelsesforslag om styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri.

Dette forslaget ble behandlet i formannskapet 17.1.17 hvor rådmannen konkluderte med at «Tjenester til pårørende som nevnt i oversendelsesforslaget skal være sikret i det lov- og planverk det arbeides ut fra i dag, slik at det ikke anses hensiktsmessig med egen kommunestyresak om styrking av disse tjenestene spesielt.»

I begrunnelsen min fra saken la jeg vekt på at Levanger har et godt tilbud for mange. Likevel vet vi at pårørendeorganisasjoner etterlyser flere, bedre og mer samordnede tiltak for å ivareta familier, barn og foreldre i spesielt tunge saker. Det er umenneskelig å kreve at foreldre eller barn av rusmisbrukere og psykiatriske pasienter skal kunne klare å orientere seg i et komplisert og tungt system når man står i livskriser. Som kommune og dermed den øverste ansvarlige for at våre innbyggere møter tilrettelagte tiltak, skal vi vise vei og bistå for å kunne hjelpe familier ut av de vanskelige situasjonene. For å gi gode tilbud til denne gruppen, er det nødvendig med tjenester som spenner fra forebygging, via kommunale tjenester til spesialhelsetjenester.  

Den viktigste jobben må gjøres før problemer oppstår og behovene for hjelp av støtteapparat blir aktuell. Forebygging sparer oss for menneskelige lidelser og økonomiske belastninger. Forebygging og tidlig innsats må være ord som betyr noe for oss og som har et innhold som innbyggerne forstår og ser verdien av. I dette arbeidet er det viktig å inkludere ungdom, familier, frivillige organisasjoner, næringsliv m.m, og ikke minst snakke sammen på tvers av kommunegrensene og på tvers av primær- og spesialhelsetjenester.

Rådmannen sier i saken fra januar 17 at det …åpenbart er mye mer å hente på tidlig intervensjon og bedre forebygging. Dette vil på sikt skape færre «pårørende» som trenger bistand og bidra til å bremse en samfunnsutvikling med større innslag av psykiske lidelser, rusproblemer og selvdrap.»


Med bakgrunn i dette har jeg følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Mener ordføreren at det er behov for styrking av tiltak for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri?
 2. På hvilken måte samarbeider kommunen med spesialhelsetjenesten for å ivareta mennesker med rus- og psykiatrirelaterte lidelser og deres pårørende?
 3. Hvilken strategi har kommunen for tidlig innsats og forebygging av rus- og psykiatrirelaterte lidelser blant ungdom?

 
Ordføreren besvarte spørsmålet:

1. Mener ordføreren at det er behov for styrking av tiltak for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri?

 • Ja, det vil alltid være behov for gode og skreddersydde tilbud til pårørende, spesielt i den akutte fasen, eksempelvis ved uventede og dramatiske dødsfall. Det psykososiale kriseteamet kobles alltid inn, og i tillegg får mange tilbud i spesialisthelsetjenesten.
 • Likemannsarbeid og samarbeid med frivillige er også viktige bidrag, eksempelvis «Foreningen mot stoff, «LEVE», sorggrupper og «treffpunkt» (kreftforeningen).
 • Tilbud gjennom kirka og andre livssynssamfunn er også viktig for mange.
 • Likevel vil det være opplevelser av at hjelpen og støtten ikke har vært tilstrekkelig, og dette vil også henge sammen med egen familie- og nettverkssituasjon. Det er viktig å huske på at den beste hjelpen ofte er å finne i egen familie og eget nettverk, og mange pårørende framhever i etterkant av en krise at nettopp støtte fra venner og nettverk betydde spesielt mye.
 • Skolehelsetjenesten er styrket både i grunnskole og VG skole. Det (ukentlige) tverrfaglig skolehelseteamet hvor spesialister fra BUP er til stede, er et etterspurt og godt tilbud på lavterskelnivå, hvor målet er å komme tidlig inn med hjelp og støtte.  
 • Barneansvarlige på alle avdelinger på sykehuset samarbeider med tilsvarende tjeneste i kommunen når det er behov for samhandling rundt barn.
 • Kommunepsykologene i kommunen samarbeider tett med Barne- og ungdomspsykiatrien. (BUP)
 • Kommunen har faste samarbeidsmøter med BUP, og kommunen driver tilbudet «akutten» på sykehuset (BUP/Barnevern).


2. På hvilken måte samarbeider kommunen med spesialhelsetjenesten for å ivareta mennesker med rus- og psykiatrirelaterte lidelser og deres pårørende?

3. Hvilken strategi har kommunen for tidlig innsats og forebygging av rus- og psykiatrirelaterte lidelser blant ungdom?

Kommunen har mange tiltak som retter seg mot ungdom med rus

 • Etablering av bofellesskap for EM, forebygger psykiske vansker og gir trygghet og støtte.
 • 7.klassemøter med foreldre og elever, 9.-klassemøter med foreldre og elever,

Lavterskel:

 • Ressursteam i skoler,
 • Ungdomskontaktene,
 • Skolehelsetjeneste på alle skoler, helsestasjon for ungdom,
 • PPT er mer ut i skolene

Mer spissede tjenster:

 • Kommunalt psykologteam ( psykologer som jobber med 0-100 år)
 • Politimøter ukentlig (BV)
 • Bv-tjensten har egen tiltakspakke ut fra situasjon og behov
 • Ordning med ruskontrakter etablert (50% stilling),
 • Samtalegrupper for barn av psykisk syke og/eller rusproblematkk (BAPP) fra 11 år.
 • Egen ungdomsLOS- stilling (under etablering på Levanger U-statlig finansiert)
 • Ny statlig finansiert stilling i rustjenesten for ungdom i alderen 15.-18.år.

Samhandling og koordinering:

SLT: styrking av stillingsressurs for SLT-koordinator, koordinatorforum med enhetslederne, ungdomsforum med BV/ ungdomskontakter, ungdomshuset, m.flere.

Samhandling og koordinering kan alltid bli enda bedre.
Til toppen av siden 

 

 

FO 30/18 Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - rus i Levanger kommune - oppfølging

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Behandling:

Geir Tore Persøy (FRP) fremmet følgende spørsmål:

Det siste halvåret, og spesielt i sommer har det vært stort mediefokus på rusmiljøet i Levanger, og da spesielt blant unge brukere. Situasjonen eskalerte for alvor da en ung mann døde som en følge av en overdose i sommer. Flere har uttalt at dette var en varslet katastrofe, og at kommunen var på tilsyn i leiligheten kort tid før gutten døde. Kommunen var åpenbart kjent med at det var mye rusbruk i den aktuelle leiligheten. I tillegg skal leiligheten, ifølge naboer, ha vært et godt besøkt møtested for unge rusmisbrukere.


Derfor stiller vi stillende spørsmål:

 1. Hvordan kunne situasjonen i den aktuelle leiligheten eskalere så voldsomt, til tross for at kommunen burde være klar over hva som foregikk der?
 2. Hva er årsaken til at den generelle situasjonen i rusmiljøet (ikke bare dødsfall, men også voldsepisoder etc.) har eskalert det siste halvåret? Har ikke kommunens og andre etaters tiltak og oppfølging vært bra nok?
 3. Hvilke tiltak har blitt gjort, og hva skal gjøres fremover for å sørge for at situasjonen bedrer seg? Da tenker vi både på tiltak som kommunen og dens etater gjør isolert, men også tiltakene kommunen iverksetter i samarbeid med andre etater, som politi, helsevesen etc.
 4. Hvilke tiltak blir gjort for å hindre at ungdom skal havne innenfor disse miljøene? Hva gjøres når skolen eller andre rapporterer om en ungdom som er i ferd med å skli ut? Får viktige og relevante ledd, som f.eks. ungdomskontaktene, nok penger/midler til å forebygge og håndtere problemene og utfordringene de møter?


Rådmannen besvarte spørsmålet:

Det er viktige spørsmål som tas opp fra representanten Persøy, men det er ikke mulig å svare på hva som er gjort og ikke gjort i en enkeltsak i et åpent kommunestyremøte.  Svaret må nødvendigvis bli generelt og jeg velger å svare samlet på problemstillingene.

Årsaken til at slike hendelser skjer, er som regel komplekse, og det foreligger ofte flere årsakssammenhenger. I de alle fleste tilfeller der kommunen er involvert, foreligger det et vedtak på oppfølging og ulike tjenester. Dersom det ikke foreligger et tvangsvedtak, er all oppfølging basert på individets ønske om hjelp. Dersom mennesker ikke er umyndiggjort, kan de fritt velge hvor de vil bo, og hvilke tjenester de ønsker å motta. Dette kan vanskeliggjøre arbeidet som vi i kommunen ønsker å utføre i forhold til personer våre fagfolk vet trenger bistand.

I Levanger er det min oppfatning at det jobbe godt tverrfaglig og mellom de ulike tjenestene. Manglende kapasitet og ressurser i alle nivå vil likevel alltid prege hvor mye man klarer å følge opp de enkelte saker.

I saker hvor personer ikke ønsker å motta hjelp fra kommunen, men der kommunens fagfolk anser det som nødvendig, må det jobbes lenge i en- til -en kontakt for å skape en relasjon som muliggjør samarbeid med nettopp denne type mennesker. Dette er svært ressurskrevende både tidsmessig og personalmessig. Det brukes mye tid i dette arbeidet allerede, men at dette er noe en ønsker å få enda mer muligheter til videre. Det arbeides med dette.

For å unngå slike episoder er det forebygging som nytter, samt relasjons arbeid. Det er vanskelig å jobbe i slike saker når ting allerede er ute av kontroll. 

Tiltak som er i gang eller som er under planlegging

 • Ukentlige tverrfaglige møter med politi
 • Dialog med frivilligsentralen med å endre innsatsen natteravn- forsøk på kveldsravner med vandre tid på kveld når ungdommer er mest ute.
 • Forebyggende rusmøter i 7 kl og 9 kl og russekull. Dette utvikles videre, og er etterspurt av foreldre
 • Bygge opp miljøteam på største ungdomskolen, der miljøteam skal jobbe fristilt og fange opp ungdommer som «er i gråsone».
 • Styrke hjem-fritid-skole oppfølging, alle deler av ungdommens liv må bli ivaretatt, og vi må da ha ressurspersoner som kan følge ungdommer inn i alle arenaer.
 • Styrke samarbeidet mellom rusteam, ungdomskontakter, u.hus og skole. Til dette har vi nå fått tilsagn om midler fra fylkesmannen på opptrappingsplan rus.
 • Styrke dialogen mellom Nav, politi og øvrig apparat i kommunen før tildeling av bolig.
 • Planlegging av sterkere innsats inn i vgs som heng i hop med innsatsen i barne- og ungdomstrinn.
 • Kriminalitetsforebyggende koordinator jobber intensivt med kartlegging av situasjonen og internt i organisasjonen for å styrke samarbeidet og  sjå på kor er det eventuelt fragmentert innsats.
 • Tett samarbeid med frivilligheten og næringsliv på utvikling av arenaer der ungdom ferdes


Generelt pekes det på at noe av det viktigste er å ha trygge voksne med tid på de rette arenaene.

En viktig ting å huske er at når man setter fokus og søkelys på ett tema og utfordring så vil dette oppleves som at det blusser opp. Utfordringen har vært der over tid og med å rette et sterkt søkelys på det så vil man få større trykk og flere saker og jobbe med.

Spørsmål om en har nok ressurser er vel at det har en ikke, men en må prioritere strengt og prøve å rette mer innsats på forebygging. Dette er ikke en oppgave kommunen klarer alene. Hele samfunnet må mobiliseres.
Til toppen av siden 

 

 

FO 31/18 Interpellasjon fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Oppreisningsordning for feilplasserte elever ved spesialskoler

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende interpellasjon:

Før sommerferien behandlet kommunestyret saken om Torbjørn Skårstad. Kommunestyret nektet han oppreising, blant annet fordi Levanger kommune ikke har en oppreisningsordning for feilplasserte elever.

Levanger FrP mener det er trist at en slik ordning ikke eksisterer, da dette fører til at mennesker som har fått livene sine ødelagt av å bli feilplassert på spesialskoler ikke får oppreising. Ved å la disse menneskene få muligheten til å søke oppreisning, anerkjenner kommunen den feilen den har gjort tidligere. Selv om dette vil koste kommunen penger, syns FrP at rettferdigheten bør komme først.

Det kan diskuteres hvilke kriterier man bør legge til grunn for at man skal kunne søke om oppreising. FrP mener ganske enkelt at elever som har gått på skoler som er eller har vært i det som er Levanger kommune, og som har blitt feilplassert på spesialskoler for evneveike bør få søke. I tillegg bør det settes et tak på maks 250 000 kr i oppreisning per elev, slik at det holdes innenfor visse rammer. Søknader om oppreisning behandles av kommunens jurister eller andre byråkrater. FrP tror ikke dette vil føre til en flom av søknader, så det vil heller ikke medføre mye ekstraarbeid på de som eventuelt skal behandle søknadene.


Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å forberede en sak til kommunestyret der man går inn for å opprette en oppreisningsordning som beskrevet over. Saken bes fremlagt for kommunestyret innen rimelig tid.

Ordføreren besvarte interpellasjonen:

Dette er en sak som kommunestyret i Levanger har diskutert flere ganger.

Som følge av den holdning kommunestyret har hatt og senest 20.06.18 med 24 mot 11 stemmer avviser jeg forslaget til vedtak.

Jeg er også gjort klar over at det ligger et såkalt dokument 8 forslag i stortinget fremmet av KRF om at staten skal se på gjeldende erstatningsordninger, det synes jeg er positivt da dette etter mitt syn er et opplagt statlig ansvar.
Til toppen av siden 

 

 

 

FO 32/18 Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Trafikksikkerhet på skoleveg

Saksprotokoll i Kommunestyre - 05.09.2018 - video

Behandling:

Janne Kathrine Jørstad Larsen (FRP) fremmet følgende spørsmål:

16. august publiserte avisen Innherred saken «Sånn gjør vi det i Levanger. Trafikksikker kommune». Saken handlet om skolevegen mot Nesheim skole, som var avsperret ved Gjembleskorsen pga. gravearbeid første skoledag.

Det er uheldig at det pågår gravearbeid på en skolevei den første skoledagen. Ut ifra bildet i Innherred-saken, var den eneste måten å komme seg forbi på å gå ut i veibanen. På den andre siden er Levanger en godkjent «Trafikksikker kommune», som betyr at kommunen innfrir kriterier gitt av Trygg Trafikk.


Spørsmål til ordføreren:

Hvorfor pågår så omfattende gravearbeid på en så trafikkert skolevei første skoledag, når arbeidet lett kunne blitt fullført i sommerferiemånedene?

Kan kommunen være klarere i sin dialog med entreprenører om at slikt arbeid bør være fullført før første skoledag, slik at vi unngår at ferske skoleelever er nødt til å gå ut i veibanen for å komme seg til skolen første skoledag i fremtiden?


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet og det er flott at representanten Janne Kathrine Jørstad Larsen er opptatt av trafikksikkerhet.

Saken handler om skolevegen mot Nesheim skole.

Etter den informasjonen jeg har fått har arbeidet i Staupslia har foregått hele sommeren, avbrutt av 3 ukers ferieavvikling i Juli. Dette arbeidet er en fortsettelse av oppgraderingen av hovedvannledningsnettet for Nesset. Gangveien var aldri stengt. Hver dag når skolelevene gikk til og fra skolen, både første skoledag og ellers når de gikk til og fra skolen ble gravearbeidet stoppet og ungene sluset forbi gravegropa. Alt foregikk i trygge former med vakt i begge ender av gravejobben så ingen skoleelev måtte gå ut i veibanen for å komme til skolen. Det ble brukt metallgjerder både mot gravegrop og vei.

Så lenge sikkerheten blir forsvarlig ivaretatt som i dette tilfellet kan jeg ikke se at dette regnes som mer uheldig enn hvilken som helst annen dag. Første skoledag er det vel også forhåpentligvis ikke mange førsteklassinger som går alene til skolen. Enten blir de kjørt eller fulgt til skolen av sine foreldre eller foresatte.

I dette tilfellet er arbeidet utført i egenregi av drift og anlegg, Levanger Kommune. Oppgradering og vedlikehold av kommunens vei, gangfelt og ledningsnett er omfattende og må utføres hele året. Og det skal vi som innbyggere være glade for.
Til toppen av siden 

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 06.09.2018 11:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051